೨. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಸೂಚಿ

Abbreviation – ಸಂಕ್ಷೇಪ

Abstraction – ಅಮೂರ್ತರೂಪ

Academic Dictionary – ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದಕೋಶ

Antonymy – ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ

Archaic Form – ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪ

Basic Form – ಮೂಲ ರೂಪ

Bilingual dictionary – ದ್ವಿಭಾಷಿಕ ನಿಘಂಟು

Bound morpheme – ಬದ್ಧ ಅಕೃತಿಮಾ

Canonical form – ನಿಯಮ ಸಿದ್ಧರೂಪ

Cognate – ಜ್ಞಾತಿ ಪದ

Collation of Lemma – ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ

Collector – ಸಂಗ್ರಹಕಾರ

Colloquial Language – ಆಡುನುಡಿ

Comparative dictionary – ತೌಲನಿಕ ಪದಕೋಶ

Compound word – ಸಮಸ್ತ ರೂಪ

Concept – ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

Concordance – ಅನುಕ್ರಮಿತ

Concordance dictionary – ಪ್ರಕೋಶ

Connector – ಸಂಯೋಜನೆ

Connotaion – ಸೂಚ್ಯಾರ್ಥ

Context – ಸಂದರ್ಭ

Contextual meaning – ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥ

Contrastive dictionary – ವೈದ್ಯಶ್ಯಾತ್ಮಕ ಪದಕೋಶ

Corpus – ಸಾಮಗ್ರಿ

Cotextual – ಗ್ರಾಂಥಿಕ

Criterial Feature – ಭಿನ್ನಾರ್ಥಕ ಲಕ್ಷಣ (?)

Data – ದತ್ತ

Dead Language – ಮೃತಭಾಷೆ

Denotation – ನಿರ್ದೇಶಕಾರ್ಥ

Derivation – ಸಾಧಿತ

Derived Form – ಸಾಧಿತರೂಪ

Descriptive Dictionary – ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ನಿಘಂಟು

Diachronic dictionary – ಬಹುಕಾಲಿಕ ನಿಘಂಟು (?)

Dialect – ಭಾಷಾ ಪ್ರಭೇದ

Dialect dictionary – ಭಾಷಾ ಪ್ರಭೇದ ಕೋಶ

Dictionary – ಪದಕೋಶ/ಶಬ್ದಕೋಶ

Dictionary of Professional term – ವೃತ್ತಿ ಪದಕೋಶ

Dictionary of Technical Term – ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಕೋಶ

Dictum – ಸೂಕ್ತಿ

Dimension – ಅರ್ಥಮಗ್ಗಲು

Directics – ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು

Encyclopedia – ವಿಶ್ವಕೋಶ

Entrie – ನಮೂದು

Main Entrie – ಮುಖ್ಯ ನಮೂದು

Equivalent – ಸಮಾನಾರ್ಥಕ

Etymology – ವುತ್ಪತ್ತಿ

Etymological Dictionary – ವುತ್ಪತ್ತಿ ಪದಕೋಶ

Field Work – ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ

Field Worker – ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ತ

Figures of Speech – ಮಾತಿನ ಘಟಕಗಳು

Form Class – ರೂಪ ವರ್ಗ

Frequency – ಆವೃತ್ತಿ

General dictionary – ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಕೋಶ

Gloss – ವಿವರಣೆ

Glossary – ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಕೋಶ

Grammar – ವ್ಯಾಕರಣ

Grammatical meaning – ವ್ಯಾಕರಣಾರ್ಥ

Grapheme – ಲಿಪಿಮಾ

Head Word – ಪ್ರಧಾನ ಪದ

Hierachically – ಶ್ರೇಣಿಬದ್ಧ

Historical dictionary – ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪದಕೋಶ

Homonymous Form – ಸಮರೂಪ

Homonymy – ಸಮಾನರೂಪಕತೆ

Hyponymy – ನಾನಾರ್ಥಕತೆ

Idiolect – ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾಷೆ

Idiom – ನುಡಿಗಟ್ಟು

I dixical meaning – ನಿರ್ದೇಶಕಾರ್ಥ

Index – ಸೂಚಿ

Inflection – ಆಖ್ಯಾತ (?)

Informant – ನಿರೂಪಕ

Irregular – ಅನಿಯಮಿತ

Irregular form – ಅನಿಯಮಿತ ರೂಪ

Jargon – ಗ್ರಾಮ್ಯ

Lemma – ನಿಘಂಟಿಮ ರೂಪ

Lexeme – ನಿಘಂಟಿಮ

Lexical change – ಪದಕೋಶ ಬದಲಾವಣೆ

Lexical Seme – ಅರ್ಥ ಘಟಕ (?)

Lexicographer – ನಿಘಂಟುಕಾರ

Lexico graphy – ನಿಘಂಟುರಚನಾ ವಿಜ್ಞಾನ

Lexicogy – ನಿಘಂಟುಶಾಸ್ತ್ರ

Lexicon – ನಿಘಂಟು

Linguist – ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ

Linguistics – ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ

Linguistics Context – ಭಾಷಿಕ ಸಂದರ್ಭ

Linguistic Variation – ಭಾಷಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

Literary Language – ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆ

Meaning – ಅರ್ಥ

Meta Language – ಸೀಮಿತ ಭಾಷೆ

Monolingual dictionary – ಏಕಭಾಷಿಕ ನಿಘಂಟು

Morpheme – ಆಕೃತಿಮಾ

Morphology – ಆಕೃತಿಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ

Multilingual dictionary – ಬಹುಭಾಷಿಕ ನಿಘಂಟು

Nuance – ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷತೆ

Obsolete – ಅಪ್ರಚಲಿತ

Occupational Vocabulary – ವೃತ್ತಿಪದಕೋಶ

Paradigm – ರೂಪವಾಳಿ

Paradigmatically – ರೂಪಾವಳಿಯಾತ್ಮಕ

Partial – ಅಪೂರ್ಣ

Part of speech – ಶಬ್ದವರ್ಗ

Pedagogical dictionary – ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿಘಂಟು

Phoneme – ಧ್ವನಿಮಾ

Phonology – ಧ್ವನಿಮಾ ವಿಜ್ಞಾನ

Phonetic script – ಧ್ವನ್ಯಾತ್ಮಕ ಲಿಪಿ

Phonetics – ಧ್ವನಿವಿಜ್ಞಾನ

Phrase – ಪದಪುಂಜ

Polysymous form – ಅನೇಕಾರ್ಥಕ ರೂಪ

Polysemy – ಅನೇಕಾರ್ಥತೆ

Professional term – ವೃತ್ತಿಪದ

Questionnaire – ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ

Quotation – ಉದ್ಧರಣೆ

Referential meaning – ನಿರ್ದೇಶಕಾರ್ಥ

Register – ವೃತ್ತಿ ಪರಿಭಾಷೆ

Restricted dictionary – ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪದಕೋಶ

Satellite meaning – ಪೂರಕಾರ್ಥ

Selection of entries – ನಮೂದುಗಳ ಆಯ್ಕೆ

Semantic Content – ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ

Semantic Change – ಅರ್ಥ ಬದಲಾವಣೆ

Semantic dimension – ಅರ್ಥ ಮಗ್ಗಲು

Semantic range – ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

Semantics – ಅರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನ

Sememe – ನಿಘಂಟಿಮದ ಅರ್ಥ

Series – ಶ್ರೇಣಿ

Set of Combination – ಪದ ಸಮುಚ್ಚಯ

Sitzenleben – ಸಹಜ ಸ್ಥಾನ

Size – ಗಾತ್ರ

Slang – ಗ್ರಾಮ್ಯ

Social context – ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭ

Speech community – ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯ

Spelling – ಕಾಗುಣಿತ

Standard language – ಬರೆಹದ ಭಾಷೆ

Stylistic – ಶೈಲಿಶಾಸ್ತ್ರ

Stylistic meaning – ಶೈಲಿಯರ್ಥ (?)

Sub entrie – ಉಪನಮೂದು

Synchronic dictionary – ಏಕಕಾಲಿಕ ಪದಕೋಶ

Synchronic lexicon – ಏಕಕಾಲಿಕ ನಿಘಂಟು

Synonymy – ಸಮಾನಾರ್ಥಕತೆ

Syntag matically – ಕ್ರಮಾತ್ಮಕ

Syntax – ವಾಕ್ಯವಿಜ್ಞಾನ

Target language – ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ

Technique – ತಂತ್ರ

Temporal dialect – ಕಾಲಿಕ ಉಪಭಾಷೆ

Text – ಪಠ್ಯ

Thesaurus – ಬೃಹತ್‌ಕೋಶ

Type – ಪ್ರಭೇದ

Typical – ಮಾದರಿಯಾತ್ಮಕ

Vocabulary – ಶಬ್ದಕೋಶ

Word – ಪದ/ಶಬ್ದ

Word formation – ಪದರಚನೆ

Word pronunction – ಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣೆ