ಕ್ರ.ಸಂ

ಸ್ಮಾರಕದ ಹೆಸರು

ಗ್ರಾಮ

ತಾಲೂಕು

ಪು. ಸಂ.

೧. ಅನಂತಶಯನ ಕುಂಕೂರು ಕುಂದಗೋಳ ೩೮
೨. ಅನಂತನಾಥ ಹಳೆಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೭
೩. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ವನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೨
೪. ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೧೬
೫. ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೫
೬. ಆಂಜನೇಯ ಬುಡರಸಿಂಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೮
೭. ಆದಿಬಸವಣ್ಣ ನೂಲ್ವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೫
೮. ಆದಿನಾಥ ಮುಗುದ ಧಾರವಾಡ ೧೦೦
೯. ಈಶ್ವರ ಕಂದ್ಲಿ ಕಲಘಟಗಿ
೧೦. ಈಶ್ವರ ಬಚ್ಚಿವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ೧೮
೧೧. ಈಶ್ವರ ಬೇಗೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೨೨
೧೨. ಈಶ್ವರ ಹುಲ್ಲುಂಬಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೩
೧೩. ಈಶ್ವರ ಕುಂಕೂರು ಕುಂದಗೋಳ ೩೯
೧೪. ಈಶ್ವರ ಇನಾಮಕೊಪ್ಪ ಕುಂದಗೋಳ ೩೫
೧೫. ಈಶ್ವರ ಚಕ್ಕಹರಕುಣಿ ಕುಂದಗೋಳ ೪೯
೧೬. ಈಶ್ವರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಕುಂದಗೋ ೫೨
೧೭. ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಲೂರು ಧಾರವಾಡ ೬೯
೧೮. ಈಶ್ವರ ಗರಗ ಧಾರವಾಡ ೭೫
೧೯. ಈಶ್ವರ ಗುಳದಕೊಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ೭೬
೨೦. ಈಶ್ವರ ತಲವಾಯಿ ಧಾರವಾಡ ೮೦
೨೧. ಈಶ್ವರ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೮೪
೨೨. ಈಶ್ವರ ಭೋಗೂರು ಧಾರವಾಡ ೯೨
೨೩. ಈಶ್ವರ ಮುಗುದ ಧಾರವಾಡ ೧೦೧
೨೪. ಈಶ್ವರ ಮುಳಮುತ್ತಲ ಧಾರವಾಡ ೧೦೨
೨೫. ಈಶ್ವರ ವನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೩
೨೬. ಈಶ್ವರ ಶಿಬಾರಗಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೫
೨೭. ಈಶ್ವರಲಿಂಗ ಹೊಲ್ತಿಕೋಟೆ ಧಾರವಾಡ ೧೧೪
೨೮. ಈಶ್ವರ ಅರೆಕುರಹಟ್ಟಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೮
೨೯. ಈಶ್ವರ ಕರ್ಲವಾಡ ನವಲಗುಂದ ೧೩೦
೩೦. ಈಶ್ವರ ಚಿಲಕವಾಡ ನವಲಗುಂದ ೧೩೪
೩೧. ಈಶ್ವರ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ೧೩೮
೩೨. ಈಶ್ವರ ಮಜ್ಜಿಗುಡ್ಡ ನವಲಗುಂದ ೧೪೭
೩೩. ಈಶ್ವರದೇವರು ಯಮನೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೪೯
೩೪. ಈಶ್ವರ ಕುರಡಿಕೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೫
೩೫. ಈಶ್ವರ ರಾಯನಾಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೪
೩೬. ಈಶ್ವರ ವರೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೫
೩೭. ಉಮಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೧೮
೩೮. ಕನಕಾದೇವಿ ಕನಕೂರು ಧಾರವಾಡ ೬೬
೩೯. ಕಫಲೇಶ್ವರ ಶಲವಡಿ ನವಲಗುಂದ ೧೫೧
೪೦. ಕಲ್ಮಠ ಗುಡಗೇರಿ ಕುಂದಗೋಳ ೪೬
೪೧. ಕಲ್ಮಠ ಕೋಟೂರು ಧಾರವಾಡ ೭೩
೪೨. ಕಲ್ಮಠ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೧೮
೪೩. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಕೂಡಲಿಗೆ ಕಲಘಟಗಿ
೪೪. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಭಂಡಿವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೧
೪೫. ಕಲ್ಲಪ್ಪಜ್ಜ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ ೯೫
೪೬. ಕಲ್ಲಪ್ಪಜ್ಜ ಮಾದನಬಾವಿ ಧಾರವಾಡ ೯೭
೪೭. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅರಳಿಹೊಂಡ ಕಲಘಟಗಿ
೪೮. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆಸ್ತಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ
೪೯. ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಉಗ್ಗಿನಕೇರಿ ಕಲಘಟಗಿ
೫೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಎಮ್ಮೆಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ
೫೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಲಕುಂಡಿ ಕಲಘಟಗಿ
೫೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಾಮಧೇನು ಕಲಘಟಗಿ
೫೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕುರುವಿನಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ
೫೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗಂಜಿಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ
೫೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದ್ಯಾವನಕೊಂಡ ಕಲಘಟಗಿ ೧೩
೫೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದುಮ್ಮವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ೧೪
೫೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ ೧೫
೫೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನೀರಸಾಗರ ಕಲಘಟಗಿ ೧೬
೫೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನೀರಸಾಗರ ಕಲಘಟಗಿ ೧೬
೫೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನೆಲಹರವಿ ಕಲಘಟಗಿ ೧೭
೫೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬಿಸರಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೧೯
೬೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೦
೬೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಲವಂತರ ಕಲಘಟಗಿ ೨೧
೬೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಂಡಲಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೧
೬೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೇಗೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೨೨
೬೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಡಿಕೆಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೩
೬೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಾಚಾಪುರ ಕಲಘಟಗಿ ೨೪
೬೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮುಕ್ಕಲ್ಲು ಕಲಘಟಗಿ ೨೫
೬೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮುತ್ತಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೬
೬೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಲಾಳಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೭
೬೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸುತಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೦
೭೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹುಟಗಿನಹಾಳ ಕಲಘಟಗಿ ೩೦
೭೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹನುಮಾಪುರ ಕಲಘಟಗಿ ೩೧
೭೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಿರೇಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೨
೭೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಇಂಗಳಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೫
೭೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೬
೭೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಲಬಿಹಾಳ ಕಲಘಟಗಿ ೪೪
೭೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಗೇರಿ ಕಲಘಟಗಿ ೪೭
೭೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಚಿಕ್ಕನರ್ತಿ ಕಲಘಟಗಿ ೪೮
೭೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬಾಗವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ೫೦
೭೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೫೦
೮೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮತ್ತಿಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೫೧
೮೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೫೨
೮೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಯಲಿವಾಳ ಕಲಘಟಗಿ ೫೪
೮೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಕಲಘಟಗಿ ೫೫
೮೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರೂರು ಕುಂದಗೋಳ ೫೭
೮೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸಂಶಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೫
೮೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೬೧
೮೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಧಾರವಾಡ ೬೧
೮೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಳ್ನಾವರ ಧಾರವಾಡ ೬೪
೮೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೬೫
೯೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕನಕೂರು ಧಾರವಾಡ ೬೭
೯೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಬ್ಬೆನೂರು ಧಾರವಾಡ ೬೮
೯೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲೂರು ಧಾರವಾಡ ೬೯
೯೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ೭೦
೯೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕವಲಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೭೧
೯೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕುಂಬಾರಕೊಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ೭೧
೯೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೆಲಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೭೧
೯೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೊಟಬಾವಿ ಧಾರವಾಡ ೭೨
೯೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೋಟೂರು ಧಾರವಾಡ ೭೩
೯೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾರಕೊಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ೭೪
೧೦೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗರಗ ಧಾರವಾಡ ೭೫
೧೦೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಜೋಗಿಎಲ್ಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ೭೮
೧೦೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಡೋರಿ ಧಾರವಾಡ ೭೯
೧೦೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ತಡಕೋಡ ಧಾರವಾಡ ೭೯
೧೦೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ತಲವಾಯಿ ಧಾರವಾಡ ೮೧
೧೦೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದುಬ್ಬನಮಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೮೨
೧೦೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವರಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೮೨
೧೦೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೮೪
೧೦೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನರೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ೮೬
೧೦೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಾಯಕನ ಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೯೦
೧೧೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಿಗದಿ ಧಾರವಾಡ ೯೦
೧೧೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನೀರಲಕಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೯೦
೧೧೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬಾಡ ಧಾರವಾಡ ೯೧
೧೧೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಣಚಿ ಧಾರವಾಡ ೯೧
೧೧೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೇಲೂರು ಧಾರವಾಡ ೯೨
೧೧೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಭೋಗೂರು ಧಾರವಾಡ ೯೩
೧೧೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಂಡಿಹಾಳ ಧಾರವಾಡ ೯೪
೧೧೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಿಗದಿ ಧಾರವಾಡ ೯೫
೧೧೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮನಸೂರು ಧಾರವಾಡ ೯೫
೧೧೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಾರಡಗಿ ಧಾರವಾಡ ೯೮
೧೨೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮುಗುದ ಧಾರವಾಡ ೧೦೧
೧೨೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮುಮ್ಮಿಗಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೨
೧೨೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ವೀರಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ೧೦೫
೧೨೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸತ್ತೂರು ಧಾರವಾಡ ೧೦೬
೧೨೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೬
೧೨೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹನುಮನಕೊಪ್ಪ ಧಾರವಾಡ ೧೦೯
೧೨೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹನುಮನಾಳ ಧಾರವಾಡ ೧೦೯
೧೨೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೧೧೦
೧೨೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಳತೇಗೂರು ಧಾರವಾಡ ೧೧೦
೧೨೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಾರೋಬೆಳವಡಿ ಧಾರವಾಡ ೧೧೧
೧೩೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಿರೇಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೧೧೧
೧೩೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹುಲಿಕೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೧೧೨
೧೩೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಡ್ನೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೨೬
೧೩೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅರಹಟ್ಟಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೬
೧೩೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಳಗವಾಡಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೭
೧೩೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಆಹೆಟ್ಟಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೯
೧೩೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಡದಹಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ ೧೩೦
೧೩೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಿತ್ತೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೩೧
೧೩೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕುಮಾರಗೊಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ ೧೩೧
೧೩೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೊಂಡಿಕೊಪ್ಪ ನವಲಗುಂದ ೧೩೨
೧೪೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗುಡಿಸಾಗರ ನವಲಗುಂದ ೧೩೩
೧೪೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಜಾವೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೩೪
೧೪೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ತಡಹಾಳ ನವಲಗುಂದ ೧೩೫
೧೪೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ತಲಮೊರಬ ನವಲಗುಂದ ೧೩೫
೧೪೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಾಗನೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೪೨
೧೪೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನಾವಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ ೧೪೩
೧೪೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬಲ್ಲರವಾಡ ನವಲಗುಂದ ೧೪೪
೧೪೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬಳ್ಳೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೪೫
೧೪೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಳಹಾರ ನವಲಗುಂದ ೧೪೬
೧೪೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಲಾಳ ನವಲಗುಂದ ೧೪೬
೧೫೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಭೋಗಾನೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೪೭
೧೫೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮಣಕವಾಡ ನವಲಗುಂದ ೧೪೮
೧೫೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಮೊರಬ ನವಲಗುಂದ ೧೪೮
೧೫೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರಕೋಳ ನವಲಗುಂದ ೧೪೯
೧೫೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿರೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೫೦
೧೫೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಶಿಶ್ವಿನಹಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ ೧೫೦
೧೫೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಶಾನವಾಡ ನವಲಗುಂದ ೧೫೨
೧೫೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹನಸಿ ನವಲಗುಂದ ೧೫೨
೧೫೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ನವಲಗುಂದ ೧೫೩
೧೫೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಗಡಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೫೬
೧೬೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೫೭
೧೬೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಅದರಗುಂಚಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೫೮
೧೬೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ ೧೬೦
೧೬೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಉಮಚಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೨
೧೬೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ನೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೨
೧೬೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಟ್ನೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೩
೧೬೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕಿರೇಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೪
೧೬೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕುಸುಗಲ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೬
೧೬೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೋಳಿವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೬
೧೬೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗಬ್ಬೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೯
೧೭೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೦
೧೭೧. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೦
೧೭೨. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೩
೧೭೩. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ನೂಲ್ವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೫
೧೭೪. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬಿ.ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೭
೧೭೫. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಂಗೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೦
೧೭೬. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬೆಳಗಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೦
೧೭೭. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಹಟ್ಟಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೦
೧೭೮. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಸುಳ್ಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೨
೧೭೯. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹೆಬಸೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೮
೧೮೦. ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೫೨
೧೮೧. ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ ವನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೩
೧೮೨. ಕಾಳಬಸವಣ್ಣ ತಂಬೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೧೦
೧೮೩. ಕಾಳಮ್ಮ ಛಬ್ಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೧
೧೮೪. ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ೩೯
೧೮೫. ಕುಸುಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯರಗುಪ್ಪಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೨
೧೮೬. ಕೆರೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಛಬ್ಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೧
೧೮೭. ಗಣಪತಿ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ೧೩೮
೧೮೮. ಗೋವಿಂದರಾಜ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ೧೩೯
೧೮೯. ಚೆಂಗಳಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೧೨
೧೯೦. ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಉಣಕಲ್‌ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೧
೧೯೧. ಜೈನಬಸದಿ ಗುಡಗೇರಿ ಕುಂದಗೋಳ ೪೭
೧೯೨. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ೪೦
೧೯೩. ದೊಡ್ಡೇಶ್ವರ ಅದರಗುಂಚಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೫೭
೧೯೪. ನಾಗಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೪
೧೯೫. ನಾಗೇಶ್ವರ ಶಿರೂರು ಕುಂದಗೋಳ ೫೯
೧೯೬. ನಾರಾಯಣದೇವರು ಯರಗುಪ್ಪಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೩
೧೯೭. ನೀಲಮ್ಮ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ನವಲಗುಂದ ೧೪೨
೧೯೮. ನೇಮಿನಾಥ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಧಾರವಾಡ ೬೨
೧೯೯. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಚಂದನಮಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೭೬
೨೦೦. ಪವಾಡ ಬಸವಣ್ಣ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೧೯
೨೦೧. ಪರ್ವತೇಶ್ವರ ಗುಡಗೇರಿ ಕುಂದಗೋಳ ೪೮
೨೦೨. ಪರ್ವತ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಚಂದನಮಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೭೬
೨೦೩. ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೦
೨೦೪. ಪುರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೧
೨೦೫. ಬನಶಂಕರಿ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ ೩೭
೨೦೬. ಬನಶಂಕರಿ ಶೇಡಬಾಳ ಧಾರವಾಡ ೧೦೫
೨೦೭. ಬನಶಂಕರಿ ಅಮರಗೋಳ ನವಲಗುಂದ ೧೫೯
೨೦೮. ಬನಶಂಕರಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೨
೨೦೯. ಬಸವಣ್ಣ ಗಳಗಿ ಹುಲಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ
೨೧೦. ಬಸವಣ್ಣ ಜುಂಬನಬೈಲು ಕಲಘಟಗಿ
೨೧೧. ಬಸವಣ್ಣ ತಂಬೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೧೦
೨೧೨. ಬಸವಣ್ಣ ತಲಮರಿಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ ೧೩
೨೧3. ಬಸವಣ್ಣ ನಾಗನೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೧೫
೨೧೪. ಬಸವಣ್ಣ ಬದನಿಗಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೧೮
೨೧೫. ಬಸವಣ್ಣ ಶೀಗಿಕಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೮
೨೧೬. ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಕಲಘಟಗಿ ೨೮
೨೧೭. ಬಸವಣ್ಣ ಹಟಗಿನಹಾಳ ಕಲಘಟಗಿ ೩೧
೨೧೮. ಬಸವಣ್ಣ ದೇವನೂರು ಕುಂದಗೋಳ ೪೯
೨೧೯. ಬಸವಣ್ಣ ಕಲ್ಲೆ ಧಾರವಾಡ ೭೦
೨೨೦. ಬಸವಣ್ಣ ಚಂದನಮಟ್ಟಿ ಧಾರವಾಡ ೭೭
೨೨೧. ಬಸವಣ್ಣ ಮುಗಳಿ ಧಾರವಾಡ ೯೯
೨೨೨. ಬಸವಣ್ಣ ಅರೇಕುರಹಟ್ಟಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೮
೨೨೩. ಬಸವಣ್ಣ ಪಡೆಸೂರು ನವಲಗುಂದ ೧೪೪
೨೨೪. ಬಸವಣ್ಣ ಛಬ್ಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೨
೨೨೫. ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರು ಇನಾಮವೀರಾಪುರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೧
೨೨೬. ಬಸವೇಶ್ವರ ಜೀರಗವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೭೮
೨೨೭. ಬಸವೇಶ್ವರ ಗಬ್ಬೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೯
೨೨೮. ಭೂತೇಶ್ವರ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ೪೧
೨೨೯. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಲಘಟಗಿ ಕಲಘಟಗಿ
೨೩೦. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಕಲಘಟಗಿ ೩೩
೨೩೧. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಧಾರವಾಡ ೬೩
೨೩೨. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಧಾರವಾಡ ೬೮
೨೩೩. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋಟೂರು ಧಾರವಾಡ ೭೮
೨೩೪. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತೇಗೂರು ಧಾರವಾಡ ೮೧
೨೩೫. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನರೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ೮೭
೨೩೬. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನರೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ೮೭
೨೩೭. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನವಲೂರು ಧಾರವಾಡ ೮೮
೨೩೮. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೪
೨೩೯. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಂಗರಕಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೮
೨೪೦. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಿರೇಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೧೧೨
೨೪೧. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರಗುಡಿಹಾಳ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೪
೨೪೨. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೂಲ್ವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೬
೨೪೩. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಂಡಿವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೨
೨೪೪. ಮಾರುತಿ ತಿರ್ಲಾಪುರ ನವಲಗುಂದ ೧೩೬
೨೪೫. ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೮೪
೨೪೬. ಮೈಲಾರಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೬
೨೪೭. ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೬೫
೨೪೮. ರಂಗನಾಥ ದೇವರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೮೩
೨೪೯. ರಾಮಲಿಂಗ ಸೂಳಿಕಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೦
೨೫೦. ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೀರವಳ್ಳಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೦
೨೫೧. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಿಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ ೧೫
೨೫೨. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜುಂಜನಬೈಲು ಕಲಘಟಗಿ
೨೫೩. ರಾಮಲಿಂಗ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೧
೨೫೪. ರಾಮಲಿಂಗ ಮಾದನಬಾವಿ ಧಾರವಾಡ ೯೮
೨೫೫. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕನಕೂರು ಧಾರವಾಡ ೬೭
೨೫೬. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನವಲೂರು ಧಾರವಾಡ ೮೯
೨೫೭. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವನಹಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೪
೨೫೮. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೩
೨೫೮. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಮಗೋಳ ನವಲಗುಂದ ೧೩೪
೨೫೯. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬೆಳವಟಿಗೆ ನವಲಗುಂದ ೧೪೫
೨೫೮. ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಗ್ರಹಾರ ತಿಮ್ಮಸಾಗರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೫೬
೨೫೯. ರಾಮೇಶ್ವರ ಮಿಶ್ರಿಕೋಟಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೪
೨೬೦. ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುತ್ತಗಿ ಕಲಘಟಗಿ ೨೬
೨೬೧. ರಾಮೇಶ್ವರ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ ೩೬
೨೬೨. ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಲವಡಿ ನವಲಗುಂದ ೧೫೧
೨೬೩. ರಾಮೇಶ್ವರ ನೂಲ್ವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೬
೨೬೪. ವರಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕೊಂಗವಾಡ ನವಲಗುಂದ ೧೩೨
೨೬೫. ವಲ್ಲಭೇಶ್ವರ ಮಂಟೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೨
೨೬೬. ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಭಾನಗತ್ತಿ ಗುಡಿಹಾಳ ಕಲಘಟಗಿ ೧೯
೨೬೭. ವೀರನಾರಾಯಣ ಕೋಳಿವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೭
೨೬೮. ವೀರಭದ್ರ ಕೊಡ್ಲಿವಾಡ ಕುಂದಗೋಳ ೪೫
೨೬೯. ವೀರಭದ್ರ ನೂಲ್ವಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೭
೨೭೦. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಭೋಕ್ಯಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ೯೩
೨೭೧. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಮಾರಡಗಿ ಧಾರವಾಡ ೯೯
೨೭೨. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೩
೨೭೩. ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ೧೪೦
೨೭೪. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ೧೪೦
೨೭೫. ಶಂಕರದೇವರು ಕುರಡಿಕೇರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೬೫
೨೭೬. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಸಂಶಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೬
೨೭೭. ಶಂಕರಲಿಂಗ ನರೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡ ೮೮
೨೭೮. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಅಮರಗೋಳ ನವಲಗುಂದ ೧೨೬
೨೭೯. ಶಂಕರಲಿಂಗ ಮಾವನೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೪
೨೮೦. ಶಂಕರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ತುಪ್ಪದಕುರಹಟ್ಟಿ ನವಲಗುಂದ ೧೩೭
೨೮೧. ಶಂಬುಲಿಂಗ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ೪೧
೨೮೨. ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ೧೧೩
೨೮೩. ಶಾಂತಿನಾಥ ಛಬ್ಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೨
೨೮೪. ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಬುಡರಸಿಂಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೭೯
೨೮೫. ಶಾಂತಿನಾಥ ವರೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೫
೨೮೬. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಗನಕೊಪ್ಪ ಕಲಘಟಗಿ ೨೭
೨೮೭. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ ಕುಂದಗೋಳ ೩೮
೨೮೮. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ ೯೬
೨೮೮. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಧಾರವಾಡ ೧೦೭
೨೮೯. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಂಗರಕಿ ಧಾರವಾಡ ೧೦೯
೨೯೦. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಳ್ಳಿಗೇರಿ ಧಾರವಾಡ ೧೧೦
೨೯೧. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನವಲಗುಂದ ನವಲಗುಂದ ೧೪೧
೨೯೨. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರು ಹಾಳ್‌ಕುಸುಗಲ್ ನವಲಗುಂದ ೧೫೩
೨೯೩. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಶಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೭
೨೯೪. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ರಟ್ಟಿಗೇರಿ ಕುಂದಗೋಳ ೫೪
೨೯೩. ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ತಡಕೋಡ ಧಾರವಾಡ ೮೦
೨೯೪. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಹಸರಂಬಿ ಕಲಘಟಗಿ ೩೨
೨೯೫. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ೮೫
೨೯೬. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆನೆಹಟ್ಟಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೯
೨೯೭. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೧೮೩
೨೯೮. ಹನುಮಂತ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ೪೩
೨೯೯. ಹನುಮಂತ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೫
೨೯೯. ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ೪೪
೩೦೦. ಹಳೆ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೪
೩೦೧. ಹಾಳುಗುಡಿ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ನವಲಗುಂದ ೧೨೪
೩೦೨. ಹಾಳು ದೇವಾಲಯ ತಂಬೂರು ಕಲಘಟಗಿ ೧೨