ಅನುಬಂಧ

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ (): ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ

ವಿವರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟು
ಬೆಂಗಳೂರು ೧,೨೯೭,೯೮೫ ೧,೨೩೧,೯೬೦ ೨,೫೨೯,೯೪೫
ಮೈಸೂರು ೭೮೪೯೫೦ ೭೪೨,೪೦೭ ೧,೫೨೭,೩೫೭
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೨,೦೮೨,೯೩೫ ೧,೯೭೪,೩೬೭ ೪,೦೫೭,೩೦೨
ಬೆಳಗಾವಿ ೧,೧೧೧,೩೨೦ ೧,೦೩೦,೪೦೪ ೨,೧೪೧,೭೨೪
ಗುಲಬರ್ಗಾ ೯೬,೨೭೩ ೮೦೫,೪೩೪ ೧,೭೦೧,೭೦೦
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೨,೦೦೭,೫೯೩ ೧,೨೩೫,೮೩೮ ೩,೮೪೩,೪೩೧
ಒಟ್ಟು ೪,೦೯೦,೫೨೮ ೩,೮೧೦,೨೦೫ ೭,೯೦೦,೭೩೩

 ಅನುಬಂಧ

 

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ (೧೦) : ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ

ವಿವರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟು
ಬೆಂಗಳೂರು ೩,೯೭,೧೬೬ ೩,೫೭,೨೮೦ ೭,೫೪,೪೪೬
ಮೈಸೂರು ೨,೫೭,೮೪೦ ೨,೪೪,೧೦೪ ೫,೦೧,೯೪೪
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೬,೫೫,೦೦೬ ೬,೦೧,೩೮೪ ೧,೨೫೬,೩೯೦
ಬೆಳಗಾವಿ ೨,೮೨,೫೧೪ ೨,೨೨,೩೪೦ ೫,೦೪,೮೫೪
ಗುಲಬರ್ಗಾ ೧,೫೬,೭೨೮ ೧,೧೭,೯೦೬ ೨,೭೪,೬೩೪
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೪,೩೯,೨೪೨ ೩,೪೦,೨೪೬ ೭,೭೯,೪೮೮
ಒಟ್ಟು ೧,೦೯೪,೨೪೮ ೯,೪೧,೬೩೦ ೨,೦೩೫,೮೭೮

 ಅನುಬಂಧ

 

ಶಾಲಾ ದಾಖಲಾತಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪ:೧೦

ವಿವರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟು
ಬೆಂಗಳೂರು ೧,೫೮೯೨೪೦ ೧,೬೯೫,೧೫೧ ೩,೨೮೪,೩೯೧
ಮೈಸೂರು ೯೮೬,೫೧೧ ೧,೦೪೨,೭೯೦ ೨,೦೨೯,೩೦೧
ದ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೨.೫೭೫.೭೫೧ ೨,೭೩೭,೯೪೧ ೫,೩೧೩,೬೯೨
ಬೆಳಗಾವಿ ೧,೫೨೫,೭೪೪ ೧,೩೯೩,೮೩೪ ೨,೬೪೬,೫೭೮
ಗುಲಬರ್ಗಾ ೯೨೩,೩೪೦ ೧,೦೫೩,೦೦೧ ೧,೯೭೬,೩೪೧
ಉ.ಕ. ಪ್ರದೇಶ ೨,೧೭೬,೦೮೪ ೨,೪೪೬,೮೩೪ ೪,೬೨೨,೯೧೯
ಒಟ್ಟು ೪,೭೫೧,೮೩೫ ೫,೧೮೪,೭೭೬ ೯,೯೩೬,೬೧೧