ನಿಡುಸುಯ್ದು ನದಿಯ ಈ – ದಡ ಹೇಳಿತತಿ ನೊಂದು

“ಬಲ್ಲೆ; ಸುಖವೆಲ್ಲ ಆ – ದಡದೊಳಿದೆ!” ಎಂದು.
ಆ – ದಡವೊ ಬಿಸುಸುಯ್ದು ನಿಡು ನುಡಿಯಿತೆದೆ ಬೆಂದು
“ಸುಖವಿದ್ದರೆಲ್ಲ ಆ – ದಡದೊಳಿದೆ!” ಎಂದು.

೧೨ – ೯ – ೧೯೩೪


* ರವೀಂದ್ರರಿಂದ