೭೧. ದೇವನಮೋಜಿನದೇವ

ದೇವ ನಮೋ ಜಿನದೇವ ನಮೋ ವಿಶ್ವ
ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಸಂಜೀವ ನಮೋ ||     ಪಲ್ಲವಿ

ಮಾತಿನಾ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿದೆ ಹೊತ್ತುಗಳೆ
ದೇತಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತಿಹರಯ್ಯ
ವೀತರಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ
ಪಾತಕ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವಯ್ಯ ||   ೧

ಅರುಹದೇವ ನಮೋ ಅಬ್ಜಕರ್ಣಿಕೆಗೆ ನಾ
ಲ್ವೆರಳಷ್ಟು ಸೋಂಕದಿರ್ಪ್ಪ ಮುಖಗೆ ನಮೋ
ನರ ಸಾರೋರನ ರಾಜರಾಜೀ ಮಕುಟಮಣಿ
ಕಿರಣ ರಂಜಿತ ಪದಪದ್ಮ ನಮೋ ||  ೨

ದೇವೋತ್ತಮ ನಮೋ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಪತಿ ನಮೋ
ದೇವದೇವೇಶ ವಂದಿತನೇ ನಮೋ
ದೇವಗಿರಿಯಲಂದು ಪಾಲುಗಡಲು ಮಿಂದ
ದೇವ ಶಿರೋಮಣಿ ನಮೋ ನಮೋ ||          ೩

ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರಾರ್ಕರ ಕಾಂತಿಯ ಮಿನುಪ ಅ
ಪೂಟ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪ ನಮೋ
ಲೂಟಿವರಿವ ಘಾತಿಕರ್ಮ ಸಂತತಿಗೆ ನೇ
ರ್ದ್ದಾಟಿ ನಮೋ ನಿರಪೇಕ್ಷ ನಮೋ || ೪

ಮಂಗಲಮಯವಾದ ಸೊಬಗಿನ ದಿವ್ಯ ಮು
ಕ್ತಾಂಗನೆಯರಸನೆ ನಮೋ ನಮೋ
ಶೃಂಗಾರಕವಿ ಹಂಸರಾಜನೊಡೆಯ ನಿರ್ಮ
ಲಾಂಗ ಸಮುದ್ರಾಧೀಶ ನಮೋ ನಮೋ ||    ೫

೭೨. ಏನೆಂಬೆನೋಡುನರರ

ಏನೆಂಬೆ ನೋಡು ನರರ ಬಾಳೆಲ್ಲ ವೃ
ತಾನಿಂದ್ರಜಾಲವಾಗಿದೆ ||  ಪಲ್ಲವಿ

ಮರೆವಲ್ತು ಮುದ್ದುದೋರಿದೇಕೆಂಬಲ್ಲ
ಹೊರಹುದೋರಿ ಮೋಹಿಸುತಿದೆ
ಘಳಿಲನೆ ಬಾಡುವಾಯಿ ವಿಳ್ಯವ
ದೋರಿ ಹಲಬರ ನಗಿಸುತಲಿದೆ ||    ೧

ಬರುಮೊರೆ ಮುದ್ದುದೋರಿದೆ ಎಳಮಿಸಿ
ಸರಿದೊರೆದುರೆ ಮರೆಮಾಸುತಿದೆ
ಮರೆಯೇಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿದು ಬಿಳಿದುವಾಗಿ
ಸಿರ ಮಂಡಿಗೆ ಸವಿಗೆಡುತಿದೆ ||       ೨

ಆಡುತಾಡುತಲಿರ್ದು ಬಯಲಾಗಿ
ಕೂಡೊಂದು ರೂಪದೋರಿದೆ
ನೋಡಿರೆ ಸಮುದ್ರಾಧೀನಾಥನ ಪೂಜೆ
ಮಾಡದೆ ದುಃಖಬಡುತಿದೆ ||          ೩

೭೩. ಎಂತಾಗಲಿರುವೆನಾ

ಎಂತಾಗಲಿರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನೆಂತು ಮರೆವೆ
ಚಿಂತಿಸಿದರ್ಥವನೀವ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧನ ||     ಪಲ್ಲವಿ

ಉಡದೆ ತೊಡದೆ ಸೊಬಗನ ಚೆಲುವನ ದೇಹ
ವಿಡಿದು ನಿರ್ದ್ದೆಹಿಯಾದ ಚಿನ್ಮಯಾಂಗನ
ಪಿಡಿದು ಧ್ಯಾನಿಸುತಿಹ ತನ್ನೊಳಿರ್ದ ಮೂರು ದೇಹವ
ಸುಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಜಾತನ ||     ೧

ಮೂರು ರತ್ನ ಪನ್ನೆರಡು ತಪಸು ಪಂಚಾ
ಚಾರದಿ ಬೇರಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ತೋರಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನೊಳು
ಬೇರಾಗದೆ ಕಾಣಿಸಿ ತನ್ನಿಂದ ತನ್ನನೆ ನೋಳ್ಪ
ಮೂರು ಲೋಕದ ವಿಸ್ಮಯ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ರೂಪನ ||   ೨

ಸರ್ವಥಾ ಮುಖನ ಸರ್ವತೋದಯನ ಸುಖ
ಸರ್ವಾಂಗ ತುಂಬಿ ತೋರುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯ
ಸರ್ವಜ್ಞನ ಶಾಂತನ ನಿಶ್ಚಿಂತನ ಸುಖಾಂತನ ಸು
ಪರ್ವರಾಜ ಪದವಿಯ ಮೀರಿ ಮುಕ್ತಿಗೇರುವನಾ ||       ೩

೭೪. ಹಾಹಾಕಷ್ಟಜ್ಞಾನದೇಹಿ

ಹಾಹಾ ಕಷ್ಟ ಜ್ಞಾನದೇಹಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕದ ನೋಡಾ ||   ಪಲ್ಲವಿ

ಪೇಳಲಂಬರದಂತಿಹಾತ್ಮನ ಕರ್ಮ
ದೊಳೆಯೊಳಾರು ಹೂಳಿದರಯ್ಯಾ || ೧

ತಾನೆ ತನ್ನೊಳು ನಿಂದರಮೃತಕೆ ಹೋಹ
ಶ್ರೀನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧಗಿಂತಾಯಿತೆ ||    ೨

೭೫. ಗೆದ್ದೆಹೋಗೂಮೈಯೊಳೆದ್ದ

ಗೆದ್ದೆ ಹೋಗೂ ಮೈಯೊ
ಳೆದ್ದ ಜಾತಿಯ ಕಂಡು ಮಾಯೆಯು ||          ಪಲ್ಲವಿ

ಶಬ್ದಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮರುಗದೆ ನಿಃ
ಶಬ್ದ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ವಂತ ರೂಪಿನೊಳಾಡೆ || ೧

ತನು ಕಂಗೆಡಿಸಿತಪ್ಪಾರಾದೆ ನಿನ್ನ
ಮನವ ದಂಡಿಸಿ ನಿಜದೊಳು ಕೂಡಿ ||          ೨

ರಂಜನ ಲೌಕಿಕತೆ ಆಗದೆ ನಿ
ರಂಜನ ಸಿದ್ಧನನ ಮೆಚ್ಚಿ ||  ೩

೭೬. ಭೇದವಿಜ್ಞಾನರಾಜ್ಯ

ಭೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯದೊಳು
ವೇದನೆಯ ತಾಳು ಸುಬೋಧೆ ಇದು ಕೇಳು || ಪಲ್ಲವಿ

ನುಡಿ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮೂ
ರೊಡಲು ಬೇಧವು ಜಾತಿ ನಿನ್ನವಲ್ಲ ಕರ್ಮ
ದೊಡವೆಯಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ನೀರಸಲ್ಲ ||  ೧

ಮೇಣ ಸೋರಿದೊಂದು ಮೂಷಿಯೊಡಲಬನಾದಂತೆ
ಕೋಣೆಯೊಳಗಿರ್ದೆನೆಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಖ
ಶ್ರೇಣಿಗಿದು ಬಿಡು ಕರ್ಮವ ಕ್ಷೀಣವ ಮಾಡು ||  ೨

ಧ್ಯಾನವೊಂದಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕವೇನೂ ನನ್ನವಲ್ಲೆಂದು
ಧ್ಯಾನದಲಿ ನೋಡು ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧನ ಯಜ
ಮಾನ ಬುದ್ಧನಾ ಸರ್ಪಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧನಾ ||      ೩

೭೭. ಜಿನರೆನ್ನುನಿಚ್ಚಜಿನ

ಜಿನರೆನ್ನು ನಿಚ್ಚ ಜಿನರೆನ್ನು ನಿಚ್ಚ
ಜಿನ ಜಿನಸಿದ್ಧರೆಂದೆನ್ನು ಕಂಡು ಮನವೇ ||     ಪಲ್ಲವಿ

ಜಿನಜಿನರೆಂದು ಜಿನುಗುವ ಮನುಜನ
ಮನದೊಳು ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಕಂಡಾ ||   ೧

ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಕಳವಳವೆಂಬುದಾಗದು
ನೆನೆದ ಕಾರ್ಯಕೆ ನಿಮಿಷದಿ ಸಿದ್ದಿ ಕಂಡಾ ||    ೨

ಬದ್ಧಕರ್ಮಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಳಲುವವರಿಗೆ ಜಿನ
ಸಿದ್ಧನಾಮವೆ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಿ ಕಂಡಾ || ೩

ಆಗಮ ತತ್ವದ ತಿರುಳಿದು ಶ್ರೀ ವೀತ
ರಾಗ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಜಯವೆನ್ನು ಮನವೇ ||    ೪

ಭ್ರಾಂತಿಯ ಕೆಡಿಸುವ ಬಲು ಮಂತ್ರವಿದು ಅರಿ
ಹಂತರಿರ್ಪ ಅಸಿ ಆಉಸಸಾಯೆನ್ನು ||         ೫

ನಿದ್ರೆ ಪೊರೆವದು ನಿರಾತಂಕವಹುದು ಸ
ಮುದ್ರಾಧಿ ಪರಮೇಶ ಶರಣೆನ್ನು ಮನವೇ ||    ೬

ಬಂಧನವಳಿದು ಬೇಗ ಶಿವಪದವಹುದು ಶ್ರೀ
ಮಂದರಸ್ವಾಮಿ ನಮೋ ನಮೋ ಎನ್ನು ||     ೭

ತಪಸು ಮಾಡಿದ ಫಲ ತನ್ನ ತಾ ದೊರೆಕೊಂಬು
ದಪರಾಜಿತೇಶ್ವರ ಜಯವೆನ್ನು ಮನವೇ ||     ೮

ಅಂಬರ ಚಿನ್ಮಯ ಪುರುಷಾಕಾರ ಚಿ
ದಂಬರ ಪುರುಷ ನಮೋ ನಮೋಯೆನ್ನು ||     ೯

ದಂಸಣಾನೊ ಚರಿಂತೆ ಮೂರೆ ಗುರು
ಹಂಸನಾಥ ನಮೋಯೆನ್ನು ಮನವೇ ||        ೧೦

ಅಂಜನವೆನಿಪ ಕರ್ಮಾಂಜನವಳಿದ ನಿ
ರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ನಮೋಯೆನ್ನು ||       ೧೧

೭೮. ಅರಿದರಿದೆಜಿನತಪಸು

ಅರಿದರಿದೆ ಜಿನ ತಪಸು ಅರರೆ ಮತ್ತೆ
ಡರೊಳಗಾತ್ಮ ಧ್ಯಾನವೆಂಬುದ
ನರಿದೆನೊಳರಿದೆ ತತ್ವದಲಿ ಹಿರಿದಿಗೆ
ಹಿರಿದು ಕರ್ಮವೆಂಬ ಅರಿಗೆದ್ದು ತೊಟ್ಟ ಬಿರುದು ||       ಪಲ್ಲವಿ

ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಬಹುದು ನುಡಿಯಿಂದ
ಹಲಬರ ತಲೆದೂಗಿಸಬಹುದು
ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ಹೋಹ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟವ
ನಿಲಿಸುವುದರಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾ
ನೆಲೆಗಾಣ್ಬುದರಿದು ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ
ದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ ಯೋಗ ಪರಿವಿದೂ ||       ೧

ತನುವ ತಾ ದಂಡಿಸಲಿಬಹುದು ತೀರ್ಥಜಾತ್ರೆ
ಯನು ದೇಶವ ಸುತ್ತಬಹುದು ಆತ್ಮ
ಧ್ಯಾನದಲಿ ನಿಲ್ಲು ಯೋಗವರಿದು
ಮನವ ದಂಡಿಸಲರಿದೊಡಲೊಳಾಧ್ಯಾತ್ಮ ದೇ
ವನ ನೋಡಲರಿದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾ
ಮನೆ ಮಾಡಲರಿದು ಬಾಹ್ಯ ಚಿಂತನೆಯ ತಾ ತೋರುವುದರಿದು ||         ೨

ಒಡಕಾಗಿಹುದು ಕೈಧ್ಯಾನ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ
ತುಡುಕಿ ಸಾಧಿಸುವಾಗ ಬೆರೆದು
ಬಿಡದೆ ವಿಸ್ತಾರದ ಪೊಡವಿಯಷ್ಟುದ್ದ ಮೂರಂಗದ
ನಡುವಿದು ಶುದ್ಧ ಧ್ಯಾನಿಸಿದವ
ಕಡೆಗೆ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧ ||    ೩

೭೯. ನಿನ್ನಹೆಸರೇನೊ

ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೊ ನಿನ್ನ
ಮುನ್ನ ಕಂಡುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಕಂಡೆನಾ ||         ಪಲ್ಲವಿ

ಪಂಚವರ್ಣ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶವೇ ರೂಪಾಗಿಸಿದೇಕೊ
ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯವೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸೊಂಪಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಪೆಂಪಾಗಿದೆ ||   ೧

ಗಂಧವಿಲ್ಲ ರಸವಿಲ್ಲ ಮೈಯೊಳಿರ್ದು ಮೈಯಸಂ
ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಮಾತು ಮನ ನಿನಗಿಲ್ಲ ಚೋದ್ಯವು ಜಗಕೆಲ್ಲ ||         ೨

ಅಂಜನವೆಂದರೆ ಕರ್ಮ ಕರ್ಮಂಜನ ಹೊದ್ದದೆ ನಿ
ರಂಜನ ಸಿದ್ಧವೆಂದಲ್ಲವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇಮ ||         ೩

೮೦. ಒಳಗೆಬೇಧಿಸಬೇಕು

ಒಳಗೆ ಬೇಧಿಸಬೇಕು ನಿಚ್ಚ ||         ಪಲ್ಲವಿ

ಧ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿಯಹುದೆ
ತನ್ನ ತಾ ನೋಡದವನ ಬಲ್ಲವ
ನೆನ್ನಬಹುದೆ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಹೊರಗಿಹುದೆ
ಮೈಯ ಬೇನೆ ಬಿಡಿಸಲದು ಮೋಕ್ಷಕೇತಹುದೇ ||        ೧

ತನುವ ದಂಡಿಸಿದೊಮ್ಮೆ ಮಾಣಾ
ನಿನ್ನ ಮನವ ದಂಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣಾ
ನೆನಹು ಸುತ್ತುವುದಾವ ಜಾಣಾ ಮುಕ್ತಿ
ನಿನ್ನಗಿನ್ನು ದೂರವಲ್ಲಲ್ಲೊಂದೆ ಕಾಣಾ ||        ೨

ತನ್ನ ಕಂಡವಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ
ಕನ್ನೆಗಾತನೇ ಮೆಚ್ಚಿದನಲಿ
ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುವ ಸರಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರ
ಸನ್ನ ನಿರಂಜನ ಸಿದ್ಧನೇ ಬಲ್ಲ ||      ೩