THE BIG BUSINESS OF THE SMALL WORDS

 

16.1.   PREPOSITIONS
ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಸರ್ಗಗಳು

When we discuss Preposition, we should not merely consider its ‘physical placing’ (appended with the Noun in Kannada or independent in the case of English) with the Noun. The word ‘Part of Speech’ just names the word as Noun, Adjective, Preposition etc. We should take into consideration in what ‘meaning’ the word is used. What is of account is not the ‘name’ of the word, but its ‘function’ in a sentence. For example, the word ‘a’ and ‘the’ are called the Indefinite Article and Indefinite Article respectively. But their ‘function’ before a Noun is Adjectival (Determiner) . They describe the Noun in a certain way. Similarly, a Noun may function as an Adjective, or an Adjective as a Noun, e.g.,

He made it his home. (Noun)
Is this your home town? (Adjective)
Have they come home? (Adverb)
Is it home made? (Adverb)
Is it a school building? (Adjective)
There is nothing bad about it. (Noun)
He has done it for your good. (Noun)

In the English language, the preposition, positioning before or after the Noun, or before the Pronoun, is the most used Part of Speech:
(e.g., in water,  by virtue ofto me)

It connects one word with the other.
(e.g., One of his brothers is going to study in England) .

The Preposition does not change in its form in any usage.

The Preposition is a Part of Speech that is always used to state the relationship between two Nouns. Of course, a Pronoun may take the place of a Noun. The Preposition may also form part of certain Adjectival Phrases used with Nouns.

There is no equavalent word in Kannada for the word ‘Preposition’. It referes to both ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ and ಉಪಸರ್ಗ. The ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ/ ಉಪಸರ್ಗ get appended with the Noun. (e.g.,  ನೀರಿನ  (of water) , ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ (in milk)

In Kannada, when an ಉಪಸರ್ಗ-Prepostion’ is used as a seperate word, it functions just like an English Preposition, but along with it, a ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ-Preposition’ appended with the Noun is also used. In such a usage, the ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ used is always of the meaning of ‘of ‘. (e.g., ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (under water) of sugar) , ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ (in milk)

Therefore, please note that  the ಉಪಸರ್ಗ-Prepostion’ is different from ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ-Preposition’, because ಉಪಸರ್ಗ-Prepostion’ invariably becomes a Kannada Adverbial Phrase of  Place or Time.

Examples:

The ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ and the ಉಪಸರ್ಗ as Preposition:

ನಾಮಪದ+ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ‘of ‘
(Preposition)
ಉಪಸರ್ಗ
(Preposition)
ಮಾತಿ ಕೊನೆ – end of the talk
ಶಬ್ದ ನಡುವೆ – middle of the word

 

PREPOSITION

ನಾಮಪದ+ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ   ಉಪಸರ್ಗ
ರಸ್ತೆಯ ಕೊನೆ end of the road
ಲಿಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಕ sister of Lilly
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿತು dissolved in water
ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದ He from home
ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದಳು she went to school

 

(ii) The English Preposition changed into Kannada Advrb:

Noun+of  and Preposition (ಉಪಸರ್ಗ) The English Preposition
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ on the wall
ಕಾಲೇಜಿನ ಬಳಿ (ಹತ್ತಿರ) near the college
ನದಿಯ ಬಳಿ by the river
ನಿನ್ನ  ತಲೆಯ ಮೇಲೆ (ಮೇಲ್ಗಡೆ) over your head
ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ (ಒಳಗಡೆ) inside the room
ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ (ಗಂಟೆಗೆ) ಮೊದಲು before 10 o’clock.
ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ (ಹಿಂದುಗಡೆ) behind the car
ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ in front of the shop
ಹೋಟೆಲಿನ ಎದುರು opposite the hotel

Note: Translation of a large number of idiomatic expressions with Preposition in English into any language do not go by rules.  The meaning of the of the ‘whole expression’  should be be taken into account, for example,

on time ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ
in time ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ,
on your own ನೀನೇ, ನೀನೇ ಸ್ವತಃ, ನೀನಾಗಿಯೇ
of his own accord ಅವನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ, ಸ್ವನಿರ್ಧಾರದಿಂದ

 

16.2. An interesting point in the use of Preposition is that in English the Preposition between the Subject and the Object (in the Accusative Case) is ‘hidden’. But in Kannada it is ‘spoken’. Interestingly, in Kannada too it can be hidden.  For example,

Rani drank milk.
ರಾಣಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಳು.
ರಾಣಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಳು.

Note (i) : ರಾಣಿ ಹಣ್ಣು ತಿಂದಳು is the form used both in speech and writing. But ನ್ನು has to be invariably part of the Pronoun in the Accusative Case (Object of the Verb) .

+ಅನ್ನು
ಅವನನ್ನು ಕರಿ.
Call him.

ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡು.
Meet them.

ಇದನ್ನು  ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು.
Give this to him.

ಒಂದನ್ನು ಮಾರು.
Sell one.

ಯಾರನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು?
Who (who) do you want to see?

Note (ii) More interestingly, This particular should be used for some Nouns , but should not be used some others. For example,

ಗೋವಿಂದ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು Govinda lost the money
ರಾಜ ಆಡನ್ನು ಮಾರಿದನು Raja sold the goat.
ರವಿ ಕುರಿಯನ್ನು ಕೊಂದನು Ravi killed the sheep
ಪೊಲೀಸರು ಜನರನ್ನು ಓಡಿಸಿದರು The police chased the people away
ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿದೆ I drank milk
ನಾನು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡಿದೆ I threw the fruits away
ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಕಾಗದ ಓದಲಿಲ್ಲ Your father didn’t read the letter
ಕೃಷ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ Krishna closed the shop
ಹುಡುಗ ಹಾಸಿಗೆ ಮಡಚಿದ The boy rolled the bed
ನಾನು ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ I did not see the trees
ನಾನು ಮರ (ಮರವನ್ನು) ನೋಡಲಿಲ್ಲ I did not see the tree.

 

16.3. When we talk about Preposition, we should not merely consider its ‘physical placing’ (appended with the Noun in the case of Kannada or independent  the case of English) with the Noun. The word ‘part of speech’ just names the word. It is a way of linguistically identifying a word. We should take into consideration in what ‘meaning’ the word is used. What is of account is not the name of the word, but its ‘function’ in a sentence. For example, the  words ‘a’ and ‘the’ are called Indefinite Articles and Definite Artcle respectively. But their ‘function’ before a Noun is Adjectival (Determiner) . They describe a Noun  in a certain way. Similarly, A Noun may function as an Adjective, or an Adjective as a Noun or Pronoun. This is true of Kannada, too.                                                                                 The relationship can be described as how one object is related to the other in a variety of ways:

1. How one object is a  part of another, or, related to another as possessed belonging to:

ಕತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ a collection of  stories
ನರಿಗಳ ಕೂಗು howl of foxes
ಕುದುರೆಯ ಬಾಲ the tail of a horse
ಸೇಬಿನ ರಸ juice of apple (apple juice)
ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ minister for health

2. The placing of an object in relation to another

 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ in the box
 ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ under he tree
 ಇದರ ಮಾರಾಟ ಡಜನುಗಳಲ್ಲಿ. This sold by the  dozen.
ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ stays at a hotel
ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ came by bus
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ met him on the train
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ on the wall
ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ over the bridge
ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ above your head

3. The nature/direction of action or relationship between two objects:

ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ. He went to school.
ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿನಗೆ. This book is for you.
ಈ ಸೀರೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ This sari is for mother.
 ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು? How much (for) hunderd?
ಅದು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. You don’t get it for money.

4. The nature/direction of action or relationship between two objects:

ಅವನು ಚೈನದಿಂದ ಬಂದ He came from China.
ಇದನ್ನು ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It is made from flour.
ಅದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂತು. It came from the forest.
ಅದು ಮಾಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು It fell down from the roof.

5. Phrase Prepositions: one before and one after a Noun:

ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ?
What did he say in response to your question?

ಒಂದು ಏಣಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಗೋಡೆಯನ್ನ ಏರಿದರು.
They climbed the wall by means of a ladder.  ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬು

ಇಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ರುಪಾಯಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Here you get  apple at the rate of  twenty rupees a kilogram.

ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕು.
You must do this for the sake of your friend.

ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳು ಏನು ಹೇಳಿದಳು?
What did she say in opposition to decision?

6. Prepositions attached to Adjectives:

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಲು ಅವಳಿಗೆ ಭಯ.
She is afraid of speaking to you.

ನಿನ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ಸರ.
They are jealous of your beautiful house.

ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
They are eager for the result of the examination.

ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಿಟ್ಟು?
Why is she angry with you?

ನೀನು ಈ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀಯ?
Are you happy with this job?

It  is a special feature of the Kannada language that more than two or more words join together, generally according to the last vowel-sound of the word that allows such an appendage. To simplify the process of learning their usage, the only solution is to have examples, and follow the natural method of learning, i.e., listen, speak, and read. Reading is the best way of mastering them fast.

Note: The last Consonant of 90% of the Nouns in Kannada has the vowel sound or or or .

 

16.4. Models: (1) : The vowel sound of the last syllable:

(m) -male (f) -female (n) -Neuter

Noun Preposition Examples  

ರಾಜ (m)
ಗಿರಿಜ (f)
ನಗರ (n)

+ಅ

ರಾಜನ ಮಗ Raja’s son.
ಗಿರಿಜನ (ಳ) ಮಗ Girija’s son
ನಗರದ ಸೊಬಗು

Beauty of the city
ನಗರ = city

ಕೃಷ್ಣ (m)
ಲಲಿತ (f)
ಪಟ್ಟಣ (n) –

+ನ್ನು

ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಳಿಸು. Send Krishna.

ಲಲಿತನ (ಳ) ನ್ನು ಕೇಳು
ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿದೆ.

Ask Lalitha.
I saw the town.

ರಾಮ (m)
ಕುಸುಮ (f)
ರಶ್ಯ (n)

+ಂದ

ರಾಮನಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂತಾ?

Has reply come from Rama?
ಉತ್ತರ = reply

ಕುಸುಮನಿಂ (ಳಿಂ) ದ ಉತ್ತರ ಬಂದಿಲ್ಲ.

Reply hasn’t come from Kusuma.

ವಿಮಾನ ರಶ್ಯದಿಂದ ಬಂತು.

The plane came from Singapur.
ವಿಮಾನ= airplane

ವಸಂತ (m)
ಸರಳ (f)
ಮೊಲ (m)

+ಗೆ

ವಸಂತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತಾ?

Has Vasanta got a job?

ಸರಳನಿ (ಳಿ) ಗೆ ಮನೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.

Sarala didn’t get a house.
ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೋಡು ಇಲ್ಲ. A rabbit doesn’t have horns.

ಮಾಧವ (m)
ಕನಕ (f)
ನೆಲ (n)

+ಲ್ಲಿ

ಮಾಧವನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?

How come Madhava has so much money?
ಕನಕನ (ಳ) ಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. Kanaka has no answer to this question.

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾ ತೇವ ಇದೆ.

The air is full of humidity.

 

17.5. Models: (2) : The vowel sound of the last syllable: + ಮತ್ತು

(m) -male (f) -female (n) -Neuter

Noun Preposition Example  

ಕಿರೀಟಿ (m)
ಶಾಂತಿ (f)
ಗಾಡಿ (n)

+ಅ

ಕಿರೀಟಿಯ ತಾಯಿ ಬಂದಳು.

Kiriti’s mother came.

ಶಾಂತಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿದೆ?

Where is Shanthi’s book?

ಗಾಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಟಯರುಗಳು ಸವೆದಿವೆ.

All tyres of the car are worn out.

ಮೂರ್ತಿ (m)
ಲಿಲ್ಲಿ (f)
ಕೋತಿ (n)

+ನ್ನು

ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬರಲು ಹೇಳು.

Ask Murthi to come.

ಲಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ?
ಕೋತಿಯನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸು.

Where did you see Lilly?

Chase the monkey away.

ಕಿಟ್ಟಿ (m)
ಪಲ್ಲವಿ (f)
ನದಿ (n)

+ಂದ

ಕಿಟ್ಟಿಯಂದ ಇದನ್ನು ಎತ್ತಲು ಆದೀತಾ?

Has reply come from Kitti?
ಉತ್ತರ = reply

ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಲ್ಲ.

No reply to my letter came from Pallavi.

ಜನರು ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

People are drawing water from the river.

ರಾನಡೆ (m)
ಮೇರಿ (f)
ಕೊಡೆೆ (n)

+ಗೆ

ರಾನಡೆಗೆ ನೀನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟೆಯ?

How much money did you give to Ranade?

ಈ ಪುಸ್ತಕ ಮೇರಿಗೆ ಕೊಡು.

Give this book to Mary.

ಈ ಕೊಡೆಗೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ?

How much did you pay for this umbrella?

 

17. 6: The vowel sound of the last syllable: +

(m) -male (f) -female (n) -Neuter

Noun Preposition Example  

ರಾಜುm)
ಅಕ್ಕು (f)
ಕಡಲು (n)

 

+ಅ

ಇವತ್ತು ರಾಜುವಿನ ಮಗಳ ಮದುವೆ.

Raju’s daughter’s wedding is today.

ಅಕ್ಕುವಿನ ಹಸುವಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? What happened to Akku’s cow?
ಕಡಲಿನ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದಿಯ? Have you heard the roar of the sea?

ಕಡಲು= sea ಗರ್ಜನೆ= roar

ಸೋಮು (m)
ಕಾರು (n)

+ನ್ನು

ಅವರು ಸೋಮುವನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದರು. They removed Somu from job.
ನೀನು ಕಾರು (ಕಾರನ್ನು) ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ? Where did you keep the car?

ಚಂದ್ರು (m)
ನೀರು (n)

 

 

 

+ಂದ

ಚಂದ್ರುನಿಂದ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ?

How much money did you take from Chandru?
ಹಣ= money

ಮೊಸಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು.

The crocodile came off water.
ಮೊಸಳೆ= crocodile

ಅಪ್ಪು (m)
ಚಿನ್ನು (f)
ಚೇಳು (n)

 

 

+ಗೆ

ಅಪ್ಪುವಿಗೆ ನೆಗಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಿದೆ.

Appu has got colds. He has fever.
ನೆಗಡಿ=
colds
ಜ್ವರ= fever

ಈ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನುವಿಗೆ ಕೊಡು. Give this money to Chillu.
ಚೇಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ. The scorpion is angry.
ಚೇಳು=
scorpion

ರಾಮು (m) ಚಿನ್ನು (f)
ಕಾಡು (n)

 

+ಲ್ಲಿ

ರಾಮುವಿನಲ್ಲಿ (ರಾಮುವಿನ ಬಳಿ) ಇಷ್ಟು ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? How come Ramu has so much money?

ಚಿನ್ನುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ.

Chinnu has no answer to this question.
ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳು ಏನಾದವು? What happened to the trees in this forest?
ಕಾಡು= forest