ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ಚಂದ್ರವಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ತೊಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಮೋತಿ ತಾಲಾಬ

ತೊಣ್ಣೂರು ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಮೋತಿ ತಾಲಾಬ

ಮೋತಿ ಕೆರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಲುವೆ

ಮೋತಿ ಕೆರೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ ಕಾಲುವೆ

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆ

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆ

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಹರವುರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆ

ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಹರವುರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆ

ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆ

ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆ

ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಚಿತ್ರ

ರಾಮಸಾಗರ ಕೆರೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳ ಚಿತ್ರ

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕೆರೆಯ (ಜಲಾಶಯದ) ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕೆರೆಯ (ಜಲಾಶಯದ) ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳು

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಶಾಸನ

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕೆರೆಯ ತೂಬಿನ ಮೇಲಿರುವ ಶಾಸನ

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕಾಲುವೆಯ ಹೊರಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕಾಲುವೆಯ ಹೊರಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನ

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕೆರೆ

ಮದಗ ಮಾಸೂರ ಕೆರೆ

ದರೋಜಿ ಕೆರೆ

ದರೋಜಿ ಕೆರೆ

ರಾಯರಕೆರೆ

ರಾಯರಕೆರೆ

ವಾಟದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ವಾಟದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆ

ವಾಟದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು

ವಾಟದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು

ಕಡೂರು - ಮದಗ ಕೆರೆ

ಕಡೂರು – ಮದಗ ಕೆರೆ

ಕಡೂರು - ಮದಗ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಹರವು

ಕಡೂರು – ಮದಗ ಕೆರೆಯ ನೀರಿನ ಹರವು