. ಭಿನ್ನರೂಪದ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು

*ನ್ನ>

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ನ್ನ” ದ್ವಿತ್ವ ಧ್ವನಿ ಬದಲು “ನ” ಅನುನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಅನ್ನ > ಅನ
ಅನ್ನದಾನ > ಅನದಾನ
ಗುನ್ನ > ಗುನ
ಅನ್ನು > ಅನು
ಚೆನ್ನಾಗಿ > ಚೆನಾಗಿ

*ಮ್ಮ>

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ಮ್ಮ” ದ್ವಿತ್ವ ಧ್ವನಿ ಬದಲು “ಮ” ಧ್ವಯೋಷ್ಠ್ಯ ಅನುನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಗುಮ್ಮನೆ > ಗುಮನೆ
ಗುಮ್ಮಾ > ಗುಮಾ
ಗುಮ್ಮಟ > ಗುಮಟ

*ಯ್ಯ>

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ಯ್ಯ” ದ್ವಿತ್ವ ಧ್ವನಿ ಬದಲು “ಯ” ತಾಲವ್ಯ ಸ್ವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಗುಯ್ಯಲ್ ಗುಯಲ್
ಅಯ್ಯಾ ಅಯಾ
ಅಯ್ಯೊ ಅಯೊ

*>

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “” ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ (ಒತ್ತಕ್ಷರ) ಬದಲು “ರ” ವರ್ತ್ಸ್ಯ ಕಂಪಿತ ವ್ಯಂಜನ  ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ದರ್ಪಣ  ದರಪಣ
ಪರ್ವ ಪರವ
ತರ್ಕ ತರಕ

* >

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “” ವಟರ ಸುಳಿಗೆ ಬದಲು “͜ ” ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಗೃಹ > ಗ್ರಹ
ಕೃಪೆ > ಕ್ರಪೆ
ತೃತೀಯ > ತ್ರಿತಿಯ
ಬೃಹತ್ > ಬ್ರಹತ್
ಶೃತಿ > ಶ್ರತಿ 

 >

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಷ “͜ ” ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಗೆ ಬದಲು “ರ” ವರ್ತ್ಸ್ಯ ಕಂಪಿತ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ತ್ರಾಣ > ತರಣ
ತ್ರಿಗುಣ > ತಿರಗುಣ
ಪ್ರಾಣ > ಪರಣ
ದ್ರವ > ದರವ

ಪದಾದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಷ “͜ ” ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಬದಲು “ರ” ವರ್ತ್ಸ್ಯ ಕಂಪಿತ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಕಾರಣ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಪದಾದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಈ ತೆರನಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು.

*͜  >

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಷ “͜  ” ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ವ್ರತ > ವತ
ಶ್ರುತಿ > ಸುತಿ
ಶ್ರೀಮುಖ > ಸಿಮುಖ
ಶ್ರವಣ > ಸವಣ

ಸ್ಪರ್ಷ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪದಾದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ತೆರನಾಗಿ ಮಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಿರಬಹುದು.

* >

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಷ “ಲ್ಲ” ಸ್ಪರ್ಷ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು ಲೋಪ ಮಾಡಿ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಶ್ಲೇಷ > ಸೇಷ
ಶ್ಲೋಕ > ಸೋಕ
ಶ್ಲಾಘನೀಯ > ಸಾಗನೀಯ
ಪ್ಲೇಗು > ಪೆಗು

ಪದಾದಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ ಉಚ್ಛರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುವುದು. ಕಾರಣ ಕನ್ನಡದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ ಗಳು ಇರದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

*ಸೃ> ಸ್ರು

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ಸೃ” ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನದ ಬದಲು “ಸ್ರು” ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಸೃಷ್ಠಿ > ಸ್ರುಷ್ಟಿ
ಸೃಷ್ಟಿಸು > ಸ್ರುಷ್ಟಿಸು

*ವೃ> ರು

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ವೃ” ಸಂಘರ್ಷ ವ್ಯಂಜನದ ಬದಲು “ರು” ವರ್ತ್ಸ್ಯ ವ್ಯಂಜನ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ವೃತ್ತಿ > ರುತ್ತಿ
ವೃಷಭ > ರುಸಬ

*ಲ್ಲ>

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ಲ್ಲ” ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನ ಬದಲು “ಲ” ದಂತ್ಯ ಪಾರ್ಶ್ವಿಕ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಇಲ್ಲ > ಇಲ
ಬೆಲ್ಲ > ಬೆಲ
ನೆಲ್ಲು > ನೆಲು
ಕಲ್ಲು > ಕಲು
ಸೊಲ್ಲು > ಸೊಲು

*ಯ್ಯ>

ಪದಮಧ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ “ನ್ಯಾ” ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯಂಜನವನ್ನು  ಲೋಪ ಮಾಡಿ ಓದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ನ್ಯಾಯ > ನಾಯ
ನ್ಯಾಯಾಲಯ> ನಾಯಾಲಯ
ಧ್ಯಾನ > ದಾನ
ಧ್ಯೇಯ > ಧೆಯ

 

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಹೃದಯ ರುದಯ
ಶ್ಯಾಮ ಶಾಮ
ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸತಿ

*ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಬದಲಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣಗೆ:

ಬರಹ ರೂಪ

ಉರ್ದುಭಾಷಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯುವ ಮತ್ತು ಓದುವ ರೂಪ

ಸಪ್ತಮಿ ಸ್ಪಮ್ತಿ
ಸೂಕ್ತ ಸ್ತೂಕ
ಶತ್ರು ಶ್ತರು
ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಲ