ಪ್ರಕೃತಿಯಂತೆ ಕವಿಯ ಮನಸು
ವಿಪುಲ ರೂಪ ಧಾರಿಣಿ.
ಬ್ರಹ್ಮನೆದೆಯ ಕನಸಿನಂತೆ
ಕೋಟಿ ಕಲ್ಪ ಗಾಮಿನಿ.

ಕಡಲಿನಂತೆ ಕವಿಯ ಮನಸು
ರತ್ನಗರ್ಭ ರಾಗಿಣಿ.
ಯುಗ ಯುಗಗಳ ನಶ್ವರಕ್ಕೆ
ಅಮೃತ ಕವಚದಾಯಿನಿ.

ಬಾನಿನಂತೆ ಕವಿಯ ಮನಸು
ಭಾವಮೇಘ ಚಾರಿಣಿ.
ಬೆಂದ ಬುವಿಯ ಹಸುರಿನೆದೆಗೆ
ರುಚಿತ ವರ್ಷ ರೂಪಿಣಿ.