೨೧. ಭಾವಿಸದಲೆನಾಕೆಟ್ಟೆ
ರಾಗ : ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾಳ : ಅಟ್ಟತಾಳ

ಭಾವಿಸದಲೆ ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ ಜಿನೇಶನ ಪಾವನಪದಯುಗವ
ಆವಕಾಲದೊಳವನ ಪದದೊಳು ದೇವವಿಭುನಾಗೇಂದ್ರರಸುರರು
ಭೂವರೇಣ್ಯಖಗೇಂದ್ರಮುಖ್ಯರು ಸೇವೆಗೆಯ್ವುದನರಿಯದಲೆ ನಾಂ || ಪಲ್ಲವಿ

ಸಾಸಿರನಾಮಾಧಿಪ ಮುಕ್ತೀಶನ ಭೂವಲಯದದೊಳ್ನುತನ
ಕೋವಿದಾಗ್ರೇಸರರು ತಮ್ಮಾ ಜೀವಮಾನವನೆಲ್ಲವಂ ಶ್ರೀಭಾವಜಾಂತಕ
ನಡಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯೋಳ್ತೀವಿ ಕಳೆದುದನರಿಯದಲೆ ನಾಂ || ೧

ಉಂಡನುಪಮಸುಖವ ಸದೃಷ್ಟಿಯಿಂ ಕಂಡು ಮೂಲೋಕವನು
ಚಂಡಭಾನುವಿಕಾಸಚಿನ್ಮಯ ಪಿಂಡ ಕುನಯವಿತಂಡ ಶಿಖಿ ಬಲುಗಂಡು
ಗಲಿಗಳ ಕಲಿಯ ಬೊಮ್ಮನ ಮಂಡಿಸುತ ಸತ್ಕರಿಸುತಲಿ ನಾಂ || ೨

ಅಜರಾಮರಸುಖಿಯ ಸರ್ವಜ್ಞನ ಭುಜಬಲಿನುತಪದನ ಸುಜನಸಂಘವು
ಭಜಿಸಿ ಪೂರ್ವದಿ ನಿಜದ ತತ್ತ್ವವನರಿದು ಜಪದಿಂದಜನ ರೂಪವನಾಂತು
ಮುದದಿಂ ಭಜನೆಗರ್ಹತೆ ಪಡೆದುದನು ನಾಂ ಭಾವಿಸದಲೆ ನಾ ಕೆಟ್ಟೆ || ೩

೨೨. ಭಾಸುರಾಂಗನೆದೋಷದೂರನ
ರಾಗ : ಜುಂಜೋಟಿ ತಾಳ : ರೂಪಕತಾಳ

ಭಾಸುರಾಂಗನೆ ದೋಷದೂರನೆ ಶ್ರೀಶಜೀನೆಶಾ
ಈಶಸುರ ನರೇಶ ಪಾಲಿಸು ದಾಸನಾದೆನ್ನ || ಪಲ್ಲವಿ

ಕಾಮಮದಹರ ಭೂಮಿಪಾಲಸುತ್ರಾಮವಂದಿತ
ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ಪ್ರೇಮದಿಂ ಕೊಡು ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ || ೧

ಪೊರೆಯೊ ನಿನ್ನಯ ಚರಣವಾರಿಜಕ್ಕೆರಗಿ ಬೇಡುವೇ
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷನೆ ಸ್ಫುರಿತತೇಜನೆ ಹರುಷದೊಳೆನ್ನ || ೨

ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಯೆ ಭಾನುಶಶಿನಿಭ ಸಾನುರಾಗದಿಂ
ಮಾನನೀಯನೆ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಧ್ಯಾನಮಾಳ್ಪೆನು || ೩

೨೩. ಈಶಸುರಾಧೀಶವರಜಿನೇಶ
ರಾಗ : ಕಮಾಚ್ ತಾಳ : ರೂಪಕತಾಳ

ಈಶ ಸುರಾಧೀಶ ವರಜಿನೇಶ ಪಾಹಿ ಮಾಂ
ಜಯಜಯ ಈಶ ಸುರಾಧೀಶ || ಪಲ್ಲವಿ

ಅಷ್ಟಮದಹರಾ ದುರಿತಶೈಲಭಂಜನಾ
ಶಿಷ್ಟಜನಸಂತುಷ್ಟಮೋಕ್ಷಪಟ್ಟಕಾಧರಾ || ೧

ನೀರಜಾನನಾ ಭವ್ಯವಾರಮೋಹನಾ
ಸಾರಸುಗುಣಾಪಾರಮಹಿಮ ಮಾರಭಂಜನಾ || ೨

ಭಕ್ತಸನ್ನುತಾ ದೇವನಿಕರವಂದಿತಾ
ಮುಕ್ತಿದಾತ ಸುಖಪ್ರದಾತ ನಿಖಿಳಪೂರಿತಾ || ೩

ಘಾತಿಮಂಡಲಾ ದುರಿತಘಾತನಿರ್ಮಲಾ
ಜಾತರೂಪ ವೀತರಾಗ ಹೇ ತಪೋಜ್ಜ್ವಲಾ || ೪

೨೪. ಶ್ರೀಜಿನೇಶನೇಪೊರೆಯೈ
ರಾಗ : ಶಂಕಾರಾಭರಣ ತಾಳ : ಅಟ್ಟತಾಳ

ಶ್ರೀಜಿನೇಶನೇ ಪೊರೆಯೈ ಭಜಿಪೆನು ನಿನ್ನನು ನಾನು ಸತತವು || ಪಲ್ಲವಿ

ಇಂದ್ರವಂದಿತ ಸಕಲಸದ್ಗುಣಸಾಂದ್ರನಾದ ಮುನಿಜನ
ವೃಂದವಂದಿತನಾದ ಧರ್ಮವ ಹೊಂದಿ ಭವ್ಯರ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿಹ || ೧

ಈ ಜಗದೊಳಗುಳ್ಳ ಭವ್ಯರ ರಾಜಿಯನು ನೀ ಸೌಖ್ಯಕೇ
ಭಾಜನರ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರತುಭುಜ ಭ್ರಾಜದಿಂ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿಹ || ೨

ಭೂಮಿಯೊಳು ರೂಢಿಯನು ಪೊರೆದಿಹ ಈ ಮಹಾಬೆಳ್ಗುಳವ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನಿರತ ಪೊರೆಯುವ ರಾಮಣೀಯಕ ಮಹಿಮನೆನಿಸುವ || ೩

೨೫. ಆದಿನಾಥನೆಮೇದಿನೀಶನೆ
ರಾಗ : ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ತೋಡಿ ತಾಳ : ಆದಿತಾಳ

ಆದಿನಾಥನೆ ಮೇದಿನೀಶನೆ ಪಾದಪಂಕಜಕೊಂದಿಪೇ
ಕಾದು ರಕ್ಷಿಸು ಲೋಕವಂದ್ಯನೆ ಪೌದನಾಪುರಾಧೀಶನೇ || ಪಲ್ಲವಿ

ವಾರಿಜಪ್ರಿಯ ತೇಜನೆ ಬಹುಕಾರಣಾತ್ಮಕಮೂರ್ತಿಯೇ
ಪಾರಗೊಳಿಸೈ ಎನ್ನನೀ ಸಂಸಾರಶರಧಿಯಿಂದೀಗಲೇ || ೧

ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದಲಿ ಇಂದು ಪಡುವೆನು ದುಃಖವ
ತಂದೆಯೇ ನಾಂ ಪೇಳಲಶಕ್ಯವು ಮಂದಮತಿಯಾಗಿರುವೆನು || ೨

ಮೂರುಲೋಕದ ಅಗ್ರಭಾಗದೊಳ್ ಸೇರಿ ನೆಲಸಿದ ಸೌಖ್ಯದಿ
ಬಾರಿಬಾರಿಗು ಧ್ಯಾನಮಾಳ್ಪೆನು ಧೀರ ಕರುಣಿಸು ಪ್ರೇಮದಿ || ೩

ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಎನಗೇ ಬಂಧುಬಳಗವು ತಾನಿಲ್ಲ
ತಂದೆಯೇ ನಾಂ ನೊಂದಿ ಬಂದೆನು ಕಂದನನು ನೀ ಪಾಲಿಸು || ೪

೨೬. ಪುರುಪರಮೇಶಾಕುರುಣಿಸೈ
ರಾಗ : ಫರ್ಜೂ ತಾಳ : ಆದಿತಾಳ

ಪುರುಪರಮೇಶಾ ಕರುಣಿಸೈ ದೇವಾ
ಸುರನರಪೂಜ್ಯನೆ ಪರಮನೆ || ಪಲ್ಲವಿ

ಭೋಗವ ತೊರೆದು ಯೋಗವ ಮಾಡಿ ನೀ
ಸಾಗಿದೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಜಗದೀಶ || ೧

ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡದೆ
ಹೀನರಾದೆಮ್ಮನು ಜಿನರಾಜ || ೨

ಸಾಸಿರನಾಮನೆ ಭಾಸುರತೇಜನೆ
ಪೋಷಿಸಿಯೆನ್ನೊಳು ತೋಷಿಸೈ || ೩

೨೭. ಪುರುಹೂತಪೂಜ್ಯನೆಪುರುಜಿನ
ರಾಗ : ಜಂಗಲ್ ತಾಳ : ಆದಿತಾಳ

ಪುರುಹೂತಪೂಜ್ಯನೆ ಪುರುಜಿನನಾಥನೆ ಪರಿಪಾಲಿಸು ಎನ್ನ
ತಿರುಗಿತಿರುಗಿ ಬಹುತಾಪವ ಹೊಂದಿಹೆ ಕರುಣಿಸು ಗತಿಯೆನಗೆ || ಪಲ್ಲವಿ

ಮೇರುಪರ್ವತದೊಳು ಕ್ಷೀರವ ಮಿಂದನೆ ಚಾರುವೈಭವಯುತನೇ
ಮಾರವಿದೂರನೆ ಸೇರಿದೆ ನಿಮ್ಮಡಿ ಸಾರಸುಖವದೋರೈ || ೧

ಕಾಲ ವಿಜಯನೇ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಡೆಯನೇ ಬಾಲನ ಬಿನ್ನಪವಾ
ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರದಿ ಲಾಲಿಸಿ ಪಾಲಿಸು ಜೋಲಿಗಯ್ಯದೆ ಸುಖವಾ || ೨

ತಂದೆ ತಾಯ್ಗಳು ಬಂಧುಬಳಗವೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ
ಕಂದನು ನಿಮ್ಮಯ ನಿಂದು ನಾ ಬೇಡುವೆ ಚಂದದ ಸುಖದೋರೈ || ೩

೨೮. ಕರುಣಾಚರಣಾಧರಣಾ
ರಾಗ : ಮೋಹನ  ತಾಳ : ಆದಿತಾಳ

ಕರುಣಾ ಚರಣಾ ಧರಣಾ ಸುಗುಣಾ ಶ್ರೀ || ಪಲ್ಲವಿ

ಪುರುಪರಮೇಶನೇ ಶರಧಿಗಂಭೀರನೇ
ಪುರುಹೂತಸೇವ್ಯನೇ ಪೊರೆವುದು ನಿರತಂ || ೧

ಮಂದರಧೀರನೇ ಸುಂದರಾಕಾರನೇ
ಕಂದರ್ಪವಿಜಯನೇ ವಂದಿಪೆ ನಿನ್ನನೇ || ೨

ಮೆರೆಯುವ ಬೆಳ್ಗುಳ ಪುರವನ್ನು ಪೊರೆಯುವೆ
ಹರುಷವಿತ್ತೆನ್ನನು ಪೊರೆವುದು ನಿರತಂ || ೩

೨೯. ಆದಿಪರಮೇಶನೇಸದೃಶ್ಯನೇ

ಆದಿಪರಮೇಶನೇ ಸದೃಶ್ಯನೆ ಸುಸೇವ್ಯನೇ
ಸಾದರದಿ ನಿನ್ನ ನುತಿಪೇ ಹೇ ದಯಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರನೇ || ಪಲ್ಲವಿ

ಕ್ರೂರಘಾತಿಕರ್ಮವೆಂಬ ಶೂರವೈರಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ದ
ವೀರನೇ ನಾ ನಿನ್ನ ಚರಣಸಾರಸವನು ನಮಿಸುವೇ || ೧

ಪರಮಕೇಶಲಾಖ್ಯಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನುದಯವಾಗಲೊಡನೆ
ಸುರರು ಬಂದು ನಿಂದು ಭಕ್ತಿಭರದಿ ಸ್ತುತಿಯ ಗೈದರು || ೨

ರಾಜರಾಜ ರಚಿತಮಪ್ಪ ಮೂಜಗಕಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ
ಭ್ರಾಜಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಾನನಾಗಿ ನೀ || ೩

ಸಾರದಿವ್ಯನಾದದಿಂದ ಸಾರಧರ್ಮಕಥನ ಗೈದು
ಭೂರಿಭವ್ಯಜೀವಗಳನು ಪೊರೆದ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮನೇ || ೪

ಕಮಲನಾಭ ನಿನ್ನ ಗುಣಕೆ ಸಮವ ಕಾಣೆನಾರ್ಯವರ್ಯ
ವಿಮಲಹೃದಯದಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಮಲ ನಾಮವ ಸ್ಮರಿಸುವೇ || ೫

೩೦. ವೃಷಭೇಶಪಾಲಿಸೆನ್ನನು
ರಾಗ : ತೋಡಿ ತಾಳ : ಆದಿತಾಳ

ವೃಷಭೇಶ ಪಾಲಿಸೆನ್ನನು ಶಶಿಸೂರ್ಯಕೋಟಿತೇಜನೇ
ಶ್ರೀ ಯುತ ಪ್ರಪೂತ ಅನಾಥರಕ್ಷಕ || ಪಲ್ಲವಿ

ಅಕಲಂಕರೂಪನೇ ಮಕರಾಂಕ ನಾಶನೇ
ಸಕಲೋರ್ವಿಗೀಶನೇ ಸುಖದ ಚಿದ್ರೂಪನೇ || ೧

ಮಂದರಧೀರನೇ ವಂದಿಸಿ ಪೂಜಿಪೇ
ಚಂದದಿಂದಲಿ ಅರವಿಂದಂಗಳಿಂದಲಿ || ೨

ಸಾಸಿರನಾಮನೇ ಭಾಸುರತೇಜನೇ
ದಾಸನಾದೆನ್ನನು ಪೋಷಿಸು ಕರುಣದಿಂ || ೩