ಗೂಡಿಂದಾಚೆ ಹಾರುತ್ತವೆ ಕವಿತೆಗಳು
ನೀಲಿಮೆಯಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತ
ಅಗಾಧ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ ಜತೆಗೆ
ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತ-

ಕುಣಿಯುತ್ತವೆ ಹರೆಯದೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಚಂಡೆ ಮದ್ದಳೆ ದನಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತ,
ದ್ರೌಪದೀ ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ
ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದೆಯೇರಿಸುತ್ತ-

ಹಾಯುತ್ತವೆ ಹತ್ತೂ ಕಡೆಗೆ ಕವಿತೆಗಳು
ಅಪರಂಪಾರ ಪಾರಾವಾರ-
ದಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯಿ ಬಿಚ್ಚುತ್ತ.
ಮೇಘಮಾಲೆಗಳಾಗಿ ಆಕಾಶಾದ್ಯಂತ
ಸಂಚರಿಸುತ್ತ, ಮಣ್ಣೊಳಗೆ
ಮಲಗಿರುವ ಬೀಜಗಳ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುತ್ತ-

ಪುಟಿಯುತ್ತವೆ ಹದವಾದ ನೆಲದಲ್ಲಿ
ಗಿಡಗಿಡದ ತುಂಬ ಹೂವರಳಿ
ಕಂಪಿನ ಕಹಳೆಯೂದುತ್ತ,
ದುಂಬಿಗಳ ಕರೆದು ಟೊಂಗೆ ಟೊಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ಜೇನು ಕಟ್ಟುತ್ತ-