ಪಾಠ 1 PaaTa – 1 Lesson 1
ಮೂಲಾಕ್ಷರ ಪಾಠ Muulaakshara paaTa – Lesson for Muulaakshara

 

ಗುಂಪು ೧
Group 1

        ಅ                    ಉ      ಊ     ತ
la
       a         aa      La      u         uu      ta

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚ್ಚರಿಸಿ : nooDi, gurtisi, uccarisi
See, Recognize, Pronouce

01_63_KO-KUH

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪದಗಳು : Kalita akshara Mattu PadagaLu
Leant alphabet and words

ಲತ lata ‘name of the person’
ಆಳ aaLa ‘depth’
ಆತ aata ‘He’
ಆಲ aala ‘banyan’
ತಳ TaLa ‘bootom’

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ : Kalita aksharagaLannu gurutisi, uccarisi, baredu abhyaasa maaDi, koTTiruva khali jagadalli bareyiri
Identify the Letters tht you have learnt pronounce write and practice them. write them in the space provided.

02_63_KO-KUH

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಅಭ್ಯಾಸ : abhyaasa
Exercise

. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ : Citra nooDi pada bareyiri
see the picture and write the words

03_63_KO-KUH

. ಪದ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ : pada nooDi Citra bareyiri
see the words and write the picture

ಅರ
ಲಂಗ
ನಳ
ಆಲ
ತಬಲ
ಊಟ
ಉದಯ

. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಆ’ ಮತ್ತು ‘ಅ’ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ : KoTTiruva aksharagaLalli ‘aa’ mttu ‘a’ aksharagaLnnu gere eLedu gurutisi
underline the letters ಆ and ಅ in the letters given below

ಳ, ಲ, ಅ, ಉ, ಊ, ಆ

. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : hondisi bareyiri
Match the following

. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : KeLagina PadagaLige tankkante citra hondisi bareyiri
Match the pictures to the words

04_63_KO-KUH

. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬಿ biTTiruva akshara tumbi
Fill up the blanks with suitable letters

ಆ ………………… (ಊ, ಳ, ಲ)
…………………….ಳ (ಲ, ಆ, ಉ)
……………………. ತ (ಊ, ಳ ಲ)

 

ಗುಂಪು ೨ Group 2

o        ರ       ಗ       ಠ       ಹ      ಈ      ಕ       ಝ     ಯ

cirle     ra         ga      Tha    ha       ii         ka       jha      ya

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚ್ಚರಿಸಿ : nooDi, gurtisi, uccarisi
See, Recognize, Pronouce

05_63_KO-KUH

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪದಗಳು : Kalita akshara Mattu PadagaLu
Leant alphabet and words

ಅ ಆ ಈ ಉ ಊ o ಕ ಗ ಝ ಠ ತ ಯ ರ ಲ ಹ ಳ

ಕರಗ karaga ‘festival’
ಈರ iira ‘proper name’
ಈಗ iiga ‘now’
ಹರ hara ‘god’
ಉರಗ urga ‘snake’
ಕಲಹ kalaha ‘quarrel’
ಕರ kara ‘hand’
ಲಯ laya ‘destruction’
ಆಲಯ aalaya ‘home’
ಆ ಕರಗ a karaga  
ಈ ಲತ ii lata  
ಈಗ ಕಲಹ iiga kalaha  
ಈ ಉರಗ ii ugrga  
ಲತಳ ಹಠ lataLa hatha  
ಈ ಆಲಯ ii aalaya  
ಊರ ಆಲಯ uura aalaya  
ಲತಳ ಅಲಯ lataLa aalaya  

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ : Kalita aksharagaLannu gurutisi, uccarisi, baredu abhyaasa maaDi, koTTiruva khali jagadalli bareyiri
Identify the Letters tht you have learnt pronounce write and practice them. write them in the space provided.

06_63_KO-KUH

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಅಭ್ಯಾಸ : abhyaasa
Exercise

. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ : Citra nooDi pada bareyiri
see the picture and write the words

07_63_KO-KUH

. ಪದ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ : pada nooDi Citra bareyiri
see the words and write the picture

ಈಶ
ಜಠರ
ನಳ
ಗರಗಸ
ರವಿ
ಹಲ್ಲು
ಝಳ
ಯಮ
ಲಂಗ

. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ hondisi bareyiri
Match the following

o
o

. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಝ’ ಮತ್ತು ‘ಹ’ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ : KoTTiruva akshragaLalli ‘Jha’ mattu ‘ha’ aksaragaLannu gere eLedu gurutisi
underline the letters ಝ and ಹ in the letters given below

ಗ ಹ ಈ ಯ ಕ ಝ

. ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ತುಂಬಿ biTTiruva akshara tumbi
Fill up the blanks with suitable letters

ಕ ………………. (ಝ, ಳ, ದ)
ಹ ……………… (oತ, ಈ, ಉ)
…………………. ಮ (ಈ, ಗ, ಯ)
ಜ ………………. ರ (ಕ, ಈ, ಠ)
ಕ ………………. ಗ (ರ, ಲ ಝ)
ಈ …………….. (ಯ. ಳ, ಶ)
………………… ಹ (ಗ, ಲ್ಲು, ಲ)
………………… ಲಯ (ಕ, ಗ, ಆ)
………………… ರ (ಗ, ಳ, ಹ)

. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : KeLagina PadagaLige tankkante citra hondisi bareyiri
Match the pictures to the words

08_63_KO-KUH

ಗುಂಪು ೩ Group 3

ದ         ಧ        ಥ        ಡ        ಢ
da        dha     tha       Da       Dha

ಹಂತ ೧ hanta – 1 Step 1

ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚ್ಚರಿಸಿ : nooDi, gurtisi, uccarisi
See, Recognize, Pronouce

09_63_KO-KUH

ಹಂತ ೨ hanta – 2 Step 2

ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪದಗಳು : Kalita akshara Mattu PadagaLu
Leant alphabet and words

ಅ ಆ ಈ ಉ ಊ o ಕ ಗ ಠ ಡ ಢ ಝ ತ ಥ ದ ಧ ಯ ರ ಲ ಹ ಳ

ಉದರ udara ‘stomach’
ಉಡ uDa ‘One kind of animal’
ಕದ kada ‘door’
ದಳ daLa ‘petal’
ದಡ daDa ‘coast’
ಈತ iita ‘he’
ಉರಗ uraga ‘snake’
ಆಲ aala ‘banyan’
ಆಗ aaga ‘then’
ಈಗ iiga ‘now’
ಗರಗರ garagara  
ಈ ರಥ ii ratha  
ಆ ಕದ aa kada  
ಆಲದ ದಳ aalada daLa  
ಆಲದ ಕದ aalada kada  
ಆ ದರಗ aa daraga  
ಉರಗದ ಉದರ uragada udara  
ಆಲಯದ ಕದ aalayada kada  

ಹಂತ ೩ hanta – 3 Step 3

ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಉಚ್ಚರಿಸಿ, ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ : Kalita aksharagaLannu gurutisi, uccarisi, baredu abhyaasa maaDi, koTTiruva khali jagadalli bareyiri
Identify the Letters tht you have learnt pronounce write and practice them. write them in the space provided.

10_63_KO-KUH

ಹಂತ ೪ hanta – 4 Step 4

ಅಭ್ಯಾಸ : abhyaasa
Exercise

. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಪದ ಬರೆಯಿರಿ : Citra nooDi pada bareyiri
see the picture and write the words

11_63_KO-KUH

. ಪದ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ : pada nooDi Citra bareyiri
see the words and write the picture

ದಳ
ಧನ
ರಥ
ಕಡಗ
ಢಮರುಗ

. ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ hondisi bareyiri
Match the following

. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿ : aksahragaLannu gurutisi, khali biTTiruva sthLa tumbi
Identify the Alphabets givan below and fill in the blanks

ದ ………………. (ಢ, ಥ, ಳ)
ರ ………………. (ಧ, ಢ, ಥ)
………………….. ನ (ಡ, ಢ, ಧ)
ಕ ………………… ಗ (ರ, ಳ, ಡ)
………………….. ಡ.ಗ (ದ, ಡ, ಕ)
ಉ ………………. ಗ (ದ. ಕ, ರ)

. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಢ’ ಮತ್ತು ‘ಡ’ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗುರುತಿಸಿ : KoTTiruva akshragaLalli ‘Dha’ mattu ‘Da’ aksaragaLannu gere eLedu gurutisi
underline the letters ಢ and ಡ in the letters given below

ದ         ಧ         ಡ         ಢ
da        dha     Da       Dha

. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : KeLagina PadagaLige tankkante citra hondisi bareyiri
Match the pictures to the words

12_63_KO-KUH