ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಬ್+ಅ ʾ ಪ ba
ಬ್+ಆ ಬಾ baa
ಬ್+ಇ ಿ ಬ bi
ಬ್+ಈ ಬೀ bii
ಬ್+ಉ ಬು bu
ಬ್+ಊ ಬೂ buu
ಬ್+ಋ ಬೃ bru
ಬ್+ಎ ಬೆ be
ಬ್+ಏ ಬೇ bee
ಬ್+ಐ ಬೈ bai
ಬ್+ಒ ಬೊ bo
ಬ್+ಓ ಬೋ boo
ಬ್+ಔ ಬೌ bau
ಬ್+ಅo ಬಂ bam
ಬ್+ಅಃ ಬಃ bha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

44_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಅದು ತಲೆ ಬಾಚಣಿಗೆ
adu tale baacaNige

ಅದು ಕಂಚಿನ ಬಿಂದಿಗೆ
adu kancina bindige

ಇದು ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ
idu sime badane kaayi

ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಣೆ ಬೊಟ್ಟು
idu mahiLeyara haNe booTTu

ಅವರ ಬಂಗಲೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ
avara bangale tumba sundaravaagide

ಆ ಆಟ ಬುಗುರಿ ಆಟ
aa aaTa buguri aaTa

ಆ ಬೇಡಿ ಕೈಯ ಬೇಡಿ
aa beeDi kaiya beeDi

ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ
benDekaayi saambaaru tumba ruciyaagide

ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ
iiga bangaarada beele kaDimeyaagide

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಬಾ ಬಿ ಬೀ ಬೂ ಬೃ  
             
             
             
ಬೆ ಬೇ ಬೈ ಬೊ ಬೋ ಬೌ ಬಂ
             
             
             

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಮ್+ಅ ʾ ಮ ma
ಮ್+ಆ ಮಾ maa
ಮ್+ಇ ಿ ಮ mi
ಮ್+ಈ ಮೀ mii
ಮ್+ಉ ಮು mu
ಮ್+ಊ ಮೂ muu
ಮ್+ಋ ಮೃ mru
ಮ್+ಎ ಮೆ me
ಮ್+ಏ ಮೇ mee
ಮ್+ಐ ಮೈ mai
ಮ್+ಒ ಮೊ mo
ಮ್+ಓ ಮೋ moo
ಮ್+ಔ ಮೌ mau
ಮ್+ಅo ಮಂ mam
ಮ್+ಅಃ ಮಃ mha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

45_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಆ ಮಂಚ ಮರದ ಮಂಚ
aa manca marada manca

ಆ ಮಂಚ ಕಾಡು ಮರದ ಮಂಚ
aa manca kkaDu marada manca

ಆ ಮಂಚ ಗಂಧದ ಮರದ ಮಂಚ
aa manca gandhada marada manca

ಈ ಮನೆ ಚಂದದ ಮನೆ
ii mane candada mane

ಅದು ಆಟದ ಮೈದಾನ
adu aaTada maidaana

ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
kempu meNasina kaayi

ಈ ಮರ ಮಾವಿನ ಮರ
ii mara maavina mara

ರಾಜಕುಮಾರನ ಮೂಗು ಚಂದ
raaja kumaarana muugu canda

ಈ ಮನೆ ಮಾಗಡಿ ಮನೆ
ii mane maagaDi mane

ಆ ಮನೆ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆರಮನೆ
aa mane raaja kumaarana aaramane

ಈ ಮಂಟಪ ಮದುವೆಯ ಮಂಟಪ
ii manTapa maduverya manTapa

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಮಾ ಮಿ ಮೀ ಮು ಮೂ ಮೃ
             
             
             
ಮೆ ಮೇ ಮೈ ಮೊ ಮೋ ಮೌ ಮಂ
             
             
             

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ರ್+ಅ ʾ ರ ra
ರ್+ಆ ರಾ raa
ರ್+ಇ ಿ ರ ri
ರ್+ಈ ರೀ rii
ರ್+ಉ ರು ru
ರ್+ಊ ರೂ ruu
ರ್+ಋ ರೃ rru
ರ್+ಎ ರೆ re
ರ್+ಏ ರೇ ree
ರ್+ಐ ರೈ rai
ರ್+ಒ ರೊ ro
ರ್+ಓ ರೋ roo
ರ್+ಔ ರೌ rau
ರ್+ಅo ರಂ ram
ರ್+ಅಃ ರಃ rha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

46_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಇದು ದೊರೆಯ ರಥ
idu doreya ratha

ಆ ಮರಿ ನರಿ ಮರಿ
aa mari nari mari

ಈ ಸರ ಕರಿಮಣಿ ಸರ
ii sara karimaNi sara

ಕಮಲಳ ಊರು ದೂರ
kamalLa uuru duura

ಮೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ
muuru nuuru ruupaayi

ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ
araLi marada ele

ಜೈ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನು ಜಾತೆ
jai bharata janani tanu jaate

ಇದು ರೈಲು ಬರುವ ಸಮಯ
idu railu baruva samya

ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಂಗೋಲಿ
mane munde rangooli

ಆ ಬೇರು ಮಾಗಳಿ ಬೇರು
aa beeru maagaLi beeru

ಆ ಬಾಣ ರಾಮ ಬಾಣ
aa baaNa raamana baaNa

 

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ರಾ ರಿ ರೀ ರು ರೂ ರೃ
             
             
             
ರೆ ರೇ ರೈ ರೊ ರೋ ರೌ ರಂ