ಕೋಷ್ಟಕ2

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು1974-2007 (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಗಳು ಐದನೇ
.ವಾ.
1994-79
ಆರನೇ
.ವಾ.
1980-85
ಏಳನೇ
.ವಾ.
1985-90
ಎಂಟನೇ
.ವಾ.
1990-95
ಒಂಬ್ಬತ್ತನೇ
.ವಾ.
1997-02
ಹತ್ತನೇ
.ವಾ.
2002-07
01. ಕೃಷಿ, ಅರಣ್ಯ, ಪಶು, ಹೈನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ 162.00 211.35 362.77 913.00 994.00 2769.91
(12.00) (08.93) (06.22) (07.42) (04.26) (05.45)
02. ಸಹಕಾರ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ 54.00 105.15 403.95 433.00 1270.69 2600.64
(04.00) (04.44) (06.92) (03.52) (05.41) (05.11)
03. ಸಣ್ಣ ಮಧ್ಯಮ, ದೊಡ್ಡ ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ 678.00 1114.55 2673.86 5425.00 9915.00 19196.22
(50.22) (48.12) (45.86) (44.10) (42.37) (37.85)
04. ಗುಡಿ, ಸಣ್ಣ, ಮಧ್ಯಮ, ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಖನಿಜ ಇತ್ಯಾದಿ 54.00 164.00 454.88 984.00 1026.00 2561.08
(04.00) (06.93) (07.80) (08.00) (04.38) (05.04)
05. ಭೂ, ಜಲ, ವಾಯು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ 70.00 150.00 395.50 549.06 1820.00 5742.08
(05.18) (06.34)  (06.78) (04.46) (07.78) (11.29)
06. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ವಸತಿ ನೀರು ಇತ್ಯಾದಿ 293.00 448.50 1520.30  2776.25 7564.00 16463.21
(21.73) (18.96) (26.07) (22.57) (32.32) (32.37)
07.

 

 

 

ದಲಿತ, ಬುಡಕಟ್ಟು, ಹಿಂದುಳಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ 34.00 161.95 …. 254.29 1325.00 2194.92
(02.51) (06.84) …. (02.89) (05.66) (04.32)
08. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ …. ….. …. 575.00 63.28 748.00
…. ….. ….. (04.67) (00.28) (01.47)
09. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಪರಿಸರ, ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ 05.00 09.50 20.74 151.00 230.00 165.56
  ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 1350.00
100.00
2365.00
100.00
5830.00
100.00
12300.00
100.00
23400.00
100.00
50850.00
100.00

ಮೂಲ:  01. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು -1974-79, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1974.

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1980-85, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1980.
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1985-90, ಬೆಂಗಳೂರು; ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1985
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1990-95, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1990
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1997-02, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1997
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-2002-07, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 2002

 

ಕೋಷ್ಟಕ 3

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತು
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ ವಿವರಗಳು ಎರಡನೇ
.ವಾ.
1956-61
ಕೋ.ರು.
 

%

ಮೂರನೇ
.ವಾ.
1961-66
ಕೋ.ರು.
% ನಾಲ್ಕನೇ
.ವಾ.
1966-74
ಕೋ.ರು.
% ಐದನೇ
.ವಾ.
1974-79
ಕೋ.ರು.
%
01. ಭೂಮಾಲಿಕರ ಪಾಲು 52.52 36.18 86.46 34.58 179.05 51.15 590.00 43.70
02. ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಪಾಲು 11.79 8.13 15.87 06.34 18.25 05.21 54.00 04.00
ಒಟ್ಟು 64.31 44.31 102.33 40.92 197.30 56.36 644.00 47.70
03. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
ಅ. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 36.74 25.31 83.35 33.34 99.75 28.50 375.00 27.77
.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 29.55 20.36 42.56 17.02 43.00 17.28 293.00 21.70
.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ 10.22 07.04 16.04 06.41 01.85 00.52 04.00 00.29
ಒಟ್ಟು 76.51 52.71 141.95 56.77 144.60 41.30 672.00 49.76
04. ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪಾಲು 04.31 02.96 05.72 02.28 08.10 02.31 34.00 02.51
  ಒಟ್ಟು 145.13 100.00 250.00 100.00  350.00 100.00 1350.00 100.00

 

ಮೂಲ: 1.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1956-61, ಬೆಂಗಳೂರು:  ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1956-2.

2.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು -1961-66, ಬೆಂಗಳೂರು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1961.

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1969.74, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್,1969
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನಗಳು-1974-79, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1974

 

ಕೋಷ್ಟಕ04

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳೀಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರು
ಮತ್ತು
ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು ಆರನೇ
.ವಾ.
1980-85
ಕೋ.ರು.
% ಏಳನೇ
.ವಾ.
1985-90
ಕೋ.ರು.
% ಎಂಟನೇ
.ವಾ.
1990-95
ಕೋ.ರು.
% ಒಂಬತ್ತನೇ
.ವಾ.
1997-2002
ಕೋ.ರು.
% ಹತ್ತನೇ
.ವಾ. 2002-2007
ಕೋ.ರು.
%
1.ಭೂಮಾಲಿಕರ ಪಾಲು 856.15 36.20 1382.08 25.12 3593.32 30.78 9367.61 40.03 20559.44 40.43
2. ಬಂಡವಾಳಿಗರ ಪಾಲು 168.00 7.104 54.88 08.25 1053.01 09.20 1026.00 04.38 1771.08 03.48
ಒಟ್ಟು 1024.15 43.50 1836.96 33.37 41646.33 39.98 10393.61 44.41 22330.52 43.91
3. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
.ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 733.35 31.00 1824.46 33.17  771.96 32.31 5830.36 24.91 9883.34 19.43
.ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ 443.05 18.73 1520.30 27.64 2776.25 23.78 5851.03 25.00 14362.32 28.24
.ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತ ಸೌಕರ್ಯ 002.50 00.10 002.38 00.04 ….. …… ….. 2078.79 04.08
ಒಟ್ಟು 1178.90 49.83 3347.14 60.85 6548.21 56.09 11681.39 49.91    26324.79
4. ಬಡವರ, ದೀನ ದಲಿತರ ಪಾಲು 161.95 06.84 315.90 5.74  479.29 04.10 1325.00 05.66 2194.90 04.31
ಒಟ್ಟು(1+2+ 3+4) 2365.00 100.00 5500.00 100.00 11673.83 100.00 23400.00 100.00 50850.00 100.00

 

ಕೋಷ್ಟಕ5

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು
ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು ಎರಡನೇ
.ವಾ
1956-61
ಕೋ.ರು
% ಮೂರನೇ
.ವಾ
1961-66
ಕೋ.ರು
% ನಾಲ್ಕನೇ
.ವಾ
1969-74
ಕೋ.ರು
% ಐದನೇ
.ವಾ
1974-79
ಕೋ.ರು
%
1. ಭೂಮಾಲಿಕರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) 05.25 03.61 08.64 03.45 17.90 05.11 59.00 04.37
2.ಬಂಡವಾಳಿಗರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) 01.17 00.81 01.58 00.63 01.82 00.52 05.40 00.40
ಒಟ್ಟು (1+2)   06.42 04.42 10.22 04.08 19.72 05.63 64.40 04.77
3. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.20) 07.34 05.06 16.65 06.66 19.95 05.70 75.00 05.55
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.30) 08.86 06.10 12.76 05.10 12.90 03.68 97.90 06.51
5. ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ (ಶೇ.40) 04.08 02.81 06.41 02.56 00.74 00.20 01.60 00.11
ಒಟ್ಟು (3+4+5) 20.28 13.97 35.82 14.32 33.59 09.58 174.50 12.27
6. ಯೋಜನೆಯ ನೇರ ಕೊಡುಗೆ  04.31 02.96 05.72 02.28 08.10 02.31 34.00 02.51
ಒಟ್ಟು(1+2+3+4+5+6) 31.01 21.35 51.76 20.68 61.41 17.52 272.90 19.45
7. ಭೂಮಿ / ಬಂಡವಾಳ / ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರ ಪಾಲು 114.12 78.65 198.24 79.32 288.59 82.48 1077.10 80.55
8. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿನಿಯೋಜನೆ 145.13 100.00 250.00 100.00 350.00 100.00 1350.00 100.00

ಮೂಲ: 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1956-61, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್. 1956

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ‍, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1961-66, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1961
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1969-74, ಬೆಂಗಳೂರು; ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್. 1969
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು-1974-79, ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1974.

 

ಕೋಷ್ಟಕ 6

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ
ದಕ್ಕಿದ ಪಾಲು (ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿವರಗಳು ಆರನೇ
.ವಾ
1980-1985
ಕೋ.ರು.
% ಏಳನೇ
.ವಾ
1985-1990
ಕೋ.ರು.
% ಎಂಟನೇಪ.ವಾ
1990-
1995
ಕೋ.ರು.
% ಒಂಭತ್ತನೇ .ವಾ
1997-2002
ಕೋ.ರು.
% ಹತ್ತನೇ
.ವಾ
2002-07
ಕೋ.ರು.
%
1. ಭೂಮಾಲಿಕ ರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) 85.61 03.62 138.20 02.51 359.33 03.07 936.76 04.00 2055.94 04.04
2. ಬಂಡವಾಳಿಗ ರಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಪಾಲು (ಶೇ.10) 16.80 01.68 45.48 00.82 05.30 00.92 102.60 00.43 177.10 00.34
ಒಟ್ಟು (1+2) 102.41 04.33 03.33

 

464.63 03.99 1039.36 04.43 2233.05 04.36
3. ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.20) 146.67 06.20 364.89 06.63 754.39 06.46 1166.07 04.98 1976.66 03.88
4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ (ಶೇ.30) 132.91 05.61 456.09 08.29 832.87 07.13 1755.30 07.50 4308.69 08.47
5. ಆಡಳಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊಡುಗೆ 001.00 00.04 00.95 00.01 …. …. ….. …. 831.51 01.63
ಒಟ್ಟು (3+4+5) 280.58 11.85 821.93 14.94 1587.26 13.59 2921.37 12.48 7116.86 13.98
6. ಯೋಜನೆಯ ನೇರ ಕೊಡುಗೆ 161.95 06.84 315.90 05.74 479.29 04.10 1325.00 05.66 2194.90 04.31
ಒಟ್ಟು  (1+2+3+4+5+6) 544.94 23.02 1321.51 24.01 2531.18 21.68 5285.73 22.57 11544.81 22.67
7. ಭೂಮಿ / ಬಂಡವಾಳ / ಆಧುನಿಕ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದವರ ಪಾಲು 1820.06 76.98 4178.49 75.99 9142.65 78.32 18114.27 77.43 39305.19 77.33
8. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವಿನಿಯೋಜನೆ 2365.00 100.00 5500.00 100.00 11673.83 100.00 23400.00 100.00 50850.00 100.00

 

ಮೂಲ: 1.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು – 1980-85, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1980

2.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ‍, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1985-90, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1985

3.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1990-95, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1990

4.ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 1997-02, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, 1997

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ‍, ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳು- 2002-07, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್, ೨೦೦೨

 

ಕೋಷ್ಟಕ7

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೀರಾವರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು
1968-69 2003-04 1960-61 2003-04 1957-58 2000-01
ಬೆಂಗಳೂರು 756 4421 122 192 10.90 19.40
ಬೆಂಗಳೂರು ರೂರಲ್ 2753 3135 …. 125 .. ..
ಬೆಳಗಾಂ 2145 4101 53 190 05.90 40.70
ಬಳ್ಳಾರಿ 1204 1817 40 105 03.50 32.90
ಬೀದರ್ 741 1551 17 67 02.70 10.20
ಬಿಜಾಪುರ 2058 3831 44 151 01.80 26.40
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 1285 1932 88 108 03.30 08.70
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 1746 3008 77 168 07.30 24.60
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 1716 2826 72 180 24.70 44.50
ಧಾರವಾಡ 2004 1998 52 100 05.00 17.30
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 1621 2939 31 173 01.40 13.70
ಹಾಸನ 1918 3202 94 159 15.70 21.70
ಕೊಡಗು 395 610 48 55 06.80 02.10
ಕೋಲಾರ 2246 4334 96 150 17.00 18.80
ಮಂಡ್ಯ 1527 2423 68 131 26.00 43.80
ಮೈಸೂರು 2320 3793 120 248 11.70 29.50
ರಾಯಚೂರು 1450 2732 26 128 01.20 29.50
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 1937 2993 88 182 41.50 61.40
ತುಮಕೂರು 2679 4471 70 152 9.60 19.20
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 1553 2518 42 111 20.50 22.10
ಕರ್ನಾಟಕ 34049 60916 1248 2965 07.48 24.80

ಸೂಚನೆ:  1. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು=  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು

. ಗದಗವನ್ನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತು ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರವನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 1999, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಟಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, 1999

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ 2005, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟಟಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ, 2006

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ, ಹೈಪವರ ಕಮಿಟಿ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಇಂಬೇಲೆನ್ಸ್ನ್, ಬೆಂಗಳೂರು2002