ಅಂಗಿ     ೯೯

ಅಂಬಿಗರು ೨೦, ೩೩, ೩೭, ೩೮, ೪೦, ೪೩, ೪೭, ೪೮, ೫೨, ೫೪, ೫೫, ೫೮೬೧, ೬೫, ೭೨, ೭೬ ೭೭, ೮೦, ೮೧, ೮೫, ೮೬, ೯೬, ೧೦೦, ೧೨೭, ೧೩೧, ೧೩೯, ೧೬೩, ೧೬೬, ೧೭೧, ೧೭೩, ೧೭೪, ೧೮೧, ೧೮೪, ೧೮೬, ೧೮೯, ೧೯೦, ೧೯೨, ೨೦೯,   ೨೧೦, ೨೧೭

ಅರ್ಜೆಂಟ್ ೧೪೭, ೧೮೩, ೭೧, ೭೭, ೮೦, ೯೦, ೧೦೯, ೧೬೩, ೧೬೪, ೧೭೭, ೧೭೮, ೧೮೫, ೧೮೬, ೨೦೧

ಅಡವಿ    ೧೩೧, ೧೪೨

ಅಡಿಕೆ    ೨೬

ಅದ್ವಾನ ೮೩

ಅಭ್ಯಾಸ ೭೪

ಅಮೀರ್ ಸಾಬ್ ೬೭, ೭೦

ಆಂಧ್ರ    ೮೯, ೯೦, ೯೯, ೧೦೦, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೭, ೧೦೮, ೨೦೦

ಆರ್ಡರ್ ೧೬೨, ೧೬೫, ೧೬೮, ೧೭೦, ೧೭೯, ೧೮೨, ೧೯೪

ಆದಿಶಕ್ತಿ  ೭೯, ೧೫೩

ಆದೋನಿ ಜೆಟ್ಟಿ ೧೪೩, ೧೪೭

ಆನ್ಸ್ಯಾನ ೯, ೪೩, ೬೫,

ಆನೆಗೊಂದಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ೭೯

ಆನೆಗೊಂದಿ ೨, ೩, ೬೮, ೨೦, ೩೧ ೩೩, ೩೫, ೪೧, ೫೩, ೫೪, ೬೧, ೬೫, ೬೬, ೭೦, ೭೧, ೭೪, ೭೬, ೭೭, ೮೧, ೮೪, ೮೬, ೮೯, ೯೦೯೨, ೯೪, ೯೫, ೯೯, ೧೦೧, ೧೦೩, ೧೦೭, ೧೧೨, ೧೧೬, ೧೧೮, ೧೨೦, ೧೨೪, ೧೨೫೧೩೧, ೧೩೫, ೧೩೭, ೧೪೦, ೧೪೯, ೧೫೬, ೧೬೦, ೧೬೩೬೪

ಆಯುಧ ೧೦೧, ೧೬೭, ೧೭೭, ೧೮೩

ಆರಂಡಿ  ೨೦, ೯೩, ೯೬, ೯೭, ೧೨೭, ೧೩೦, ೧೩೨, ೧೩೫, ೧೬೬, ೧೬೭, ೨೧೫, ೨೧೭, ೨೧೮, ೨೨೦,

ಆಲ ೧೩೧, ೧೭೧, ೧೭೨,

ಆಹುತಿ ೬೦

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೧೧೧, ೧೧೩, ೧೯೯

ಇಟ್ಗಿಲೋರು ೧೨೯, ೧೪೪

ಇನಾಮು ೮೯, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೯೯, ೨೦೭

ಇರಕಟ್ಟು            ೧೩೭, ೧೬೩

ಇರಿಶೆಟ್ಟಿ ೩೦೩೨, ೪೨, ೫೦

ಇರುವಿ ೮೮, ೧೭೮, ೧೭೯

ಇಲಾಸ  ೩೧,೭೧, ೬೬,

ಇಲಾಖೆ  ೮೯

ಈಶ್ವರ   ೨, ೭೮, ೮೪, ೮೭, ೮೮, ೧೨೮, ೧೮೦, ೧೮೫, ೨೧೭,

ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ   ೫೮

ಉಚ್ಚಿ     ೨೪, ೪೫, ೪೬

ಉಡ್ದಾರ ೬

ಉಣ್ಣ ನೀರ ಸಮುದ್ರ ೫೬

ಉದ್ಧ ೫೭

ಉಫಾಸ            ೩೪

ಊಟ ೨೮, ೧೪೧

ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ೧೪೦, ೨೨೧

ಊರು   ೨೭, ೩೨, ೩೩, ೩೫, ೩೭, ೩೮, ೪೪, ೪೭, ೭೪, ೭೬, ೮೯, ೯೦, ೯೨, ೯೪, ೯೫, ೯೯, ೧೦೧, ೧೦೩, ೧೦೭, ೧೧೨, ೧೧೬, ೧೧೮, ೧೨೦, ೧೨೪, ೧೨೫, ೧೩೧, ೧೩೫, ೧೩೭, ೧೪೦, ೧೪೯, ೧೫೬, ೧೬೦, ೧೬೩-೬೪

ಎಕ್ರೆ ೫೮, ೬೯, ೧೩೮, ೧೪೨

ಎಮ್ಮೆ ೭೧

ಎಲುಬು ೨೮, ೫೫, ೫೯

ಎಲೆವನಂತ್ರ ೧೩೬

ಏಟ ೪೬

ಒಂಟೆ ೯, ೪೩, ೭೧, ೭೭, ೧೦೬, ೧೬೩, ೧೭೮, ೧೮೬

ಒಣಕಿ ೪೯, ೫೫, ೬೧, ೧೪೬

ಒಲಿಗುಂಡಿ ೨೨

ಒಳ್ಳೆಣ್ಣಿ ೫೫

ಓಣಿ ೩೪, ೩೫

ಓರಗಲ್ಲು ೫೪, ೫೯, ೬೧, ೬೨, ೬೫, ೬೭, ೭೦, ೮೯, ೯೧, ೯೩, ೯೫, ೯೯, ೧೦೧, ೧೦೯, ೨೦೦

ಓಲಿಕೆರಾಮ ೬, ೭, ೧೧, ೧೨, ೧೬, ೧೮, ೨೦, ೨೧, ೩೦, ೩೩, ೩೪, ೩೬, ೩೮, ೩೯, ೪೧, ೪೫, ೪೬, ೧೪೬, ೧೪೯, ೧೫೨, ೧೫೩, ೧೫೫, ೧೫೯, ೧೬೮, ೧೭೧, ೧೭೩, ೧೭೫, ೧೯೩

ಔಷಧಿ ೨೯

ಕಂಪ್ಲಿ ೨, ೩, ೬೮, ೧೩, ೨೦, ೩೨, ೩೬, ೭೦, ೧೧೬, ೧೩೧, ೧೩೩, ೧೪೦, ೧೭೭, ೨೦೦

ಕಂಪಿಲರಾಜ ೮, ೧೧, ೨೧, ೨೪, ೩೨, ೩೫, ೩೮, ೪೧, ೪೩, ೪೫, ೫೧, ೫೨, ೭೦, ೭೬, ೮೧, ೯೬, ೯೭, ೧೦೨, ೧೦೮, ೧೧೮, ೧೧೯, ೧೨೧, ೧೨೪, ೧೨೬, ೧೩೪, ೧೩೫, ೧೪೪, ೧೬೦, ೧೬೨, ೧೬೪, ೧೭೩, ೧೭೫, ೧೭೮, ೧೮೫, ೧೮೭-೮೯, ೧೪೦, ೧೪೯, ೧೫೬, ೧೬೦, ೧೬೩-೬೪ ೧೯೩-೯೪, ೨೦೦, ೨೧೧

ಕಂಪ್ಲಿಟು ೧೮೫

ಕಂಬಳಿ ೫೧, ೧೨೦, ೧೨೫, ೧೨೬, ೧೨೭, ೧೨೯೩೨, ೧೫೭, ೧೬೩, ೧೮೮, ೧೯೫, ೨೦೬

ಕಛೇರಿ ೩೨, ೩೫, ೪೩, ೫೦, ೫೩, ೯೬, ೧೧೮, ೧೩೩, ೧೫೯, ೧೬೦, ೨೦೦

ಕಟಿಗೇರು ೧೬೪, ೧೬೬, ೧೬೮, ೧೭೧, ೧೭೪, ೧೯೬

ಕಡ್ಡಿಬಾಕ್ಲ ೪೯, ೮೩, ೮೪, ೧೪೬, ೧೫೯, ೧೬೮, ೧೮೬

ಕಡ್ಲಿ ೬೨, ೬೩, ೮೫, ೮೬

ಕನ್ನಡಿ ಮನಿ ೩೭

ಕರ್ನಾಟಕ ೮೯, ೯೦, ೯೨, ೯೬, ೯೯, ೧೦೨, ೧೦೩, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೮೭, ೧೯೧, ೨೦೦, ೨೦೭

ಕಬ್ಬಿಣಗುಂಡು ೧೩, ೧೩೮

ಕರಡಿ ೬೭, ೬೯, ೭೫

ಕರಣಗಿ ೯೫

ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲ ೧

ಕಳ್ಳನಾಯಿ ೩೬

ಕಾಣಿಗನಸೊಪ್ಪು ೧೨೭

ಕಾಸಬಾಕು ೧೩೬

ಕಾಸು ೨೩, ೨೫

ಕಾವು ೨೩

ಕ್ವಾಣ ೭೯

ಕ್ವಾಮಟ್ರು ೩೧, ೩೪, ೩೫, ೫೦

ಕಿವಿ ೬೯, ೧೫೬, ೧೯೦

ಕುಂಕುಮ ೧೩೦

ಕುಂಬಾರ ೧೧೪

ಕುಂಭ ೧೫೦

ಕುರ್ಜಿ ೮೭, ೧೦೫, ೧೨೧, ೧೬೩

ಕುಡಗೋಲು ೧೮೬-೮೯

ಕುಣಿ ೬೩

ಕುಪ್ಳಿಸಿ ೬

ಕುಬಸ ೧೯, ೨೨, ೪೧, ೪೨, ೪೫

ಕುಮಾರ ರಾಮ ೬, ೭, ೧೧, ೧೨, ೧೬, ೨೧, ೨೬, ೨೭, ೩೬, ೫೦-೫೩, ೬೧, ೬೫, ೬೭, ೬೯-೭೬, ೭೮, ೭೯, ೮೧-೮೭, ೮೯, ೯೨, ೯೩, ೯೫-೯೯, ೧೦೧, ೧೦೪, ೧೦೬-೧೦, ೧೧೨-೨೧, ೧೨೩-೨೪, ೧೨೬-೨೮, ೧೩೦-೧೩೪, ೧೩೭, ೧೪೦-೫೦, ೧೫೪-೫೯, ೧೬೨, ೧೬೪-೬೬, ೧೭೦, ೧೭೨, ೧೭೪-೭೯, ೧೮೧, ೧೮೪, ೧೮೭, ೧೯೦-೯೬, ೨೦೦, ೨೦೩-೨೦೮, ೨೧೦-೧೨, ೨೨೧

ಕುಲ ೩೦

ಕುಳು ೯೭

ಕೆರೆ ೬೨

ಕೇಜಿ ೬೬

ಕೊಡಪಾನಕ ೩೪, ೩೫

ಕೊಬ್ಬರಿ ೫೪, ೬೬, ೯೧, ೯೪

ಕೊಬ್ಬು ೩೬, ೯೭, ೯೯, ೧೦೯, ೧೬೪, ೧೭೬, ೧೯೦

ಕೊಳ್ಳಪದಕ ೩೨, ೩೩

ಕೋಟಿಲಿಂಗ ೨೦೨

ಕೋಣ ೧೫೦

ಕೋಳಿ ೩೨, ೩೬

ಕೌದಿ ೭೭

ಖಂಡಗ ೫೫, ೧೫೦

ಖಡ್ಗ ೧೬೭

ಗಂಗಾಜ್ಞಾ ೧೦೮

ಗಂಧ ೬, ೧೨, ೧೨೮, ೧೨೯, ೧೩೦, ೧೮೦

ಗಜ ೫೭, ೫೮, ೭೨, ೮೫, ೯೨

ಗಡ್ಡ ೧೦೦, ೧೦೩-೦೪, ೧೦೭-೦೮, ೧೭೬, ೧೯೦

ಗಡಾಡಿ ೩೪, ೬೧

ಗಣಪತಿ ೫೪, ೫೮, ೫೯, ೬೨, ೬೭, ೭೦, ೭೪, ೮೦-೮೩, ೮೫-೮೭, ೮೮-೯೦, ೯೨, ೯೪, ೯೫, ೯೯, ೧೦೧, ೨೦೦

ಗಣರಾಮ ೫೪, ೮೦, ೨೦೦

ಗರಡಿ ೧೫೯, ೧೬೮

ಗಲಾಟೆ ೮೦

ಗವಾಕ್ಷಿ ೩೮, ೧೦೧, ೧೭೮

ಗವಿ ೧೭೨

ಗಾವುದ ೯೩, ೯೬, ೧೩೫

ಗಾಳಿಮಾರಮ್ಮ ೭೯, ೧೪೬-೫೧, ೧೫೩

ಗ್ವಾಡಿ ೧೮, ೭೩

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ೧೫೫

ಗುಂಡು ೨೭-೨೯, ೬೩, ೭೫, ೧೦೦, ೧೭೭, ೨೦೩

ಗುಂತಕಲ್ಲ ಜಟ್ಟಿ ೧೪೩, ೧೪೯

ಗುಡ್ಡ ೭೫, ೧೩೭

ಗುಡಿಮಿ ೭೯

ಗುಜ್ಲೋರು ೧೨೯, ೧೪೪

ಗುಡ್‌ಸಾಬ್‌೬೭, ೭೦, ೭೬, ೭೮

ಗೋದಿ ೪೪, ೫೫,

ಗೋಲಿ ೧೫

ಚಂದ್ರಾಯುಧ ೫೮, ೬೦, ೬೧, ೬೫, ೭೨, ೭೭, ೮೦, ೮೫, ೯೬, ೧೦೩, ೧೩೫, ೧೫೬, ೧೫೮, ೧೬೩, ೧೬೭, ೧೬೯, ೧೭೧, ೧೮೨, ೧೮೩, ೧೮೬, ೧೮೭, ೧೮೯, ೨೦೨, ೨೦೯, ೨೧೩

ಚರಗಿ ೧೮, ೧೬೦, ೧೬೧

ಚಾವುಲರಾಜ ೧೧, ೧೧೩, ೧೧೮, ೧೨೧, ೧೨೪, ೧೩೧

ಚಿಕ್ಕ ತಿರುಪತಿ ೫೪

ಚಿತ್ರಗಿರಿ ೧೧೧, ೧೨೪

ಚಿಪ್ಲೋರು ೧೨೯

ಚುಕ್ಕಾಡಿಪರ್ದಿ ೩೧

ಚೆಂಡು ೨೭, ೧೪೦, ೧೪೨, ೧೪೩, ೧೪೫-೪೭, ೧೪೯-೧೫೩, ೧೫೫, ೧೫೭, ೧೫೮, ೧೬೨, ೧೬೩,

ಚೆಂಡಾಟ ೧೩೭, ೧೩೮

ಚೆಲುವಿ ೭೬, ೭೮, ೧೦೪, ೧೧೨, ೧೯೭

ಛೋಡ್ ೧೦೦, ೧೮೧, ೧೮೫

ಜಗದಾಂಬ ೧

ಜಗ್ಗಿ ೫೭

ಜಟಿಂಗೇಶ್ವರ ೨, ೩, ೧೩, ೪೦, ೮೨, ೯೮, ೧೪೦, ೧೬೬, ೧೬೭, ೧೮೧, ೨೦೦, ೨೧೭

ಜನಿವಾರ ೧೮೦

ಜಮಖಾನ ೧೯, ೧೬೧

ಜಲ್ಮ ೧೭೩

ಜಾಜ ೨೨೧

ಜಾತಿ ೨೧, ೨೩, ೨೫

ಜಾತ್ರೆ ೧೪೮

ಜೇಲು ೫೧, ೧೪೬

ಟಪಾಲು ೧೨೫

ಟುಪಾಕ ೧೭೬

ಟೆಂಗಿನ ಜುಟ್ಟು ೧೮೦

ಟೈಮು ೮೩, ೧೨೭, ೧೩೬, ೧೩೭, ೧೪೨, ೧೬೦

ಟೋಪಿ ೯೯, ೧೦೩, ೧೭೬, ೧೯೧, ೨೦೧

ಡಿಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಕಂಡ ನವಾಬುದಾರ ೫೮, ೧೬೫, ೧೭೬, ೧೭೭, ೧೮೧, ೧೯೭

ಡೆಬ್ಬಿ ೫೫

ಡೊಳ್ಳು ೧೦, ೭೧

ತಂತ್ರ ೨೪, ೧೮೧

ತಕ್ಕಡಿ ೧೧೦

ತಳವಾರ ೧೧೯, ೨೧೧

ತಾಳನು ಹೊತ್ತಿಗೆ ೧೮೦

ತಾಳಿ ೧೨೩-೧೨೪, ೧೨೬-೩೦, ೧೩೩, ೧೫೭, ೧೬೧, ೧೮೮, ೧೯೫

ತಿಮಂಗಲ ಮೀನು ೫೭

ತುಪ್ಪ ಸಮುದ್ರ ೫೬

ತುಫಾಕು ೭೧

ತುರುಕೂರು ೧೦೫, ೧೭೬, ೧೭೮, ೧೮೨, ೧೯೧

ತೂಕ ೧೧೦, ೧೧೮

ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ೯, ೬೯, ೧೨೭

ತೊಟ್ಲ ೬, ೯೨, ೯೩, ೧೧೩, ೧೧೫

ತೋಲ ೩೦, ೩೧, ೩೨, ೩೩, ೩೫, ೪೨, ೫೦

ಥೇರು ೨, ೯

ದನ ೩೬, ೭೧, ೭೨, ೭೪, ೭೮

ದರಗ ೨೧೪

ದಸ್ತಗಿರಿ ೧೯೮, ೧೯೯

ದಾನ ೧೦೨

ದಾರಿ ೭೪, ೭೫, ೭೬

ದ್ರಾಕ್ಷಿ ೬೯

ದೀಪ ೮೮

ದೇವಿತಿರು ೫೪ಪತಿ

ದೇವೀಶ್ವರ ೧೭೨, ೧೭೫, ೧೮೨

ದೇವೇಂದ್ರ ೧೮೦

ದೈವ ೯

ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ೮೩

ಧ್ಯಾನ ೨೭

ನಗದು ೨೨, ೩೦

ನರ್ತ್‌ ೧೧೨, ೧೧೪, ೧೧೭

ನಯ್ಯಾಪೈಸೆ ೩೯, ೯೦, ೧೦೭

ನಾಗತಿರುಪತಿ ೫೪

ನಾಗರಕೋಲು ೧೮೦

ನಾಗೀಶ್ವರ ೧೨೭, ೧೭೫, ೧೮೨

ನಾಗೇಂದ್ರ ೬೭

ನಾಯಕರು ೩೪, ೩೬, ೪೨, ೫೦, ೧೨೯, ೧೪೪

ನಾಯಿ ೩೬

ನ್ಯಾಯ ೫೧

ನಿಂಬೆ ಚೆಂಡು ೧೩೮

ನೀರು ೩೨, ೬೬, ೬೭, ೬೮, ೯೧, ೯೩, ೯೭, ೧೬೦, ೧೬೧

ನೀಲಸಮುದ್ರ ೫೬

ನೆಲಗರಡಿ ೧೪೬

ನೆಲಮನೆ ೧೪೭, ೧೫೯, ೧೬೮, ೧೭೨

ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ೮೩, ೧೮೬

ಪಂಚಾಯತಿ ೪೩, ೫೧

ಪಡಗ ೫೦

ಪಣ್ತಿ ೫೫, ೫೬

ಪಟೇಲ್ ಸಾಬ್ ೬೭, ೭೦, ೭೧

ಪತ್ರ ೫೮, ೬೫, ೬೬, ೮೯, ೯೦, ೯೫, ೯೯, ೧೧೬, ೧೨೫

ಪತ್ರಾಳ ೮೩

ಪದಕ ೩೫

ಪಠಾನ ೧೭೬

ಪರಾಕ್ರ ೨೮, ೭೩, ೭೯, ೧೦೯, ೧೭೭

ಪಾದಾಜ್ಞ ೩೫

ಪಾಂಟಿಗಿ ೪೫, ೬೮, ೧೫೬

ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ೧೬, ೨೦, ೨೨, ೨೬, ೨೯, ೩೦-೩೩, ೩೭, ೩೮, ೪೧-೪೪, ೪೯, ೧೬೯

ಪಾಲ್ಕಿ ೯, ೧೦

ಪಾವಲಿ ೧೫, ೧೧೦, ೧೧, ೧೧೮

ಪಿಂಡ ೬೪

ಪುಟ್ಯಾಲ ೭೧

ಪುಟ್ಟಿ ೧೫೪, ೧೫೭

ಪುರಾಣ ೧೮೫

ಪೆಟ್ಟಗಿ ೫೦, ೬೬

ಪೌರ್ ೨೯

ಫಕೀರಸಾಬ್ ೬೭, ೭೦, ೭೧

ಬಂಗಾರ ೪, ೬, ೮, ೧೦, ೨೪, ೩೦, ೩೧, ೩೩, ೩೫, ೪೨, ೮೨, ೮೭, ೯೯, ೧೧೦, ೧೩೮, ೧೪೧-೪೨, ೧೪೫, ೧೪೮-೪೯, ೧೫೭, ೧೭೬, ೧೭೯, ೧೯೮, ೨೦೧, ೨೧೦-೧೧

ಬಂಡಿ ೮, ೫೪, ೫೬, ೫೯, ೧೨೭

ಬಂದೂಕು ೭೧, ೧೭೬

ಬಚ್ಚಣ್ಣ ೧೧, ೧೬, ೧೮, ೩೬, ೫೧-೫೩, ೯೬, ೯೭, ೧೦೧, ೧೦೨, ೧೦೮-೧೦, ೧೧೬, ೧೧೯-೨೦, ೧೨೪-೨೬, ೧೩೧, ೧೩೩-೩೪, ೧೩೭, ೧೪೬-೪೮, ೧೫೫, ೧೫೯-೬೦, ೧೬೨, ೧೬೫, ೧೬೮, ೧೭೧-೧೭೫, ೧೭೮, ೧೭೯, ೧೮೪, ೧೮೭-೮೯, ೧೯೩, ೧೯೪, ೨೦೩, ೨೧೧, ೨೧೯

ಬಜಾರ ೧೧, ೩೯, ೪೩, ೪೫, ೧೬೬

ಬಡತನ ೭೫

ಬಟ್ಲ ೬೬, ೯೧, ೯೪

ಬಟ್ಟೆ ೧೧೨, ೧೧೪, ೧೧೫, ೧೧೯, ೧೫೮, ೧೬೨, ೧೬೪

ಬನ್ನಿತಪ್ಲ ೫೦

ಬಲಿ ೩೭, ೩೮

ಬಲೆ ೧೩೭

ಬಾಡಿಗೆ ೮೯

ಬಾದಶಹ ೮೮, ೮೯

ಬಾರಕೋಲ ೪೫

ಬಾಲಗ್ರಹ ಪುಸ್ತಕ ೧೮೦

ಬಾಳವನಂತ್ರ ೧೩೭

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ೩, ೪, ೫, ೬, ೧೧, ೧೭, ೪೧, ೮೨, ೮೪, ೯೯, ೧೪೬, ೧೫೭, ೧೭೫, ೨೦೬

ಬ್ಯಾಟೆ ೭೯, ೧೩೫-೩೭, ೧೪೨, ೧೫೦, ೧೫೨, ೧೬೦, ೧೮೬, ೧೮೭, ೧೮೯

ಬ್ಯಾಕಳಕಟ್ಗಿ ೩೯, ೧೧೨, ೧೨೮

ಬ್ಯಾಮುಣ್ರು ೩೪

ಬ್ಯಾಸಿಗಿ ೧೩೫, ೧೩೬

ಬೀಗ ೨೧, ೨೪, ೩೨, ೪೯, ೧೫೯

ಬಿಜ್ಲೋರು ೧೨೯

ಬುಡಗಿ ೫೭, ೯೯, ೧೭೬

ಬೂದಿ ೮೭, ೮೮

ಬೆಂಕಿ ೨೨

ಬೆಳ್ಳಿ ೧೨೮, ೧೭೬, ೧೭೯, ೨೧೪-೧೫

ಬೆಳ್ಳಿ ಸೂಜಿ ೧೭೫, ೨೧೫

ಬೆಳ್ಳಿತಂತಿ ೧೭೫

ಬೆಳ್ಳಿ ಜಪ್ನ ೧೭೬, ೨೦೧

ಬೆಳ್ಳಿ ಬುಡುಗಿ ೧೯೮, ೨೦೧

ಬೆಳ್ಳಿಯ ಅಂಗಿ ೧೯೮

ಬೋಗ್ಸಿ ೧೦೦, ೧೭೬, ೧೮೦

ಬೊಂಬಾಯಿ ಜಟ್ಟಿ ೧೪೯

ಭದ್ರತಿರುಪತಿ ೫೪

ಭೂದೇವಿಯಮ್ಮ ೧

ಭೂಮೀಪತ್ರ ೨೪

ಭೋಯಿ ಯಂಕಣ್ಣ ೫೪

ಮಂಡಾಳ ೮೫

ಮಂತ್ರಿ ೨೪, ೨೫, ೮೧, ೮೨, ೮೭, ೮೮, ೧೭೬, ೧೮೦, ೧೮೧

ಮಡಿವಸ್ತ್ರ ೧೮೦

ಮದರ್ ಸಾಬ್ ೬೭, ೭೦

ಮದುವೆ ೪೩, ೪೫, ೧೧೦, ೧೧೧, ೧೧೪, ೧೨೦, ೧೨೨-೧೨೭, ೧೩೧

ಮನಿದಾಸಿ ೪, ೫, ೬

ಮನಿ ಆರ್ಡರ್ ೯೪

ಮನಿ ರೆಕಾಟುಗಳು ೨೪

ಮರಾಠಿ ೧೧೧, ೧೧೨, ೧೯೯

ಮಲ್ಲಿಗಿ ೬೯

ಮಸೀದಿ ೨೧೬

ಮಸುರ ಸಮುದ್ರ ೫೬

ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ೧೯೯

ಮಾಂಸ ೯೭

ಮಾರ್ಗ ೧೮೧, ೧೮೫

ಮಾಣಿಕ್ಯ ೫೮-೬೧, ೬೫, ೭೨, ೭೭, ೮೨, ೮೩, ೯೬

ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ ೧೨೯

ಮಾರಿಕಚ್ಚು ೪೧

ಮ್ಯಾಳ ೧೦, ೭೧

ಮೀನು ೫೪, ೫೫, ೫೭-೬೧ ೬೫, ೭೨, ೭೭, ೮೦, ೮೧, ೮೫, ೯೬

ಮೀನಲೋನು ೧೪೪

ಮುಂಡ ೧೭೧, ೨೧೫

ಮುತ್ತಿನ ಚೆಂಡು ೧೩೮, ೧೪೧, ೧೪೨, ೧೪೫, ೧೪೮, ೧೫೭

ಮುತ್ತಿನ ಸೆರಗು ೧೪೦, ೧೭೩, ೧೮೩, ೧೮೬

ಮುನೀಶ್ವರ ೧೭೨, ೧೭೫, ೧೮೧, ೧೮೨

ಮುನಿತಿರುಪತಿ ೫೪

ಮುಳ್ಳು ೫೮

ಮೂರುಕಾಸಿನ ಹೆಣಸು ೨೧

ಮೂರಂಕಣ ೩೭

ಮೇಷ್ಟ್ರು ೧೧, ೧೩, ೧೫

ಮೇನ್ ೬೫

ಮೈಸೂರು ಜೆಟ್ಟಿ ೧೪೩

ಮೋಡ್ಯೋರು ೧೨೯, ೧೪೪

ಯುದ್ಧ ೭೮, ೮೦, ೯೦, ೧೮೩, ೧೮೪, ೧೮೮, ೧೯೦, ೨೧೨

ರಗ್ಗು ೨೧

ರಣಬೇನ ೧೦೦

ರಣವಿಲಿ ೧೩೫

ರಣಭೇರಿ ೧೭೬, ೧೭೭, ೨೦೩

ರತ್ನಾಕ್ಷಿ ೧೧೦-೧೧೪, ೧೧೮-೧೨೧, ೧೨೪, ೧೨-೨೯, ೧೩೧-೩೩, ೧೩೫, ೧೩೭-೩೮, ೧೪೮, ೧೫೦, ೧೫೩-೫೫, ೧೫೮, ೧೬೦-೬೪, ೧೬೩-೬೫, ೧೬೯-೭೦, ೧೭೩-೭೪, ೧೭೮-೭೯, ೧೮೨, ೧೮೫, ೧೮೮-೮೯, ೧೯೩-೯೪, ೧೯೬-೯೮

ರಥ ೫೬, ೧೨೫

ರಬ್ಬರ್ ಚೆಂಡು ೧೩೮

ರಾಗಿತಪ್ಪ ೧೯, ೨೨, ೪೧, ೪೨, ೫೦

ರಾತ್ರಿ ೬೨

ರಸ್ತಾ ೧೮೧, ೧೮೫

ರುಚಿ ೨೯

ರುದ್ರತಿರುಪತಿ ೫೪

ರೊಟ್ಟಿ ೪೪

ಲಗ್ನ ೧೨೨-೨೩, ೧೨೭, ೧೩೧, ೧೬೩-೬೪, ೧೮೪, ೧೮೮, ೨೦೬-೦೭

ಲಗ್ನ ಪತ್ರ ೧೨೫

ಲಾಲಿಸಾಬ್ ೧೭೬

ಲುಚ್ಚಾ ೨೩

ಲೆಖ್ಖ ೧೦೨

ಲೋಭಾನ ೧೪೦

ವಜ್ರ ೫೦, ೫೮-೬೧, ೬೫, ೭೨, ೭೭,

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ೧೯೭

ವಸೂಲು ೮೮, ೮೯

ವಾಚ ೮೮, ೮೯

ವಾಯ್ಲೋರು ೧೨೯, ೧೪೪

ವಾಲಿ ೧೬೧

ವಿಭೂತಿ ೨೨೧

ವಿಷ ಸಮುದ್ರ ೫೬

ವಿಷ್ಣು ೧೨೮, ೧೮೦, ೧೮೫

ವಿಳಾಸ ೬೧

ಶಕ್ತಿ ೧೦೯

ಶಾರದಂಬ ೧

ಶಾಲ ೧೧೦

ಶಾಸ್ತ್ರ ೧೮೦, ೧೮೧, ೧೮೫

ಶ್ಯಾನಭೋಗ ೩೪, ೪೨, ೫೦, ೮೨, ೧೨೮, ೧೮೦

ಸಂಚಗಾರ ೧೪೪, ೧೪೫, ೧೫೧

ಸಂಡೂರ ೨೧೬, ೨೧೭

ಸಂಬಳ ೬೭, ೭೪, ೮೯, ೯೧, ೯೪, ೯೫, ೧೦೭, ೧೦೮, ೨೦೭

ಸಮಾಧಿ ೨೧೪

ಸರಸ್ವತಿ ೧, ೧೨

ಸರಪಣ ೩೩, ೫೨, ೬೦, ೬೧, ೬೫, ೭೨, ೭೭, ೭೮, ೧೦೩, ೧೪೬, ೧೪೭, ೧೪೮, ೧೫೯, ೧೬೮, ೧೮೬

ಸಲಾಂ ೩೩, ೧೦೪, ೧೦೭, ೧೦೮, ೧೯೦, ೨೦೫

ಸಾಹೆಬ್ರೆ ೧೦೦, ೧೭೬, ೧೭೯, ೧೯೧, ೧೯೮, ೨೦೪

ಸ್ಯಾಸಿ ೧೨೮

ಸ್ಟ್ಯಾಂಗ ೧೪೭

ಸಿಂಹಾಸನ ೧೩೪, ೧೩೯, ೧೬೨, ೨೦೦, ೨೧೦-೧೨

ಸುಂಕ್ಲಮ್ಮ ೭೯

ಸುಗ್ರೀವ ೧೬೧

ಸುಳಿ ೮೩, ೧೭೧, ೨೦೯, ೨೧೧

ಸೂರ್ಯ ೧೭೪, ೧೮೫, ೧೮೮, ೧೯೩, ೧೯೯

ಸೂಸಿ ೨೫, ೪೧, ೪೨, ೧೧೯, ೧೨೦, ೧೩೪, ೧೮೪, ೧೮೮

ಸೇದ್ಹಗ್ಗ ೩೯, ೪೦

ಹಂದ್ರ ೧೨೭

ಹಂಪಕ್ಕ ೧೧, ೯೮, ೧೨೦, ೧೪೨, ೧೬೬, ೧೭೩, ೧೭೫

ಹಂಪಯ್ಯ ೧೮, ೧೨೦, ೧೪೨, ೨೧೫

ಹಂದಿಬಲೆ ೩೩, ೩೫, ೩೮, ೪೧, ೬೪, ೬೫

ಹತ್ತಿನ ದಿಂಡು ೧೨, ೧೮, ೨೧, ೨೪, ೧೦೩

ಹತ್ರೆಣಿ ೧೨೭

ಹರಿಯಾಳದೇವಿ ೩-೬, ೧೧, ೧೨, ೧೮, ೨೧, ೨೪, ೫೩, ೭೬, ೯೭, ೧೧೮, ೧೨೦೧೨೧, ೧೩೪, ೧೪೦, ೧೫೯, ೧೬೯, ೧೭೨೭೩, ೧೭೫, ೧೯೪, ೨೧೧, ೨೨೦

ಹಾಲ್ಸಕ್ರೆಯನ್ನ ೧೫, ೧೮, ೯೮, ೧೪೧, ೧೬೦

ಹಾಲಸಮುದ್ರ ೫೬

ಹಿಂದಿ ೧೧೧, ೧೧೨, ೧೯೯

ಹಿರೆತಿರುಪತಿ ೫೪

ಹುಣಸೆ ತಪ್ಲ ೧೮, ೨೨, ೪೧, ೪೨, ೫೦

ಹುಶಾರ್ ೫೨, ೬೭, ೧೪೨, ೧೫೩

ಹುಸೇನ ಸಾಬ್ ೬೭, ೭೦

ಹುಸೇನಿ ೧೯೭-೦೨, ೨೦೭-೦೮, ೨೧೩, ೧೨೪

ಹುಲಿ ೬೭, ೬೮, ೬೯

ಹೊಳಿದಂಡಿ ೧೩೭, ೧೬೨

ಜ್ಞಾನ ೨೩, ೪೬, ೫೧, ೧೦೨