ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮುನಿಪ ಕೇಳೀ ತೆರದಿ ಸುರಭಿಯ | ನನುಚರರು ಪಿಡಿದಾಗ ನೃಪ ನರ ||
ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದೊ | ಳನುವನರಿತು  || ೧ ||

ನಡೆದು ಬಂದಾ ಕೋಪ ಮುನಿಪಗೆ | ನುಡಿದುದೆನ್ನನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನೀ ||
ಕೊಡುಭರದಿ ಶಾಪವನು ನೃಪಬಲ | ಸುಡುವೆ ನೋಡು          || ೨ ||

ಹಿಡಿದೆಯಾದರೆ ಛಲವನೆನ್ನಲಿ | ಕೆಡುವುದಿದಕೋ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಹಿಸೆನೆ ||
ನುಡಿದನಾ ಮುನಿನಾಥ ಕ್ರೋಧಗೆ | ಕಡುಹಿನಿಂದ      || ೩ ||

ತುರುವನೊಯ್ಯಲಿ ಭೂಪ ಮೇಣಾ | ತರಣಿ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ||
ಶರಧಿ ಸಪ್ತವು ಬೆರತುಹೋಗಲಿ | ತೆರಳು ನಿನ್ನ         || ೪ ||

ಸರುವಥಾ ನಾ ವರಿಸೆನೆನೆ ಖತಿ | ಸರಿದನತ್ತಲು ಕಾಮಧೇನುವ ||
ಚರರು ತಾ ಕೊಂಡೊಯ್ದರಿತ್ತಲು | ಪುರಕೆ ಜವದಿ       || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ದೂತರೊಯ್ದಾ ಸುರಭಿಯನು ತರೆ |
ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮನ್ನಿಸುತಲಾ ಭೂ |
ನಾಥ ಮೃತ್ಯುವ ಕರೆದ ವೋಲ್ ಬಂಧಿಸಲು ಬಳಿಕಿತ್ತ |
ಭೀತ ಹರುಷದಿ ಚಿಂತಿಸುವ ನಿಜ |
ತಾತನೆಡೆಗಾಕ್ಷಣದಿ ಬಂದು ವಿ |
ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷ ರಾಮಪದಕೆರಗುತ್ತಲಿಂತೆಂದ   || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ತಾತನೆ ಸುಮ್ಮನೆ | ಯೇತಕೆ ಚಿಂತಿಪೆ | ಪೇತುಗರಂದದಲಿ ||
ನೀ ತಿಳುಹಿಸು ತನ | ಗೀ ತೆರ ದುಃಖದ | ರೀತಿಯ ತವಕದಲಿ  || ೧ ||

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಮಗನೆ ಲಾಲಿಸು | ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನು | ವಿಗಡ ಸೇನೆಯ | ಕೂಡಿ ವನದೊಳು ||
ಮೃಗವಿಹಾರಕೆ | ಬಂದು ಬಿಸಿಲೊಳು | ಡಗೆಯ ಕೊಳ್ಳುತ | ಬಂದನಿಲ್ಲಿಗೆ  || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಮಾನವರರಸನು | ತಾನಯ್ತರಲವ | ನೇನಸಗಿದ ಜೀಯ ||
ಮಾನಸ ದುಃಖವಿ | ಧಾನವನೆನಗನು | ಮಾನಿಸದುಸಿರಯ್ಯ    || ೧ ||

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ಭೂಮಿಪತಿಯುಪ | ಚರಣೆಗೋಸುಗ | ಕಾಮಧೇನುವ | ತರಿಸಿಮುದದೊಳು ||
ಪ್ರೇಮದಿಂದುಪ | ಚರಿಸೆ ಸುರಭಿಯ | ಕಾಮಿಸುತ್ತಲಿ | ಕೊಂಡು ಪೋದನು         || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಪುಂಡುನೃಪಾಲನು | ಚಂಡತನದಿ ಕಸು | ಕೊಂಡನೆ ಸುರಭಿಯನು ||
ಲಂಡನ ತಲೆಯನು | ಖಂಡಿಸುತಲಿ ಭೂ | ಮಂಡಲಕಿಳುಹುವೆನು        || ೧ ||

ರಾಗ ಬಿಲಹರಿ ರೂಪಕತಾಳ

ತರಳ ಲಾಲಿಸು | ನೀನು ಮೊದಲಿಗೆ | ಧರಣಿಪತಿಯೊಳು | ಕೇಳು ಸಾಮದಿ ||
ತುರುವ ಕೊಡಿದಿರೆ | ನೆಗಳಿ ರಣವನು | ಭರದಿ ಸುರಭಿಯ | ಬಿಡಿಸಿ ತಾರಯ್ಯ      || ೧ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಮರುಗದೆ ಮನದೊಳ | ಗಿರಿ ನೀವೆನುತಲೆ | ಶರ ಧನು ಪರಶುವನು ||
ಧರಿಸುತ ನಮಿಸಲು | ಪರಸುತ ಕಳುಹಿದ | ತರಳನ ಋಷಿವರನು        || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಶಿರದ ಕೆಂಜೆಡೆ ಫಣೆಯ ಭಸಿತದ |
ಮೆರೆವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳ ಮಾಲೆಯ |
ಮಿರುಪ ತೇಜದ ಬೊಮ್ಮಮೂರುತಿ ಪೊರಟು ವಹಿಲದಲಿ |
ಉರಿನಯನವಿಲ್ಲದ ಮಹೇಶನೊ |
ಧರೆಯ ನುಂಗುವ ಭೈರವನೊ ಎಂ |
ಬುರುತರದ ಕೋಪದಿ ನಡೆದ ಮಾಹಿಷ್ಮತೀಪುರಕೆ      || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಬಂದು ಪುರಬಾಹ್ಯದೊಳು ತಾ ನಿಲು | ತೆಂದನೆಲವೋ ದೂತರಿರ ನೀ |
ವಿಂದಿನಲಿ ನಿಮ್ಮರಸನಿಗೆ ನಾ | ಬಂದ ಹದನ || ೧ ||

ಒರೆಯ ಬೇಹುದು ಸೇನೆಸಹ ನಡೆ | ತರಲಿ ಸಂಗರಕಲ್ಲದಿರ್ದಡೆ ||
ಸುರಭಿಯನು ತನಗಿತ್ತು ಬದುಕಲಿ | ಮರೆಯ ಪೊಕ್ಕು  || ೨ ||

ಭೂಮಿಪತಿ ತಾನಾಗಿ ನಮ್ಮಯ | ಕಾಮಧೇನುವ ಕದ್ದು ತಂದಿಹ ||
ಸಾಮದಲಿ ಕೊಡದಿರಲು ತಾ ನಿ | ರ್ನಾಮನಹನು     || ೩ ||

ಈ ತೆರದಿ ಪೇಳೆಂದು ಗರ್ಜಿಸೆ | ದೂತನೊರ್ವನು ಭಯದೊಳೋಡುತ ||
ಭೂತಳಾಧಿಪಗೆರಗಿ ಪೇಳ್ದನು | ಭೀತಿಯಿಂದ  || ೪ ||

ರಾಗ ಮುಖಾರಿ ಏಕತಾಳ

ಲಾಲಿಸು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಧೊರೆಯೆ |
ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯೆ | ಲಾಲಿಸು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಧೊರೆಯೆ      ||ಪ||
ಪುರದ ಹೊರವಳೆಯದೊಳೆರ್ವ |
ಯಾರೆಂದರಿಯೆ | ಭರದಿಂದ ಬಂದಿರ್ಪ ಪಾರ್ವ ||
ಶರ ಧನು ಪರಶುವ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ |
ಪುರಹರನಂದದಿ ಮೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವ || ಲಾಲಿಸು     || ೧ ||

ಸುರಭಿಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಂತೆ | ಅಲ್ಲದಡೀಗ |
ಧುರಕೆ ಬೇಗಯ್ದಬೇಕು ಮುಂತೆ ||
ಭರದೊಳು ಸಮರಕೆ ನಿಂತರೆ ತಲೆಯ |
ತರಿದಿಳುಹುವೆ ತಾನೆಂದನು ಜೀಯ || ಲಾಲಿಸು        || ೨ ||

ಕಣ್ಣಿನೊಳ್ ಕಿಡಿಯನುದುರಿಸುವ | ನೋಡಲ್ಕೆ ಬಹು |
ಸಣ್ಣವನಾಗಿ ರಂಜಿಸುವ || ಉನ್ನತದ ಭೀಕರ ತೋರಿಸುವ |
ಸನ್ನುತರಂದದಿ ತಾ ಶೋಭಿಸುವ || ಲಾಲಿಸು || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಹೇಡಿ ವಿಪ್ರನ ಗರಹೊಡೆದುದೀ |
ನಾಡನಾಯನು ತನ್ನಿದಿರಿನಿಂ |
ದೂಡಿರೆಂಬ್ಬರಿಸಿ ಸಚಿವರ ನೋಡಲಾ ಕ್ಷಣದಿ |
ಗಾಢದಿಂದೆದ್ದಾಗ ಮಂತ್ರಿಯು |
ಜೋಡಿಸುತ ಭಯದಿಂದ ಜೀಯೆನು |
ತಾಡಿದನು ಹಿತ ವಚನಗಳನಾ ರೂಢಿಪತಿಗಾಗ        || ೧ ||

ರಾಗ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಬಿನ್ನಪವನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಲಾಲಿಪುದೀಗ | ರಾಯ ಕೇಳು | ಬಾಯ |
ಬನ್ನಣೆ ಮಾತುಗಳೆಂಬವ ನಾನಲ್ಲ | ರಾಯ ಕೇಳು ||
ಅನ್ಯಾಯವಿದು ನಾವು ಸುರಭಿಯ ತಂದುದು | ರಾಯ ಕೇಳು | ನೀ |
ನಿನ್ನಾದರದರನ್ನು ಬಿಡುವುದೊಳ್ಳಿತು ಬೇಗ | ರಾಯ ಕೇಳು ||    || ೧ ||

ದ್ವಿಜರಗ್ನಿಹೋತ್ರಕಂಟಕರಾದ ದುಷ್ಟರ | ರಾಯ ಕೇಳು | ಭೂ |
ಭುಜರು ಸಂಹರಿಸುತ್ತ ಸಲಹುವರವರನ್ನು | ರಾಯ ಕೇಳು ||
ಕುಜನರ ನಡತೆಯಿದಾಯಿತು ನಿನ್ನದು | ರಾಯ ಕೇಳು | ರಾಜ |
ವ್ರಜದೊಳು ನಿನಗಪಹಾಸ್ಯವಿದಲ್ಲವೆ | ರಾಯ ಕೇಳು   || ೨ ||

ವಿಪ್ರಕುವರನೀಗ ಸಮರಕಯ್ತಂದಿಹ | ರಾಯ ಕೇಳು | ನೀ |
ಕ್ಷಿಪ್ರದೊಳಾತನ ಕೊಲಲಪಕೀರ್ತಿಯು | ರಾಯ ಕೇಳು ||
ಸುಪ್ರತಾಪದಿ ಕಾದಿ ಸೋಲ್ವುದು ನಾಚಿಕೆ | ರಾಯ ಕೇಳು | ನಿ |
ನ್ನಪ್ರಬುದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲವ ಬಿಡು ಬಿಡು | ರಾಯ ಕೇಳು       || ೩ ||

ರಾಗ ಮಾರವಿ ಏಕತಾಳ

ಈ ತೆರನೆಂದುದ ಕೇಳ್ದತಿ ರೋಷದಿ | ಭೂತಳನಾಯಕನು ||
ಮಾತಿನ ಜಾಣನೆನುತ್ತತಿ ಗರ್ಜಿಸು | ತಾತನಿಗುಸಿರಿದನು        || ೧ ||

ದ್ವಿಜನಾಗಲಿ ಭೂಭುಜನಾಗಲಿ ತಾ | ನಿಜಶಸ್ತ್ರವ ಪಿಡಿದು ||
ಭುಜಸತ್ತ್ವದಿ ನಿಲೆ ವಿಜಯಿಸಲಾತನ | ವೃಜಿನವದೆಲ್ಲಿಹುದು      || ೨ ||

ವರಸಿಂಗಕೆ ನರಿ ಕರಿಗಾ ಶ್ವಾನವು | ಇರುವೆಯು ಹೆಬ್ಬುಲಿಗೆ ||
ಸರಿಯಾಗಿರುವುದೆ ಧುರದೊಳು ವಿಪ್ರನ | ತರಳನಿದಿರೆ ತನಗೆ   || ೩ ||

ಧನಮದವೋ ಯೌವನಮದವೋ ಪೇಳ್ | ಘನ ಸಲುಗೆಯೊ ಸಚಿವ ||
ತನಗುತ್ತರ ಕೊಡದನುವರಿಕೀ ಕ್ಷಣ | ಕನುಗೊಳಿಸೈ ದಳವ      || ೪ ||

ಕರಿತುರಗವಪ ದಚರ ರಥ ರಥಿಕರು | ಪೊರಡಲಿ ಸನ್ನಹದಿ ||
ಭರದೊಳು ಧುರ ಡಂಗುರವನು ಹೊಯ್ಸೆಂದರುಹಿದನಾಗ್ರಹದಿ  || ೫ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಹರಿಶರಣ ಕೇಳು ರುಂಹರಿಪನೀ ತೆರದಿ ನರ |
ಹರಿಯಂತೆ ಗರ್ಜಿಸಲ್ ಹರಿಜನ್ಮದಾ ದ್ವಿಜನ |
ಹರಿಬಕೆನುತಾ ಸಚಿವ ಹರಿ ಕರಿ ಪದಾತಿ ವರಹರಿಗಳಂ ಪೊರಡಿಸಲ್ಕೆ ||
ಹರಿಯಂತೆ ವಟುಭಟರು ಹರಿನಾದಮಂ ಮಾಡಿ |
ಹರಿಯೆ ಪದಹತಿಧೂಳಿ ಹರಿಪದವ ತುಂಬಿರೆ |
ಹರಿದು ಬಂದಾ ಸಚಿವ ಹರಿಸಿ ನಿಜಮೋಹರವ ಹರಿವಂದ್ಯಗಿದಿರಾದನು   || ೧ ||

ರಾಗ ನಾದನಾಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಎಲೆ ದ್ವಿಜಕುವರನೆ ಲಾಲಿಸು | ನೀನು | ಕಲಹಕೆ ಬಂದಿಹೆ ಶಾಭಾಸು ||
ಕುಲದೊಳಧಿಕನಹೆ ನಿಜವೈಸೆ | ಯುದ್ಧ | ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನಂಥವಗೆ ಲೇಸೆ   || ೧ ||

ಎನಲೆಂದ ನಸುನಗುತಲೆ ರಾಮ | ನಿನ್ನ | ಜನನ ನಾಮನ ಪೇಳು ನಿಸ್ಸೀಮ ||
ಅನುವರದಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲಯ್ಯ| ನಿನ್ನ | ಜನಪ ತಂದಿಹ ಧೇನು ಕೊಡಿಸಯ್ಯ || ೨ ||

ಕಾಲಜ್ಞನೆಂದು ಕರೆವರೆನ್ನ | ಭೂಮಿ | ಪಾಲನ ಸಚಿವ ತಾನಹೆ ನಿನ್ನ ||
ಕಾಳಗಕಂಜುತಸುರಭಿಯ | ಸುರ | ಪಾಲ ಬಂದರು ನೃಪ ಬಿಡನಯ್ಯ     || ೩ ||

ಮಾನವರೊಡಯನೆನಿಸಿ ತಾನು | ಕಾಮ | ಧೇನುವ ಜಲುಮೆಯೊಳೊಯ್ದನು ||
ತಾನದ ಬಿಡದಿರೆ ಭೂಪನು | ಬೇಗ ಕೀನಾಶಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಪನು     || ೪ ||

ದ್ವಿಜರ ಕೊಂದರೆ ಪಾಪ ಬಹುದೆಂದು | ದೋಷ | ವ್ರಜಕಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಹೆತಾನಿಂದು ||
ಕುಜನರಂದದಿ ಮಾತನಾಡುವೆ | ಬೇಗ | ನಿಜವಾಗಿ ನೀ ಮೃತಿಹೊಂದುವೆ         || ೫ ||

ಚಿತ್ತದಿ ರಾಮನು ಖತಿಗೊಂಡು | ಬಿಲ್ಲಿ | ಗೊತ್ತಿ ಸರಳ್ಗಳ ಮುಂಕೊಂಡು ||
ಧೂರ್ತ ಸಚಿವ ತಡಕೊಳ್ಳೆಂದು | ಬಿಡೆ | ಮುತ್ತಿತು ಸೇನಾಜಾಲಕೆ ಬಂದು || ೬ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಪರಶುಧರನೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಗಣನಿಕರದೊಳಗೊಂದು |
ಬರುತ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಚುಚ್ಚಲಾ ಕ್ಷಣದಿ ಮೂರ್ಛೆಗ |
ಯ್ದಿರಲುಳಿದ ಬಾಣಗಳು ಕರಿ ತುರಗ ರಥ ಪದಾತಿಗಳನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೆಡಹೆ |
ಧುರಕೆ ಬಂದತಿರಥ ಮಹಾರಥರು ತಮ್ಮ ತ |
ಮ್ಮರಸಿಯರ ಬಿಟ್ಟು ಸುರಸತಿಯರಂ ಕೂಡಲ್ಕೆ |
ಭರದೊಳಯ್ತಂದೊರ್ವ ಚರನು ಬಿನ್ನವಿಸಿದಂ ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನ ಸಭೆಯೊಳು       || ೧ ||

ರಾಗ ಸಾರಂಗ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕು ಜೀಯ | ತನ್ನಯ ಮಾತ | ಪ್ರೇಮದಿ ಲಾಲಿಸಯ್ಯ ||
ಆ ಮಹಾದಳ ಯುದ್ಧ | ಕಾಮುಕತ್ವದಿ ಪೋಗಿ | ಭೂಮಿಪರೆಲ್ಲ ಸಂ |
ಗ್ರಾಮವ ಗೆಯ್ದರು || ಸ್ವಾಮಿ         || ೧ ||

ಒದಗಿ ಯುದ್ಧಕೆ ನಿಲ್ಲಲು | ಮಂತ್ರೀಶನ | ಸದೆದನೊಂದಸ್ತ್ರದೊಳು ||
ಬೆದರದೆ ಶರಗಳ | ನುದುರಿಸಿ ವಿಪ್ರನು ||
ಸದೆದು ಸೇನೆಯನೆಲ್ಲ | ಮೆದೆಗೆಡಿಸಿದನಯ್ಯ || ಸ್ವಾಮಿ || ೨ ||

ದಿಂಡುದರಿದ ಸೇನೆಯ | ಕಾಣುತ ಭಯ | ಗೊಂಡಿತ್ತ ಬಂದೆನಯ್ಯ ||
ಪುಂಡು ವಿಪ್ರನನಿಂದು | ದಂಡಿಸುವರ ಕಾಣೆ ||
ಭಂಡಾಟವಾಯಿತು | ದಂಡಿಗೆ ತೆರಳಯ್ಯ || ಸ್ವಾಮಿ   || ೩ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಚರನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಗುಳುತಿಗಹೆ ಏ |
ಕಿರುವೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಸಿವೆಯು ಬಲು |
ಗಿರಿಯವೋಲ್ ಕಾಣುವುದು ಖರೆ ದ್ವಿಜ ನಿಮಗೆ ಬಲ್ಲಿದನು |
ಕರುಳನುರ್ಚುವೆ ತೊಲಗೆನುತ ಬೊ |
ಬ್ಬಿರಿದು ನೃಪತಿ ಸಹಸ್ರ ಕರದೊಳು |
ಧರಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರವ ಸಕಲ ಸನ್ನಹದೊಳಗೆ ಹೊರವಂಟ      || ೧ ||

ಕಂದ

ಗಣನೆಗೆ ಹದಿನಾರಕ್ಷೋ |
ಹಿಣಿ ಸೇನೆಯ ಕೂಡುತಯ್ದಿ ವಾದ್ಯದ ರವದಿಂ ||
ತ್ರಿಣಯನ ತೆರದೊಳು ರೌದ್ರದಿ |
ಮುನಿಸುತಗಿದಿರಾಗುತೆಂದ ದೀರ್ಘಸ್ವರದಿಂ  || ೧ ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಏಕತಾಳ

ಅರರೆ ಮುನಿಕುಮಾರನಾಗಿ | ಧುರಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಣಕಿ |
ಬರಿದೆ ಸೆಣಸಿ ಸಾವುದೀಗ | ಸರಿಯೇನೊ ವಿಪ್ರ ||
ಧಿರುರೆ ಬಾಲನೆಸುವ ಕ್ರೂರ | ಶರಕೆ ಹುಡುಗತನಗಳಿಲ್ಲ |
ತರಳತನವ ತೋರ್ಪೆನೀಗ | ಪರಿಕಿಸು ಭೂಪ         || ೧ ||

ಎಲವೊ ಘನಮದಾಂಧತೆಯೊಳು | ಕಲಹವನ್ನು ಬಯಸಿ ತನ್ನ |
ಗೆಲುವ ಸತ್ತ್ವವಿಹುದೊ ನಿನಗೆ | ತಿಳುಹಿಸು ವಿಪ್ರ ||
ಕೊಳುಗುಳದಲಿ ಸೆಣಸಿ ನಿನ್ನ | ಗೆಲುವ ಸತ್ತ್ವವೆನ್ನೊಳಿಲ್ಲ |
ನಲವಿನಿಂದ ಸುರಭಿ ಕೊಡಿಸು | ತಳುವದೆ ಭೂಪ      || ೨ ||

ಕರದಿ ಶಸ್ತ್ರಗಳನು ಧರಿಸಿ | ಧುರಕೆ ಬಂದು ನಿಂತು ನೀನು |
ತುರುವ ನೀಡೆಂದೆನುವೆ ಲಜ್ಜೆ | ತೊರೆದೀಗ ವಿಪ್ರ ||
ಅರಸನಾಗಿ ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟು | ಸುರಭಿಯನ್ನು ತಂದುದಕ್ಕೆ |
ಕರೆದು ಸಾಮದಿಂದ ಕೇಳ್ವ | ಪರಿಯಿದು ಭೂಪ         || ೩ ||

ವಿಪಿನದೊಳಗೆ ಸ್ನಾನಗೆಯ್ದು | ಜಪತಪಾದಿಗಳನು ಮಾಳ್ಪ |
ಗುಪಿತವಾಸವಲ್ಲ ಹವದಿ | ಕೃಪೆಯಿಲ್ಲ ವಿಪ್ರ ||
ಜಪವ ಗೆಯ್ವುದೆಮ್ಮ ಧರ್ಮ | ಗುಪಿತವಿಹರೆ ಕಳ್ಳರಲ್ಲ |
ಕಪಟದಿಂದ ಕದ್ದುತಹುದು | ಶಪಥವೇ ಭೂಪ || ೪ ||

ಧರೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಸ್ತು ನೋಡ | ಲರಸಗಲ್ಲದನ್ಯರಿಂಗೆ |
ದೊರಕದೆಂಬ ರಾಜನೀತಿ | ಯರಿಯೆಯ ವಿಪ್ರ ||
ಧರಣಿಸುರರ ಒಡವೆಯನಪ | ಹರಿಸುವಂಥ ರಾಜನೀತಿ |
ಇರುವುದೆಲ್ಲಿ ತೋರು ಶೌರ್ಯ | ದಿರವನು ಭೂಪ      || ೫ ||

ರಾಗ ಭೈರವಿ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಮತಿಹೀನ ವಿಪ್ರ ನೀನು | ಸಂಗ್ರಾಮದೊ | ಳತಿರಥರೆಲ್ಲರನು ||
ಹತ ಗೆಯ್ವಂದದೊಳೆನ | ಗತಿಕೃಪೆಯಿಂದತ್ರಿ | ಸುತ ವರವಿತ್ತಹನು       || ೧ ||

ಧರೆಯಮರರ ಗೆಲ್ಲಲು | ದತ್ತಾತ್ರೇಯ | ವರವಿತ್ತುದುಂಟೆ ಹೇಳು ||
ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಳನಾಡ | ದಿರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ನೋಳ್ಪೆ | ನರೆಘಳಿಗೆಯೊಳು ತಾಳು    || ೨ ||

ಕರಟವನಿರಿಯಲಿಕೆ | ಮಹತ್ತಾದ | ಸುರಪನ ವಜ್ರ ಬೇಕೆ ||
ತರಳ ನಿನ್ನುವನು ಸಂ | ಹರಿಸಲಿಕಾ ಮುನಿ | ವರನನುಗ್ರಹವೇತಕೆ       || ೩ ||

ಬಲ್ಬುಳ್ಳ ಮನುಜನಿಗೆ | ದೊರೆವುದಳಿ | ಯಲ್ಪಿನಿಂದಲಿ ಕಡೆಗೆ ||
ಜಲ್ಪಿಸದಿರು ಫಡ | ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ | ತಲ್ಪಿಸುವೆನು ಯಮಗೆ || ೪ ||

ಹುಡುಗ ನೀನಾಗಿರುವೆ | ಚಾತುರ್ಯದ | ನುಡಿಗಳನೇಕೊರೆವೆ ||
ಕಡು ವೀರನಾದರೆ | ತುಡುಕು ಧನುವ ವೃಥಾ | ಬಡಿವಾರವಿದು ತರವೆ   || ೫ ||

ಮಾನವೇಂದ್ರನೆ ಭರದಿ | ನಮ್ಮಯ ಕಾಮ | ಧೇನುವನತಿ ಸಾಮದಿ ||
ನೀನಿತ್ತರಯ್ದುವೆ | ತಾನೆಂದೆಸೆದನಸ್ತ್ರ | ಸೋನೆಯನುರುತರದಿ || ೬ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಪರಶುಧರನೆಸೆದಾ ಮಹಾಸ್ತ್ರಗಳ್ ಶಸ್ತ್ರಗಳ್ |
ಧರಣಿಪನ ಮುಂದಯ್ದಿ ಮಸಗಿದವು ಮುಸುಕಿದವು ||
ಭರದಿ ಮುಂದ್ವರಿದು ಮದದಾನೆಯಂ ಸೇನೆಯಂ ರಥ ತುರಗ ಕಾಲಾಳ್ಗಳಂ ||
ಕೊರೆಕೊರೆದು ರಿಪು ಬಲವ ಕೆಡಹಿದವು | ಮಡುಹಿದವು
ಸರಳಿರಿತದಲಿ ರಕ್ತ ಕಾರಿದವು ಬೀರಿದವು |
ಧರಣಿಗಮರುತ ಬಿದ್ದ ರುಂಡದಿಂ ಮುಂಡದಿಂ ರಣ ಭಯಂಕರಮಾದುದು ||

ರಾಗ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮಟ್ಟೆತಾಳ

ಹರಿಯ ಬಾಣಹತಿಗೆ ನೊಂದು ಕಾರ್ತವೀರ್ಯನು |
ಉರಿವ ಕೋಪದಿಂದ ಪರಶುಧರನೊಳೆಂದನು ||
ಧರಣಿಯಮರತರಳನೆನುತ ತಡೆದರೆಮ್ಮೊಳು |
ಭರಿತ ಕಡುಹ ತೋರ್ದೆ ಭಲರೆ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಣದೊಳು       || ೧ ||

ತರಿವೆನೆನುತಲದ್ರಿಶರವನೆಸೆಯಲದರನು |
ಧರಣಿಧರನು ತರಿವುತಗ್ನಿಶರದೊಳೆಚ್ಚನು ||
ಅರಸನದನು ವರುಣಬಾಣದಿಂದ ಛೇದಿಸಿ ||
ಹರಿಯನುರಗ ಶರದೊಳೆಚ್ಚ ಜರೆದು ಗರ್ಜಿಸಿ || ೨ ||

ಗರುಡಬಾಣದಿಂದ ರಾಮನದರ ಕಡಿಯಲು |
ಧರಣಿಪಾಲ ಕನಲುತೆಚ್ಚ ವಿವಿಧ ಶರದೊಳು ||
ಪರಮಪುರುಷನದನು ಕಡಿಯೆ ಮುಳಿದು ಭೂಪನು |
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೆಸೆದ ಹರಿಯನು || ೩ ||

ಪ್ರತಿಪಿತಾಮಹಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀಶ ತರಿಯಲು |
ಯತಿ ಕುಲೇಂದ್ರನಿತ್ತ ರೌದ್ರಶರವ ಖತಿಯೊಳು ||
ಶತಮಖಾದಿ ಸುರರು ಬೆದರುವಂತೆ ತೀವ್ರದಿ |
ಕ್ಷಿತಿಪನೆಸೆಯಲಾಗ ಭಾರ್ಗವೇಶ ಸತ್ತ್ವದಿ     || ೪ ||

ತರಿದು ದಿವ್ಯಬಾಣದಿಂದ ನೃಪನ ಕರವನು |
ಧರಣಿಗುರುಗಳಲೆಚ್ಚನೇನನೆಂಬೆನಧಟನು ||
ಮರಳಿ ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಲಿ ಕರಗಳುದಿಸಲು |
ಪರಶುರಾಮ ಮಗುಳೆ ಕಡಿದನೊಡನೆ ಭರದೊಳು     || ೫ ||

ಭಾಮಿನಿ

ತರಿವುತಿರ್ದನು ಪರಶುಧರನಾ |
ಧರಣಿಪಾಲನ ಕರವ ಸುರರ |
ಚ್ಚರಿಪಡಲು ಚಿಗುರುತ್ತಲಿರ್ದುದದೇನನುಸಿರುವೆನು |
ಪರಿಕಿಸುತ ಹರಿ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೊ |
ಳರಿದಿನುರದಿ ಸುಧಾಕಲಶ ಹುದು |
ಗಿರುವುದೆನ್ನುತ ಬಳಿಕ ನುಡಿದನು ನೃಪಗೆ ರೋಷದಲಿ  || ೧ ||

ರಾಗ ಕೇದಾರಗೌಳ ಅಷ್ಟತಾಳ

ಅರರೆ ಭೂಪಾಧಮ ಕರ ಚಿಗುರುವುದೆಂದು | ಸ್ಥಿರಗರ್ವ ತಾಳ ಬೇಡ ||
ಅರೆನಿಮಿಷದಿ ತೋರ್ಪೆ ನೋಡೀಗ ವೈಷ್ಣವ | ಶರದ ಬಲ್ಮೆಯನು ಗಾಢ  || ೧ ||

ಎನಲೆಂದನೆಲವೊ ಭಾರ್ಗವ ಕೇಳು ಶೌರ್ಯದಿ | ಮನಕೆ ಬಂದಂತೆ ನೀನು ||
ತೊನದರೆ ಫಲವೇನು ನೋಡೆನುತಸ್ತ್ರೌಘ | ವನು ಭೂಪ ತೆಗೆದೆಚ್ಚನು    || ೨ ||

ತರಿವುತ್ತಲಾ ಬಾಣನಿಕರವ ವೈಕುಂಠ | ಶರದಿಂದ ನೃಪನುರದಿ ||
ಇರುವ ಸುಧಾಕಲಶವ ತೆಗೆಯುತ ಕೊಂಡು | ಪರಶುವನತಿ ಕೋಪದಿ    || ೩ ||

ತಿರುಹುತ್ತ ಬಿಡೆ ಭರದಿಂದ ಭೂಮೀಶನ | ಕರ ಸಾವಿರಂಗಳನು ||
ತರಿವುತ ರಾಮನಾಜ್ಞೆಯೊಳು ಕತ್ತರಿಸಿದು | ದರಸನ ಮೂರ್ಧವನು       || ೪ ||

ವಾರ್ಧಿಕ

ಪರಶುಹತಿಯಿಂದವನಿಪಾಲಕನ ಶಿರ ಗಗನ |
ಕಿರದೆ ಚಿಗಿದಿಳಿಗೆ ಬೀಳುತಿರಲಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿ |
ಪರಮತೇಜದೊಳಯ್ದಿ ಪರಶುಧರನಂ ಸೇರೆ ಸುರರರಳ ಮಳೆಗರೆದರು |
ಧುರದೊಳೊಡೆಯನ ಮರಣಮಂ ಕಂಡು ನೃಪಸೇನೆ |
ತರಹರಿಸಿ ಭಯದಿಂದಲೋಡಿದರು ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ |
ಮರುಗಿ ಭೀತಿಯೊಳಸುರರೆಲ್ಲ ವನಮಂ ಪೊಕ್ಕಾರಾ ಪುರದ ಜನ ನಡುಗಿತು       || ೧ ||

ಭಾಮಿನಿ

ಭೀತರಿಂಗಭಯವನು ಕೊಡುತಾ |
ಭೂತನಾಥ ಪ್ರಿಯನು ಪಶು ಸಹ |
ತಾತನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚರಣದೊಳೆರಗೆ ಕೈಮುಗಿದು |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೆತ್ತುತ್ತ ಮನ್ನಿಸ |
ಲಾತನೆಂದನು ಪಿತನೊಡನೆ ಪುರು |
ಹೂತಧೇನುವ ತಂದೆನೆನಲಿತೆಂದ ಜಮದಗ್ನಿ || ೧ ||

ರಾಗ ಮಧುಮಾಧವಿ ತ್ರಿವುಡೆತಾಳ

ಮಗನೆ ತಂದೆಯ ಸುರಭಿಯನು ನಿನ | ಗಗಜೆಪತಿಯಾಯುಷ್ಯವಾಗಲಿ ||
ಸುಗುಣ ನೃಪ ತಾನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನೆ | ಮಗುಳೆ ನಿನಗೀಧೇನುವ || ಎಲುಸಿರ್ದ        || ೧ ||

ಭರದೊಳಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚರರಿಂ | ಸುರಭಿ ಕೊಡಿಸೆನೆ ಕೇಳಿ ಗರ್ವದಿ ||
ತೆರಳಿ ಬರೆ ಮಡುಹಿದೆನು ಬಲುಸಂ | ಗರದೊಳಾ ನೃಪವರ್ಯನ | ಜನಕ ಕೇಳು  || ೨ ||

ತಪಸು ಮಾಡುವ ಯತಿಕುಲಜರಾವ್ | ಜಪನಿಯಮವಧ್ಯಯನ ಹೋಮಗ ||
ಳಪರಿಮಿತ ಶಮೆದಮೆಯ ವೃತ್ತಿಯ | ನಿಪುಣ ಧರ್ಮವು ನಮ್ಮದು | ಕೇಳು ಕುವರ  || ೩ ||

ಇಳೆಯ ದಿವಿಜರು ನಾವು ರಣದಲಿ | ಕೊಲಬಹುದೆ ಮೂರ್ಧಾಭಿಷಿಕ್ತರ ||
ತಿಳಿಯಲೆಮಗಪ ಕೀರ್ತಿ ನಿಂದೆಯು | ತಳುವದಿಂದೀ ಲೋಕದಿ | ಬಹುದು ಮಗನೆ || ೪ ||

ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳೊಳಗೆ ಬಹು ಗುಣ | ವಿಕ್ರಮನ ಸದ್ಧಾರ್ಮಿಕನ ಕೊಂ ||
ದಕ್ರಮವನಾಚರಿಸಿದೆಯ ಭೂ | ಚಕ್ರದೊಳು ಋಷಿವಂಶಕೆ | ಎನಲು ನುಡಿದ       || ೫ ||