ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆ ೩೮
ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದೆನಗೆ ಬಿಡುತೆ ಬೇಕಮ್ಮಾ ೧೯
ಈವೊತ್ತೊಂದು ದಿನ ೨೮
ಎಲ್ಲದರಲಿ ಎಲ್ಲವಿದೆ: ೧೧
ಎಲ್ಲವನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೊರಕುವುದಂತೆ
ಒಡೆಯನಡಿಗಳುಲಿಯ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲವೇ? ೫೬
ಓ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಜೀವನವೆ, ನಿಚ್ಚಮುಂ ೬೬
ಓಂ ೧೪
ಔನ್ನತ್ಯದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ೫೩
ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಕೂಡೆ ಕವಿಯುತಿದೆ ಭೀತಿ: ೧೨
ಕಿವುಡನ ಮಾಡೆನ್ನ, ಕುರುಡನ ಮಾಡೆನ್ನ ೨೧
ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಬ್ಬರೂ ಭಗವತಿಯ ಹತ್ತಿರ ೪೧
ಗುರುವಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದ ಗುರುವೆ ೩೭
ಗೌರವದಿ ಬಳಿ ಸಾರು ೨೪
ಚಿಂತೆಯ ರೆಕ್ಕೆಗೆ ದಣಿವೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಲೆ ಕಾಲೂ ಇಲ್ಲ:
ಜಗದಮ್ಮನಿರಬಹುದು ೫೧
ಜನನಿಯೇ, ವರುಷವೇಳರ ಹಿಂದೆ ನೀನಗಲಿ
ಜೀವನವನಿತುಂ ಜಪವೆನಗಾಗಿರೆ ೫೪
ತೇಲಿಸೆನ್ನನು ತೇಲಿಸೆನ್ನನು ೧೭
ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿ ಕುಣಿ: ೨೦
ನನ್ನ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಾರಾತ್ರಿಯೂ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ೫೯
ನಮಿಸುತೊಮ್ಮೆ, ನಮಿಸುತೊಮ್ಮೆ ೬೨
ನರ್ತಿಸು ಶಂಕರ, ಮತ್ತ ಭಯಂಕರ
ನಾನಿನ್ನ ಶಿಶುವಾಗಿ ನಿನಗೊಂದು ಮುತ್ತಿಡುವೆ ೨೩
ನಿಡುಸುಯ್ದು ನದಿಯ ಈ – ದಡ ಹೇಳಿತು, ನೊಂದು ೬೪
ನೀನಿದನು ಎಂದು ಕಲಿಯುವೆ, ಹೇಳು, ಸಂನ್ಯಾಸಿ?
ನೀನೆ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೊ ೧೬
ನೀನೊಲಿದರೆ ಸುಮಂಗಲ ೪೦
ನೆಚ್ಚಲೊಲ್ಲದು ಎದೆಯು
ಪ್ರಥಮ ಕುಸುಮವಿದನರ್ಪಿಸುವೆ ನಿನಗೆ ೧೫
ಭವತಾರಿಣಿ ಜಗದಂಬೆಯ ಜಗನ್‌ಮಾತೃಲೀಲೆ ೨೭
ಮಣಿಯಲೆನ್ನ ಶಿರವು ನಿನ್ನ ೫೫
ರೋಮರೋಮದಿ ನಿಮಿರೆ ಭಾವವಿದ್ಯುತ್ತು ೩೩
ಲೋಕದ ಪಾರಾವಾರದ ತೀರದಿ ೫೭
ವ್ಯೋಮ ಸಂಭವರಿಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತಿಹರಯ್ಯ: ೧೮
ಶತ – ಪಥ, ಶತ – ಪಥ, ಶತ – ಪಥ ೩೦
ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವನಿಗೆರಗುವೆನು
ಸಾಕು ಈ ಬಹೂದಕ ೪೯
ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವಕಿಪುದು ಮನ ೪೮
ಸೃಷ್ಟಿಯಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು; ಕವಿಯು ಕವನದಲಿ; ೧೩
ಸೋಲು, ಸೋಲು, ಸೋಲು, ಸೋಲು!
ಸ್ವಪ್ನವೆಂದಿತು – ನಾನು ಮುಕ್ತನು; ನಿಯಮ ಪಥ್ಯ ೬೪
ಸ್ವಾಗತಂ ಕೌಸಲೆಯ ಕಂದಂಗೆ! ೨೫
ಹಗಲಿನಲಿ ಬಂದರೈ ೬೦
ಹಾಡಲು ನೀನೆನಗಾಣತಿಗೈಯೆ ೬೧
ಹೆಡೆಯೆತ್ತುವುದಯ್ ತುಳಿದರೆ ಹಾವು ೪೩
ಹೆದರಬೇಡ, ನನ್ನ ದೇಹ ೨೨
ಹೊಮ್ಮುತಿದೆ ಮೂಡಣದಿ ಹೊಂಬೆಳಗರುಣ ಕಾಂತಿ ೪೬