ಕಾಲಭೈರವ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ಕಾಲಭೈರವ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ಕಂಬ, ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿ, ಸಂಗಮೇವರ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಕಂಬ, ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿ, ಸಂಗಮೇವರ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಕಂದ್ಲಿ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಈಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಕಂದ್ಲಿ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ, ತಂಬೂರು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ, ತಂಬೂರು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಎಡಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ, ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ, ತಂಬೂರು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಎಡಪಾರ್ಶ್ವನೋಟ, ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿ, ತಂಬೂರು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಹೊರಭಿತ್ತಿ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಹೊರಭಿತ್ತಿ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಜಾಲಾಂಧ್ರಗಳು, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಜಾಲಾಂಧ್ರಗಳು, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಮಧೇನು, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬೀರವಳ್ಳಿ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿರುವ, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಬೀರವಳ್ಳಿ, ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕು

ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿ, ದೇವನೂರು, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಬಸವಣ್ಣದೇವರ ಗುಡಿ, ದೇವನೂರು, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಾವಶೇಷ, ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯ, ಸಂಶಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ವಾಸ್ತು ಶಿಲ್ಪಾವಶೇಷ, ಶಂಕರಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯ, ಸಂಶಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಶಂಭುಲಿಂಗನ ಗುಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಶಂಭುಲಿಂಗನ ಗುಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ

ಮಹಾವೀರ, ಜೈನಬಸದಿ, ಗುಡಗೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಮಹಾವೀರ, ಜೈನಬಸದಿ, ಗುಡಗೇರಿ, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶಿಲ್ಪ, ಕೆರೆಯಂಗಳ, ಶಿರೂರು, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಶಿಲ್ಪ, ಕೆರೆಯಂಗಳ, ಶಿರೂರು, ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು

ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನವಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊಡಲಿಗಳು, ಪರ್ವತಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಬೆನಕಮಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ನವಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕೊಡಲಿಗಳು, ಪರ್ವತಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಬೆನಕಮಟ್ಟಿ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

 

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗುಡಿ, ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಭಗ್ನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಭಗ್ನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ, ಉಪ್ಪಿನಬೆಟಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಮಹಾವೀರ, ನೇಮಿನಾಥ ಜಿನಾಲಯ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಮಹಾವೀರ, ನೇಮಿನಾಥ ಜಿನಾಲಯ, ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಧ್ಯಾನಸಕ್ತ ಶಿಲ್ಪ, ವಿಠಲದೇವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ, ಹಳೆತೇಗೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಧ್ಯಾನಸಕ್ತ ಶಿಲ್ಪ, ವಿಠಲದೇವರ ಗುಡಿ ಹಿಂದೆ, ಹಳೆತೇಗೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಸಿಂಹ ಆಂಜನೇಯಗುಡಿ ಮುಂದೆ, ಕೋಟೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಸಿಂಹ ಆಂಜನೇಯಗುಡಿ ಮುಂದೆ, ಕೋಟೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಶಿಲ್ಪಾವಶೇಷಗಳು, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ, ಅಳ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಶಿಲ್ಪಾವಶೇಷಗಳು, ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ, ಅಳ್ನಾವರ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ವೀರಗಲ್ಲು, ಬಸವಣ್ಣಗುಡಿ, ಸತ್ತೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ವೀರಗಲ್ಲು, ಬಸವಣ್ಣಗುಡಿ, ಸತ್ತೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಲೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ, ಕಲ್ಲೂರು, ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕು

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಬೆಳವಟಿಗೆ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಬೆಳವಟಿಗೆ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

 

ಶಂಕರಲಿಂಗ, ಅಮರಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ಶಂಕರಲಿಂಗ, ಅಮರಗೋಳ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ಮಸೀದಿ, ಭೋಗಾನೂರು, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ಮಸೀದಿ, ಭೋಗಾನೂರು, ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕು

ನವರಂಗ, ಸೋಮೇಶ್ವರಗುಡಿ, ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ನವರಂಗ, ಸೋಮೇಶ್ವರಗುಡಿ, ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ವೀರನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ, ಕೋಳಿವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ವೀರನಾರಾಯಣ ಗುಡಿ, ಕೋಳಿವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು

ಮಹಾವೀರ, ದೊಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಅದರಗುಂಚಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು.

ಮಹಾವೀರ, ದೊಡ್ಡೇಶ್ವರ ಗುಡಿ, ಅದರಗುಂಚಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು.