ಶಿವನ ಕೃಪೆಯದಿರಲಿ ಬಿಡು,
ಮಂದೆ ಬರುವುದು.
ಮನುಜನೊಲ್ಮೆಯೊಂದ ಕೊಡು
ಶಿವನ ತರುವುದು.
ವೇದ ಮಾಡಬಲ್ಲುದೇನು?
ನನ್ನ ಎದೆಯನರಿವುದೇನು?
ಎದೆಯುನರಿತ ಒಲ್ಮೆ ತಾನು
ಮರಣ ಮರಣಕೆ.
ಮೆಲ್ಲನೆನ್ನನೊಯ್ದಿತಣ್ಣ
ಶಿವನ ಚರಣಕೆ.

ವೇದವಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವಲ್ಲ
ಬುದ್ಧಿಯೊರೆದುದು;
ನರೆತ ನವಿರ ನೀತಿಯಲ್ಲ
ತಿದ್ದಿ ಪೊರೆದುದು.
ಜಯಿಸಲೆನ್ನನೊಬ್ಬನೊಲ್ಮೆ
ಬಂದುದೊಯ್ಯನೆನ್ನ ಮೇಲ್ಮೆ;
ಹಿರಿಯ ಒಲ್ಮೆಯೊಂದೆ ಬಲ್ಮೆ,
ಶಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಗೆ.
ಮೆಲ್ಲನೆನ್ನ ನೊಯ್ದಿತಣ್ಣ
ಶಿವನ ಭಕ್ತಿಗೆ.

೧೪-೧೦-೧೯೨೯