ಇ ಅ : ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿ ವರದಿಗಳು

ಕ ಇ : ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್‌ ಸಂಪುಟಗಳು

ಕ ಪು ನೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರಾತತ್ವ ನೆಲೆಗಳು

ಕ ಭಾ : ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಿ

ಧಾ ಜಿ ಗ್ಯಾ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್

ಧಾ ಜಿ ಶಾ ಸೂ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸನ ಸೂಚಿ

ಭಾ ಪ ಇ : ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಮು ನಾ ದ : ಮುಂಡರಗಿ ನಾಡ ದರ್ಶನ

ರಾ ಪು ಇ : ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ

ಸೌ ಇ ಇ : ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್‌ ಸಂಪುಟಗಳು

01_37_KDKGJ-KUH

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ