ಪಾತ್ರವರ್ಗ:

ಭಾಗವತ

ಅಜ್ಜಿ-ಟಗರಜ್ಜಿ

ಕುಂಬಾರ್ತಿ-ಮಗ

ಟಗರು-ಭಗವಂತ

ಮುದುಕ-ಸೂಳೆ

ಕರಡಿ-ರಾಜಕುಮಾರಿ

ರಾಜ-ಮೇಳ (ಏಳು ಜನ)

ಕಿಟ್ಟಿ

ಶೆಟ್ಟಿ