ಪದ್ಯ ಪಾಠ ೩ – ಬೆಕ್ಕೇ ಬೇಕ್ಕೇ

ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೆ,
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ!
ಕರೆದರು ಇಲ್ಲ, ಹಾಲೂ ಬೆಲ್ಲ
ಕಾಯಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ!
ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳಾ, ಮುದ್ದಿನ ಮಳ್ಳಾ
ಮೈಸೂರ ಅರಮನೆಗೆ!

ರಾಜನ ಸಂಗಡ ರಾಣಿಯು ಇದ್ದಳು
ಅಂತಃಪುರದೊಳಗೆ.
ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ, ಬೇಗನೆ ಹೇಳು
ನೋಡಿದ ಆನಂದ!
ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೇ ಕಂಡೆನು
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಇಲಿಯೊಂದ!

 – ಜಿ. ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ
ಕೃಪೆ : ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ.

. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ Reading practice

ಬೆಕ್ಕು, ಆನಂದ, ಬಾಲು, ಮಂಚ, ಬೆಲ್ಲ, ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಸಂಗಡ, ಇಲಿ, ರಾಣಿ, ಅಂತಃಪುರ

Drills

I Repetitions drills

Model : ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಬೇಕ್ಕೇ ಬೇಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೇ,
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ : ಬೇಕ್ಕೇ ಬೇಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಸೊಕ್ಕೇ,

ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳಾ, ಮುದ್ದಿನ ಮಳ್ಳಾ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :
ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ, ಬೇಗನೇ ಹೇಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :
ಅಧ್ಯಾಪಕ : ರಾಜನ ಸಂಗಡ ರಾಣಿಯು ಇದ್ದಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :

II Substitution Drill – Single subtitution

Model : ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಬೆಕ್ಕೇ
ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ಸೋಕ್ಕೇ

೧. ಕರೆದರು ಇಲ್ಲಾ, ಹಾಲೂ ನೀರು
……………………………… (ಬೆಲ್ಲ)
೨. ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳಾ, ಮುದ್ದಿನ ಮಗುವೆ
…………………………….. (ಮಳ್ಳಾ)

III Transformation drill

Model : ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೇ ಕಂಡೆನು (ಏನು)
ರಾಣಿಯ ಮಂಚದ ಕೆಳಗೇ ಏನು ಕಂಡೆನು

೧. ರಾಜನ ಸಂಗಡ ರಾಣಿಯು ಇದ್ದಳು
………………………………..(ಯಾರು)
೨. ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳಾ, ಮುದ್ದಿನ ಮಳ್ಳಾ
…………………………………(ಯಾವ)
೩. ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ, ಬೇಗನೇ ಹೇಳೇ
……………………………..(ಹೇಗೆ)

IV Response drill

೧. ರಾಜನ ಸಂಗಡ ಯಾರು ಇದ್ದಳು?
……………………………………..
೨. ಕೇಳೋ ಕಳ್ಳಾ, ಯಾವ ಮಳ್ಳಾ?
……………………………………..
೩. ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ, ಹೇಗೆ ಹೇಳು?
………………………………………

EXERCISES

1. Fill in the following blanks using the English

Model : ಮು………..ನ        (Love)         ಮುದ್ದಿನ
೧. ……….ಳ        (dull)   ……….
೨. ಅ………ಮನೆ (palace)          ………
೩. .ರಾ…….        (queen)          ………
೪. ಬೆ………        (cat)    ……….
೫. ಮಂ…….       (cot)    ……….

2. Choose the appropriate letter from the pairs given and fill up the blanks according to the model

Model : ರಾ……….  ನಿ – ಣಿ  ರಾಣಿ
೧. …..ನಂದ        ಆ – ಅ   ……..
೨……ಲಿಪಿಲಿ        ಛಿ – ಚಿ   ……..
೩ .ಸಂ…..ಡ        ಘ – ಗ   …….
೪ ಮುಂ…..         ಛ – ಚೆ   ……..
೫. …..ಲು           ಆ – ಹಾ …….

3. Combine the following words according to the model

Model : ಅರಸನ +ಮನೆ         ಅರಮನೆ

೧. ಇಲಿ + ಒಂದು  ……………..

4. Fill up the blanks using the words given below in the bracket

೧. ಬೆಕ್ಕೇ ಬೆಕ್ಕೇ ಮುದ್ದಿನ ………….
(ಬೆಕ್ಕೇ, ಸೋಕ್ಕೇ, ಇಲಿ)
೨. ಕರೆದರು ಇಲ್ಲ ………… ಬೆಲ್ಲ
(ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಹಾಲೂ)
೩. ರಾಜನ ಸಂಗಡ ……..ಇದ್ದಳು
(ಸೇವಕಿ, ರಾಣಿ, ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ)

5. Make use of the follwing words in your own sentences

ಕಾಯಿಸು, ಚಿಲಿಪಿಲಿ, ಅನಂದ, ಮುದ್ದಿನ, ಅಂತಃಪುರ

6. write answers to the follwing question

೧. ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಏನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು?
೨. ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತು?
೩. ಬೆಕ್ಕು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿತು?