ಇ ಅ : ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಟಿಕ್ವೇರಿ ವರದಿಗಳು

ಕ ಇ : ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್‌ ಸಂಪುಟಗಳು

ಕ ಕು : ಕದಂಬ ಕುಲ

ಕ ಭಾ : ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತಿ

ಧಾ ಜಿ ಗ್ಯಾ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್

ಧಾ ಜಿ ಶಾ ಸೂ : ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸನ ಸೂಚಿ

ಸೌ ಇ ಇ : ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ಸ್‌ ಸಂಪುಟಗಳು