ಸ್ಮಾರಕದ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಪು.ಸಂ.
ಅಂಬರೇಶ ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ಗದಗ ೧೦೯
ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೭೭
ಅನಂತನಾಥ ಬಸದಿ (ಚಿಕ್ಕ ಬಸದಿ) ೨೭೧
ಅನಂತಶಯನ ಗುಡಿ ಪೇಠಾಲೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೫೦
ರೋಣ ರೋಣ ೨೨೬
ಅವ್ವಲಿಂಗವ್ವನ ಗುಡಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೮೪
ಅಹೋಬಲನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಬರದೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೫೪
ಆಂಜನೇಯ ಹಳೇಬೆನಕಾಪುರ ಗದಗ ೧೦೮
ಈಶ್ವರ ಅಸುಂಡಿ ೩೭
ಕಳಸಾಪುರ ೪೩
ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ೪೫
ನೀರಳಗಿ ೬೪
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೯೨
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೯೬
ಶಿರೋಳ್‌ ೧೦೦
ಸೊರಟೂರು ೧೦೨
೧೦೩
ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ೧೧೦
ಕಲಕೇರಿ ನರಗುಂದ ೧೧೯
ನರಗುಂದ (ಸೋಮಾಲಾಪುರ) ನರಗುಂದ ೧೧೯
ಕೋರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೩೪
ತಾಮ್ರಗುಂಡಿ ೧೫೧
ಮೇವುಂಡಿ ೧೬೬
ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರೋಣ ೧೮೧
ಬೆಣಸಮಟ್ಟಿ ೨೧೩
ಮುಶಿಗೇರಿ ೨೧೫
ರೋಣ ೨೨೫
ತೆಗ್ಗಿನಬಾವನೂರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೫೧
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ೨೭೫
೨೭೬
೨೭೯
೨೭೮
” (ಬಾಳೇಶ್ವರ) ೨೭೮
ಉಡಚಮ್ಮ ಮಾಗಡಿ ೨೫೬
ಉದ್ದವ್ವನ ಗುಡಿ ಕೊಣ್ಣೂರು ನರಗುಂದ ೧೨೧
ಉಮಾರಾಮೇಶ್ವರ ೧೨೦
ಓಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೭೫
ಕಂಚೇಶ್ವರ ಕೊಡಗಾನೂರು ರೋಣ ೧೯೫
ಕನಕನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೩
ಕಲ್ಗುಡಿ (ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ) ಕಣವಿ ಗದಗ ೪೦
ಕಲ್ಮೇಶ ಹೊಂಬಳ ೧೧೫
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಣಗಿನಹಾಳ ೩೯
ಕದಡಿ ೪೨
ಕಲ್ಲೂರು ೪೨
ಕಿರಟಗೇರಿ ೪೪
ಗಾವುರವಾಡ ೫೭
ಚಿಂಚಲಿ ೫೮
ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಗದಗ ೬೨
ಬೆಟಗೇರಿ ೭೦
ಬೂದಿಹಾಳ ೧೫೯
ಮಲ್ಲಸಮುದ್ರ ೭೩
ಹುಯಿಲಗೋಳ ೧೧೧
ಹುಲಿಕೋಟಿ ೧೧೨
ಚಿಕ್ಕನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ೧೨೨
ಹದಲಿ ೧೨೮
ಕಲಕೇರಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೩೨
ಚಿಕ್ಕವಡ್ಡಟ್ಟಿ ೧೩೮
ಹಳೇಶಿಂಗಟಾಲೂರು ೧೭೩
ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ೧೭೭
ಅಸೂಟಿ ರೋಣ ೧೮೪
ಕರಮಡಿ ೧೯೦
ಜಕ್ಕಲಿ ೨೦೪
ತೋಟಗಂಟಿ ೨೦೬
ನರೇಗಲ್ಲ ೨೧೦
೨೧೧
” (ಕಲ್ಲಪ್ಪ) ಮೆಣಸಗಿ ೨೧೫
” (ಈಶ್ವರ) ರೋಣ ೨೨೧
ಹುನಗುಂಡಿ ೨೪೪
ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೬೦
” ಕಲ್ಲಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ ರೋಣ ೨೧೪  
” ಕಲ್ಲಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿಲಗೇರಿ(ಜಲ್ಲಿಗೇರ) ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೪೮
” ಕಲ್ಲುಮಠ (ಕಲ್ಮಠ) ತಂಗೋಡ ೨೫೦
” ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನೀರಲಗಿ ಗದಗ
ಪಾಪಿನಾಶಿ ೬೮
” (ಮೈಲಾರಲಿಂಗ) ಹರ್ಲಾಪುರ ೧೦೭
” (ಕರಿಯಮ್ಮ) ಹುಲಿಕೋಟೆ ೧೧೩
ಕಳಕಪ್ಪ (ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ) ಕಾಲಕಾಲೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ ರೋಣ ೧೯೧
ಕೆಳಗಣ ಹನುಮಂತ ಶಿರೋಳ್‌ ನರಗುಂದ ೧೨೮
ಕುಂಬಾರೇಶ್ವರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೮೬
ಕುಪ್ಪೇಶ್ವರ ಮೇವುಂಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೬
ಕೃಷ್ಣ ಶಿರೂರು ೧೭೦
ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಊಣಚಗೇರಿ ರೋಣ ೧೮೯
ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ ಬಳಗಾನೂರು ಗದಗ ೬೯
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೮೪
ಕೆಂಚಮನ ಗುಡಿ ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೩೯
ಕೋಟೆ ನಾಗೇಂದ್ರಗಡ ೨೧೩
ಗಣಪತಿ ಬಿದರಳ್ಳಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೫೬
ಗಣೇಶ ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೪೨
ಗುಂಡೇಶ್ವರ (ಗುಂಡಲಿಂಗ) ಯಳವತ್ತಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೬೦
ಗೋಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಮುಂಡರಗಿ ೧೩೬
ಗೋನೆಪ್ಪ ಗುಡಿ ಮಾರನಬಸರಿ ರೋಣ ೨೧೫
ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಕುಂಟೋಜಿ ೧೯೪
ಜಪದ ಬಾವಿ ಡಂಬಳ ಮುಂಡರಗಿ ೧೪೧
ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿ (ಕಲ್ಲುಮಸೀದಿ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೭೯
ಜೋಡಿ ಕಲಶ ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೩೫
ಜೋಡಿ ದೇವಾಲಯ ಯಲಿಶಿರೂರು ಗದಗ ೮೦
ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನ ಗುಡಿ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ರೋಣ ೧೮೨
ಡಬ್ಬಗಲ್ಲು ಗುಡಿ ಡಂಬಳ ಮುಂಡರಗಿ ೧೪೪
(ಸೋಮೇಶ್ವರ)      
ಡೋಣಿಕವ್ವೆ ಡೋಣಿ ೧೪೮
ತುಳಸಿಗೆರೇಶ್ವರ (ಆಂಜನೇಯ) ತುಳಸಿಗೆರೆ ನರಗುಂದ ೧೨೨  
ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಗದಗ ಗದಗ ೫೦
ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ನರೇಗಲ್ಲ ರೋಣ ೨೧೨
ತ್ರಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹರ್ತಿ ಗದಗ ೧೦೬
ದಾಸಮೇಶ್ವರ ಕೊಡಗಾನೂರು ರೋಣ ೧೯೭
ದಿಡಿಗೇಶ್ವರ (ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ) ಮೇವುಂಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೫
ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ಡಂಬಳ ೧೩೮
ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಗುಡಿ ಸವಡಿ ರೋಣ ೨೩೧
ನಗರೇಶ್ವರ ಚಿಂಚಲಿ ಗದಗ ೫೯
ಮುಳಗುಂದ ೭೪
ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೩೮
ನನ್ನೇಶ್ವರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗದಗ ೯೩
ನರಸಿಂಹ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ೪೬
ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಪೇಠಾ ಆಲೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೪೯
ನಾರಾಯಣ ಕಣಗಿನಹಾಳ ಗದಗ ೪೦
ನೀಲಗುಂದ ೬೭
ಬೆಂತೂರು-ಅಂತೂರು ೭೧
ಸೊರಟೂರು ೭೧
ಕೊಡಗಾನೂರು ರೋಣ ೧೯೮
ಸವಡಿ ೨೨೮
ನಾರಾಯಣಗುಡಿ ಹೊಸೂರು ಗದಗ ೯೯
ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ” ೯೬  
ನೀಲಮ್ಮನ ಮಠ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೫೭  
ನೆಲಮನೆ ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೪೦
ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ ೧೧೯  
ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೫೩
ಪರಮೇಶ್ವರ ಹರ್ತಿ ಗದಗ ೧೦೪  
ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ರೋಣ ರೋಣ ೨೨೭
ಫಕೀರಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೮೩
ಬಸವ ಕುಂದ್ರಳ್ಳಿ ೨೪೭
ಬಸವಣ್ಣ ಕೊಡಗಾನೂರು ರೋಣ ೧೯೯
ಬಸವಣ್ಣ (ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ) ರೋಣ ೨೨೪
ಬಸವೇಶ್ವರ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗದಗ ೧೦೭
ಬಸ್ತಿಗುಡಿ (ಜೈನದೇವಾಲಯ) ಕೋಟೆ ಹುಮಚಗಿ ೪೮
ಬಳೇಶ್ವರ ಹಿರೆವಡ್ಡಟ್ಟಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೭೮
ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿನಾಲಯ (ಪಕ್ಕದ ಗುಡಿ) ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗದಗ ೯೧  
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗುಡಿ (ತ್ರಿಮೂರ್ತೇಶ್ವರ) ಸವಡಿ ರೋಣ ೨೨೯
ಬಾಳೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೭೨
ಭಂಡಕೇಶ್ವರ ಮುಳಗುಂದ ಗದಗ ೭೬
ಭರತೇಶ್ವರ ಬರದೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೫೫
ಭೀಮಾಂಬಿಕೆ ಇಟಗಿ ರೋಣ ೧೮೬
ಭೋಗೇಶ್ವರ ಛಬ್ಬಿ ೨೪೮
ಮರಿಯಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ೨೦೨
ಮಲಕಪ್ಪನ ಮಠ ಕಲಕೇರಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೩೩
(ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಿ)      
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ತೋಟಗಂಟಿ ರೋಣ ೨೦೭
ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಅಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಕೋಚಲಾಪುರ ೨೦೦
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗದಗ ೮೭
ಕಕ್ಕೂರ ಮುಂಡರಗಿ ೧೩೧
ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೧
ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೩೨
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಾಗಾವಿ ಗದಗ ೬೨
ಮಲ್ಲೋಜ ಬಾವಿ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರೋಣ ೨೦೩
ಮಹಾಬಲ್ಲೇಶ್ವರ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ೧೨೫
ಮಳಗೇಶ್ವರ (ಈಶ್ವರ) ಶಿರೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೮
ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗದಗ ೮೩
ಮಾನಜ್ಜನವರ ಮಠ ಛಬ್ಬಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೪೯
ಮುಕ್ತಿಮಂದರಿ ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ ೨೫೯
ಮುರುಗೇಶ್ವರ ಮಠ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೮೮
ಮೂಲಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪ ರೋಣಿ ೨೦೦
ಮೌನೇಶ್ವರ ವರವಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೮೧
ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಹೊಂಬಳ ಗದಗ ೧೧೫
ರಸದಬಾವಿ ಸೂಡಿ ರೋಣ ೨೪೧
ರಾಮಲಿಂಗ ಇಟಗಿ ೧೮೭
ಎರಿಬ್ಯಾಲೇರಿ ೧೮೯
  (ಯರೇಬೇಲೇರಿ)    
ರೋಣ ೨೨೦
” (ರಾಮೇಶ್ವರ) ಹಿರೇಹಾಳು ೨೪೩
ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೫೮
ರಾಮಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸೋಮಲಿಂಗ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಹೆಬ್ಬಾಳು) ೨೮೮
ಹೊಸೂರು ೨೮೯
ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬನಹಟ್ಟಿ ನರಗುಂದ ೧೨೭
ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ (ಮಲ್ಲಯ್ಯ) ಮಲ್ಲಾಪುರ ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೦
ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ರಾಜೂರು ರೋಣ ೨೧೮
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ೨೭೩
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಹುಯಿಲಗೋಳ ಗದಗ ೧೧೨
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೮೭
ಲೋಕನಾಥ ಬಸವೇಶ್ವರ ರೋಣ ರೋಣ ೨೨೩
ವೀರನಾರಾಯಣ ಗದಗ ಗದಗ ೫೩
ವೀರಭದ್ರ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ೪೬
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೯೦
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೯೨
ಸೊರಟೂರು ೧೦೧
ಹೊಂಬಳ ೧೧೫
ಸಿಂಗಟಾಲೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೭೧
ಕೊಡಗಾನೂರು ರೋಣ ೧೯೬
ಯಾವಗಲ್ಲ ೨೧೭
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಕುರ್ತುಕೋಟಿ ಗದಗ ೪೭
” (ಮೂಲ ಸೂರ್ಯ) ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೮೮
ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೇವುಂಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೪
(ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ)      
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಹಾದಲಗೇರಿ ಗದಗ ೧೦೯
ಶಂಕರಲಿಂಗ ಹೊಂಬಳ ೧೧೪
” (ಸುಣ್ಣದ ಗುಡಿ) ಕೊಣ್ಣೂರು ನರಗುಂದ ೧೨೧
ನರಗುಂದ ೧೨೩
ಶಂಖ ಬಸದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೬೩
ಶಂಭುಲಿಂಗ ಇಟಗಿ ರೋಣ ೧೮೪
ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೆಂತೂರು ಗದಗ ೭೨
ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಶಾಂತಗಿರಿ ರೋಣ ೨೨೭
ಶಿವ ಚಿಂಚಲಿ ಗದಗ ೬೦
೬೧
ನೀಲಗುಂದ ೬೬
ಸಂಗಮೇಶ್ವರ (ಕಲ್ಗುಡಿ) ಊಣಚಗೇರಿ ರೋಣ ೧೮೭
ಸರಸ್ವತಿ ಗದಗ ಗದಗ ೫೬
ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೭೩
ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಡೋಣಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೪೬
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗೋಳ ಗದಗ ೫೮
ಮುಳಗುಂದ ೭೯
ಶಿರೂರು ಮುಂಡರಗಿ ೧೬೯
ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ೧೨೩
ಸೋಮನಾಥ (ಸೋಮೇಶ್ವರ) ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೬೬
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೋಟಹುಮಚಗಿ ಗದಗ ೪೯
ನೀಲಗುಂದ ೬೮
” (ಅಂದಾನಿಸ್ವಾಮಿ ಮಠ) ಮುಳಗುಂದ ೭೭
ಲಕ್ಕುಂಡಿ ೯೫
ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಮುಂಡರಗಿ ೧೫೭
ಹಿರೇವಡ್ಡಟ್ಟಿ ೧೭೫
ಕುರುಹಟ್ಟಿ ರೋಣ ೧೯೩
” (ನಾರಾಯಣ) ನರೇಗಲ್ಲ ೨೦೮
ರೋಣ ೨೧೯
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ೨೫೮
ಹಜರತ್‌ಸಯ್ಯದ್‌ಮಾಲಿಕ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೮೦
ಸದಾತ್‌ (ಗುಂಮಜ್‌ನಾನ) ಹನುಮಂತ ಅಸುಂಡಿ ಗದಗ ೩೮
ನರಸಾಪುರ ೬೧
ನಾರಾಯಣಪುರ ೬೪
ಬಳಗಾನೂರು ೭೦
ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳ ೧೧೦
ಹೊಂಬಳ ೧೧೬
ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ ೧೨೬
  (ಸೋಮಾಪುರ)    
ಜಿಗೇರಿ ರೋಣ ೨೦೬
ಬೆಳ್ಳಟ್ಟಿ (ಕಪ್ಪಲಟ್ಟಿ) ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೫೪
ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಹರ್ಲಾಪುರ ಗದಗ ೧೦೬
ಹೊಳಲಮ್ಮ ದೇವಿಹಾಳ (ಶ್ರೀಮಂತಗಡ) ಶಿರಹಟ್ಟಿ ೨೫೨