. ಹಾಡುಗಳಅಕಾರಾದಿ
(ಮುಂದಿನ ಅಂಕಿಗಳು ಪುಟಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ)

. ರತ್ನಾಕರನ ಹಾಡುಗಳು
ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟದ ೧
ಅಜ್ಞಾನಿ ಬಳಲಿಯೂ ೧೬
ಅರಿದರಿದೆ ಜಿನ ತಪಸು ೪೬
ಅರಿಹಂತ ಅತಿಶಾಂತ ೭
ಆಡಿ ಬಾ ಆಡಿ ಬಾ ೯
ಆತ್ಮಧ್ಯಾನಿಸು ನೀ ೨
ಆತ್ಮ ನಂಬದಿರು ಸಿರಿ ೧೦೮
ಆತ್ಮನ ಕಲೆಯೆಂಬುದದು ೨೮
ಆತ್ಮನೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ೩೧
ಆದಿ ಜಿನೇಶ ಜಿನನಾದರೋ ೬೨
ಆನಂದಯೋಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ೬೦
ಆರದೆಂದಾರ್ಜಿಸಿಡುತಿಹೆ ೧೦೮
ಆರಿಗಾರು ಬಹರು ೧೦೭
ಆರುಂಟು ಕರುಣಿಗ ೫೧
ಆರು ಕಾಣರು ದೇವನಾ ೬೨
ಆರೈದು ಹೇಳಿರಣ್ಣಾತ್ಮ ೨೦
ಇಂದ್ರನಾಥನೆ ಶೃಂಗಾರ ೩೯
ಇಂದೇ ಮುಕ್ತನವಂ ೧೧೭
ಇದ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ೧೫
ಇದ್ದಿತು ಎದ್ದಿತು ಬಿದ್ದಿತಲ್ಲಾ ೪೨
ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯಪದ ೩೭
ಇಷ್ಟ ಕಾಣಿರೋ ಮುಕ್ತಿಗೆ ೬೩
ಇಹಪರವೆರಡರ ಚಿಂತೆ ೫೭
ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ೧೧೭
ಎಂತಾಗಲಿರುವೆ ನಾ ೪೪
ಎಂತು ಮರೆವೆ ಎಂತು ೨೯
ಎಂದಿಗಹುದೋ ೬೪
ಎಂದಿಗೆ ಹಿಂಗುವುದೊ ೩೩
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಜತನ ಎರವಿನ ೬೪
ಎಚ್ಚರೆಚ್ಚರವಿರಲಿ ೬೫
ಎತ್ತಣಿಂದ ಬಂದೆಯಿನ್ನೆತ್ತ ೧೩೪
ಎತ್ತಲಿಂದ ಬಂದೆ ಇನ್ನೆತ್ತ ೩
ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಿರೊ ೨೭
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯು ನಿಲಬಹುದು ೬೫
ಏಕಯ್ಯ ಹೀಗೆನ್ನ ನೋವ ೬೬
ಏತರ ವಿವೇಕ ಏತರ ಜನ್ಮ ೪೧
ಏತರವ ನಾನಿಂತು ೬೬
ಏದೂರವಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಸಾರಾತ್ಮ ೬೭
ಏನ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ೨೪
ಏನಮ್ಮ ಹೆಸರೇನೆಂದೈಯ ೭೦
ಏನಯ್ಯ ಗುರುವೆ ನಿಮಗಿಷ್ಟ ೬೭
ಎನಿಂತು ಮದದಿ ಮೈಮರದೆ ೬೮
ಏನು ಸವಿ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ೬೮
ಏನು ಹೋಗದು ಹೊತ್ತು ೬೯
ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಸುಖ ೧೨
ಏನೆಂಬೆ ನೋಡು ನರರ ೪೩
ಏನೆನ್ನ ಬಹುದು ನಿಜಾತ್ಮನ ೬೯
ಒಲ್ಲೆನು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನವ ೨೪
ಒಸಗೆಯ ಹೇಳು ಕಂಡಾ ೪೯
ಒಳಗೆ ಬೇಧಿಸಬೇಕು ೪೭
ಕಂಡರೆ ಕರ್ಮವ ಗೆಲ್ದ ೧
ಕಂಡು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಕಟ  ೭೧
ಕರುಣದೋರು ಕರುಣದೋರು ೩೫
ಕರುಣದೋರೋ ಕಡಲಾದಿ  ೭೧
ಕರೆತಂದರಾರೋ ನಿನ್ನ ೫೫
ಕಾಯವ ದಂಡಿಸಬೇಕಾದರೂ ೭೨
ಕಾವುದೆನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಂಸ ೭೨
ಕುರುಹ ಹೇಳಿನೂ ಬಾ ೭೩
ಕೂಸ ಕಂಡರಿಯಿರೊ ೧೧೨
ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕುಳಿಕುಂಡು ೧೦
ಕೇಡಿನೊಳಗಾದ ನಾಡಿ ೫೨
ಕ್ಷೇಮವೇ ಮತ್ತೂ ಕ್ಷೇಮವೇ ೩೪
ಕೊಡಗೈಯವನಲ್ಲ ಜಿನ ೧೧೮
ಕೊಲೆ ಹುಸಿಯು ಕಳವು ೭೩
ಗ್ರಂಥವನೋದಿ ಗ್ರಂಥ ೧೧೯
ಗುರುಪಾದವಿರಲಿಕೆ ಪರದೈವ ೧೧೮
ಗುರುವೇ ನಿನ್ನ ನಾ ೧೦೯
ಗೆದ್ದೆ ಹೋಗೂ ಮೈಯೊಳೆದ್ದ ೪೫
ಘನವೆ ನಿನಗೆ ಮನವೇ? ೧೧೧
ಚಂದಮಾ ಚಂದಮಾ ೨೩
ಚಿಂತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ೧೨೦
ಚಿತ್ರವ ಕಂಡುದಿಲ್ಲವೆ ೩೬
ಚಿದ್ರೂಪನ ಧ್ಯಾನವೆಂಬ ೭೫
ಚಿದ್ರೂಪನ ಮರೆಯದಿರು ೧೧೨
ಜಪತಾನೆ ಬಲು ೫೬
ಜಯತು ಜಯತು ೧೨೦
ಜಲಗಾರನ ಜಲಗಾರನ ೨೯
ಜಾಣರ ದೇವಾ ಜಿನಪತಿ ೧೨೧
ಜ್ಞಾನಿ ಹೊರಗೊಂದ ೭೬
ಜಿನಜಿನ ಜಿನ ಎನ್ನಿರೋ ೭೬
ಜಿನರಾಜ ನೀನೆ ಜಯಶ್ರೀಲ ೧೨೨
ಜಿನರೆನ್ನು ನಿಚ್ಚ ಜಿನ ೪೫
ತನ್ನನರಿದ ಮೇಲೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ೩೭
ತನ್ನಾತ್ಮನ ತಾನೇ ೫೯
ತನ್ನಿಂದ ತಾ ಸುಖಿ ೧೨೨
ತಾನು ತನ್ನ ರೂಪ ೭೭
ತಾರಮ್ಮಯ್ಯ ಜಿನಪತಿ ೧೨೩
ತಾಲೆಲ್ಲೆ ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಾಯಿ ೪೦
ತಿಳುಹಿದರಿಲ್ಲಯ್ಯ ೧೧೦
ತೀರ್ಥವಂದನೆಗೇಳು ೪
ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣವನು ೭೭
ತೊಳಲದಿರು ಕಂಡಕಡೆಗೆ ೪೮
ತೋರವ್ವ ಕೆಳದಿ ೭೮
ದಯೆವೆಲಸೆನ್ನಿ ದಾರಿಗೆ ೧೨೪
ದಾನಕೆ ಸಲ್ಲದ ಸಿರಿ ೧೨೪
ದಾನಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಜಗದ ೨೧
ದೀಪ ಜತನವಯ್ಯ ೪೨
ದುರಿತಾರಿ ತ್ರಿಜಗದುನ್ನತದ ೭೯
ದೇಗುಲವನೆ ಪೂಜಿಸುತಹರೆ ೮೦
ದೇವ ಕಂಡೆನು ನಿಮ್ಮನು ೫೯
ದೇವ ನಮೋ ಜಿನದೇವ ೪೩
ದೇಹ ಕೆಟ್ಟರೆ ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ ೨೨
ದೊರೆತನವೆ ನಿನಗೆ ೮೧
ಧರ್ಮವೆ ಬಲ್ಲಿತಲ್ಲಾ ಬಹು ೮೧
ಧೀರನೆಂದೆನ್ನಿ ತ್ರಿಭುವನ ೧೩೫
ನಗೆಯಲ್ಲವೆ ಇದು ೮೩
ನನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳು ೮೩
ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಿಂದ ೧೧೦
ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲರು ಹೋದ ೮೪
ನಮಿನಮಿಸಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ೮೪
ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ೮೫
ನಾನಾ ವರ್ಣಗಳಿಂದ ೮೬
ನಾನಾ ವಸ್ತುವಿಗೊಂದೂರ ೫೪
ನಾನಾರು ನಾನಾರು ದೇಹ ೮೬
ನಾನೊಬ್ಬರ ಹಾಗಿಲ್ಲ ೧೨೪
ನಿಚ್ಚ ಪುಟ್ಟವಿಕ್ಕು ದೇಹ ೮೬
ನಿಜವರಿಯದ ಮನುಜ ೧೧೩
ನಿನಗೆ ಸೋತೆನಿಲ್ಲಿ ೧೪
ನಿನ್ನ ನಾನೆಂತು ಜೋಪಾನ ೮೭
ನಿನ್ನನು ನಾನೇನೆಂಬೆ ೮೮
ನಿನ್ನವನೆಂದೆನ್ನ ಮನ್ನಿಸಾ ೨೧
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೊ ೪೭
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನಿಂತು ೫೦
ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮ ೩೯
ನೀನು ತ್ರಿಭುವನ ಸಾರ ೮೮
ನೀನೆ ನೀನೆ ನೀನೆ ೨೫
ನೀನೇಕೆ ಹೋರಗಾಡುವೆ ೮೯
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ೯೦
ನೋಡಬೇಡವೆ ತನ್ನಾತ್ಮನ ೯೦
ನೋಡಿರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೆಲ್ಲ ೫೪
ನೋಡಿರೆಲ್ಲರು ಕೊಂಡಾಡಿರೆಲ್ಲರು ೯೧
ನೋಡು ನೋಡು ತನು ೯೧
ನೋಡುವಾಗೆ ನಿನ್ನ ೫೭
ಪಾಡಿರೆಲ್ಲರೂ ದೇವನ ೩೪
ಪಾಪಿ ಬಲ್ಲನೇ ಪರರ ೧೨೫
ಪಾರಿತಾತ್ಮನೆಚ್ಚರಿಕೆ ೯೨
ಪುತ್ಥಳಿ ಪುತ್ಥಳಿ ೬
ಪುಣ್ಯಫಲಾ ಆಹಾ ೯೨
ಬಂದರೆ ಮನೆ ಹೋದರೆ ೩೦
ಬಣ್ಣಿಸಬಲ್ಲವರೆ ೩೮
ಬದ್ದು ಬಸ್ತಿಯ ಹೋಗು ೮
ಬಲ್ಲೆ ನೆಂಬವರುಸುರು ಬಣ್ಣ ೫೨
ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗವೇ ಸುಖ ೫೮
ಬಯಿದವರಾರೋ ನಿನ್ನ ೯೩
ಬರಿಯ ಬೊಮ್ಮದ ಮಾತು ೯೪
ಬರೆದದೆ ಬರೆದದೆ ೯೪
ಬಲ್ಲಿದ ನೀನೆಂದು ಬಡವರ ೧೧೩
ಬಿಡದು ಕಾಣಯ್ಯ ಚಿನ್ನಯ್ಯಾ ೯೫
ಬಿಡು ಬಿಡು ತನುವೆ ೨
ಬುದ್ದಿ ಸದರವೆಯೆಲ್ಲಕೆ ೬೧
ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲದೆ? ೧೨೬
ಭಾವಿಸಿ ಹೇಳಿರಣ್ಣಾತ್ಮ ೨೦
ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಯೂ ನಿಚ್ಚ ೪೦
ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನು ನಿಮ್ಮ ೧೩೫
ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ೪೫
ಮಂಗಳ ನಿಜ ೯೬
ಮನದಂತೆ ಮಂಗಲ  ೨೭
ಮನುಜ ಜನ್ಮಕೆ ಬಂದು ೧೧೬
ಮಹಾನವಮಿಯ ಮಾಡಿದ ೯೬
ಮಾನವ ಜನ್ಮಕೆ ಬಂದು ೧೨೬
ಮಿಂದು ಬಾ ಮಿಂದು ೯೭
ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದರೆ ೨೬
ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದುಲಿಹೊ ೨೫
ಮೂರು ರತ್ನವೆ ನಾನಿಂದು ೨೮
ಮೋಸದಿಂದಾದ ಪಾಪಕೆ ೯೮
ಯಾಕೆ ಮೈಮರೆದ ತನು ೧೩೬
ಯೋಗವೆ ಭೋಗವಯ್ಯ ೧೭
ಯೋಗಿಯೆಂಬೆನೋ ೧೯
ರಾಜನೀತಿಯ ಕೇಳಿ ನಡೆದರೆ ೯೮
ಲಾಭ ಲಾಭ ದಿನದಿನಕೆ ೧೨೭
ಲೀಲೆ ಲೀಲೆ ದಿನದಿನಕೆ ೧೨೭
ಲೋಕಭರಿತ ನೀ ೧೧
ಲೋಕವೆಲ್ಲವು ಸಟೆ ೧೦೬
ವೀತರಾಗ ವೀತರಾಗ ೯೯
ವೈದ್ಯವಿದೇಕೊ ಕೂಡೊಂದು ೧೦
ಶರಣಾಗು ನಿಜ ಪರಮಾತ್ಮ ೯೯
ಶುದ್ಧನಾಗಿ ಬದುಕೆಂದು ೧೦೦
ಶೃಂಗಾರವಾಗಾತ್ಮ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ೧೧೧
ಸಂಗವ ತೊರೆವುದೆ ೧೨೮
ಸಂತಸ ಬರುತಿದೆ ನಿನಗೆ ೧೨೯
ಸಂಸಾರ ಸುಖದೊಮ್ಮೆ ೫೩
ಸದರವೆಂದಿರಬೇಡಾ ೧೦೦
ಸರಸ್ವತಿ ಧವಲವ ಕೊಡು ೧೧೧
ಸಲ್ಲದು ನುಡಿ ನಿಮಗೆ ೧೦೧
ಸಸ್ಸಾರಾ ನಿಸ್ಸಾರಾ ೧೦೨
ಸಾಕಿನ್ನು ಹಲವು ಹಂಬಲಿನಾಸೆ ೧೨
ಸಾಕು ಸಾಕು ಸವಿ ೧೮
ಸಾಧನೆಯ ಮಾಡು ೭
ಸಾಧನೆಯ ಮಾಡು ಕಂಡ ೧೨೯
ಸಾಕು ಹೋಗು ನಿಲ್ಲು ೬೦
ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾಣಿರೋ ೩೮
ಸಾರಿದೆ ನಿಮ್ಮಡಿಗಳನು ೩೬
ಸಾಲದೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಯೋಗ ೬೧
ಸಾಲದೇ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ  ೧೩೦
ಸಾವಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾರಿಗೆ ೨೩
ಸುಖವ ಬಯಸಿ ಸುಖ ೧೬
ಸುಖವೆಂಬೆ ನನ್ನ ಸೊಬಗೆಂಬೆ ೨೨
ಸುಖಿಸಲಿಲ್ಲವೆ ನಿಚ್ಚ ೩೩
ಸುಖಿಸಲಿಲ್ಲವೆ ನಿಜ ೫೦
ಸುಜನ ಸುಜ್ಞಾನ ಜಿನಾನಂದ ೧೭
ಸುಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲವೆ ೧೩
ಸುಜ್ಞಾನಿ ಸ್ವರೂಪ ನೀನು ೧೦೨
ಸುತ್ತಬೇಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ೧೦೩
ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಹಂಸನಾಥ ೧೦೩
ಸುಮತಿ ಸುಮತಿಯೆಂದು ೧೫
ಸುವ್ವಲಾಲೀ ಸುವ್ವಿ ೧೩೦
ಸುವಿಚಾರವೊಂದ ಕೇಳು ೧೮
ಹಂಗು ಬೇಡವಿನ್ನೆನಗೆ ೧೩೧
ಹಂಸೆ ಹರಿದೇಕೊ ೯
ಹಲ ಹಲವ ಚಿಂತಿಸದಿರು ೩೨
ಹಾರಿತು ಉದ್ದಕೆ ೧೦೩
ಹಾಹಾ ಕಷ್ಟ ಜ್ಞಾನದೇಹಿ ೪೪
ಹೀಗೆ ಮೈ ಮರೆದಿಹರೆ ೪೮
ಹೆಚ್ಚಿ ಬದುಕಿ ನರರಾಯುಷ್ಯ ೧೧
ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳ್ವರೆ ೧೩೨
ಹೆಸರೇನೂ ನಿನ್ನ ೧೦೪
ಹೇಗೆ ಭೋಗಿಸುವಿರಿ ೧೦೪
ಹೇಳಬೇಕೆಂದೊಮ್ಮೆ ೧೦೫
ಹೊಯ್ಯೋ ಡಂಗೂರವ ೧೩೩
ಹೊರ ಹೊರಗಾಡಿದರೇನುಂಟು? ೧೧೫
ಹೊರ ಹೋರಗಾಡಿ ಮೈಮರೆತಿದೆ ೧೩೨
ಹೋದರೆ ಹೋಗು ೩೧
ಹೋಯಿತು ಹೋಯಿತು ೧೦೫
ಹೋ ಹೋ ಪುರೇ ೧೦೬
ಹೋ! ಹೋ! ಭೋಗಬಾಳು ೧೩೩

. ತೀರ್ಥಂಕರರ ಹಾಡುಗಳು
ಅಂತಕನ ಗೆಲಿದ ೨೨೨
ಅಮರವಂದಿತನಾದ ೧೬೨
ಆದಿ ಜಿನೇಶ್ವರ ನಮೋ ೧೫೮
ಆದಿ ಜಿನೇಶ್ವರ ನಮೋ ೧೫೯
ಉದಯಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ೧೪೧
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾರಿಶ್ವ ೨೦೧
ಎಷ್ಟುದೂರ ಬೆಳಗುಳವೆಂದೆ ೨೦೬
ಏಳು ಮನೋಹರ ಜಾವ ೧೪೬
ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಎನ್ನ ೨೧೨
ಕರುಣಿಸು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರನಾಥಾ ೨೨೧
ಕರುಣಿಸೆನ್ನನು ಶಾಂತಿ ೧೭೪
ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೊಂದು ೧೪೭
ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲವೇಕೊ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ೨೨೬
ಕೇಳಿ ಮನವೊಲಿದು ೨೨೯
ಜಯತಿರ್ಥಂಕರ ಜಯತೀರ್ಥಂಕರ ೨೨೩
ಜಯ ಫಣಿಪತಿ ಪಣಿಸೂನು ೨೭೬
ಜಿನ ಜಿನ ಜಿನರೆಂದು ೧೯೯
ಜಿನನೆ ಬಾರೋ ಜಿನಚಂದ್ರನೇ ೧೭೩
ತಾಯೇ ನೀನೋಡಿ ೨೦೫
ತ್ರಿಭುವನಪತಿ ಶ್ರೀಭುಜುಬಲಿಯಂತೆ ೨೧೪
ತಿಳಿದು ಮನದೊಳು ಭಾವಿಸಿ ೨೧೯
ತೋರಿಸೊ ದೇವಾ ೧೬೭
ದಳಂದಳಾಂದುಳಂ ೧೬೯
ದೇವ ಪಾಲಿಸು ಎನ್ನ ೧೬೫
ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ಎಲ್ಲಿ ೨೦೨
ನೀನೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ೨೦೪
ನೆನಹಿರೋ ಮನಸಿಜನನು ೨೦೦
ನೇಮಿಜಿನನ ನೋಡಿರೋ ೨೨೪
ನೇಮಿಜಿನೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ೧೭೮
ನೇಮಿನಾಥನೆ ಸೋಮಶಾಂತನೆ ೨೨೪
ನೇಮಿಶ ಜಿನಪೋತ್ತಮನೇ ೨೨೬
ನೋಡಿ ನಾ ದಣಿಯೇ ೨೦೮
ಪರಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಕೋಟಿ ೧೪೩
ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಚಂದ್ರನಾಥ ೧೭೨
ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಪರಮದೇವ ೧೬೮
ಪುರುಪರಮೇಶನ ಸ್ಮರಿಸಿ ೨೦೯
ಪುಷ್ಪಕ್ಹೋಗುವ ಬನ್ನಿ ೧೬೬
ಪೂಜಿಪೆನು ನೇಮಿನಾಥನ ೧೭೫
ಪೋಷಿಸೈ ನೇಮೀಶ ಜಿನಪನೇ ೨೨೮
ಬಂದು ನೋಡಿರೆಲ್ಲ ನಿಂದು ೧೭೧
ಭಜಿಸಿರೋ ಭವ್ಯರೆಲ್ಲ ೧೭೩
ಭಾವಿಸಿ ಕೇಳಿರೋ ಎಲೆ ೨೦೨
ಭಾವಿಸಿ ಗುಮ್ಮಟ ಜಿನಪತಿ ೨೦೮
ಮಂದಾರ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ೧೭೬
ಮಾನಿನಿ ರನ್ನಳೆ ನೋಡೆ ೧೫೯
ಮುಂದೇನು ಗತಿಯು ಹಾ ೨೨೩
ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂರ್ತಿ ೨೧೧
ರಕ್ಷಿಸು ಜಿನನೇ ೨೨೧
ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನನು ತವನಿಧಿ ೧೪೮
ಲೆಲೆಲೊ ಲೆಲೆಲೊ ಲೆಲೆಲೊ ೧೭೦
ವಸುಧೆಗಧಿಕವಾದ ದೇವ ೧೫೪
ವೃಷಭ ಜಿನೇಶನೇ ೧೬೦
ಶಾಂತಿಜಿನೇಂದ್ರನ ಚರಣವ ೨೨೨
ಶಾಂತಿನಾಥ ಭವವಿದೂರ ೨೨೩
ಶ್ರೀಜಗತ್ರಯ ಭವ್ಯಸಂಚಯ ೧೬೩
ಶ್ರೀನೆಯ್ಯೆನೆರಿಸುವ ೧೭೪
ಶ್ರೀ ನೇಮಿಜಿನರಾಜ ೨೨೫
ಶ್ರೀನೇಮಿನಾಥಾ ದಯಮಾಡೈ ೨೨೫
ಶ್ರೀ ಮಂದಾರಸ್ವಾಮಿ ಆದಿ ೧೫೦
ಶ್ರೀಮದಮರಪತಿ ನರ ೧೩೮
ಸಾಕಿನ್ನು ಸಂಸಾರ ೧೬೮
ಸ್ತುತಿಸಲೆನ್ನಳವೆ ಸ್ತುತಿ ೧೪೯
ಹಂಬಲಿಸದಿರು ಮನದಿ ೨೧೩
ಹೆಚ್ಚಿನವ ನೀನು ೨೦೪

. ಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಹಾಡುಗಳು
ಅಂಬಾ ನಿನಗೆಂಥ ೨೫೨
ಅಂಬಾ ಪರಾಕು ೨೪೯
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪದ್ಮಾಂಬೆ ೨೫೦
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಶ್ರುತದೇವಿ ೨೫೨
ಕಾಯೇ ಎನ್ನ ಕಾಯೇ ೨೪೬
ಗಜದೇವನ ಪಾದ ೨೪೪
ಚಂದ್ರನುತ ಚಂದ್ರ ೨೫೩
ಜಯಜಯ ನೂತನ ೨೪೫
ತಾಯೇ ಪಾಲಿಸು ಮತಿಯ ೨೪೭
ದೇವಿಯ ನೋಡುವೆನು ೨೫೪
ಪಾಲಿಸು ಪಾಲಿಸು ೨೫೫
ಪಾಲಿಸೊ ಪದ್ಮಾಂಬ ೨೪೮
ಪಾಹಿ ಪದ್ಮಿಣಿಮಾಂ ೨೫೧
ಯಾಕಿನ್ನು ಕೋಪ ೨೫೦
ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನದು ಪುಣ್ಯ ೨೪೮
ಸಿಂಗಾಡಿಯೆಂದದ ೨೪೩

. ಜೋಗುಳ ಹಾಡುಗಳು
ಅಷ್ಟಕಂಬದ ಮಂಟಪ ೨೫೭
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜಯ ೨೬೦
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ೨೬೨
ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀವೀರನಾಥಾ ೨೬೬
ಜೋ ಜೋ ದಿವಾಕರ ತೇಜ ೨೫೯
ಜೋ ಜೋ ಪುರುಪರಮೇಶ ೨೬೬
ಜೋ ಜೋ ಪುರುಪರಮೇಶನ ೨೫೮
ಜೋ ಜೋ ಸುಪಾರಿಶ್ವ ೨೬೧
ಶ್ರೀಜಿನರಡಿಗಳ ಹರುಷದಿ ೨೬೫

. ಶೋಭಾನದ ಹಾಡುಗಳು
ಕರಿಮುಖನಂಘ್ರಿಕೋಮಲ ೨೮೯
ಕರೆತಾರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಾಣ ೨೮೭
ಪಣಿವೆಣಿಯರತಿ ೨೮೬
ಪಾಹಿ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಸನ್ನುತೆ ೨೯೨
ಬಲಗೊಂಬೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ೨೯೧
ಶ್ರೀ ಮದನಾದಿ ವಸ್ತು ೨೬೮
ಶ್ರೀ ಸುರಪತಿ ನರಪತಿ ೨೭೯

. ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಹಾಡುಗಳು
ಆಡಿದರೋಕುಳಿಯ ಅಮ್ಮಯ್ಯನ ೩೪೮
ಆದಿಯೊಳಗೆ ಚಟ್ಟರಪಡೆಯ ೨೯೯
ಆಯಾಸವಹುದೇ ಪದ್ಮಿಣಿಯೇ ೩೪೦
ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ೩೧೩
ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆನು ೩೩೫
ಆರತಿ ಬೆಳಗುವೆ ೩೩೩
ಎತ್ತಿರಾರತಿ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿಗೆ ೩೫೫
ಕನಕಪುರದ ಜಯಂಧರಗೇ ೩೩೦
ಕಮನೀಯ ಗಾತ್ರೆಗೆ ೩೩೯
ಕಮಲಪಾಣಿ ಸುಗುಣವೇಣಿ ೩೩೬
ಕುಂಕುಮವರ್ಣೆಗೆ ೩೪೨
ಕುಂಜದಳಾಕ್ಷಣಿ ಕಮಲಿನಿಗೆ ೩೩೮
ಜಯಚಂದ್ರನಾಥನಿಗೆ ೩೨೭
ಜಯಜಯ ಆದಿ ೩೨೫
ಜಯತು ಶಾರದದೇವಿ ೩೧೮
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ೨೯೭
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ೩೧೫
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯ ೩೧೭
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯಶುಭ ೩೧೨
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯಶುಭ ೩೧೬
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯಶುಭ ೩೧೮
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯಶುಭ ೩೨೦
ಜಯಮಂಗಲಂ ನಿತ್ಯಶುಭ ೩೩೩
ಜಯಮಂಗಲಂ ಸದಾ ೩೫೬
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ೩೩೨
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ೩೫೨
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ೩೩೬
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ ೩೩೭
ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಭವತು ೩೪೨
ಜಯಮಂಗಳಂ ಸದಾ ೩೫೭
ಜಯಮಂಗಲಂ ಸದಾ ೩೫೮
ಜಯಮಂಗಳಂ ಸದಾ ಶುಭ ೩೫೫
ಜಯ ಮಂಗಳ ವೈ ೩೧೪
ಜಾತರೂಪವನು ಕಳೆದು ೩೦೩
ತಾಯೆ ಸರ್ವರ ರಕ್ಷಾಮಣಿಯೆ ೩೪೬
ಧರೆಯೊಳಧಿಕ ವೇಣು ೩೨೩
ನಂಬಿದೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ ೩೪೯
ನಂಬಿದೆ ನಾ ನಿಮ್ಮಯ ೩೪೩
ನವರತ್ನದಾರತಿ ೩೩೯
ಪ್ರಥಮಭಿ ಗರ್ಭವತರಣ ೨೯೪
ಪರಮಜಿನೇಂದ್ರನ ನೆನೆದು ೩೨೪
ಪುರಪರಮೇಶ್ವರ ಸುರನುತ ೩೦೫
ಪರಿಪಾಲಿಸು ಪದ್ಮಾವತಿ ೩೪೪
ಪಾಹಿ ಪದ್ಮಾಂಬಿಕೆಯೆ ಪಾಲಿಸು ೩೪೪
ಪಾಹಿಮಾಂ ಪರಮಾತ್ಮ ರೂಪಿಣಿ ೩೪೬
ಬೆಳಗಪ್ಪ ಜಾವದಲಿ ೨೯೫
ಭವತು ಮಂಗಲಂ ೩೫೯
ಮಂಗಲಂ ಧರಣೇಂದ್ರ ೩೪೧
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಗೊಮ್ಮಟ ೩೧೯
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಜ್ವಾಲಿನಿ ೩೧೨
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಭರಂತುತೆ ೨೯೮
ಮಂಗಲಂ ಮಂಗಲಂ ಶಾರದಾ ೨೯೬
ಮಂಗಲಂ ವಿಮಲ ಲಲಿತಾಂಗಿಗೆ ೩೧೧
ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಚಂದ್ರಪ್ರಭಗೆ ೩೧೪
ಮಂಗಳಾರತಿ ತಂದೆತ್ತಿರೆ ೩೩೪
ಮಂಗಳಾರತಿ ತಂದೆತ್ತಿರೆ ೩೩೮
ಮಂಗಳಂ ಗರ್ಭಾವತರಣನಿಗೆ ೩೦೭
ಮಂಗಳಂ ಜಗದಾಂಬದೇವಿಗೆ ೩೧೫
ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಪದ್ಮಾವತೇ ೩೪೦
ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಗೆ ೨೯೪
ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಭವಂತು ೩೩೯
ಮಂಗಳ ನಿಜಪರಂಜ್ಯೋತಿಗೆ ೩೫೮
ಮಂಗಳಾರತಿ ತಂದು ಬೆಳಗಿರೆ ೩೩೭
ಮಂಗಳಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರಿ ೩೫೬
ಮಂಗಳಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೆ ೨೯೮
ಯಾಕಿಂತು ಕೋಪ ತಾಯೇ ೩೪೬
ರಕ್ಷಿಸೌ ಸದಯೇ ಪದ್ಮಣಿಯೇ ೩೪೯
ವರವಾಣಿಯೊಳು ೩೨೧
ವರವಿತ್ತು ಸಲಹಮ್ಮ ವರದೆ ೩೪೫
ವಾಣಿ ವರಕಲ್ಯಾಣಿ ೩೫೦
ವಾರಣಯಾನೆ ವೈಯ್ಯಾರಿಣಿಗೆ ೩೪೧
ಶ್ರೀಜಿನರಾಜಗೆ ಮಂಗಲಂ ೩೫೪
ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾಬೆಗೆ ಮಂಗಲಂ ೩೪೮
ಶೃಂಗಾರಹಾರ ಮಾರವಿಜಯ ೩೫೧
ಸರಸಿಜ ಭವನರಸಿಯ ೩೨೮
ಸುರಚಿರ ಮಣಿಯ ೩೨೨
ಸುರೇಂದ್ರವೃಂದ ವಂದಿತೇ ೩೫೪

. ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಡುಗಳು
ಅರಿಯಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ೩೯೧
ಅರುಹ ಶ್ರೀಚರಣವ ನೆನೆವೆನು ೩೮೭
ಅಸಗನೀತನಲ್ಲ ಕರ್ಮವ ೩೯೧
ಆದಿನಾಥನೆ ಮೇದಿನೀಶನೆ ೩೭೬
ಆದಿಪರಮೇಶನೇ ಸದೃಶ್ಯನೇ ೩೭೭
ಆರ ಸಿರಿ ಆರ ತನು ೩೮೭
ಇರಬಂದೆನೆ ನಾನಿರಬಂದೆನೆ ೩೬೯
ಈಶ ಭೋ ನಾಕೇಶವಂದಿತ ೩೭೨
ಈಶ ಸುರಾಧೀಶ ವರಜಿನೇಶ ೩೭೫
ಏನಿರಲೇನು ನಿನಗೆ ೩೬೭
ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ಕಂತುವೀರದೂರ ೩೭೩
ಕರುಣಾ ಚರಣಾ ಧರಣಾ ೩೭೭
ಕರೆ ಕರೆ ಕರೆ ಘನ ೩೬೦
ಕೇಳಿ ಪೇಳ್ವೆ ಲಾಲಿಸಿ ೩೯೨
ಜ್ಞಾನಿ ಹೊರಗೊಂದ ೩೬೮
ಜಿನನಿನಗಂತವುಂಟೆನಲು ೩೬೬
ಜಿನಪತಿ ಪಾಲಿಸು ಬೇಗ ೩೮೨
ಜಿನವರಬೋ ಭಾವಯೇ ೩೮೪
ಜಿನರೆಂದೊಡೆ ಜಿನ ೩೬೦
ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕ್ರಿಯಾ ೪೦೮
ಜೈನರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಬಂದ ೪೦೯
ತಿಳುಹಿದರಿಲ್ಲವಯ್ಯಾ ೩೭೧
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಕೇಳಿ ಬುಧ ೩೬೨
ದೇವದೇವನೆ ಭಾವಜಾಂತಕ ೩೬೮
ದೇಹವಿದ್ದೇನು ಸಾರ್ಥ ೪೦೭
ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡಿರೊ ೪೦೭
ಧ್ಯಾನಿಸುವೇ ಜಿನಪನ ೩೭೮
ಧೀರಚಂದ್ರ ಶ್ರೀಜಿನಾ ೩೭೮
ನಂಬಿದೆ ನಂಬಿದೆ ಶೀತಲಜಿನಪನೆ ೩೭೯
ನಮೋ ನಮೋ ನಮೋ ೩೭೧
ನಾ ಮನಸೇ ಸೈರಿಸದು ೩೭೦
ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆ ೩೭೦
ಪರಿಪಾಲಿಸೈ ವರವೀತರಾಗ ೩೭೪
ಪಾಯೋಪಗಮನದೊಳ ೩೬೯
ಪಾರಿಶ್ವೇಶ ಪಾಹಿ ಸದಾ ೩೮೪
ಪುರುಪರಮೇಶಾ ಕುರುಣಿಸೈ ೩೭೬
ಪುರುಹೂತಪೂಜ್ಯನೆ ಪುರುಜಿನ ೩೭೬
ಪೊರೆ ಕರುಣದಿ ಶರಣರ ೩೯೪
ಪೊರೆಯೈ ಶ್ರೀಜಿನರಾಜ ೩೮೩
ಪೊರೆ ಶ್ರೀರಮಾರಮಣನೆ ೩೮೫
ಬಾ ಬಾ ಬಾಬಾ ಬೇಗ ೩೭೨
ಬೇಗದಿಂದಲಿ ಬನ್ನಿರೈ ೩೮೧
ಬೇಡುವೆ ನಾಂ ಬಿಡದೇ ೩೮೩
ಭಾಗ ಬಿಳಿದು ಭಾಗ ಕರಿದು ೩೬೧
ಭಾವಿಸದಲೆ ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ ೩೭೪
ಭಾಸುರಾಂಗನೆ ದೋಷದೂರನೆ ೭೪
ವಸಂತವಾಡಿರಿ ಶಶಿಮುಖಿಯರು ೩೮೯
ವೃಷಭೇಶ ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ೩೭೮
ವೀರಜಿನಪ ಪೊರೆಯೊ ಕೃಪಾ ೩೮೬
ಲಕ್ಷ್ಮಿಸೇನ ಮುನಿಜ್ವಾಲಿನಿ ೩೬೬
ಶಾಂತಿಜಿನೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮ ೩೮೨
ಶ್ರೀಗುರುವರನಂಘ್ರಿಯುಗಕೆ ೩೯೨
ಶ್ರೀಜಿನೇಶನೇ ಪೊರೆಯೈ ೩೭೫
ಶ್ರೀಮದನಂತ ಜಿನೇಂದ್ರರ ೪೦೦
ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶಾ ಮುನಿಜನ ೩೮೧
ಶ್ರೀವಿಮಲ ಜಿನರಾಜ ೩೭೯
ಶ್ರೀ ಸುರನುತ ಜಿನರಡಿಗೆರಗುತ ೩೯೫
ಸಮವಸರಣನೆ ಶ್ರೀ ೩೮೦
ಸಾರಿ ಬಂದೆನೊ ದೇವ ೩೮೫
ಸುರಪತಿವಿನುತ ೩೮೬
ಸುವ್ವಾಲಾಲೆ ಸುವ್ವಿ ೩೬೯
ಹಿಗ್ಗುವೆ ಯಾಕೋ ೪೦೬
ಹೊಂದಿದೆ ನಾ ಬಂದು ೩೮೦