ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಶಂಭುಲಿಂಗನ ಗುಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಶಂಭುಲಿಂಗನ ಗುಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕುರುಡಾಪುರ (ಹಳೆ ಊರು), ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕುರುಡಾಪುರ (ಹಳೆ ಊರು), ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ಅಮೃತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ, ಅಮರಗೋಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ, ಅಮರಗೋಳ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು