ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ:

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

16

ರೆವಿನ್ಯೂ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ ೨೦೦೪

ಇತರೆ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ

ಇತರೆ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ

 

ಇತರೆ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ

ಇತರೆ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ

 

ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ

ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಒತ್ತುವರಿದಾರರ ಯಾದಿ

ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಶಾವಕರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಅಂಕೋಲಾ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೬೨ ೪೫ ೧೦೭ ೦೯ ೦೯ ೦೯

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೦೯ ೦೯ ೦೯ ೪೪.೨೦ ೪೪.೨೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ.ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೦೯ ೦೧ ೧೪ ೦೪ ೫೧ ೩೩ ೮೪ ೪೧ ೩೨ ೭೩ ೨೯ ೨೫ ೫೪

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಕೆಲವು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಸಣಿಕೆವಾಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೦೬ ೦೮ ೧೪ ೦೩ ೦೩ ೦೩

 

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೦೩ ೦೩ ೦೧ ೦೧ ೦೦ ೨.೦೦ .೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೦೨ ೦೬ ೦೫ ೧೧ ೦೭ ೧೪ ೧೧

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಲಾಂಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೨೪ ೨೫ ೪೯ ೦೮ ೦೬ ೦೨ ೦೮

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೦೮ ೦೮ ೮.೮೫ .೮೫

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ

 

ಗ್ಯಾಸ್‌

 

ನಳ

 

ಶೌಚಾಲಯ

 

ಬಾತ್‌ ರೂಂ

 

ರೇಡಿಯೋ

 

ಟಿ. ವಿ.

 

ಪೋನ್‌

 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು     ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೦೮ ೦೧ ೧೦ ೧೦ ೨೦ ೧೬ ೨೧ ೩೭ ೦೪ ೧೭ ೧೩ ೩೦

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಡಿಗ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೩೫ ೪೦ ೭೫ ೧೫ ೧೧ ೦೪ ೧೫

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೧೫ ೧೫ ೦೧ ೦೧ ೧೨ ಕುಂಬ್ರಿ ೧೦.೩೦ ೧೦.೩೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೨ ೧೦ ೦೪ ೨೮ ೧೯ ೪೭ ೨೫ ೨೩ ೪೮ ೨೩ ೧೮ ೪೧

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಸತಿಕಡೆ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೩ ೧೧ ೨೪ ೦೪ ೦೩ ೦೧ ೦೪

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೦೪ ೦೪ ೦೧ ೦೧ ೪ ಕುಂಬ್ರಿ .೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೦೪ ೦೨ ೧೦ ೦೬ ೧೬ ೦೮ ೦೭ ೧೫ ೦೧ ೦೬ ೦೫ ೧೧

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೬ ೦೯ ೧೫ ೦೩ ೦೩ ೦೩

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೦೩ ೦೩ ೦೨ ೦೨ ೨ ಕುಂಬ್ರಿ ೧.೦೦ .೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೦೩ ೦೩ ೦೧ ೦೧ ೦೨ ೦೧ ೦೬ ೦೬ ೧೨ ೦೫ ೦೫ ೧೦ ೦೪ ೦೩ ೦೭

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಕಾತೇಲಿ ಕಾಟೇಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೫೨ ೪೬ ೯೮ ೧೬ ೧೫ ೦೧ ೧೬

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೧೬ ೧೬ ೦೬ ೦೬ ೧೬ ಕುಂಬ್ರಿ ೧೪.೦೦ ೧೪.೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೪ ೩೨ ೨೪ ೫೬ ೩೭ ೩೧ ೩೮ ೦೫ ೩೪ ೩೧ ೬೫

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಗೋಡಸೇತ್ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೪೯ ೪೨ ೯೧ ೧೭ ೧೨ ೦೫ ೧೭

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೧೭ ೧೭ ೦೩ ೦೩ ೦೯.೦ ೦೪.೯೦ ೧೩.೯೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ

 

ಗ್ಯಾಸ್‌

 

ನಳ

 

ಶೌಚಾಲಯ

 

ಬಾತ್‌ ರೂಂ

 

ರೇಡಿಯೋ

 

ಟಿ. ವಿ.

 

ಪೋನ್‌

 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೬ ೧೬ ೦೨ ೩೦ ೧೩ ೪೨ ೩೦ ೨೫ ೫೫ ೦೨ ೨೭ ೨೬ ೫೩

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ತೆಲೋಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೪೨ ೩೫ ೭೮ ೧೨ ೦೯ ೦೩ ೧೨

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೧೨ ೧೨ ೧೨ ಕುಂಬ್ರಿ ೧೭.೦೦ ೧೭.೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೨ ೨೫ ೧೧ ೩೬ ೨೮ ೨೫ ೫೩ ೨೫ ೧೯ ೪೪

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಅಸುಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೯೩ ೧೯೪ ೩೮೭ ೬೬ ೫೬ ೧೦ ೬೬

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೬೬ ೬೬ ೪೦ ಕುಂಬ್ರಿ ೭೧.೦೦ ೭೧.೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೬೪ ೫೭ ೪೩ ೦೫ ೧೨೭ ೯೮ ೨೨೫ ೮೦ ೭೦ ೧೫೦ ೦೪ ೧೧೧ ೧೦೪ ೨೧೫

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಅಂಬೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೪೪ ೮೫ ೧೬೯ ೩೩ ೨೦ ೧೩ ೩೩

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೩೩ ೩೩ ೨೫ ೨೫ ೨೫ ಕುಂಬ್ರಿ ೪೨.೦೦ ೪೨.೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೨೯ ೦೨ ೦೧ ೩೦ ೦೫ ೫೨ ೪೪ ೯೬ ೬೪ ೫೫ ೧೧೯ ೦೫ ೫೫ ೪೯ ೧೦೪

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಗಂಗೋಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೪೭ ೧೪೨ ೨೮೯ ೩೩ ೨೩ ೧೦ ೩೩

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೩೩ ೩೩ ೦೩ ೦೩ ೦೬ ೫೦.೫೦ ೧೩೭.೧೨ ೧೮೭.೬೭

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೩೨ ೨೩ ೦೧ ೧೦೦ ೬೮ ೧೬೮ ೭೯ ೭೫ ೧೫೪ ೦೨ ೬೦ ೬೭ ೧೨೭

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಜಾಲಾವಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

 

ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೩೫ ೩೨ ೫೭ ೧೨ ೦೯ ೦೩ ೧೨

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೧೨ ೧೨ ೦೧ ೦೮ ೦೯ ೧೦ ಕುಂಬ್ರಿ ೧೫.೦೦ ೧೫.೦೦

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೧ ೧೧ ೦೫ ೧೪ ೧೪ ೨೮ ೨೧ ೧೭ ೨೮ ೦೨ ೧೯ ೧೫ ೩೪

 

 

ಸಮುದಾಯ : ಕುಣಬಿ ಗ್ರಾಮ : ಚಾಪೋಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು : ಜೋಯಿಡ ಜಿಲ್ಲೆ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಸತಿ ವಿವರಗಳು
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಮಾದರಿ ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೪೭ ೫೧ ೯೮ ೧೮ ೧೦ ೦೮ ೧೮

 

ನಿವೇಶನ ವಿವರ ವಿದ್ಯುತ್ಸೌಲಭ್ಯ ಭೂಮಿ ವಿವರ
ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಟ್ಟು ಒಣ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು
೧೮ ೧೮ ೦೨ ೦೨ ೦೪ ೨೦.೯೦ ೨೩.೨೧ ೪೪.೧೧

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ ನಳ ಶೌಚಾಲಯ ಬಾತ್‌ ರೂಂ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ. ವಿ. ಪೋನ್‌ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಲಿ ವಿಧವೆ ಅಂಗ ವಿಕಲ ಓಟಿನ ಕಾರ್ಡ್‌
ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು
೦೧ ೧೮ ೦೧ ೨೭ ೧೯ ೪೬ ೩೨ ೨೯ ೬೧ ೦೧ ೨೨ ೨೩ ೪೫