೫೧. ರಕ್ಷಿಸುಜಿನನೇ
ರಾಗ: ಬೇಹಾಗ್   ತಾಳ: ಚಾಪುತಾಳ

ರಕ್ಷಿಸು ಜಿನನೇ ಶಾಂತಿನಾಥನೇ ||  ಪಲ್ಲವಿ

ಸ್ಮರಕರಿಸಿಂಹನೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ
ಸುರನರನುತನೇ ವರಗುಣಯುತನೇ ||       ೧

ಕರ್ಮವಿಘಾತನೆ ಧರ್ಮಸುತೇಜನೆ
ಶರ್ಮಸಾಗರನೇ ಧರ್ಮದಾಯಕನೇ ||       ೨

ಭಾಸುರ ಪರಿಯೊಳು ಭಾಸುರಶಾಂತನೆ
ದೊಷರಹಿತನೇ ನಾಶವರ್ಜಿತನೇ || ೩

 

೫೨. ಶಾಂತಿಜಿನೇಂದ್ರನಚರಣವ
ರಾಗ: ಧನ್ಯಾಸಿ    ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

ಶಾಂತಿಜಿನೇಂದ್ರನ ಚರಣವ ನಂಬಿರಿ
ಭ್ರಾಂತಜೀವಿಗಳಿರಾ
ಸಂತೆಕೂಟವೀ ಸಂಸಾರವು ತಿಳಿ
ದಂತರ್ಬಾಹ್ಯದೊಳನುದಿನ ಪಾಡುತ ||       ಪಲ್ಲವಿ

ಸಂಚಿತಗಳು ಬಹು ಮಿಂಚಿದ ಕರ್ಮವು
ಚಂಚಲಪಡಬೇಡಿ
ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪಂಚನಮಸ್ಕೃತಿ
ಚಿಂತಿಸಿರಿ ನಿರಂತರದೊಳು ಶ್ರೀ ||   ೧

ಪರಸತಿ ಪರಧನ ಪರನಿಂದೆಗಳಾ
ವರಿಸಿದ ಮನುಜಗೆ ನರಕವು ತಿಳಿಯೈ
ದುರಿತ ಕ್ಲೇಶಪಾಶಗಳ ತೊರೆದು ಜಿನ
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಗತಿಯ ಕೊಡುವ ಶ್ರೀ ||    ೨

ಬರಿದೆ ಬರಿದೆ ಈ ಘನಸಂಸಾರವು
ನರರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಿಲ್ಲ
ಧರೆಯೊಳು ಬೆಳ್ಗೊಳಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲಸಿದ
ವರಶಾಂತೀಶನ ಪರಮಾರ್ಥದಿ ಶ್ರೀ ||        ೩

 

೫೩. ಅಂತಕನಗೆಲಿದ
ರಾಗ: ಭೈರವಿ     ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

ಆಂತಕನ ಗೆಲಿದ ಶಾಂತಿನಾಥನೇ
ಭ್ರಾಂತನಾದೆನ್ನೆಯ ಚಿಂತೆಯ ನೀಡಾಡು ||   ಪಲ್ಲವಿ

ದಂತಿಪುರಿಯ ಕಾಂತವಿಶ್ವಸೇನನ
ಕಾಂತೆ ಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ಸ್ವಾಂತಜಾತಪೂತ ||  ೧

ಯಕ್ಷ ಕಿಂಪುರುಷ ರಕ್ಷಿತಾಂಗ ಶೋಭ
ಲಕ್ಷಣಾನ್ವಿತನೇ ಈಕ್ಷಿಸಿ ನುತಿಪರ್ || ೨

ಧರ್ಮದಿಂದ ಘನಕರ್ಮನಾಶ ಗೈದ
ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನೆಂದು ಪೆರ್ಮೆಯಿಂ ಧ್ಯಾನಿಪೇ ||          ೩

 

೫೪. ಶಾಂತಿನಾಥಭವವಿದೂರ
ರಾಗ: ಕಾನಡ      ತಾಳ: ರೂಪಕತಾಳ

ಶಾಂತಿನಾಥ ಭವವಿದೂರ ಶಾಂತಮತಿಯ ಪಾಲಿಸೈ
ಧ್ವಾಂತತತಿಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ ಪಾಲಿಸೈ ||         ಪಲ್ಲವಿ

ಜವನಬಾಧೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ ಭವದ ಭ್ರಮಣ ಪರಿಹರಿಸಿ
ತವಕದಿಂದ ಶಿವಸುಖವನು ಶಿವಮಯಘನ ಜವದಿ ಪಾಲಿಸು ||   ೧

ರಾಜರಾಜಪದವ ಪಡೆದು ಮೂಜಗದಲಿ ತೇಜನೆನಿಸಿ
ರಾಜ್ಯಸುಖವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಪಾರಿವ್ರಾಜ್ಯಪದದಿ ನೆಲಸಿದೇ ಶಾಂತಿನಾಥ ||      ೨

 

೫೫. ಮುಮದೇನುಗತಿಯುಹಾ
ರಾಗ: ಆನಂದಭೈರವಿ       ತಾಳ: ಅಟ್ಟತಾಳ

ಮುಂದೇನುಗತಿಯು ಹಾ ಜಿನನೇ ಕುಂಥುಜಿನನೇ
ಚಂದದಿ ನೀ ಬಂದು ಕಾಯೊ ಶ್ರೀ ಜಿನನೇ ||   ಪಲ್ಲವಿ

ಧರೆಯೊಳು ನಾನುದ್ಭವಿಸಿ ದುಃಖವೆರಸಿ
ಮಾರವಿಜಯ ನಿನ್ನ ಮರೆ ಹೊಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೇ ||         ೧

ಸತಿ ಸುತಹಿತರೊಳು ಮುಳುಗಿ ಬಹುಬಳಲಿ
ಗತಿಯ ಕಾಣದೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಕ್ಷಿತಿ ಭಾರನಾಗಿ ||       ೨

ರವಿಶಶಿಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶ ದೀನಪೋಷ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಪೊರೆಯೋ ಆನಂದಮೂರ್ತಿಯೇ ||     ೩

 

೫೬. ಜಯತಿರ್ಥಂಕರಜಯತೀರ್ಥಂಕರ
ರಾಗ: ಬೇಹಾಗ್   ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

ಜಯತಿರ್ಥಂಕರ ಜಯತೀರ್ಥಂಕರ
ಜಯತಿರ್ಥಂಕರಾ ನೆನೆ ಮನವೇ ||  ಪಲ್ಲವಿ

ಸರಸಿಜನೇತ್ರನ ಸಾರಗುಣಾಢ್ಯನ
ಪರಮಪವಿತ್ರನ ನೆನೆ ಮನವೇ
ತರಣಿಪ್ರಕಾಶನ ವರಮುನಿವಂದ್ಯನ
ಅರಹಂತನ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ||    ೧

ಘೋರಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರಗೈದಿರುವನ
ಕಾರಣ ದೇವನ ನೆನೆ ಮನವೇ
ಮಾರನ ಗೆಲಿದನ ಶೂರಜಿನೇಂದ್ರನ
ಅರಿತು ಬಿಡದೆ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ ||  ೨

ಮುಕ್ತಿಗೊಡೆಯನ ಶಕ್ತಿಪ್ರಭಾವನ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೇ
ಯುಕ್ತಿಯ ಬೋಧಿಪ ಮಧುಗಿರಿವಾಸನ
ಮಲ್ಲಿಜಿನೇಶನ ನೆನೆ ಮನವೇ ||      ೩

 

೫೭. ನೇಮಿಜಿನನನೋಡಿರೋ
ರಾಗ: ಬೇಹಾಗ್   ತಾಳ: ರೂಪಕತಾಳ

ನೇಮಿಜಿನನ ನೋಡಿರೋ ನಮನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಬೇಡುವ ಕಾಮಿನೀ ಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ||        ಪಲ್ಲವಿ

ಶುದ್ಧಮನವ ತಾಳಿರೋ ವಿಶುದ್ಧಫಲವ ಬೇಡಿರೋ
ಬದ್ಧಕರ್ಮವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧರೂಪನಾಗಿ ಬರುವ ||      ೧

ಸೋಮರವಿಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಸ್ತುತಿಯಿಸೋ
ಕಾಮಲೀಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಮರೂಪವಾಗಿ ಬರುವ ||  ೨

ರಕ್ಷಕ ನೀನೆಂದು ಇವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಿರೋ
ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲೆಂಬಪೇಕ್ಷಯುಳ್ಳ ಮನುಜರೆಲ್ಲರು ||       ೩

 

೫೮. ನೇಮಿನಾಥನೆಸೋಮಶಾಂತನೆ
ರಾಗ: ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತೋಡಿ           ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

ನೇಮಿನಾಥನೆ ಸೋಮಶಾಂತನೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಭಜಿಸುವೇ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ನೇಮದಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಮಹೀಶನೆ ಪಾಲಿಸೈ ||       ಪಲ್ಲವಿ

ಜ್ಞಾನಹೀನದಿ ನಾನು ತಿರುಗಿದೆ ಮಾನಮದಗರ್ವಗಳಿಂ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ದೀನಜನಪರಿಪಾಲನೆ ||   ೧

ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ಭಂಗರಹಿತನೆ ನೊಂದೆನೈ ಸಂಸಾರದಿ
ಅಂಗಜಾರಿಯೆ ಹಿಂಗಿಸೈ ಭವಸಾಗರದ ದುಃಖಂಗಳ || ೨

ರಾಜಪೂಜಿತತೇಜಗುಣನಿಧಿ ಮೂಜಗಾಧಿಪರೊಂದ್ಯನೇ
ಈ ಜಗದ್ವಿಭ್ರಾಜಹರಪುರಿ ಶ್ರೀಜಿನೇಶನೆ ರಕ್ಷಿಸೈ ||       ೩

 

೫೯. ಶ್ರೀನೇಮಿಜಿನರಾಜ
ರಾಗಶಂಕರಾಭರಣ       ತಾಳ: ಏಕತಾಳ

ಶ್ರೀ ನೇಮಿಜಿನರಾಜ ರಾಜಪೂಜ
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ರವಿಕೋಟಿತೇಜ ||   ಪಲ್ಲವಿ

ಕರುಣಾಸಾಗರ ಭರಿತಸುಪೂರ
ಚರಣಾನತಭವ್ಯೋಪಕಾರ ||         ೧

ಪರಮ ದಯಾಕರ ಭರಿತಸುಗಾತ್ರ
ಸರಸೀರುಹನೇತ್ರ ಭವ್ಯಸುಮಿತ್ರ ||  ೨

ಭಾವಶುದ್ಧಿಯೋಳ್ನಿಮ್ಮಡಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿ
ತೀವಿದ ಪ್ರೇಮದಿ ಪಾಡುವೆನಿಂದು || ೩

ಮುನಿಕುಲವರ್ಯ ಯತಿಪಂಡಿತಾರ್ಯ
ನತವರ್ಯಾನಂತವೀರ್ಯ ||        ೪

ಭುವನಾಧೀಶ ಬೆಳ್ಗುಳವಾಸ
ಭವನೇಶಚವ್ವೀಶಜಿನೇಶ || ೫

 

೬೦. ಶ್ರೀನೇಮಿನಾಥಾದಯಮಾಡೈ
ರಾಗ: ಬಿಲಹರಿ    ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

ಶ್ರೀನೇಮಿನಾಥಾ ದಯಮಾಡೈ ದಿವ್ಯ
ಜ್ಞಾನಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ನೀಡೈ
ದೀನಸಂರಕ್ಷಕ ನೋಡೈ ಪದ
ಕಾನತನನಾದೆನ್ನ ನೀನೇ ಕಾಪಾಡೈ ||        ಪಲ್ಲವಿ

ಧರೆಯೊಳುತ್ತಮವೆಂದೆನಿಸಿದ ಶೌರಿಪುರ
ವರವನು ತಾನು ಕರುಣದಿಂ ಪೊರೆದಾ
ಹರಿವಂಶೋದ್ಭವನಾಗಿ ಮೆರೆದ
ಭವಹರಣಸುಮಂಗಳ ಕರಕೀರ್ತಿ ತಳೆದಾ ||  ೧

ಶರಧಿವಿಜಯಮಹಾರಾಜನೆಂ
ಬರಸನ ಸತೀ ಶಿವದೇವಿಯ ತನುಜಾ
ಸರಿ ನೀಲವರ್ಣದೊಳೆಸೆದೆ ತಪ
ವರ ಊರ್ಜಯಂತೆಂಬ ಗಿರಿಯೊಳು ಗೈದೇ || ೨

ಸೃಷ್ಟಿಗಧಿಕ ಬೆಳುಗುಳದೊಳ್ ಮನ
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುವರಿಂಗಿಷ್ಟಾರ್ಥಶರಧಿ
ಕೊಟ್ಟು ನೀ ನೆಲಸಿದೆ ಮುದದಿ ದಯ
ವಿಟ್ಟು ಸಲಹೊ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಮನದಿ ||     ೩