ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಲಕ್ಷ್ಮಣೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಶಂಖ ಬಸದಿ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಶಂಖ ಬಸದಿ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಅನಂತನಾಥ ಬಸದಿ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಅನಂತನಾಥ ಬಸದಿ ತಲನಕ್ಷೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಕಾಶಿವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಶಿಖರ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಶಿಖರ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಬಾಗಿಲವಾಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿನಾಲಯ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ಬಾಗಿಲವಾಡ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿನಾಲಯ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ

ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ, ಡಂಬಳ

ದೊಡ್ಡ ಬಸಪ್ಪ ದೇವಾಲಯ, ಡಂಬಳ

ಮಲ್ಲಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಬೆಟಗೇರಿ

ಮಲ್ಲಯ್ಯನಕಟ್ಟೆ ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು, ಬೆಟಗೇರಿ

ಡಬ್ಬಗಲ್ಲು ಗುಡಿ, ಡಂಬಳ

ಡಬ್ಬಗಲ್ಲು ಗುಡಿ, ಡಂಬಳ

ಜೋಡ ಕಳಸದ ದೇವರು, ಸೂಡಿ

ಜೋಡ ಕಳಸದ ದೇವರು, ಸೂಡಿ

ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಮಸೀದಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ರಸದ ಬಾವಿ, ಸೂಡಿ

ರಸದ ಬಾವಿ, ಸೂಡಿ

ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಗದ್ದುಗೆ, ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ

ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಗದ್ದುಗೆ, ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ

ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ, ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು

ಸಹಸ್ರಲಿಂಗ, ಮುಕ್ತಿಮಂದಿರ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು

ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಫಕೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಕಲ್ಲುಮಠ, ತಂಗೋಡ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು

ಕಲ್ಲುಮಠ, ತಂಗೋಡ, ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕು

ಮಿಥುನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

ಮಿಥುನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ