ವೀರಭದ್ರ ಮಂದಿರ್‌(ಭಕ್ತಪುರ)

ವೀರಭದ್ರ ಮಂದಿರ್‌(ಭಕ್ತಪುರ)

ಒರಳುಕಲ್ಲು ಶಾಸನ (ಭಕ್ತಪುರ) - “ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಂನವಿರದವರು”

ಒರಳುಕಲ್ಲು ಶಾಸನ (ಭಕ್ತಪುರ) – “ಮಠದ ಶ್ರೀ ಚಂನವಿರದವರು”

ಭಕ್ತಪುರದ ಜಂಗಂ ಮಠದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ - ಕೊನೆಯ ಸಾಲು “ಮಟಪತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನವೀರ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಮಹಂತಿನ ಪಾದೇ ಗತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ೧೩೦೦೦ ವಿಭೂತಿ ೩೦೦೦”

ಭಕ್ತಪುರದ ಜಂಗಂ ಮಠದ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ – ಕೊನೆಯ ಸಾಲು “ಮಟಪತ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನವೀರ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಾಮಹಂತಿನ ಪಾದೇ ಗತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ೧೩೦೦೦ ವಿಭೂತಿ ೩೦೦೦”

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ (ಭಕ್ತಪುರ)

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ (ಭಕ್ತಪುರ)

ನೀಲಕಂಠ ಮಂದಿರ (ಭಕ್ತಪುರ)

ನೀಲಕಂಠ ಮಂದಿರ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಭಕ್ತಪುರದ ಹನುಮಾನ್‌ಘಾಟ್‌: ವೀರಶೈವ ಸಂತ

ಭಕ್ತಪುರದ ಹನುಮಾನ್‌ಘಾಟ್‌: ವೀರಶೈವ ಸಂತ

ಭಕ್ತಪುರದ ಹನುಮಾನ್‌ಘಾಟ್‌: ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವ ಸಂತ

ಭಕ್ತಪುರದ ಹನುಮಾನ್‌ಘಾಟ್‌: ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೀರಶೈವ ಸಂತ

ಭಕ್ತಪುರದ ಹನುಮಾನ್‌ಘಾಟ್‌: ವೀರಶೈವ ಸಂತರ ಮೂರ್ತಿಗಳು

ಭಕ್ತಪುರದ ಹನುಮಾನ್‌ಘಾಟ್‌: ವೀರಶೈವ ಸಂತರ ಮೂರ್ತಿಗಳು

ಪನೌತಿಯ ಇಂದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ. ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜಂಗಂ’ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ

ಪನೌತಿಯ ಇಂದ್ರೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ. ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜಂಗಂ’ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ

ಕಾಠಮಾಂಡೊದ “ಜಂಗಂ” ಕುಟುಂಬ (ಭರತ್‌ಮಣಿ ಜಂಗಮ್‌: ಪತ್ನಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ)

ಕಾಠಮಾಂಡೊದ “ಜಂಗಂ” ಕುಟುಂಬ (ಭರತ್‌ಮಣಿ ಜಂಗಮ್‌: ಪತ್ನಿ, ಮಗಳೊಂದಿಗೆ)

ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಭೈರವನ ತಲೆ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಭೈರವನ ತಲೆ (ಭಕ್ತಪುರ)

ವಿಸ್ಕೆಟ್‌ಜಾತ್ರಾ : ‘ಲಿಂಗಂ’ (ಭಕ್ತಪುರ)

ವಿಸ್ಕೆಟ್‌ಜಾತ್ರಾ : ‘ಲಿಂಗಂ’ (ಭಕ್ತಪುರ)

‘ಲಿಂಗಂ’ ಕಂಬ 

‘ಲಿಂಗಂ’ ಕಂಬ

‘ಲಿಂಗಂ’ ಸ್ಥಾಪನೆ ಜಾಗ

‘ಲಿಂಗಂ’ ಸ್ಥಾಪನೆ ಜಾಗ

ಕಾಠಮಾಂಡೊದ ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ

ಕಾಠಮಾಂಡೊದ ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ

ಇನ್ನೊಂದು ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ

ಇನ್ನೊಂದು ಭೈರವ ಮೂರ್ತಿ

ದರ್ಬಾರ್‌ಚೌಕಡ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗಳು (ಭಕ್ತಪುರ)

ದರ್ಬಾರ್‌ಚೌಕಡ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗಳು (ಭಕ್ತಪುರ)

ಘಂಟಾಕರ್ಣ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಘಂಟಾಕರ್ಣ (ಭಕ್ತಪುರ)

ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡದ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳು

ಸಿಮ್ರೌನ್‌ಗಡದ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳು

ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಯಲು - ನಗರ ಇದ್ದ ಜಾಗ

ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಹಿಂಬದಿಯ ಬಯಲು – ನಗರ ಇದ್ದ ಜಾಗ

ಶಾಸನಗಳು ಅಚ್ಚಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪುಟ (ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ೨೩, ೨೨ರ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು)