ವ್ಯೋಮಸಂಭವರಿಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಹರಯ್ಯ:

ರೋಮಾಂಚನವೆ ಅವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಾಕ್ಷಿ!
ವೇದನಾದದ ಘೋಷದಿಂದವರ ಸತ್ಕರಿಸಯ್;
ಸಾಮಸಂಗೀತವನು ನೈವೇದಿಸೈ.

ಬಣಗು ಸಂಶಯ ಸಾಕು; ಒಣ ತರ್ಕವನು ನೂಕು;
ಹೃದಯ ತಂತ್ರಿಯಿಂದಾನಂದವನು ಮೀಂಟಯ್.
ಪ್ರಾಣವೀಣಾ ಓಂಕೃತಿಗೆ ಲೋಕಲಯವಾಗೆ
ಬ್ರಹ್ಮಮೇವ ಮಧು ರಸೋ ವೈ ಸಹವನೀಂಟಯ್!

೨೧ – ೧ – ೧೯೪೩