ಪಾತ್ರಗಳು

ಕೃತವೀರ್ಯ ಕುಲವತಿ
ರಾಕಾವತಿ ಋಚೀತ
ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವರುಣ
ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು
ಮಂತ್ರಿ ಜಮದಗ್ನಿ
ರಾವಣ ರೇಣುಕ
ಶೂರ್ಪನಖಿ ರೇಣುಕೆ
ಮಾರೀಚ ಶೂರಸೇನ
ವಿದ್ಯುಜ್ಜಹ್ವ ಕೋಪ
ಪ್ರಹಸ್ತ ಜಮದಗ್ನಿಯ ಮಕ್ಕಳು
ರಾಣಿಯರು ಪರಶುರಾಮ
ದೂತರು ಶಬರರು
ಗಾಧಿರಾಜ ಕಾಲಜ್ಞ
ಸತ್ಯವತಿ ಹೈಹಯರು