ಇವರೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೋಡಿರುವರೇನು, ಓ ಎನ್ನ ದೊರೆಯೆ?

ಹಗಲಿರುಳೂ ನಿನ್ನನರಿತವರಂತೆ ನಿನ್ನನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುತಿಹರು.

ನಿನಗಿಂತಲೂ ನಿನ್ನನು ಕುರಿತ ಹರಟೆಯೆ ಇವರಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ!

ಸೂತ್ರಬದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೂ ಮಾಧುರ್ಯ ಮಧುರವಾಗದೆಂದು ಇವರ ನಂಬುಗೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುತಿದೆ.

ಮಕರಂದ ಪಾನಮಾಡಿದ ಮಧುಕರದಂತೆ ನಿನ್ನೊಲ್ಮೆಯ ಸವಿಯನೆನಗಿತ್ತು ನನ್ನನು ಮೂಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು, ಓ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯಮಾಧುರ್ಯ ನಿಧಿಯೆ!