ಪದ್ಯ ಪಾಠ ೬ – ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ

ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ
ಪಕ್ಕದ ಕಾಡೋಳು
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮಂಗಗಳು;
ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲವು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ
ಒಂದುಪವಾಸವ ಮಾಡಿದವು.

ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ
ಮಟಮಟ ನೋಡುತ
ಇದ್ದವು ಮರದಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೆ
ನಾಳೆಗೆ ತಿಂಡಿಯ
ಈಗಲೆ ಹುಡುಕುವ
ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಿತು ಕಪಿಯೊಂದು

“ಹೌದಣ್ಣ” ಎಂ
ದೆನ್ನುತ ಎಲ್ಲವು
ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವು
ತೋಟದಿ ಬಾಳೆಯ
ಹಣ್ಣನು ನೋಡಲು
ಆಸೆಯ ಹೆಚ್ಚಿತು ನೀರೂರಿ

“ಸುಲಿದೇ ಇಡುವ,
“ಆಗದೆ?” ಎಂದಿತು
ಆಸೆಯ ಮರಿಕಪಿಯೊಂದಾಗ
“ಹೌದೆ”ನ್ನುತ
ಹಣ್ಣನು ಸುಲಿದವು
ಕೈಯೊಳೆ ಹಿಡಿದೂ ಕುಳಿತಿರಲು

“ಕೈಯೊಳಗೇತಕೆ?
ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟರೆ
ಆಗದೆ?” ಎಂದಿತು ಇನ್ನೊಂದು
ಹಣ್ಣು ಬಾಯಲಿ
ಇಟ್ಟವು “ಜಗಿದೇ
ಇಡುವೆವು” ಎಂದಿತು ಮತ್ತೊಂದು

ಜಗಿದೂ ಜಗಿದೂ
ನುಂಗಿದುವೆಲ್ಲಾ!
ಅಗಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ಉಪವಾಸ

. ಶಂ. ರಾವ್
ಕೃಪೆ: ೧೯೬೧ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡ ಎರಡನೆಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆರಿಸಿದೆ.

. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ Reading practice

ಮಟಮಟ, ತೋಟ, ಕಾಡು, ಪಕ್ಕ, ಉಪವಾಸ, ಮಂಗಗಳು, ಆಸೆ, ತಿನ್ನು, ಬಾಳೆ, ಹಣ್ಣು

Drills

I Repetitions drills

Model : ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಒಂದುಪವಾಸವ ಮಾಡಿದವು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ : ಒಂದುಪವಾಸವ ಮಾಡಿದವು

ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಿತು ಕಪಿಯೊಂದು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :
ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಆಸೆಯು ಹೆಚ್ಚಿತು ನೀರೂರಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :
ಅಧ್ಯಾಪಕ : ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕೆ ಹಾರಿದವು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ :

II Substitution Drill – Single subtitution

Model : ಒಂದುಪವಾಸವ ಹೂಡಿದವು
ಒಂದುಪವಾಸವ ಮಾಡಿದವು

೧. ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಕೋತಿಗಳು
…………………….. (ಮಂಗಗಳು)
೨. ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕೆ ನೆಗೆದವು
…………………….. (ಹಾರಿದವು)

೩. ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದಿತು ಮರಿಯೊಂದು
…………………….. (ಕಪಿಯೊಂದು)

III Transformation drill

Model : ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕೆ ಹಾರಿದವು (ಯಾವ)
ಯಾವ ತೋಟಕೆ ಹಾರಿದವು

೧. ಹಣ್ಣನು ಬಾಯಲಿ ಇಟ್ಟವು
…………………….. (ಎಲ್ಲಿ)
೨. ಆಗಲೆ ಮುಗಿಯಿತು ಉಪವಾಸ
…………………….. (ಏನು)
೩. ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಕಾಡೋಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮಂಗಗಳು
…………………….. (ಎಲ್ಲಿ)

೪. ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಮಟಮಟ ನೋಡುತ ಇದ್ದವು ಮರದಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೆ
…………………….. (ಹೇಗೆ)

IV Response drill

೧. ಹಣ್ಣನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವು
……………………..
೨. ಆಗಲೆ ಏನು ಮುಗಿಯಿತು
……………………..
೩. ಬಾಳೆಯ ತೋಟದ ಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮಂಗಗಳು.
……………………..
೪. ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ ಇದ್ದವು ಮರದಲಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೆ
……………………..

EXERCISES

1. Fill in the following blanks using the English
Model :

ಕಾ…….. (forest) ಕಾಡು
೧ .ವಾ…….ಸು (live) ……….
೨. ಉ……..ವಾಸ (fasting) ……….
೩. ……..ಟ (garden) ……….
೪. ಹೌ…….. (yes) ……….

2. Choose the appropriate letter from the pairs given and fill up the blanks according to the model

Model :

……..ಮಟ – ಟ ಮಟಮಟ
೧. ನಾ…….. ಳೆ – ಳೆ ……….
೨. ……..ಣ್ಣು ಅ – ಹ ……….
೩. ಆ…….. ಶೆ – ಸೆ ……….
೪. ……..ಪಿ ಖ – ಕ ……….
೫. ……..ಟ್ಟಿಗೆ ವ – ಒ ……….

3. Combine the following words according to the model

Model : ಕಪಿ + ಒಂದು          ಕಪಿಯೊಂದು
೧. ಮತ್ತು+ಒಂದು            ……….

4. Fill up the blanks using the words given below in the bracket

೧. ಏನೂ ತಿನ್ನದೆ ಮಟಮಟ ನೋಡುತ ಇದ್ದವು ಮರದಲಿ ………… (ನಿಂತಿದವು, ಮಲಗಿದವು, ಕುಳಿತಲ್ಲೆ)
೨. ಬಾಳೆಯ ತೋಟಕೆ …………. (ನೆಗೆದವು, ಜಿಗಿದವು, ಹಾರಿದವು)
೩. .ಆಗಲೆ ಮುಗಿಯಿತು …….. (ವೃತ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಉಪವಾಸ)

5. Make use of the follwing words in your own sentences

ಕಾಡು, ವಾಸಿಸು, ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಮಟಾಮಟ, ಉಪವಾಸ

6. write answers to the follwing questions

೧.ಮಂಗಗಳು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು?
೨. ಅವು ಮರದಲಿ ಕುಳಿತು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದವು?
೩. ಅವು ಏತಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾರಿದವು?
೪. ಮರಿ ಕಪಿಯು ಏನು ಅಂದಿತು?
೫. ಇನೊಂದು ಮಂಗವು ಏನು ಅಂದಿತು?
೬. ಮಂಗಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದವು?