೪೧. ಎಷ್ಟುದೂರಬೆಳಗುಳವೆಂದೆ
ರಾಗ: ಬಿಲಹರಿ

ಎಷ್ಟುದೂರ ಬೆಳಗುಳವೆಂದೆ
ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ ಬಂದೆ
ಮುಟ್ಟಿ ಜಿನರ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ||       ಪಲ್ಲವಿ

ಶೃಂಗಾರದ ವನವ ಕಂಡೆ
ಭೃಂಗಿಗಳ ಝೇಂಕಾರವ ಕಂಡೆ
ಅಂಗಚಾರಿಯ ಭವನವ ಕಂಡೆ ||     ೧

ಸಮವಸರಣಾರ ಕಂಡೆ
ಅಮರ ದಿಕ್ಪಾಲಕರ ಕಂಡೆ
ಕಮಲ ಪೀಠವನು ಕಂಡೆ
ವಿಮಲ ಮುನೀಶ್ವರರ ಕಂಡೆ ||       ೨

ಆದಿಚಕ್ರಿ ಅನುಜನಂತೆ
ಕಾದಿ ಅಣ್ಣನೊಳಗೆ ಗೆಲಿದನಂತೆ
ಸಾಧಿಸಿ ಕಪ್ಪಗೈದನಂತೆ
ಆದಿ ಮೂರುತಿ ಕಂಡನಂತೆ ||        ೩

ಸತಿಸುತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ಯತಿಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನು ತೊಟ್ಟು
ಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದ ಪಟ್ಟು
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ||    ೪

ಒತ್ತಿ ಒದರಿ ಹಾರಿತು ಮೇಲೆ
ನೆತ್ತಿಯಲಿ ತಪದಾ ಜ್ವಾಲೆ
ಹೊತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಸಿಕೊಂಡು
ಸುತ್ತಿಕೈಯೊಳಾಗೀಗಿರಿಯಾ ಎಷ್ಟು || ೫

ಜ್ಯೋತಿಯಂತೆ ಪ್ರಭೆಯದಾತ್ಮ
ಪೂತಿಕರವ ಕಡಿಸಿ ಮಹಾತ್ಮ
ಭೂತದೊಳು ನಿಂದು ಮಹಾತ್ಮ
ಖ್ಯಾತಿಯೊಡೆದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ||        ೬

ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿದವಂತೆ
ಮಂಡೆ ಕರುಳಿನ ಯೋಗದ ಚಿಂತೆ
ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲಸಿದ ಬೆಳ್ಗೊಳವಂತೆ ||   ೭

ಸುತ್ತ ಬಳಸಿದ ಎಪ್ಪತ್ತು
ರತ್ನ ಖಚಿತ ಬಿಂಬಗಳಿಂದ
ನಿತ್ಯ ವೈಭವ ಲೋಕಹದಿಂದ
ಸ್ವಾಮಿಗೊಪ್ಪಿತು ಅತಿ ಚೆಲುವಿಂದ || ೮

ಭಕ್ತರ ಸಲಹೈದೇವಾ
ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ಕೊಡುವ ಭಾವ
ಕರ್ತೃ ನೀನಲ್ಲದಿನ್ನಾರು ದೇವ
ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದೊಡಾತ್ಮ ||        ೯

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾಶಿಯಂತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲಸಿದ ಬೆಳಗುಳವಂತೆ
ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಗೆದ್ದನಂತೆ
ಮೋಕ್ಷಗಾಮಿ ಗೊಮಟೇಶನಂತೆ ||  ೧೦

ಕಂಡೆಕಂಡೆ ಕಂಡೆನಿಂದೆ
ಮಂಡಲೇಶನ ಪಾದವಕಂಡೆ
ಕಂಡು ನಿಂದೆ ಕರವ ಮುಗಿದೆ
ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲಸಿದ ಬೆಳಗುಳವಂದೇ || ೧೧

ದೇಶಿಗಣದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ
ಭಾಸುರಪಂಡಿತ ಮೂರ್ತಿ
ದೇಶದೊಳು ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ
ಲೇಸಾಗಿಪರ್ಚಿಸುವ ಮೂರ್ತಿ ||      ೧೨

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳ್ಗೊಳ ಪುಟ್ಟಿ
ಮಕ್ಕಳೊದಿಸುವ ಮಠವು ಸ್ವಾಮಿ
ಭಕ್ತಚಂದ್ರಯ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪದವು
ಅಕ್ಕರಿಂ ಕೇಳಿರೋ ಜನರು ||        ೧೩

 

೪೨. ಭಾವಿಸಿಗುಮ್ಮಟಜಿನಪತಿ

ಭಾವಿಸಿ ಗುಮ್ಮಟ ಜಿನಪತಿಯಾ
ಜೀವನೆ ಪಡೆವಡಿಸಿದತಿಯಾ ||       ಪಲ್ಲವಿ

ಪುರಹರಿತಾರ್ಚಿತ ಪದಯುಗನಾ
ಭರತಚಕ್ರಿಗೆ ಚಕ್ರಪದವಿತ್ತನಾ
ಕರಕರ ಕೋಟಿ ತನು ಪ್ರಭನಾ ||     ೧

ಕಾವನ ಕಬ್ಬುವಿಲ್ಲವ ನೇಯ್ದ
ಪೂವಿನಂಬುಗಳ ಮುರಿದ ಮೋಹನ
ಠಾವ ಹಿಡಿದುಟ್ಟ ಸುಮುಕ್ತಿ
ಭಾವಕಿಯೊಡಗೂಡಿದನಿರನಾ ||     ೨

ನೆಲವೆಣ್ಣಿನ ಮುಖಕಳವಟ್ಟಾ
ತಿಲಕವೆಂದೆನಿಸುವ ಬೆಳ್ಗುಳದ
ಅಲಘು ಗುಣಗ್ರದೊಳಗೆ ನಿಂದ
ಕಲ್ಲಲಿ ವಿದೂರ ಗುಮ್ಮಟ ಜಿನರಾ ||  ೩

 

೪೩. ನೋಡಿನಾದಣಿಯೇ
ರಾಗ: ಕಾಂಬೋಜಿ           ತಾಳ: ರೂಪಕ

ನೋಡಿ ನಾ ದಣಿಯೇ ದೇವನಾ
ಪಾಡಿ ನಾ ಧಣಿಯೇ
ರೂಢಿಗಧಿಕವಾದ ಬೆಳ್ಗುಳ
ನಾಡ ಪೊರೆವ ಗೋಮಟೇಶನ ||    ಪಲ್ಲವಿ

ಆದಿಜಿನನ ತನುಜನೊಡನೆ
ಕಾದಿ ಗೆಲಿದ ಭರದೊಳೊಡನೇ
ಬೇಧಿಸಲು ತಾ ಕರ್ಮಗಳನೇ
ಸಾಧಿಸಿದ ಯೋಗಿ ಪಾದವಾ ||       ೧

ರಾಜ್ಯಧನವು ಕನಕ ಇಂದು
ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕಿದುವೆ ಮೂಲವೆಂದು
ತ್ಯಾಜ್ಯಗುಣವ ಪಿಡಿದು ಮುಂದು
ಪೂಜ್ಯನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ||         ೨

ಬಂಧು ಬಳಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ
ತಂದೆ ಆದಿ ಜಿನನ ಸ್ಮರಿಸಿ
ನಿಂದು ಕಠಿಣ ತಪವ ಚರಿಸಿ
ಸುಂದರಾಂಗನಾದ ನಿನ್ನನು ||       ೩

ಚಳಿಯು ಹಸಿವೇ ತೃಷೆ ಇವೆಲ್ಲಾ
ಮಳೆಯ ಬಿಸಿಲ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲ
ಇಳೆಗೆ ನೀನೇ ತಪಕೆ ಮಲ್ಲ
ನಳಿನ ಲೋಚನ ಪಾದಯುಗಲವ || ೪

ಎಲ್ಲ ಜನರು ನೋಡಲೆಂದು
ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂದು
ಪುಲ್ಲಲೋಚನನಾಗಿ ನಿಂದು
ನಲ್ಲೆಯರರಸನಾದ ನಿನ್ನನು ||       ೫

ಬಿಳೆಯ ಶಿಲೆಯ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಚೆಲುವನಾಗಿ ತೋರುತ್ತಲ್ಲಿ
ಇಳೆಯ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ
ಜಲಜಲೋಚನ ಪಾದಯುಗಲವ ||  ೬

ದೇಶದೇಶದ ಜನರ ಮನದಿ
ವಾಸಿಸಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಗುಣದಿ
ದೋಷಗಳನು ಕೆಡಿಸಿ ಕ್ಷಣದಿ
ಈಶನಾದ ನಿನ್ನ ಪಾದವ || ೭

 

೪೪. ಪುರುಪರಮೇಶನಸ್ಮರಿಸಿ
ರಾಗ: ಬೇಹಾಗು  ಆದಿ ತಾಳ

ಪುರುಪರಮೇಶನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಮನದೊಳಾ
ಪರಮಹಂಸಮುಖ ಮೂರುತಿಯನು
ಹರುಷದಿ ಪೂಜಿಪೆದೇವಿ ಪದ್ಮಣಿಯ
ಚರುಣಾಂಬುಜದೊಳಗೆರಗುವೆನು || ಪಲ್ಲವಿ

ಧರೆಗೆ ಪವಿತ್ರವು ನರಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ವರಪುರದೇವನ ಪುತ್ರನದೂ
ಹರುಷವನೀಯುವ ಚರಿತೆಯ ಪೇಳುವೆ
ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು ಲಾಲಿಪುದು ||      ೧

ಕೊಳದೊಳು ತಾವರೆ ಬಿಳಿಯಿರುತಿರಲು
ಬಿಳಿಕೊಳಯೆನ್ನುವ ಪೆಸರಾಯಿತು
ಇಳೆಯೊಳು ಮುಂದಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ
ಬೆಳ್ಗೊಳವೆನ್ನುವ ಊರಾಯಿತು ||    ೨

ಹಿಂದಕೆ ಕೆಲಮುನಿ ವೃಂದವು ನೆಲಸಿದ
ರಂದಿಗೆ ಪೆಸರು ಅದು ಬದಲು
ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರವಣಬೆಳ್ಗೊಳ
ವೆಂದು ಪಾಡಿದರು ಆ ಮೊದಲು ||   ೩

ಚಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಗಂಡುಗಲಿಯು ಚಾ
ಮುಂಡರಾಯನು ಒಂದಿನದಿ
ಕಂಡನು ಸ್ವಪ್ನದಿ ಬಂಡೆಯೊಳಗಿಹ
ದಿಂಡ ಮೂರ್ತಿಯ ತಾ ಮುದದಿ ||   ೪

ತಟ್ಟನೆ ಏಳುತ ಬೆಟ್ಟದಾಕಡೆ
ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದನಾತುರದಿ
ರಟ್ಟೆಯ ಬಲವನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂಡೆಗೆ
ಬಿಟ್ಟನು ಬಾಣವ ತಾ ಭರದಿ ||        ೫

ಸಿಡಿಲಿನ ಶಬ್ದವಗೊಡುತಲಿ ಬಾಣವು
ಬಡಿಯಿತು ಬಂಡೆಗೆ ತಾ ಜವದಿ
ನಡುಗಿತು ಭೂಮಿಯು ಒಡೆಯಿತು ಬಂಡೆಯು
ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಿ ||    ೬

ಬೆಟ್ಟದೊಳಗೆ ತಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಿಂತಿಹ
ದಿಟ್ಟತನದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನು
ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನದೊಳಾ
ಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸಿದ ಪಾದವನು ||      ೭

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಂದದ ಹಸಿವಿಗೆ ನೊಂದದ
ಅಸಮವೀರ ನೀ ಗೊಮ್ಮಟನು
ವಸುಧೆಗೀಶನು ಕುಸುಮಬಾಣನು
ನಸುನಗೆ ಬೀರುವ ಗೊಮ್ಮಟನೂ ||  ೮

ಚಳಿಗೆ ನಡುಗದ ಮಳೆಗೆ ನೆನೆಯದ
ಚೆಲುವನೀತನೆ ಗೊಮ್ಮಟನು
ನಳಿನ ವದನನೂ ಸಬಲಕಾಯನೂ
ಇಳೆಗೆ ಮಲ್ಲನೋ ಗೊಮ್ಮಟನೂ ||   ೯

ನಿದ್ದೆಯ ಮಾಡದೆ ಎದ್ದು ಹೋಗದೆ
ಸದ್ದುಗಯ್ಯದೆ ನಿಂತಿಹನು
ಉದ್ದದೊಳಗೆ ತಾ ಅರವತ್ತಡಿಯಿಂ
ಶುದ್ಧ ದೇಹದೊಳಿರುತಿಹನು ||       ೧೦

ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರಷ್ಟಷ್ಟಿರುವುದು
ಕಷ್ಟವು ಎನಗಿದು ವರ್ಣಿಪುದು
ಸ್ಪಷ್ಟದಿ ತಿಳಿಯಂದಿಷ್ಟವುಳ್ಳವರು
ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೆ ನೋಡುವುದು ||  ೧೧

ಹರುಷದಿ ರಾಯನು ತ್ವರಿತದೊಳೆಸಗಿದ
ಪರಿಪರಿ ವಿಧದಾ ವಿಭವದಲಿ
ವರಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿರಿಸಿದ ಪಂಚ
ವರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪೂಜೆಯಲಿ ||        ೧೨

ಅಂದಿನ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ತನಕ
ಕುಂದಿ ಕುಂದದಾ ಮೂರ್ತಿಯನು
ಮಂದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರುತ
ಚಂದದಿ ಮಾಳ್ಪರು ಪೂಜೆಯನು ||   ೧೩

 

೪೫. ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟುವಮೂರ್ತಿ

ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ಮೂರ್ತಿ
ಸುಗುಣ ಶುಭವನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಜಗದಗ್ರಗಣ್ಯ ಶ್ರೀಗೊಮಟೇಶಸ್ವಾಮಿ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ||    ಪಲ್ಲವಿ

ಕಳಕಳಿಸುವ ನಗೆಮೊಗದ ಶೃಂಗಾರನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ನಳಿನೇತ್ರಂಗಳನು ನಾ ಮಾರನಾ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಸುಳಿಸುರುಳಿಂದ ಶೋಭಿಪ ಜಿನನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಇಳೆಯೊಳಧಿಕ ಸುಗುಣ ಮಣಿಹರನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ||     ೧

ಆದಿರಾಜೇಂದ್ರನ ಸುಖಾರ್ಚಿತ ಕರ್ಮನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಆದರದಿಮದ ನೋಡುವರ ಕಣ್ಗೆ ರಮ್ಯನಾ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಆದಿಕಾಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ತಮ್ಮನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಮೇದಿನಿಯೊಳಧಿಕತಿಶಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ||         ೨

ಧರೆಯೊಳಧಿಕ ಬೆಳ್ಗೊಳಪುರವಾಸ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯದಿ ಸುಗುಣ ವಿಲಾಸನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಸಾರಸತ್ಕವಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಯತಿಪ್ರೇಮಿಯ ಕಂಡೆನಯ್ಯ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೀವ ಕರುಣ ಪ್ರಭಾವವ ಕಂಡೆನಯ್ಯ || ೩

 

೪೬. ಕರುಣಿಸಿಕಾಯೋಎನ್ನ

ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಮಟೇಶ
ಕರುಣಿಸಿ ಸಲಹು ಯೆನ್ನ ||  ಪಲ್ಲವಿ

ಧರೆಯೊಳಧಿಕವಾದ ಪೌದನ ಪುರಪತಿ
ಧರೆಯೊಳಗ್ರಜನೊಳು ಸೆಣಸಿ ನೀ ಜಯಿಸಿದೆ ||         ೧

ಮಲ್ಲಯುದ್ಧದಿ ನೀನು ಬಲ್ಲಿದನೆನಿಸಿದೆ
ಬಲ್ಲಿದ ಭುಜಬಲಿಯೆನಿಸಿ ನೀ ಮೆರೆದಿಹೆ ||      ೨

ದೃಷ್ಟಿಯುದ್ಧದಿ ನೀನು ದಿಟ್ಟನುಯೆನಿಸಿ ತಾ
ದಿಟ್ಟದಿ ಜಗದೊಳು ಶ್ರೇಷ್ಠನುಯೆನಿಸಿದೆ ||      ೩

ಧರೆಯೊಳಗ್ರಜನೊಳ ಸೆಣಸಿದಪಕೀರ್ತಿ
ಹೊರೆಯದೆ ಹೋದೆ ನೀ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದಲಿ ||  ೪

ಸತಿಸುತರನು ಬಿಟ್ಟು ಅತಿಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ
ಅತಿಶಯ ಸುಖವೀವ ಜಿನದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದನೆ ||    ೫

ಸುತಾರ್ಯ ಭಾಂಡವ ನೆಲನ ಮೆಟ್ಟಿದೆ ಹೋಗಿ
ಅತಿ ಭಕ್ತ ಧರಣೇಂದ್ರನಿಂದ ಸ್ಥಳವ ಕೇಳಿ ||    ೬

ಉಂಗುಷ್ಟದೊಳು ನಿಂದು ತಪಗೈಯ್ಯುತಿರುವಾಗ
ಜಗದೊಳತಿಶಯ ಭರತೇಶ ತಿಳಿದಾಗ ಕರುಣಿಸಿ ||     ೭

ಬಂದು ಬೋಧಿಸಲಾಗ ಅಂಧಕಾರವ ಕೆಟ್ಟು
ಗಂಧಕುಟಿಯೊಳಗ ನೆಲಸಿದ ದೇವನೆ ||       ೮

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಧಿಕವಾದ ಬೆಳ್ಗುಳದೊಳು ನಿಂದು
ಯತಿ ಪಂಡಿತಾರ್ಯ್ಯ ಸಲಹುವ ದೇವನೇ ||   ೯

 

೪೭. ಹಂಬಲಿಸದಿರುಮನದಿ

ಹಂಬಲಿಸದಿರು ಮನದಿ ಹಲವ ನೆರೆ
ನಂಬು ಶ್ರೀ ಗೋಮ್ಮಟ ಜಿನಪದ
ವಂ ಬಿಡು ಮದವೆಂಟು ಮದತ್ರಯವ ಪೆರಗಿಡು
ಶಂಭಾದಿ ದೋಷಷ್ಟಕವ ಸುಡು ನಿತ್ಯತ್ವ ಸೇವೆಗಳಷ್ಟ
ದೃಢವಿಡಿಯಷ್ಟಾಗಮ ಗುರುಪದವಾ || ೧

ಕೊಲ್ಲದುದೆ ಧರ್ಮವಿದೆನ್ನು ಈ
ಸೊಲ್ಲನು ಕಂಡಿಪುದು ಶ್ರುತವೆನ್ನು
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ಜಿನನೆನ್ನು ತಾ
ನೆಲ್ಲವ ತೊರೆದಯ್ದವ ಗುರುವೆನ್ನು ||  ೨

ಗಳಪದಿರಸೃತ ವಾಕ್ಯಂಗಳನು ಮನ
ದೊಳೆಣಿಸದಿರು ಕಳವ ನೀನು
ಎಳಸಿ ನೋಡದಿರನ್ಯ ವಧುಗಳನು
ಹಲಹಲವಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಫಲವೇನು ||        ೩

ತ್ರಿವಿಧಪಾತ್ರದಿ ನಾಲ್ಕು ದಾನ ಕೊಡು
ತ್ರಿವಿಧ ಕಾಲ ಜಿನಪೂಜೆಯ ಮಾಡು
ವಿವಿಧ ಪರ್ವದಿನದೊಳು ಅಸನವನು ಬಿಡು
ಪುಣ್ಯಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಿದು ನೋಡು ||      ೪

ಹೊಟ್ಟೆರಡಾಗದೆ ಪರಿಣಮಿಸು ಬಹು
ನಿಷ್ಟುರ ಬಂದಡೆಯಲಿ ಕ್ಷಮಿಸು
ಕೆಟ್ಟದರೊಳು ಮನವನು ಮರಿಸು ಎಡ
ರ್ಪುಟ್ಟಿದೈಯ್ಯಂಗನೆಗೊಲಿಸು ||      ೫

ಸಜ್ಜನ ಸಂಗವ ಬಿಡಬೇಡ
ದುರ್ಜನ ಗೋಷ್ಠಿಯೊಳಿರಬೇಡ ಪೆರ
ರಾರ್ಜಿತ ಧನಕಾಸೆಯ ಪಡಬೇಡ ನಿಜ
ದುರ್ಜಗವನು ಮರೆಯಲಿಬೇಡ ||    ೬

ಗುರುಹಿರಿಯರನು ನಿಂದಿಸಬೇಡ ಪಂಚ
ಗುರುಪಾದವ ಬಿಡಬೇಡ
ಯೆರವಿನನೊಡಲ ನಚ್ಚಿರಬೇಡ
ಪೆರಪೆರ ತುಚ್ಚಿತವನು ಸುತ್ತಿರಬೇಡ ||         ೭

ಪಿಸುಣ ಸಂಪರ್ಕದೊಳಿರಬೇಡ ಪೆರ
ರೆಸಕಕ್ಕೆ ಕಿಸುಕುಳ ಬಡಬೇಡ
ವಿಷಯೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮನಗೊಡಬೇಡ ದು
ರ್ವ್ಯಸನಿಳೊಡನಾಡಬೇಡ ||         ೮

ಶಶಿರವಿ ಕೋಟಿ ಕಿರಣನೆನಿಸಿ
ಕುಸುವ ಬಾಣನ ಪೆರ್ಮೆಯುತ
ಮಿಸಿ ರಂಜಿಸುವ ಶ್ರೀ ಗೊಮ
ಟೇಶನ ಭಜಿಸಿ ||  ೯

 

೪೮. ತ್ರಿಭುವನಪತಿಶ್ರೀಭುಜುಬಲಿಯಂತೆ

ತ್ರಿಭುವನಪತಿ ಶ್ರೀಭುಜಬಲಿಯಂತೆ
ಅಭಯವನಿತ್ತವನಂತೆ ||    ಪಲ್ಲವಿ

ನಾಭಿಯ ಪುತ್ರಾದಿ ಜಿನರ ಸುರನಂತೆ
ಈ ಭೂಮಿಗಾದಿ ಚಕ್ರಿಯ ತಮ್ಮನಂತೆ
ಶ್ರೀ ಭುಜಬಲಿಯಾದ ಮನ್ಮಥನಂತೆ
ಶೋಭಿಪ ಬೆಳ್ಗೊಳದೊಳಗಿರ್ಪನಂತೆ ||        ೧

ವರಸುರಮಾಭ್ಯಪಾದನ ಭೂಪನಂತೆ
ಶರಯ ಮೇಲೈದು ಬಿಲ್ಲು ತೈದನಂತೆ
ಹರಿತಾಂಗರುಚಿ ಶೌರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತಾನಂತೆ ||        ೨

ಮೇರುವಧಿಕ ಗಂಭೀರ ತಾನಂತೆ
ನಾರಿ ಸುನಂದದೇವಿಯರ ಪುತ್ರನಂತೆ
ನೀರೆಯರೆದ್ದು ಸಾಸಿರ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಕಲ್ಪಮರವಂದ್ಯನಂತೆ ||        ೩

ಭರತಣ್ಣಗೊಲಿದ ಚಕ್ರದ ಮೂಲವಂತೆ
ಧರಿಸಿತು ರೌದ್ರ ಕಾಮಣ್ಣನಿಗಂತೆ
ಗಿರಿಮೇರು ಎರಡು ಒಂದಿದಿರೊಡ್ಡಿದಂತೆ
ಧರೆಗಧಿಕ ದೇಹಗೆಲ್ಲರಿದಾಯಿತಂತೆ ||         ೪

ಜಲದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಲಯುದ್ಧವಗೈದರಂತೆ
ತೊಲಗಿ ಚಕ್ರಿಗೆ ಮಾನಭಂಗವಾಯಿತಂತೆ
ಛಲದಂಕ ಚಕ್ರಕಾಮನೀ ಗೆದ್ದನಂತೆ
ಬಲಗೊಂಡು ಬೆಸನ ತಕ್ಷಣ ಬೇಡಿತಂತೆ ||     ೫

ಆರುಕಾಂಡ ದೀಪಗಾಯ್ತಪಮಾನವಂತೆ
ಮಾರಣ್ಯವೈರಾಗ್ಯ ತಕ್ಷಣ ಪುಟ್ಟಿತಂತೆ
ಸೇರಿದ ಚಕ್ರಾಧಿಪಾಗೆಂದನಂತೆ
ಮಾರ ನಿಗಮರ್ಪ್ಪೊಮಗೆ ಬಿದ್ದರಂತೆ ||        ೬

ಬಲ್ಮಿದ ಚಕ್ರಾದಿ ಭಂಗವಾಯಿತಂತೆ
ಪುಲ್ಲನಾಭನು ವಾರಿಮುಖವಿದ್ದನಂತೆ
ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವ ತೃಣಕಿಣಿ ಕಂಡನಂತೆ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಗೆ ಹೋದನಂತೆ ||       ೭

ತಾತನ ಸಮವಸರಣ ಹೊಕ್ಕನಂತೆ
ವೀತರಾಗನ ಕಂಡು ಬಲಗೊಂಡನಂತೆ
ಜಾತರೂಪಿನ ಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡನಂತೆ
ಭೂತಗಳ್ಗೆರದೊಡೆ ದುಗುಡ ನಿಂತನಂತೆ ||    ೮

ಚತುರ್ವಿಧ ವಸ್ತು ವರ್ಜಿತವಾಯಿತಂತೆ
ಮತಿಗೆ ವೈವರನಿದ್ದು ಬಲಿಗೈದನಂತೆ
ಜಿತ ಚಿತ್ತವಿಡಿದೇಕೊತ್ಸರ ನಿಂತನಂತೆ
ಖತಿಯ ನಿಂತಣ್ಣ ನೋಡಿ ಬಿರ್ದ್ದನಂತೆ ||       ೯

ಹುತ್ತಗಳುಭಯ ಭಾಗದೊಳೆದ್ದವಂತೆ
ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಭುಜಂಗಳ್ಗಂತೆ
ಹತ್ತಿ ಆವರಿಸಿದ ರಥವಣ್ಣಯಂತೆ
ಇತ್ತ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರಿಕೀರ್ತಿ ಮೇರಿದ್ದನಂತೆ ||         ೧೦

ಬರದಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತಕೋದನಂತೆ
ಧರೆಯೊಳಂಥಾದ್ಯ ತಪಸ ಕಂಡನಂತೆ
ಸ್ಮರಯೋದಿ ಪಾದಪೂಜೆಯಗೈದನಂತೆ
ಶಿರವಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿದನಂತೆ ||         ೧೧

ಸಿರಿ ರಾಜ್ಯ ತನು ಮೂರಸ್ತಿರವಂತೆ
ಮರುತಗೊಡ್ಡಿದ ಸೊಡರನ ಪರಿಯಂತೆ
ದುರಿತಾದಿಗಕ್ಷಯ ಸಿರಿ ನಿತ್ಯವಂತೆ
ಧರಿಸಿರ್ದ ಖತಿ ಚಕ್ರಿ ಬಿಡಿಸಿದನಂತೆ ||         ೧೨

ಮದನ ಸಂಜ್ವಲನ ಕ್ರೋಧವ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ
ವದನ ಸ್ವಭಾವ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡನಂತೆ
ಬೆದರಿ ಘಾತಿಗಳೋರೆಂದೋಡಿದವಂತೆ
ಸಾಧಿಸಿತಾಗವಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವಂತೆ ||      ೧೩

ಮೂರು ಲೋಕಾವರಿಸಿತು ದೀಪ್ತಿಯಂತೆ
ಚಾರು ಶ್ರೀ ಗಂಧಕುಟಿಯೊಳ್ಗಗ್ದನಂತೆ
ಸುರ ಮತೀಂದ್ರರೈದೆರಗಿದರಂತೆ
ಮಾರಶ್ರೀ ನಿರ್ವಾಣಿ ಪತಿಯಾದನಂತೆ ||      ೧೪

ಭರತಣ್ಣಗನುಜನೊಳ್ಗತಿ ಪ್ರೀತಿಯಂತೆ
ಮರಕತದೊಳ್ಗು ಭಾವಗೈಸಿದನಂತೆ
ಸಿರಿಯ ಪೌದನದಿ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡನಂತೆ
ಇರಲಿತ್ತ ಕೌಶಲಪುರಿಯೊಪ್ಪಿತಂತೆ || ೧೫

ದಶರಥರಾಯನ ಸುತರಾಮನಂತೆ
ವಸುಧೆಯಾಶ್ವರಿನೊಡಲೈದಿದನಂತೆ
ಪಾಸತ್ತಾದ ಕಣಜ ದೇಶವಿತ್ತಂತೆ
ಕುಶಲದಿ ಚಲಗೊಂಡು ಏರಿದನಂತೆ ||         ೧೬

ಪಾದನಾದಿಪನಲ್ಮೆಗೈಸಿದನಂತೆ
ಮೋದದಿಂದ ಶಾಸನಾಂಕಿಸಿ ಪೋದನಂತೆ
ಹೋದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಕಾಲವಾಯಿತಂತೆ
ಅಂದಿಂದೆ ಚಾಮುಂಡ ನೃಪ ಬಂದನಂತೆ ||   ೧೭

ವನಮದ್ಯಗಿರಿಯಗ್ರಕೇರಿದನಂತೆ
ಮನಸಿಜ ದೇವನಾಶ್ಚರ್ಯ ಕಂಡನಂತೆ
ಘನತರ ಕೀರ್ತಿ ಕೊಂಡಾಡಿದನಂತೆ
ಮನುಜೇಶ ಬೆಳ್ಗೊಳಗೈಸಿದನಂತೆ || ೧೮

ದೇವಸಮವಸರಣುದಯವಾದಂತೆ
ಭಾವಜದೇವನ ಸ್ಥಾನವಾಯಿತಂತೆ
ತ್ರಿವಿಧ ಬಸದಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಯಿತಂತೆ
ಯೇವೇಳ್ವಗೀರ್ವಾಣು ಮಠವೊಪ್ಪಿತಂತೆ ||    ೧೯

ಶಾಕ್ತರು ಬಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತಂತೆ
ಸತತ ಮಂಗಲ ಭುಜದೇವಗಂತೆ
ಜಿತಚಿತ್ತಾರವನೊಂದಿ ಸುಗತಿಯಾಯಿತಂತೆ
ಸತತಲಾ ಮಧುರೇಶನೆಸರಾಯಿತಂತೆ ||     ೨೦

ಎಷ್ಟು ದೊರೆಂದು ಬೆಳ್ಗೂಳ ನೋಡಬಂದೆ
ಕಷ್ಟ ಜೀವಿಸಿ ಭವಭವದೊಳ್ಗು ನೊಂದೆ
ಅಷ್ಟರೊಳ್ಗಪುರಿಯೆಡೆಗೋಗಿ ನಿಂದೆ
ದೃಷ್ಟಿಯೆಷ್ಟಾ ದೂರೊರ್ನಿಸಲಾಗದೆಂದೆ ||     ೨೧

ವಿತೈಶಗಳ್ಗೊವಲ್ಲದತೀರ್ಥೋದ್ರ ಕಂಡೆ
ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರೊರ್ನ್ನಿಸಲ ಸದಳ ಕಂಡೆ
ಹೊತ್ತಿನುಗ್ಗುಭಯ ದ್ರಿಧ್ವಜ ಪಂಕ್ತಿಕಂಡೆ
ಚಿತ್ತ ಜಾರಿಗಳ್ಗಕೂಡೆ ಹೋಗಿ ಕಂಡೆ ||         ೨೨

ಶ್ರೀಕರನಿಭ ದೊಡ್ಡ ಬಸದಿಯ ಕಂಡೆ
ಲೋಕನಾಥರ ಪಾದಕೆರಗಿದೆ ಮಂಡೆ
ನಾಕಕಾಶ್ಚರಿಯಹ ಮುನಿವಾಸಕಂಡೆ
ಲೋಕಪಾವನ ಪಂಡಿತರ ಪಾದಕಂಡೆ ||      ೨೩

ವನಮಧ್ಯೆ ಶಿಖರದೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಕಂಡೆ ಭ
ವನಕಾಶ್ಚರಿಯಬ್ದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಡೆ ನ
ವನಿಧಿನಿಧಿಯ ಭಂಡಾರವ ಕಂಡೆ ಭು
ವನಕದ್ಭುತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವ ಕಂಡೆ ||     ೨೪

ದೇವದುಂದುಭಿ ಪಂಚವಿಧರವ ಕಂಡೆ
ಹೇವೇಳ್ವ ನಿತ್ಯದುತ್ಸಹ ಜಾತ್ರೆ ಕಂಡೆ
ಭಾವಜದೇವ ಜನ್ಮಭಾವವ ಕಂಡೆ
ದೇವನೈಸಿರಿ ಶಿಲೆಯುಗ್ರದಿ ಕಂಡೆ ||  ೨೫

ಹಿಗ್ಗಿತು ಮನ ಕಾಮದೇವನ ಕಂಡು
ಮಗ್ಗಿತು ಎನ್ನೊಳ್ಗಜ್ಜದ ಕರ್ಮದಂಡು
ಬಗ್ಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗದೇವನ ಪಾಡಿಕೊಂಡು
ಸುಗ್ಗಿಯಾಯ್ತೆನಗಂಬುಜಾಂಘ್ರಿಯ ಕಂಡು ||   ೨೬

ಚೆಲುವರಂ ಚೆಲುವಾದಿ ಮನ್ಮಥ ನೀನು
ಚಲದಿಂ ಕುಗುಜಮೆದ್ದೊಂದೊರುಹಿರ್ದ್ದೆ ನೀನು
ನೆಲೆಯಾದ ಶ್ರೀಮುಕ್ತಿಗೊರನಾದೆ ನೀನು
ಬಲಿದಷ್ಟಿ ಕರ್ಮಕಾಯುಧವದಾದಂಥವನು ||  ೨೭

ಮದನ ನೀನಾಗಷ್ಟಮದ ಬಿದ್ದಭಾವ
ಕುದಿದ ಕಷ್ಟದೋಷಗಳ್ಗೊದ ಭಾವ
ಉದಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯೊದಿರವಾ
ಮೊದಲಂತ್ಯವಿರದ ಪ್ರವರ್ಗದೇವಾ ||         ೨೮

ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಿ ಚಿತ್ರಸಫಲವಾಯಿತೆನಗೆ
ನಿನ್ನ ನೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತ್ರವಪ ಶುದ್ಧವೆನಗೆ
ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಮವಾಯಿತೆನಗೆ
ನಿನ್ನಂತೆ ಸುಗತಿಯ ನೀಡು ಮನ್ಮಥಯೆನಗೆ || ೨೯

ಜಯತು ಶ್ರೀಪುರು ಜಿನದಂಗ ಸಂಭವನೆ
ಜಯತು ಶ್ರೀ ಭರತರಾಜೇಂದ್ರನನುಜನೆ
ಜಯತು ಶ್ರೀ ಭುಜಬಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮನ್ಮಥನೆ
ಜಯತು ಶ್ರೀ ಕೈವಲ್ಯರತಿಗೆ ಮನ್ಮಥನೆ ||      ೩೦

ಸಿರಿಗೆ ಮಂದಿರ ತೊವಿನಕೆರೆಯೊಳಗೆ
ದುರಿತಾದಿ ಚಂದ್ರನಾಥನ ವಾಸದೊಳಗೆ
ಸ್ಮರವೈರಿ ಸ್ಮರಣೆಯವರೆದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ
ಸ್ಥಿರಮುಕ್ತಿ ಸಿರಿಗೊಡು ಕ್ರಮದಿಂದಯೆನಗೆ ||   ೩೧

 

೪೯. ತಿಳಿದುಮನದೊಳುಭಾವಿಸಿ
ಉದಯ ರಾಗ

ತಿಳಿದು ಮನದೊಳು ಭಾವಿಸಿ
ತಿಳುಬೆಳಕಿನಂತಿರ್ದ ಜೈನಮಾರ್ಗದ
ನೆಲೆಯಾವಳವನರಿಯದೆ ಜೈನನೆಂದೆನಿಸಬಹುದೇ ||  ೧

ವ್ರತರಹಿತ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಒಂದನೆಯ
ಸತ್ಪಾತ್ರ ವ್ರತಿಕರಿಂದೈದು ಮದ್ಯಮ
ಪಾತ್ರ ಉನ್ನತ ಮೊದಲಾದ ವ್ರತಿಕರಿಂದಾಕಾಶ
ಯತಿಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವು ||         ೨

ಅಣುವ್ರತಗಳೈದು ಶಿಕ್ಷಾವ್ರತಗಳು ನಾಲ್ಕು
ಗುಣವ್ರತಗಳು ಮೂರು ಈ ಹನ್ನೆರಡರ
ಗುಣ ಸ್ವರೂಪವನಾಂತು ಅತಿಚಾರಗಳ ಕಳೆದು
ಗಣಿತದಲಿ ಎರಡನೆಯ ಜೈನನೆಂದು ತಿಳಿದು ||         ೩

ಆರು ಆ ನಾಯಕನ ಸೇವೆಯಲಿಪ್ಪಸಂಖ್ಯಾದಿಗಳು
ಮೂರು ಮೂಢವು ಮದಗಳೆಂಟೆಂಬ
ಸೇರಿದಿಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಲದೋಷಗಳ ಕಳೆದು
ಸಾರಸದ್ಚಕ್ರಿಯಾಗುತಿದು ತಿಳಿದು ||  ೪

ಮೂರು ಸಂಧ್ಯಾನದಲಿ ಮನದ ಸಂಚಲವಳಿದು
ಕ್ರೂರಕುಕ್ಷಿತ ರಾಗದ್ವೇಷವನಳಿದು
ಚಾರುಗುರು ಪಂಚನಮಸ್ಕಾರಗಳ ಧಾನಿಸುವವನೇ
ಚಾರು ಗುಣದ ಸಾಮಾಯಿಕನೆಂದು ತಿಳಿದು || ೫

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಷ್ಟಮಿ ಎರಡು ಚತುರ್ದಶಿ
ಎಂಬ ಪರ್ವತಿಥಿಗಳ ಉಪವಾಸ ಮೊದಲಾದ
ತಿಥಿಗಳಂನೀಸುವವನೇ ಪ್ರೊಸಪದೋವಾಸಿ ತಿಳಿದು || ೬

ಹಸಿಯ ವಸ್ತುವ ಮೆಲ್ವ ಹಲವಿಪ್ಪ ಸುಖಕೊಳ್ಳ
ಹಸಿಭೂಮಿ ಪಾತ್ರೆಯೊಳು
ಬಿಸಿಯ ಚೆಲ್ಲ ಕುಟಿಲ ಮಾಯಕನಲ್ಲ
ಕುಶಲ ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿ ಸಚಿತ್ತ ವಿರತನು ತಿಳಿದೂ ||       ೭

ಜಲಲವಣದಿಂ ಕೂಡಿದ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದಲಿರ್ದ
ಹಲವು ಚಕ್ಷುಗಳ ರಾತ್ರಿಯಲಿ ಮೆಲಲೊಲ್ಲ
ಫಲ ತಾಂಬೂಲವ ಕೊಳ್ಳ ಭೈಸಜ್ಜಗಳ ತಾನೊಲ್ಲ
ಬಲು ಜೈನ ರಾತ್ರಿ ಚೋಜನವಿರಥನು ತಿಳಿದು ||        ೭

ಕಾಸಿ ಉಡಿಗೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ರಕ್ಷೆಯ ಮೆಟ್ಟು
ಕೇಶಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಗುಷ್ಠೆಯೊಳು ಕಾಯ್ದಿದ್ದ
ಆಶೆಕ ಮುಖನಲ್ಲ ಹೇಸಿ ಕರುಣತ್ರಯೊಳು ಹೆಣ್ಣ ಬಿಟ್ಟು || ೮

ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಬಲಿದ
ಕನ್ಯೆಯರ ಕೂಡೆ ನಗೆನೋಟವ
ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಕೊಳ್ಳು ಕೊಡುವ ಹೇಸಿ
ಕೃತ್ಯವ ಬಿಟ್ಟು ಮವನಾಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ತಿಳಿದೂ ||  ೯

ಹುಸಿ ಜಾತಿಗಳ ಮುಟ್ಟು ಮಸಿಯ ಬರಲೀವ ಬಿಟ್ಟು
ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಶುಪಾಲ್ಯದ ಹಂಬಲದ ಹರಿ
ದ ಶ್ರೀ ಮನ್ನಣೆ ತೊರದು
ಅಸಮಗುಣನಿಧಿ ಆರಂಭ ವಿರತನು ||         ೧೦

ಹತ್ತು ತನುವಿನ ಕಾಮ್ಯ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನಕಾಮ್ಯ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ
ಚಿತ್ತದಾಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನ ಹೊನ್ನಣೆ ಮುಟ್ಟಿ
ಸತ್ಯಗುಣನಿಧಿ ಪರಿಗ್ರಹ ವಿರತನು ತಿಳಿದೂ ||  ೧೧

ಜಿನನಿರೂಪಿತ ತತ್ವ ಜಿಂಹ್ವ ಹಿತಗಳ ನುಡಿವ
ವನಿತೆ ಸುತಬಾಂಧವರ
ಮನವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮರಳಿ ಬಾಯಲಿ ಹೇಳಲಿನ್ನ
ಮತಿವಿರತ ನವನತುಳ ಜೈನನೆಂದು ತಿಳಿದೂ ||        ೧೨

ಚಂಡಿಕೆಯ ಬೋಳಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯಸೂತ್ರವಂ ತೆಗೆದ
ಖಂಡ ವಸ್ತ್ರವ ಕಾಚನೆದ್ದಿ ಹೊದ್ದ
ಮುಂಡನಣುವ್ರತ ಭೂ
ಮಂಡಲದೊಳತಿ ಮಾನ್ಯ ಉದ್ಧಿಪ್ಪ ಜೈನನೆಂದು ತಿಳಿದೂ ||      ೧೩

ಲೋಚು ಕುಂಚವು ಕೃಪಾಕರ ಪಾತ್ರವು ಭೋಜನವು
ಶೌಚಗುಂಡಿಗೆ ಒಮದು ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ
ಆಚಾರ ಸಿತ್ಕ್ರಿಯದ ನೀತಿ ಪುಸ್ತಕವೊಂದು
ಉಚ್ಚ ಕ್ಷುಲ್ಲುಕ ವ್ರತಿಕ ಉದ್ದಿಷ್ಟನೂ ತಿಳಿದು ||  ೧೪

ಈ ಪರಿಯ ಸತ್ಯಗುಣವಿರಬೇಕು ಶ್ರಾವಕರಿಗೆ
ಪಾಪಮಯ ಕಡಂಬಕದ ಜೈನವಲ್ಲ
ಕೋಪಗರ್ವವ ಜರಿದು ಕಲಿಸೂತ್ರವನು ಹರಿದು
ಭೂಪ ಮಹಾವ್ರತಿಯಾಗ ಭುವನದೊಳು ||    ೧೫

ಕಂಕಾಲಿ ಕೂಪಾಲನಂತೆ ಕನಕನ ಸುರಿಯಂತೆ
ಯಕ್ಕೆರವಿ ಶಿವನಾಮ ಜಂಬಕಗೆ
ಮರ್ಕಟವು ಪರಿಯೆನಿಸಿದಂತೆ ಶ್ರಾವಕರು
ಬಕ್ಕ ಬರಿನಾಮದೊಳು ಬೇಗೆಯ ಬೇಡಿ ತಿಳಿದು ||      ೧೬

ಧರೆಯೊಳುತ್ತಮ ತೀರ್ಥ
ಧರ್ಮ ಶಂಭವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕವಿವರನಾಮ ಕೊಲ್ಲಾ
ಪುರದೊಳು ಗುರುಹಂಸಾ ||         ೧೭

 

೫೦. ಕರುಣಿಸುಶ್ರೀಚಂದ್ರನಾಥಾ
ರಾಗ: ಜುಂಜೋಟಿಜಿಲ್ಲ      ತಾಳ: ಆದಿತಾಳ

ಕರುಣಿಸು ಶ್ರೀಚಂದ್ರನಾಥ ನಾಥಾಪೂತಾ ಮಹಿತ ||    ಪಲ್ಲವಿ

ಸ್ಮರದರ್ಪಹರನೇ ಶರಧಿಗಭೀರನೆ
ಹರುಷವನು ತೋರ್ಪುದನು ಪಾರುವೆನು ||    ೧

ಕಾಲಮದನಹರ ಜಾಲಕಲುಷದೂರ
ಲಾಲಿತರ ಸೇವಿಪರ ಪಾಲಿಪನೆ ||    ೨

ಕುಂದಕುಸುಮದಿಯರವಿಂದಗಳಿಂದಲಿ
ತಂದರ್ಚಿಸಿ ನಾನೊಂದಿಸಿ ಆನಂದಿಸುವೆನು || ೩