ಎ.ಆರ್.ಐ.ಇ. ಅನ್ಯೂಯಲ್ ರಿಪೋಟ್‌ಆನ್‌ಇಂಡಿಯನ್ ಎಪಿಗ್ರಾಫಿ.
ಅರ್ಥಶಾಶ್ತ್ರ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ – (ಅನು) ಆರ್ ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ
ಬುಕಾನಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬುಕಾನನ್‌, ಎ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಂ ಮದ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ಕೆನರಾಸ್‌ಅಂಡ್‌ಮಲಬಾರ್.
ಇ.ಸಿ. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಿಕ
ಇ.ಸಿ.ಆರ್. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಿಕ (ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮುದ್ರಣ)
ಇ.ಐ. ಎಫಿಗ್ರಾಫಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ
ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಗೆಜಿಟಿಯಾರ್‌೧೯೦೩.
ಹೆಚ್.ಎ.ಎಸ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅರ್ಕಿಯಾಲಾಜಿಕಲ್ ಸೀರೀಸ್.
ಜಿ.ಕೆ.ಯು ಜರ್ನ ಆಫ್‌ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ – ಸೋಷಿಯಲ್‌ಸೈನ್ಸಸ್ ನಂಬರ್
ಎಂ.ಎ.ಆರ್. ಅನ್ಯವಲ್‌ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್‌ಆರ್ಕಿಯಾಲಾಜಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕಿಯಾಲಾಜಿ ಆಫ್‌ಸ್ಟೇಟ್‌ಆಫ್‌ಮೈಸೂರು
ಮಿತಾಕ್ಷರ ದಿ ಮಿತಾಕ್ಷರ ಆನ್ ಯಾಜ್ಞಾನಲ್ಕ್ಯ (ಅನು) ಜಿ.ಆರ್.ಘರಪುರ್‌
ಕ್ಯೂ.ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್‌ಆಫ್‌ಮಿಥಕ್‌ಸೊಸೈಟಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆಫ್‌ವಿಲ್ಕ್ಸ್‌ ರಿಪೋರ್ಟ್‌ಆನ್ ಇಂಟೇರಿಯರ್‌ಆಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಷನ್‌ – ರಿಸರ್ವ್ಸ್‌ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆಂಡಿಚರ್‌ಆಫ್‌ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್‌ಆಫ್ ಮೈಸೂರು.
ರೈಸ್‌೧ ಲೂಯಿ ರೈಸ್, ಮೈಸೂರು ಅಂಡ್ ಕೂರ್ಗ್ ಗೆಜೆಟಿಯರ್ ೧೮೭೭
ರೈಸ್ ೨ ಲೂಯಿ ರೈಸ್, ಮೈಸೂರು ಎ. ಗೆಜಿಟಿಯರ್ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳು – ೧೮೭೭
ಎಸ್.ಐ.ಐ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್‌ಇನ್‌‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್
ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್‌ಮೈಸೂರು
ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಆರ್.ಡಿ.ಒ. ವಾಟರ್‌ರಿಸೋರ್ಸಸ್‌ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು.