ಕೊಮಾಲಿ
ದುರ್ಗಿ
ಚಂಪಿ
ಗೌಡ್ತಿ
ಪಾರೋತಿ
ಶೀಲಕ್ಕ

ಹುಲಿಗೊಂಡ
ರಾಯಪ್ಪ
ಆಳು
ಹಳ

ಗಂಡಸರು
ಹೆಂಗಸರು