ನೇಪಾಳ

ನೇಪಾಳ

ನಾನ್ಯದೇವನ ವಂಶಸ್ಥ ಶ್ರೀದೇವ್‌ಬೈದ್ಯ - ಪದ್ಮಿನಿ ಬೈದ್ಯ, ಮೊಮ್ಮಗು ಜೊತೆ

ನಾನ್ಯದೇವನ ವಂಶಸ್ಥ ಶ್ರೀದೇವ್‌ಬೈದ್ಯ – ಪದ್ಮಿನಿ ಬೈದ್ಯ, ಮೊಮ್ಮಗು ಜೊತೆ

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ - ‘ಧೂರ್ತ ಸಮಾಗಮ’

ಹಸ್ತಪ್ರತಿ – ‘ಧೂರ್ತ ಸಮಾಗಮ’

ವಂಶವೃಕ್ಷ

ವಂಶವೃಕ್ಷ

ಮಾಲಾ ಮಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೋದರರ ಜೊತೆಗೆ

ಮಾಲಾ ಮಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೋದರರ ಜೊತೆಗೆ

ಹರಿಹರ್‌(ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ಹರಿಹರ್‌(ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ (ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ (ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ (ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ (ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ಕಂಕಾಲೀ ಮಂದಿರ್‌(ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ಕಂಕಾಲೀ ಮಂದಿರ್‌(ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡ)

ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ (ಕಾಠಮಾಂಡೊ)

ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ (ಕಾಠಮಾಂಡೊ)

ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ (ನದಿಯ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ : ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಿತಾವೇದಿಕೆಗಳು)

ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ (ನದಿಯ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟ : ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಚಿತಾವೇದಿಕೆಗಳು)

ದರ್ಬಾರ್‌ಚೌಕ (ಕಾಠಮಾಂಡೊ)

ದರ್ಬಾರ್‌ಚೌಕ (ಕಾಠಮಾಂಡೊ)

ಸ್ವಯಂಭೂನಾಥ (ಕಾಠಮಾಂಡೊ)

ಸ್ವಯಂಭೂನಾಥ (ಕಾಠಮಾಂಡೊ)

ಹೆಸರಿಗೆ “ಬುಢಾ ನೀಲಕಂಠ” ಎಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಶೇಷವಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ. ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ (‘ಬುಢಾ’) ನೀಲಕಂಠನು ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ.

ಹೆಸರಿಗೆ “ಬುಢಾ ನೀಲಕಂಠ” ಎಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಶೇಷವಾಯಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಗ್ರಹ. ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ (‘ಬುಢಾ’) ನೀಲಕಂಠನು ಹೂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ.

‘ಕುಮಾರಿ’ಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎತ್ತಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು

‘ಕುಮಾರಿ’ಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎತ್ತಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು

‘ಕುಮಾರಿ’ಯಿಂದ ಗೋದಾನ

‘ಕುಮಾರಿ’ಯಿಂದ ಗೋದಾನ

ಪಾಂಚೆ ಬಾಜ

ಪಾಂಚೆ ಬಾಜ

ದರ್ಬಾರ್‌ಚೌಕ (ಭಕ್ತಪುರ)

ದರ್ಬಾರ್‌ಚೌಕ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಜಂಗಂ ಮಠ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಜಂಗಂ ಮಠ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಭಕ್ತಪುರದ ಭೈರವ ಮಂದಿರದ ಹೊರಭಾಗ

ಭಕ್ತಪುರದ ಭೈರವ ಮಂದಿರದ ಹೊರಭಾಗ

19_283_KNSS-KUH

ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ (ತುಳಜಾಪುರ)

ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ (ತುಳಜಾಪುರ)

ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ (ತುಳಜಾಪುರ)

ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ (ತುಳಜಾಪುರ)