ಕುಣಬಿಯರ ಮನೆ

ಕುಣಬಿಯರ ಮನೆ

ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಣಬಿ ದೈವಗಳು

ನಿಸರ್ಗದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಣಬಿ ದೈವಗಳು

ಕುಣಬಿಯರ ಹೋಳಿಸಿಗ್ಮಾ ಕುಣಿತ

ಕುಣಬಿಯರ ಹೋಳಿಸಿಗ್ಮಾ ಕುಣಿತ

ಕುಣಬಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವ

ಕುಣಬಿಯರ ಮತ್ತೊಂದು ದೈವ

ಮರವೇ ದೈವ

ಮರವೇ ದೈವ

ಕುಣಬಿಯರ ಕೋಲು ಕುಣಿತ

ಕುಣಬಿಯರ ಕೋಲು ಕುಣಿತ

ಕುಣಬಿ ಗಮಟೆ ಕುಣಿತ

ಕುಣಬಿ ಗಮಟೆ ಕುಣಿತ

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕುಡುಬಿ ನೃತ್ಯ

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕುಡುಬಿ ನೃತ್ಯ

ಕಾಡಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು

ಕಾಡಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸು

ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ

ಕಾಡಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ

ಬಾಗಿಲ ಮೇಲು ಚಿತ್ತಾರ

ಬಾಗಿಲ ಮೇಲು ಚಿತ್ತಾರ

ಬಾಗಿಲು ಚಿತ್ತಾರ

ಬಾಗಿಲು ಚಿತ್ತಾರ

ಕುಣಬಿಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ

ಕುಣಬಿಯರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ

ಕುಣಬಿಯರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಕುಣಬಿಯರನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಮೆಗಾನೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕುಣಬಿಯರ ಕುಮರಿ ಕೃಷಿ

ಮೆಗಾನೆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕುಣಬಿಯರ ಕುಮರಿ ಕೃಷಿ