ಅಗಣಿತ ತಾರಾಗಣಗಳ ನಡುವೆ / ೭

ಅರಿಯದೂರ ಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿ / ೧೫

ಉದಯ ಗಗನದಲಿ ಅರುಣನ ಛಾಯೆ / ೧೪

ಎಲ್ಲ ನಶಿಸುವುದು; ವರಕಲೆಯೊಂದೇ / ೫೨

ಓ ನನ್ನ ತುಂಗೆ, / ೬೭

ಕಠಿನ ಕಟು ಭುವನ ಮಂಡಲವೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸುತೆ / ೭೨

ಕಡಲ ತಡಿಯ ಮಳಲ ಗುಡಿಯ / ೫೩

ಕರೆಯುತಿದೆ ಓ ದೂರದಾಹ್ವಾನವಾಣಿ! / ೨೮

ಕಾಡಿನ ಮೂಲೆಯ ಕೆರೆಯ ಕೆಸರಿನಲಿ / ೫೪

ಕೆಚ್ಚಿರುವುದಾತ್ಮದಲಿ / ೫೮

ಕೇಳುವುದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಲ್ಲವಿಯೊಂದು: / ೩೪

ಕೊಂದರೂ ಕೊಂದಿಲ್ಲ, / ೨೩

ಗುಟ್ಟನರಿತು ಸುಮ್ಮನಿರು; / ೫೭

ತಿಮಿರ ವಸನ ಧಾರಿಣಿ ನಿಶೆ / ೭೦

ನನ್ನ ಕವಿತೆಯು ‘ನನ್ನ ಕವಿತೆ’ / ೧೨

ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ / ೫೦

ನನ್ನನು ನಿನ್ನಯ ಕೊಳಲನು ಮಾಡು, / ೯

ನಿನ್ನ ಕೈಲಿಹ ಕೈದು ನಾನು ! / ೬೬

ನಿನ್ನೆಳೆಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ನಸುಮುಗುಳು ನಗೆಬಳ್ಳಿ / ೬೯

ನೀನಂದು ಹಾಡೆಂದು ಕಲಿಸಿ ಕಳುಹಿದ ಗೀತೆ / ೩೬

ನೀರದೇಕೆ ಹರಿವುದು? / ೩೯

ನೀನೆಂತು ಪೊರೆವೆಯೋ ಅದನು ನಾನರಿಯೆ; / ೫೬

ನೀ ಹೇಳೆ ನಾ ಬರೆದೆ, / ೨೫

ನುಡಿದು ನುಡಿದು ಮೂಕನಾದೆ; / ೪೧

ನೂರಾರು ಹೀನದಲಿ ನೀನೆನ್ನ ನೂಕುತಿಹೆ; / ೩೩

ಪಡುವಲೆಡೆಗೆ ಹೊರಳಿ ಹೊತ್ತು / ೬೦

ಪರಮ ಪುರುಷನದಾವ ಹಹಿಮೆಯ / ೨೯

ಪೂವಿಂ ಪೂವಿಗೆ ಚಿಮ್ಮುತ ಹಾರಿ / ೧೧

ಬನದಲಿ ದಿನ ದಿನ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು / ೧೦

ಬಾ ಬಾ ದೊರೆ, ಬಾಗಿಲ ತೆರೆ; / ೨೪

ಬಿದಿ ಕಮ್ಮಾರನು; ಲೋಕವೆ ಕುಲುಮೆ. / ೩೮

ಬುವಿಯು ಸೆರೆಮನೆಯೆಂದು / ೩೫

ಭಾವನೆಯ ಬಾನಿನಲಿ ಇಂದ್ರಧನುರ್ಯಾನದಲಿ / ೨೬

ಮೇಲೆ ಗಗನ ನೀಲತಲ, ಕೆಳಗೆ ತಿರೆಯ ಹಸುರು ನೆಲ, / ೧

ಯಾವ ಮಹಾಗತಿಗೆನ್ನನು ಕೈಹಿಡಿದನುದಿನ ನಡೆಸುತಿಹೆ? / ೫೫

ವಾಮನ ಸ್ವರೂಪದಲಿ ಬಂದೆ ನನ್ನೆದೆಗಂದು, / ೮

ವ್ಯೋಮ ಮಂಡಿತ ಸಹ್ಯಶೈಲಾಗ್ರದಡವಿಯಲಿ / ೪೪

ಶಿವನ ಕೃಪೆಯದಿರಲಿ ಬಿಡು, / ೫೯

ಸೀಮೆಯಿಲ್ಲದ ಗಗನ ಗಂಭೀರ ನೀಲಿಮೆಯು / ೬೪

ಸೊನ್ನೆ, ನಿನಗೆ ಬೆಲೆಯೆ ಇಲ್ಲ / ೨೨

ಹಗಲೆಲ್ಲ ದೂಳಿನಲಿ ಗೊಂಬೆಯಾಟವನಾಡಿ / ೩೭

ಹುಟ್ಟಿದೆನೇತಕೊ ನಾನರಿಯೆ; / ೩೨