ಪಾಠ ೨ PaaTa – 2 Lesson 2
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪಾಠ GuNitaakshara paaTa

 

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಕ್+ಅ ʾ ಕ ka
ಕ್+ಆ ಕಾ kaa
ಕ್+ಇ ಿ ಕಿ ki
ಕ್+ಈ ಕೀ kii
ಕ್+ಉ ಕು ku
ಕ್+ಊ ಕೂ kuu
ಕ್+ಋ ಕೃ kru
ಕ್+ಎ ಕೆ ke
ಕ್+ಏ ಕೇ kee
ಕ್+ಐ ಕೈ kai
ಕ್+ಒ ಕೊ ko
ಕ್+ಓ ಕೋ koo
ಕ್+ಔ ಕೌ kau
ಕ್+ಅo ಕಂ kam
ಕ್+ಅಃ ಕಃ kha

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

34_63_KO-KUH 33_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಮಾನವನ ಕಾಲು ಕಿವಿ
maanavana kaalu kivi

ಕರಿಯ ಕುರಿ ಮರಿ
kariya kuri mari

ಕಾಡಿನ ಕೋಳಿ
kaaDina kooLi

ಮಾನವನ ಕೂದಲು
maanavana koodalu

ಕಾಡಿನ ಕೀಟ
kaaDina kiiTa

ಮಾನವನ ಕೈ
maanavana kai

ಆಲಯದ ಕಂಬ
aalayada kamba

ಆಲಯದ ಕದ
aalayada kada

ಕಾಲಿನ ಕೂದಲು
kaalina koodalu

ಕೋಳಿಯ ಕಾಲು
kooliya kaalu

ಕುರಿಯ ಕಾಲು
kuriya kaalu

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಕಾ ಕಿ ಕೀ ಕು ಕೂ ಕೃ
             
             
ಕೆ ಕೇ ಕೈ ಕೊ ಕೋ ಕೌ ಕಂ
             
             

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಗ್+ಅ ʾ ಗ ga
ಗ್+ಆ ಗಾ gaa
ಗ್+ಇ ಿ ಗಿ gi
ಗ್+ಈ ಗೀ gii
ಗ್+ಉ ಗು gu
ಗ್+ಊ ಗೂ guu
ಗ್+ಋ ಗೃ gru
ಗ್+ಎ ಗೆ ge
ಗ್+ಏ ಗೇ gee
ಗ್+ಐ ಗೈ gai
ಗ್+ಒ ಗೊ go
ಗ್+ಓ ಗೋ goo
ಗ್+ಔ ಗೈ gau
ಗ್+ಅo ಗಂ gam
ಗ್+ಅಃ ಗಃ gha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

35_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಆ ಗೋಪುರ ಗೌತಮನ ಗೋಪುರ
aa goopura gautamana goopura

ಆ ಗುಲಾಬಿ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿ
aa gulaabi kempu gulaabi

ಈ ಗುಲಾಬಿಯ ವನ ಚಂದ
ii gulaabiya vana canda

ಆ ಗೂಡು ಗೀಜಗನ ಗೂಡು
aa guDu giijagana guuDu

ಆ ಗಾಣ ಕಬ್ಬಿನ ಗಾಣ
aa gaaNa kabbina gaaNa

ಆ ಗೇಟು ಮರದ ಗೇಟು
aa geeTu marada geeTu

ಆ ಚೈನು ಗೌತಮನ ಕಾಲಿನ ಚೈನು
aa cainu gautamana kaalina cainu

ಆ ವನ ಗುಲಾಬಿಯ ವನ
aa vana gulaabiya vana

ಈ ಗೆರೆ ಚೆಂಡಿನ ಗೆರೆ
ii gere cenDina gere

ಗಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕು ಕೆಂಪು
giLiya kookku kempu

ಈ ಕಾಲು ಗಿಳಿಯ ಕಾಲು
ii kaalu giLiya kaalu

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಗಾ ಗಿ ಗೀ ಗು ಗೂ ಗೃ
             
             
             
ಗೆ ಗೇ ಗೈ ಗೊ ಗೋ ಗೌ ಗಂ
             
             
             

 

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ೧ guNitaakshara – 1
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ರಚನಾ ಕ್ರಮ : guNitaakshara racanaa krama
The structure of Gunitaksharas’s

ವ್ಯಂಜನ + ಸ್ವರ
vYanjana +svara
Consoant +Vowel
ಸ್ವರ ಸಂಕೇತ
Svara sanketa
Symobl of Vowel
ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ
guNitaakshara
ಚ್‌+ಅ ʾ ಚ ca
ಚ್‌+ಆ ಚಾ caa
ಚ್‌+ಇ ಿ ಚಿ ci
ಚ್‌+ಈ ಚೀ cii
ಚ್‌+ಉ ಚು cu
ಚ್‌+ಊ ಚೂ cuu
ಚ್‌+ಋ ಚೃ cru
ಚ್‌+ಎ ಚೆ ce
ಚ್‌+ಏ ಚೇ cee
ಚ್‌+ಐ ಚೈ cai
ಚ್‌+ಒ ಚೊ co
ಚ್‌+ಓ ಚೋ coo
ಚ್‌+ಔ ಚೈ cau
ಚ್‌+ಅo ಚಂ cam
ಚ್‌+ಅಃ ಚಃ cha

 

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ : Citra nooDi, keLage koTTiruva padagaLannu heeli
Look at the words pictures and read the words givan below

37_63_KO-KUH 36_63_KO-KUH

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿ : koTTiruva saraLa vaakyagaLannu oodi heeli
Read the simple sentences written below

ಆ ಚರಕ ಮರದ ಚರಕ
aa caraka marada caraka

ಆ ಚಮಚ ಮರದ ಚಮಚ
aa caraka marada camaca

ಆ ಚೈನು ಆಟದ ಚೈನು
aa cainu aaTada cainu

ಆ ಚಿಲಕ ಕದದ ಚಿಲಕ
aa cilaka kadada cilaka

ಆ ಚಾಪೆ ಈಚಲ ಚಾಪೆ
aa caape iicala cape

ಚೂಪದ ಚೂರಿ
cuupaada cuuri

ಆ ಚೆಂಡು ಆಟದ ಚೆಂಡು
aa cenDu aaTada cenDa

ಆ ಚೇಳು ಕಪ್ಪು
aa ceeLu kappu

ಈ ಚೂರಿ ಚೂಪಾಗಿದೆ
ii cuuri cuupaagide

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಕೆಳಗಿನ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ
KeLagina Kaagunita aksharagalannu spsTavaagi baredu abyhaasa maaDi
In the letters given below Identify the gunitakshara’ s pronounce them and write them

ಚಾ ಚಿ ಚೀ ಚು ಚೂ ಚೃ
             
             
             
ಚೆ ಚೇ ಚೈ ಚೊ ಚೋ ಚೌ ಚಂ