ಉಡುಗಡಣದೊಡೆಯ[ನುಡುಪಂ]
ಘುಡು ಘುಡಿಸುವ ಜಡವನಿತೆಯಂ ನಡುಜೆಡೆಯೆಡೆಯಂ
ಹಡೆಗಳೆಡೆವಿಡದ ಕಾಂತಿಯ
ಮೃಡನಡಿಯಂ ಕಂಡೆನೆನ್ನ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧ ||

ಕುಸುಮಶರಶಮನ ಪುರಮಂ
ಬಿಸಿಗಣ್ಣಿಂದೆಸೆದು ಪೊಸೆದಗಿದಸ[ಮಂ] ಘನಂ
ಎಸೆವ ಪೊಸಭಸಿತ ನೊಸಲಿನ
ಅಸವಿಷರುಹ ಪದವ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೨ ||

ವರ್ಣಾಕೀರ್ಣ ಪ್ರಪೂರ್ಣದ
ವರ್ಣಕ್ಕತಿಶಯದ ರತ್ನ[ದುರು] ಪನ್ನಗನಂ
ಕರ್ಣಿಸಿ ಕರದೊಳಿರಿಸಿರ್ದ
ಪರ್ಣೇಯ[ರಸ]ನಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲಮದೊಳುಂ ||  || ೩ ||

ಕರ್ಬಿನ ಮೊರ್ಬಿನ ದುರ್ಬಿನ
ಸರ್ಬಿನ ನಿರ್ಬಿನ ಮೇಘದ ನೀಲದ ಮಿಗಿಲಂ
ಪೊರ್ಬಿನ ಕೊರ್ಬಿನ [ಪು] ರ್ಬಿನ
ಶ[ರ್ಬ]ನಭವನಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೪ ||

ತಿಣ್ವೆಳಗಿನ ತಣ್ಗದಿರಿನ
ನುಣ್ವೆಳಗಿನ [ಊ]ಷ್ಣಗದಿರ ಬಿಣ್ವೆಳಗಿನಲಂ
ಕಣ್ವೆಳಗಿನೊಳುಣ್ಮಿದ ಘನ
ನುಣ್ವೆಳಗಿನ ಪದವ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೫ ||

ಪೊಸ ಕುಸುಮವೆಸರದೆಸವಂ
ದೆಸೆ ದೆಸೆಯೊಳ್ಮುಸುಕಿ ಪಸರಿಸುವ ಪರಿಮಳದಾ
ರಸವಾಸವೆಸೆವ ನಾಸಿಕ
ದಸಮನ ಲಸತಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೬ ||

ಉದಯರವಿ ಪದುಮರಾಗದ
ವೊದವಿದ ನವಕಾಂತಿಯಧರ ಮೃದು ರಾಜಿಸುತಂ
ರದನವಿದು ದೀವಿ ಚೆಲುವಿನ
ಸದಮಲ ಪದಯುಗದ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೭ ||

ವೇದ ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ
ಲಾದಿಯ ಪೌರಾಣದಾಗಮ ರಹಸ್ಯಗಳಂ
ಬೋಧಿಸಿದ ನಾದಮೂರ್ತಿಯ
ಪಾದ ಸುಪದ್ಮವನು ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೮ ||

ತರಳಳಿಗಳಿರುಳ ತಿರುಳಿನ
ಹುರುಳಿಂ ಮಿಗೆ ಹೊಳೆವ ದುರುಳ ಗರಳದ ಬಳವಂ
ಕೊರಳಿನೊಳುಂ ಥಳಥಳಿಸುವ
ಅರಳಂಬುಜದಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮದಲದೊಳುಂ ||  || ೯ ||

ನಳನಳಿಪ ನಳಿನ ಮಿರುಪಿನ
ಥಳಥಳಿಸಿಯೆ ಹೊಳೆವ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಗೆ ಮಿಗಿಲಂ
ತೊಳ ತೊಳಪ ತೋಳ ಚೆಲುವಿನ
ಬೆಳಬೆಳಪಮಳಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೦ ||

ಏಣಫಣಿಪಾಶಮಂಕುಶ
ಮಾಣದೆ ವರದಭಯ ವಜ್ರಮಗ್ನಿ ತ್ರಿಶೂಲಂ
ಕಾಣಿಸುವ ಘಂಟೆ ಸಹ ಸರ
ಪಾಣಿಯ ಪದಯುಗವ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೧ ||

ಸುರುಚಿರ ವರ ಲಾವಣ್ಯದ
ಸುರ ಶಿರಸರಮಾಲೆ ನೆರೆ ವಿರಾಜಿಸುತಿರ್ಪಾ
ಕರಿಮುಖ ಗುಹನಾ[ಲಿಂ]ಗಿಪ
ಸುರುಚಿರ ಪದಯುಗವ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೨ ||

ನಳನಳಿಪ ನಳಿನ ಮಿರುಪಿನ
ಥಳಥಳಿಸುವನಮಳ ಕರ್ಣಿಕೆಯ ಕಾಂತಿಯೊಲುಂ
ಸುಳನಾಭಿ ಮಿಳಿರ್ವ ಸೊಬಗಿನ
ಹೊಳೆವತಿ ಪದತಳವ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೩ ||

ಘಲಘಲನೆ ಉಲಿವ ಕಿಂಕಿಣಿ
ಸುಲಲಿತ ಸಲೆ ಕಾಂತಿಯೊಡನೆ ರಾಜಿಸುತಿರ್ಪಾ
ಚೆಲುವಿನ ಬಲು ಕ[ಟಿ]ಯೊಳಗಿನ
ಪುಲದೊವಲವನಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೪ ||

ಎಳವಾಳೆಯ ನಳನಳಿಕೆಯ
ಥಳಥಳಿಸಿಯೆ ಹೊಳವನಮಳಕಾಂತಿಯ ಚೆಲುವಿಂ
ಚಳಗಿರಿಯ ಮಗಳು ಕುಳಿತಿಹ
ಒಳುದೊಡೆಯವನಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೫ ||

ಪರಕೆ ಪರ ಪರಮ ಪರತರ
ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮ ತತ್ವಮಯ ಪರಶಿವನಂ
ಕಿರುದೊಡೆಯ ಕಿರಣರಾಜಿಪ
ಸುರುಚಿರ ಪದಯುಗವ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೬ ||

ಅಜ ಹರಿ ಸುತ ಮನುಮುನಿಗಳು
ಭಜಿಸುವ ಭಾವನೆಗೆ ನಿಲುಕದಜಡದ್ವಯನಂ
ಸುಜನ ಹೃದಂಬುಜ ವಾಸನ
ನಿಜ ಪದಯುಗದಡಿಯ ಕಂಡೆ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೭ ||

ಕೋಟಿ ರವಿ ಶಶಿ ತಟತ್ಪ್ರಭೆ
ನೀಟೆನಿಸುವಲಯ ಕೃಪೀಟ ಜ್ವಾಲಾಮಯಮಂ
ಪಾಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರನಂ ಪದ
ಪೀಠವ[ನೆರೆ] ಕಂಡೆನೆನ್ನ ಕರಕಮಲದೊಳುಂ ||  || ೧೮ ||

ಕಂಡು ಕಡು ಪುಳಕತತಿಯೆಡೆ
ಗೊಂಡುಂ ಕೊಂಡಾಡಿ ತೊಂಡುಗೆಡವುತ ಪದಮಂ
ಮಂಡಳಿಪಕುಸುಮ ತಂಡದ
ಯಿಂಡೆಗಳಿಂದ ಭವನಡಿಯನರ್ಚಿಸುತಿರ್ದೆಂ ||  || ೧೯ ||

ಅರವಿಂದ ಸುರಗಿ ಸಂಪಗೆ
ಸುರಹೊನ್ನೆಯು ಉರಸಣಪಗೆಯು ಕರವೀರಂ
ಇರವಂತಿ ವರ ಸುಗಂಧಿಯ
ಪರಿಪರಿ ದಂಡೆಗಳೊಳೊಲಿದು ಪೂಜಿಸುತಿರ್ದೆ ||  || ೨೦ ||

ಮೊಲ್ಲೆ ಮುಡಿವಾಳ ಮಾಲತಿ
ಕಲ್ಹಾರದ ಕನಕಜಾಲ ಪಾಲಾಸಗಳಿಂ
ಚೆಲ್ವೆಸೆದಿಹ ಚೆಂಗಣಿಗಿಲ
ಝಲ್ಲರಿಯಂ ಶಿವನಡಿಯನು ಪೂಜಿಸುತಿರ್ಪೆ ||  || ೨೧ ||

ಪಾದರಿಯು ಪಾರಿಜಾತದ
ಮಾಧವಿ ಮಾಲದ ಸೇವಂತಿಯು ಬಂದುಗೆಯುಂ
ಕೇದಗೆಯು ನಂದಿವರ್ತದ
ಮಾಧುರದ ವಲ್ಲರಿಗಳಿಂದ ಭಜಿಸುತಿರ್ಪೆ ||  || ೨೨ ||

ಮರುಗ ಮಾಂದಳಿರು ಪಚ್ಚೆಯು
ದೂರ್ವಾಂಕುರಶೋಕೆ ಬಿಲ್ವ ಮಂಚುತ್ತರಣಿಂ
ಪರಿಮಳಿಪ ದವನ ಮುಡಿವಳ
ದಿರವಿಂ ಪರಶಿವನ ಪದವನೊಲಿದರ್ಚಿಸುವೆ ||  || ೨೩ ||

ಕರಕೆ ಮೃದುವಾಗಿ ನಯನಕೆ
ವರ ಶೋಭನವಾದ ಪತ್ರೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದಂ
ಪರಿಮಳೋದಕದ ಗಂಧದಿ
ಕರುಣಾಕರನಮಲ ಪದವನೊಲಿದರ್ಚಿಸುವೆಂ ||  || ೨೪ ||

ಇಂತುಮನಂತ ವಿಧದಿ ಗುರು
ಶಾಂತನ ಪದಯುಗವನಮಳ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದಂ
ಭ್ರಾಂತು ಭ್ರಮೆಯಳಿದು ಪೂಜಿಸುತ
ಸಂತತ ನಿಜಸುಖ ನಿವಾಸದೊಳಗೊಪ್ಪಿರ್ದೆ ||  || ೨೫ ||

ಕರಸ್ಥಲ ವೀರಣ್ಣೊಡೆಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ
ಕಂದ ಸಮಾಪ್ತ ಮಂಗಳಮಹಾ

ಶ್ರೀಶ್ರೀಶ್ರೀ ||