ಅಂಬಿಗರು ೫೯೭, ೫೯೯, ೬೦೬, ೬೧೨

ಅಂಬ್ರೆ ೩೯೮, ೩೯೯, ೪೧೫, ೪೧೯, ೪೨೪, ೪೨೬, ೪೮೩, ೪೮೫, ೭೬೮

ಅಗಸರು ೩೯೨, ೫೪೪, ೫೪೯, ೫೫೭

ಅಗಸಿ ೩೨೮, ೩೩೨, ೩೪೩, ೩೪೭, ೩೭೬, ೪೦೫, ೪೩೩, ೪೭೯, ೪೯೬, ೪೯೭, ೫೫೧, ೫೬೪, ೬೧೪, ೬೨೪

ಅಚ್ಚೇರು ೩೭೫, ೪೭೨, ೪೭೫, ೫೪೦-೪೩

ಅಡವಿ ಚಂಚರು ೩೪೫, ೩೫೩-೫೪

ಅತ್ರಾಣಿ ೪೯೯, ೫೦೨

ಅಬದ್ದು ೪೪೮

ಅರ್ಪಾವು ೪೦೨, ೪೦೩, ೫೧೬-೧೭, ೫೧೯, ೫೪೧

ಅವುಷದ್ಧ ೩೫೨, ೩೭೬, ೩೮೧, ೪೬೭, ೪೬೯-೭೦, ೪೨೭, ೪೮೦, ೪೮೬-೮೯, ೪೯೨-೯೪, ೫೦೮, ೫೧೨, ೫೬೦, ೫೬೨, ೫೭೭

ಆಂಧ್ರ ೨೫೨

ಆಕಳ ೨೫೪

ಆರ್ಡರ್‌ ೫೦೨, ೫೦೮

ಆದಿಶಕ್ತಿ ೨೮೮, ೫೬೧, ೬೧೯, ೭೬೦,

ಆರಂಡಿ ೫೧೧, ೬೨೨, ೬೨೪, ೬೨೮, ೬೩೦, ೬೪೨, ೬೫೧, ೬೭೪, ೬೭೫

ಆರ ಕಟ್ಟಿಗೇರು ೩೫೩, ೩೫೪

ಆಲದ ಗಿಡ ೬೨೬

ಇಂಗ್ಲೀಷು ೩೪೨, ೩೯೬, ೫೬೯

ಇಚಲ ಗಿಡ ೪೭೪, ೬೦೪

ಇರಿಶೆಟ್ಟಿ ೩೪೪, ೩೫೦, ೩೫೧

ಇಲಚಿ ೬೫೬, ೬೯೮, ೭೦೨, ೭೦೩, ೭೧೧, ೭೧೮, ೭೨೦

ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣ ೫೦೧, ೫೦೨, ೫೧೩, ೬೭೯-೮೨, ೬೯೩, ೭೨೪, ೭೩೨

ಇಲಾಸ ೪೩೩

ಇಷಾ ೩೧೨, ೩೧೫, ೪೫೪

ಈಡಿಗರು ೬೦೪

ಈರಮ್ಮ ೬೮೭

ಈಶ್ವರ ೨೪೮, ೨೬೫, ೪೧೦, ೫೬೧, ೫೬೩, ೫೭೫, ೬೧೬, ೭೬೦, ೭೬೯

ಉಕ್ಕಿನ ಮನಿ ೫೮೫

ಉಗಾದಿಪಾಡ್ಯ ೨೨೭-೨೮, ೨೫೧

ಉಡ್ಯಕ್ಕಿ ೨೭೨, ೩೭೩

ಉಡಿ ೨೬೮, ೩೫೬, ೩೮೮, ೪೪೯

ಉದ್ರಿಗಿರಿಪಟ್ಣ ೪೪೦, ೪೪೭

ಉಪಾಸ ೨೫೯

ಉಪ್ಪಾರ ೩೨೮

ಉರಪಟ ೫೯೬

ಉಳ್ಳುಗ ೩೧೮, ೩೫೮

ಊರಗೊಲ್ಲ ೨೫೨

ಎಕ್ಕೆ ೪೧೯, ೪೨೪, ೪೨೬, ೪೮೫, ೪೯೯, ೭೬೮

ಎದಿನಗಂದಿ ೪೮೭, ೫೦೦, ೫೧೨, ೫೮೩, ೬೧೬, ೬೪೨, ೬೫೮, ೬೬೩, ೬೭೬, ೬೭೭, ೭೪೫, ೭೪೬, ೭೪೮-೫೦

ಎಮ್ಮೆ ೨೫೪, ೨೭೭

ಎಲ್ಲಮ್ಮ ೭೨೩, ೭೨೫, ೭೨೭, ೭೩೨, ೭೩೫

ಎಳ್ಳು ೪೦೧

ಏಷಾ ೩೧೩

ಏಳುಸಮುದ್ರ ೨೮೦

ಐನೋರು ೪೧೧, ೪೫೧, ೬೬೪, ೬೬೯

ಐನೋರು ಈರಮ್ಮ ೪೧೦, ೪೧೪, ೪೧೫, ೪೩೪

ಒಡ್ರು ೩೭೨-೭೩

ಒಕ್ಕಂಡು ೫೪೬

ಒಣಕಿ ೪೨೮, ೪೭೮, ೪೮೦, ೬೯೨

ಒಳ್ಳು ೪೮೧, ೪೮೪

ಓನಾಮ ೩೯೬

ಕಂಬಳಿ ೨೫೬

ಕಂಬಾರ ೩೭೩

ಕಂಚಾರಕಾಳ ೬೮೨, ೬೯೨

ಕಜ್ಜೂರ ೨೮೪, ೩೧೪, ೩೧೬, ೫೨೧

ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ ೫೧೯-೨೦, ೫೩೯, ೬೨೫

ಕಣ್ಣಿ ೩೭೭

ಕತ್ರಿ ಕುಡುಗೋಲು ೩೮೫, ೩೪೫, ೭೫೦-೫೨

ಕರ್ನಾಟ ೨೫೨, ೨೫೬

ಕಮಲ ಬೈಯಿನಾ ೫೯೬

ಕಮಲಮ್ಮ ೫೪೫

ಕರಡಿ ೨೨೮, ೨೩೭, ೩೯೮, ೪೩೭, ೪೩೮, ೪೮೮

ಕಾಂಭೋಜರಾಜ ೨೨೭, ೨೪೪, ೨೪೯, ೨೫೧, ೨೫೬, ೨೬೦-೬೪, ೨೬೭-೬೮, ೨೭೩, ೨೭೫, ೨೭೭, ೨೮೨-೮೪, ೨೯೪-೯೫, ೨೯೯, ೩೦೧-೦೩, ೩೦೬, ೩೦೯, ೩೧೧, ೩೧೭, ೩೨೨, ೩೩೦-೩೨, ೩೪೦, ೩೬೧, ೩೬೩, ೩೬೭, ೩೭೯, ೩೮೦, ೪೦೨, ೪೦೪, ೪೦೬-೦೯, ೪೧೪, ೪೧೭, ೪೨೨, ೪೨೯, ೪೩೪, ೪೩೯, ೪೫೮, ೪೮೩, ೪೬೫, ೪೯೧, ೪೯೩, ೫೦೦, ೫೦೭, ೫೧೧, ೫೧೫, ೫೧೭, ೫೫೯, ೫೮೨, ೬೧೫, ೬೭೨, ೬೪೭, ೬೪೯, ೬೫೨, ೭೫೮

ಕಾಮದೇವತೆ ೨೩೦-೩೨, ೨೩೮, ೨೪೮, ೨೫೧, ೨೭೮, ೨೮೦, ೨೮೭

ಕಾಶಿ ೨೮೩, ೨೮೫, ೨೯೬, ೪೬೧-೬೨, ೪೬೭, ೪೭೪, ೪೮೭

ಕಾಳಿಂಗ ೫೯೭

ಕ್ಯಾದಿಗಿ ಹೂವು ೭೬೮

ಕುಂದಲಮೊಲ ೨೨೮

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ೪೦೧, ೬೮೮, ೬೯೧

ಕುಂಬಾರ ೨೫೫, ೨೬೯, ೬೦೪

ಕುದುರೆ ೨೨೭, ೨೭೮, ೨೮೦-೮೧, ೩೦೯

ಕುರಿ ೨೫೪, ೨೫೮, ೨೭೬, ೩೮೦

ಕುರಿಹಟ್ಟಿ ೬೦೩

ಕುರುಬರು ೩೪೮, ೪೧೨, ೬೮೬, ೬೯೩

ಕುಲಚತ್ತಿರಿ ೩೪೦, ೪೮೭, ೫೦೦, ೫೦೯, ೫೧೨, ೭೨೨, ೨೩೩

ಕುಳ್ಳು ೩೦೧, ೩೧೨, ೩೨೫, ೪೧೮

ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲ ೨೨೭-೨೮, ೨೩೨, ೨೩೫, ೨೫೨-೫೪, ೨೬೫, ೪೭೬, ೪೮೩, ೬೬೩, ೭೬೦, ೭೭೦

ಕೂಡ್ಲೀಗಿ ೨೫೨-೫೩, ೨೭೪, ೪೨೨-೨೩

ಕೆಂಪುಗೊಲ್ಲ ೨೨೮, ೨೩೫, ೨೩೮, ೨೪೦, ೨೪೩, ೨೪೫, ೨೪೮

ಕೊಡಪಾನ ೨೬೩, ೩೭೩, ೫೧೪, ೭೫೪, ೭೫೬

ಕೊರಚರು ೬೮೪

ಕೋಗಿಲೆ೨೭೯, ೩೦೫, ೩೦೯, ೩೧೨

ಕೋಟ್ನಾಗ ೨೮೭, ೨೮೮, ೨೯೦, ೨೯೨

ಕೋದಾಂಡಸಿವ ೪೧೦

ಕೋಮಾರಿಸ್ವಾಮಿ ೭೭೦

ಕೋಳಿ ೨೬೬, ೩೮೦

ಕೌದಿ ೪೧೪, ೪೭೧, ೫೧೬, ೫೪೨, ೬೧೩

ಖಂಡುಗ ೬೯೨, ೬೯೬

ಖಣಾ ಅಡ್ಡಾಲಿ ೩೧೨

ಖೂನಿ ೪೬೦-೬೪

ಗಂಗ ೬೦೩, ೩೨೦

ಗಂಗಮ್ಮ ೨೭೦, ೫೯೩, ೫೯೯, ೭೫೯, ೭೬೧

ಗಂಗಾದೇವ್ತಿ ೨೯೯, ೫೯೩, ೬೧೦

ಗಂಗಾಳ ೩೨೫-೨೬, ೩೫೫, ೩೮೩, ೫೯೭

ಗಜಾ ೨೯೧, ೯೬೯೭

ಗಡಾರಿ ೨೭೯, ೨೯೦, ೨೯೩೯೪

ಗಡಿಗೆ ೨೬೯-೭೦, ೪೮೧, ೫೧೯, ೬೦೮, ೬೪೫

ಗಡಿಮಾನ ೩೬೬, ೩೭೬

ಗಣಂಗಳ ೬೮೬

ಗಬಾಕ್ಷಿ ೩೪೨, ೩೪೯, ೪೭೮

ಗವರ್ ಮೆಂಟ ೩೬೮, ೫೦೭-೦೮, ೭೦೧

ಗಳೇವು ೪೨೨

ಗಾಜಿನ ಬುಡ್ಡಿ ೩೮೧, ೪೦೮, ೫೦೦, ೬೧೬, ೬೪೭, ೬೫೦, ೬೫೩, ೬೫೭, ೬೫೯, ೬೬೪, ೬೬೬, ೬೬೯

ಗಾವುದ ೨೨೮, ೨೭೮, ೨೮೩, ೨೯೧, ೪೯೯, ೫೧೧, ೫೧೩, ೫೧೫, ೫೩೨, ೫೫೫, ೫೬೦, ೫೬೯, ೬೨೮, ೬೪೧, ೬೪೭, ೬೭೯, ೭೪೫, ೭೪೮, ೭೫೦

ಗ್ಯಾನ ೨೫೩, ೨೭೧, ೩೭೦, ೩೯೯, ೫೧೨

ಗಿಣಿ ೨೭೯-೮೦, ೨೯೦-೯೧, ೩೦೫-೦೬, ೩೦೯, ೩೧೨, ೪೫೧, ೪೫೪, ೪೫೬-೫೮

ಗಿರಿದೇವಿ ೨೬೦, ೩೧೭, ೩೩೪, ೭೬೪

ಗುಂಡಾಲಿ ೭೦೯

ಗುಗ್ರಿ ೫೬೯-೭೦,೬೭೬

ಗುಡಾರ ೭೨೪

ಗುಡಿಮೆಕಾಯಿ ೪೦೫

ಗುಬ್ಬಿ ೨೮೦, ೨೯೦೯೧, ೫೨೫, ೫೨೭

ಗುಮಾಸ್ತರು ೫೬೩

ಗೊಲ್ರಕೃಷ್ಣ ೬೭೬, ೭೧೦

ಗೊಲ್ರ ಚಿತ್ತಪ್ಪ ೨೫೪, ೨೫೬, ೨೫೮, ೨೬೩, ೨೬೭-೬೮, ೨೬೯, ೨೭೫

ಗೋರ್ಕ ೨೩೧, ೨೩೪, ೨೪೨, ೨೬೫, ೨೮೭

ಗೋತ್ರ ೨೬೩

ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ ೨೩೦-೩೧, ೨೩೬, ೨೩೯, ೨೩೪, ೨೪೨,೨೬೫, ೨೮೭

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ೨೩೫

ಗೋಪಿದೇವತಿ ೨೩೪, ೨೩೬, ೨೩೮, ೨೪೧, ೨೪೮

ಗೋವಿಂದ ೨೮೭, ೩೧೫, ೪೦೬-೦೭

ಗೋಸಿ ೨೮೧, ೨೮೪

ಚಂದ್ರಾಯುಧ ೨೬೮, ೪೧೭, ೫೨೯, ೫೫೭, ೫೬೭, ೫೬೯, ೫೮೭, ೫೯೨, ೬೦೦, ೬೧೧, ೬೩೬, ೬೭೦-೭೧, ೭೨೭

ಚಂಪೆ ೪೧

ಚಂಬು ೨೯೨, ೭೦೯

ಚಕ್ರಬಾಣ ೨೨೭, ೨೯೦, ೨೯೩, ೨೯೪

ಚರಿಗಿ ೨೫೯, ೨೭೬, ೨೭೯, ೨೯೮, ೩೫೦, ೩೫೨, ೩೫೦, ೩೫೨, ೩೫೫, ೪೪೭, ೪೬೩, ೪೮೧, ೫೧೯, ೫೨೦, ೬೩೦, ೭೦೫, ೭೧೦, ೭೧೨, ೭೩೪

ಚಲುಕಿ ೨೭೯, ೨೯೦, ೨೯೩, ೨೯೪

ಚಾಮಪುರ ಪಟ್ಣ ೨೩೯, ೨೪೨, ೨೫೬, ೨೫೮, ೩೧೧, ೩೩೦, ೩೪೩, ೩೪೫, ೩೭೪, ೩೭೬, ೩೮೩, ೩೮೬, ೩೯೫, ೪೧೦, ೪೪೭, ೪೪೮, ೪೨೪, ೪೩೦, ೪೩೩, ೪೩೭, ೪೩೯, ೪೫೮, ೪೬೩, ೪೬೫, ೪೬೭, ೫೦೦, ೫೦೨, ೫೦೬, ೫೦೭, ೫೧೧, ೫೧೫, ೫೫೯, ೫೬೫, ೬೧೫, ೬೨೭, ೬೪೯, ೬೫೨, ೬೭೯, ೭೦೧, ೭೩೩, ೭೫೯

ಚಾಮರಾಜ ೨೨೭, ೨೫೬, ೩೩೦, ೪೪೪, ೫೦೧, ೫೧೩, ೫೬೯, ೫೮೨, ೫೯೦, ೫೯೧, ೫೯೬, ೬೦೩, ೬೧೨, ೬೧೫-೧೬, ೬೧೯-೨೦, ೬೨೨, ೬೭೫, ೬೭೬, ೬೭೭

ಚ್ಯಾರಕ್ಕಿ ೫೧೭, ೫೧೮, ೫೨೦

ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ೫೯೬, ೫೯೭, ೬೦೧, ೬೧೦, ೬೧೧, ೬೧೨

ಚಿಕ್ಕ ಮಾವಳಿ ೨೭೯, ೨೯೧

ಚಿತ್ರ ಗಿರಿ ಪಟ್ಣ ೨೨೫, ೨೫೪, ೨೫೬, ೨೫೮, ೨೬೩, ೬೨೪, ೬೨೭, ೬೩೩, ೬೩೬, ೬೪೭, ೬೭೨

ಚಿತ್ರಾಂಗಿ ೬೨೨, ೬೨೪-೨೫, ೬೨೭, ೬೩೦, ೬೩೫, ೬೩೭-೩೮, ೬೪೦-೪೧, ೬೪೩, ೬೪೬, ೬೭೩-೭೪, ೬೭೬-೭೮

ಚಿತ್ತಿ ೨೭೧, ೪೬೫, ೪೬೭, ೪೯೬, ೭೪೬

ಚೆಳ್ಳಿಕೇರಿ ೨೫೨, ೨೫೭, ೨೭೪

ಚೋಳು ೪೦೯

ಛಟ್ನ ೫೫೪

ಜಂಗಮ ೬೯೩

ಜಟಿಂಗೇಶ್ವರ ೨೩೦, ೨೩೧, ೨೮೭, ೬೪೪, ೬೪೫, ೬೪೭, ೬೬೧

ಜವಳಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ೬೮೩

ಜಾಗರಣ ೩೮೨, ೬೯೬

ಜ್ವಾಳ ೩೧೪

ಜೀರಗೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ೫೧೬, ೫೩೭, ೫೫೪-೫೮, ೫೬೨

ಜೋಳಿಗಿ ೩೭೯, ೩೮೨, ೩೮೭, ೩೯೫, ೪೦೮-೦೯, ೪೧೧, ೪೧೪, ೪೮೧, ೬೯೧, ೬೮೬, ೬೮೪, ೬೯೨, ೭೦೮, ೭೦೯

ಟಂಕ ಬೈಯಿನಾ ೫೯೬, ೬೦೧, ೬೧೦, ೬೧೧

ಟೆಂಗಿನಕಾಯಿ ೪೧೭

ಟೆರ್ಲಿನ್, ಟೆರಿಕಾಟ ೫೦೩

ಟೇಮು ೨೪೦, ೪೪೧

ಟೋಪಿ ೩೭೯

ಡಂಗ್ರ ೫೩೭

ಡಬ್ಬಣ ೩೮೫

ಡಬ್ಬಿಗಳ ಮುಳ್ಳು ೩೭೨-೭೩, ೩೭೫, ೩೭೮, ೩೮೦, ೩೮೫, ೪೪೫, ೪೫೯, ೭೫೨

ಡಾಕಟ್ರ ರಾಮಯ್ಯ ೪೨೩

ಡಿರಸು ೭೧೦

ಡೊಳ್ಳು೨೨೭, ೭೦೧, ೭೨೦

ತಖ್ತ ೨೪೦

ತಳವಾರ ೨೪೪-೪೬, ೨೫೩, ೨೫೭, ೨೭೩, ೩೬೧-೬೨, ೫೫೭, ೫೬೪, ೫೬೭

ತಾಬೇಲು ೫೯೭

ತಾಯಿತ ೬೭೧

ತಾಳ ೩೫೧

ತಾಳೆಗಿಡ ೪೭೪

ತ್ವಾಟ ೫೪೯

ತಿಪ್ಪಯ್ಯ ೫೪೭, ೫೪೯, ೫೫೧, ೫೫೪, ೫೫೬, ೬೧೪

ತುರುಬ ೩೫೬, ೫೩೨

ತೆತ್ತೆ ೩೦೮

ತೊಂಟಗಿತ್ತಿ ೩೫೦, ೫೦೫, ೬೯೭, ೬೯೯, ೭೧೦-೧೬

ತೊಗೆ ೨೫೯, ೪೬೩, ೫೧೯, ೫೪೧

ತೊಟ್ಲ ೩೩೫, ೩೩೭, ೩೩೮, ೩೯, ೩೬೪, ೬೨೪, ೭೬೮

ತೋಲ ೩೫೨, ೭೪೯

ತೌಡು ೪೦೩, ೪೨೨

ದಡೇವು ೪೦೫, ೪೫೫, ೫೪೦, ೫೯೨

ದಾಸಗಿತ್ತಿ ೬೯೨, ೭೦೦, ೭೧೦, ೭೧೫-೧೬

ದಾಸಪ್ಪ ೩೧೫-೧೬, ೩೧೮-೨೧, ೩೩೧, ೩೨೯, ೩೪೧, ೩೮೮, ೪೪೪

ದಾವಣಗೇರಿ ೨೫೩-೫೪, ೨೭೪

ದ್ವಾತ್ರಾ ೩೦೨

ದೇವಗಿರಿ ೫೦೧, ೫೧೩, ೫೬೩, ೫೬೫, ೫೬೭, ೫೭೫-೭೬, ೫೭೯, ೬೭೬-೭೭

ದೇವಚತ್ತರಿ ೩೪೦, ೪೮೭, ೫೦೦, ೫೦೬, ೫೧೨, ೭೬೩, ೭೨೨

ದೇವಸ್ತಾನಿ ೫೬೩-೬೬, ೫೭೦-೭೧, ೫೭೩, ೫೭೫-೭೮

ದೇವಿ ತಿರುಪತಿ ೨೯೬, ೬೦೧

ದೇವೀಶ್ವರ ೨೩೧, ೨೪೨, ೨೬೫, ೨೮೨, ೨೮೮-೮೯, ೩೧೨

ದೇವೇಂದ್ರ ೨೩೦, ೬೨೦, ೭೬೦

ಧಾರವಾಡ ೫೨೨, ೫೫೧

ನರಸ ಬೈಯಿನಾ ೫೯೬, ೬೦೧

ನವಣಿ ೪೭೮, ೪೭೯, ೭೪೮

ನವಿಲು ೨೩೪, ೨೪೧, ೨೪೯

ನಾಗಚತ್ತರಿ ೩೪೦, ೪೮೭, ೫೦೦, ೫೦೬, ೫೧೨, ೭೨೨, ೭೬೩

ನಾಗ ತಿರುಪತಿ ೬೦೧, ೬೧೦

ನಾಗಮುನಿಶ್ವರ ೫೯೨, ೬೪೪-೪೫, ೬೪೭

ನಾಗರಕೋಲು ೩೯೫

ನಾಗೀಶ್ವರ ೨೮೭, ೨೮೮, ೨೮೯, ೨೯೫, ೩೧೨

ನಾಗೇಂದ್ರ ೫೬೩-೬೪, ೫೭೪-೭೫, ೫೯೩

ನಾರ್ಯಳ್ಳ ೨೪೨, ೫೮೦

ನಾರಾಯಣ ೨೮೭

ನಿವಾಳಿ ೩೦೩

ನೀಲವೇಣಿ ೨೨೭, ೨೩೬, ೨೩೮, ೨೪೦, ೨೪೧, ೨೪೩-೪೪, ೨೪೬-೪೭, ೨೫೭, ೩೦೨-೦೩

ನೀಲಮ್ಮ ೭೫೯

ನೆಗ್ಗಿನ ಮುಳ್ಳು ೩೭೨, ೩೭೫, ೩೭೮, ೩೮೦, ೩೮೫, ೩೯೩, ೪೪೫, ೪೫೯, ೭೫೦-೫೨

ನೆಲಮನಿ ೩೭೩

ನೆವಿಲೋ ೨೭೬

ನೈಜಾಮ ೨೫೨

ಪಣತಿ ೫೬೯

ಪದ್ಮಜಾತಿ ೪೭೭

ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ೬೮೦-೮೨, ೬೯೬-೯೭, ೭೦೦-೦೧, ೭೦೪, ೭೧೦-೧೨, ೭೨೦-೨೪, ೭೩೪

ಪಿಂಜಾರ ೩೪೮

ಪೀರ್ಲುದೇವ್ರು ೪೨೩

ಬಂಗಳ ೩೬೫

ಬಂಡಿಕಡುಬು ೫೬೩-೬೭, ೫೨೪-೨೫, ೫೭೭,

ಬಂಡಿಗುಗ್ರಿ ೫೬೩, ೫೬೪, ೫೬೫, ೫೬೬, ೫೭೪, ೫೭೫, ೫೬೭, ೫೭೭

ಬಂದೂಕು ೨೩೨

ಬಕಾಸುರ ೩೮೧, ೪೮೬, ೪೮೭, ೫೦೦, ೫೭೭, ೬೪೩, ೬೬೪, ೬೪೯, ೬೬೯, ೬೭೦, ೬೭೨

ಬಜಾರ ೩೫೬, ೪೦೧, ೬೩೦, ೭೧೦, ೭೧೧

ಬಡಿಗೇರ ೬೮೨, ೬೮೩, ೬೯೩, ೬೯೫, ೬೯೬, ೬೯೭, ೭೦೫, ೭೦೬, ೭೦೮

ಬನ್ನಿಪತ್ರಿ ೭೬೮

ಬಸವಣ್ಣ ೨೭೮, ೨೯೮

ಬಲೆ ೬೦೭

ಬಾಜಬಜಂತ್ರಿ ೩೦೪

ಬಾರಕೋಲು ೩೩೯, ೩೬೬

ಬಾಳೆಗಿಡ ೫೨೧

ಬ್ಯಾಗಾರ ೩೬೩, ೫೩೭

ಬ್ಯಾಟಿ ೨೨೭, ೨೩೬, ೨೩೮, ೩೬೫, ೩೭೭, ೫೯೫, ೬೦೧-೦೨, ೬೦೬, ೬೦೯-೧೦, ೬೧೨, ೬೧೭

ಬ್ಯಾನಿ ೨೩೮, ೨೮೬, ೩೨೯, ೩೪೪, ೪೦೧, ೫೨೪

ಬುಗಡಿ ೬೨೩

ಬೆಂಕ್ಯಾಜ್ಞ ೩೨೦

ಬೆಂಕಿಬಾಣ ೨೨೭, ೫೭೧

ಬೆಕ್ಕು ೩೭೦

ಬೆಳ್ಳಿನಾಮ ೨೮೩, ೨೮೫

ಬೆಳ್ಳಿಪೊಟ ೨೩೪

ಬೆಳ್ಳಿಮಟ ೨೭೮, ೨೯೮

ಭಲ್ಲೇವು ೩೮೦, ೪೧೭

ಭೀಮ ೬೨೭

ಭೂದೇವತೆ ೨೪೬, ೩೭೬, ೩೯೧, ೪೩೬

ಭೂಪತಿಕಾಜ ೫೨೧, ೫೩೭, ೫೪೨, ೫೪೪, ೫೫೦, ೫೫೪, ೫೫೬, ೫೫೮, ೫೬೧-೬೨, ೬೭೯, ೬೮೨, ೭೩೪

ಭೂಪತಿಪಟ್ಟ ೫೦೧, ೫೧೩, ೫೧೫-೧೬, ೫೩೭, ೫೬೩

ಭೂಮಾಜ್ಞೆ ೫೨೧

ಭೋಗಚತ್ತರಿ ೩೪೦, ೪೮೭

ಮಂಕನದೇವಿ ೨೬೦, ೩೧೭, ೩೧೯, ೩೩೮, ೩೬೮

ಮಡಪ ೪೧೦, ೪೧೫, ೬೮೫, ೪೧೪, ೬೮೭

ಮಡಿವಾಳ ೫೫೧, ೫೫೪

ಮದ್ದುಮಾರೋ ಮಾರಯ್ಯ ೪೬೨, ೪೬೪, ೪೬೮, ೪೮೩

ಮದ್ದುಮಾರೋ ರಾಮಜೋಗಿ ೪೬೨

ಮದ್ದುಮಾರೋ ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ೪೬೨

ಮನಿದಾಸಿ ೭೪೩

ಮರಾಠಿ ೩೯೬, ೫೭೯

ಮಹಿರಾಮ ೩೮೧, ೪೮೭, ೫೦೦, ೬೭೨, ೬೪೩, ೬೬೮-೭೧

ಮಳಿರಾಜ ೩೦೦

ಮಾಡಲ್ ದೇವಿ ೨೬೦, ೩೧೭, ೩೧೯, ೩೩೮, ೭೬೪

ಮಾಣಿಕ್ಯದೇವಿ ೩೧೭, ೫೩೭, ೫೬೧

ಮಾಯಿಕೃಷ್ಣ ೬೬೧, ೬೭೦, ೭೨೧, ೭೩೯, ೭೪೨

ಮಾರೆವ್ವ ೩೬೫, ೩೭೭

ಮಾವಳಿಗಿಡ ೩೦೦

ಮಾವಳಿ ಚೆಕ್ಕಿ ೩೧೨

ಮಾವಳಿ ಬೀಜ ೨೯೦

ಮಾವಳಿ ಹಣ್ಣು ೩೫೦, ೩೫೭-೫೮, ೩೬೪, ೩೮೮, ೪೪೪, ೪೫೧, ೪೫೯, ೬೯೯, ೭೦೨, ೭೧೯

ಮಾವಿಷ್ಣು ೩೧೫

ಮ್ಯಾಳ ೨೨೮, ೩೫೧, ೬೧೮

ಮಿಂಡ್ರಿಗ್ಹುಟ್ಟಿದವರು ೭೨೪, ೭೨೯, ೭೬೨

ಮುಂಬೈ ೫೨೨

ಮುನಿಚತ್ತರಿ ೩೪೦, ೪೮೭

ಮುನೀಶ್ವರ ೨೩೧, ೨೩೪, ೨೪೨, ೨೬೫, ೨೮೭-೯೦, ೩೧೨

ಮೂರ್ಛೆಬಾಣ ೨೨೭, ೫೭೨-೭೩

ಮೂರು ಅಂಕಣದ ಮನಿ ೩೮೫, ೩೯೪

ಮೇಟಿ ಔಷಧ ೪೧೭-೨೪, ೪೨೬, ೪೬೦-೬೭, ೪೬೯, ೪೭೦, ೪೭೪, ೪೭೬, ೪೮೦, ೪೮೧, ೪೮೩, ೪೮೬-೮೯, ೪೯೧-೯೪, ೪೯೬, ೪೯೮-೯೯, ೫೦೬, ೫೧೨, ೫೧೫, ೫೧೭, ೫೪೩, ೫೫೯, ೫೬೨, ೫೭೭, ೫೮೨-೮೩, ೫೮೫, ೬೧೬, ೬೨೧, ೬೨೭, ೬೪೨, ೬೭೧, ೬೭೩, ೭೨೯-೩೦, ೭೩೨, ೭೪೮

ಮೆಣಸು ಓಣಿ ೪೬೭, ೪೭೫, ೪೯೬, ೭೪೬

ಮೈಂಡು ೨೪೬-೪೭

ಮೈಸೂರು ೫೨೨, ೫೫೧

ಯಂಕಪ್ಪ ೨೫೫, ೨೬೧, ೪೨೪

ಯುಗಾದಿ ೨೨೮, ೨೩೫

ಯೋಗಚತ್ತರಿ ೩೪೦, ೪೮೭

ರತ್ನಾಲದೇವಿ ೨೬೦, ೩೧೭, ೩೩೪

ರಾಗತಿರುಪತಿ ೫೯೬

ರಾಗಿನಾಮ ೨೮೩, ೨೮೫

ರಾಗಿಮಟ ೨೭೮, ೨೯೮

ರಾಯದುರ್ಗ ೨೫೨, ೨೫೪

ರಾಕ್ಷಸಿ ೪೮೫, ೫೬೩, ೫೭೫, ೬೨೨-೨೫, ೬೩೧-೩೨, ೬೩೬-೩೮, ೬೪೩, ೬೫೬, ೬೫೮, ೬೬೧, ೬೭೩, ೬೭೮

ರುದ್ರಮಠ ೩೮೩

ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ೩೭೯, ೩೯೫, ೬೮೩

ರುಮಾಲು ೨೬೪

ರೊಖ್ಖ ೪೨೨

ಲಂಕ ೪೩೮

ಲಂಬಡಿಕ್ಯಾರು ೩೪೫-೪೬, ೩೫೩-೫೫, ೭೩೧

ಲಗ್ನ ೬೨೧

ಲಾಸ್ಟು ೩೨೦-೨೧, ೪೧೨-೧೩, ೪೪೪, ೭೨೪-೨೫

ಲೈನ್ ೩೩೫, ೩೪೮

ಲೋಬಾನ ೨೮೪, ೩೦೧, ೩೧೪, ೩೧೭-೧೮, ೩೨೦, ೩೨೫, ೩೭೮, ೬೯೬, ೭೨೫

ವಡ್ರು ೩೦೪, ೩೪೭

ವನಂತ್ರ ೨೩೧, ೨೩೬, ೨೪೧, ೨೭೯, ೨೯೪, ೩೦೧, ೩೦೫, ೩೦೭-೦೯, ೩೧೧, ೫೨೧

ವರ್ತಿ ೨೩೧-೩೨

ವಾರಿಬಡ್ಡಿ ೨೮೬

ವಾಲಿ ೭೩೧

ವಿಷ್ಣು ೨೨೩, ೨೩೫, ೨೪೨, ೨೪೮, ೨೬೫, ೨೮೮, ೩೦೬, ೩೧೩, ೩೧೯, ೩೨೪, ೩೨೯, ೩೪೧, ೩೫೩, ೩೭೮, ೩೮೮, ೪೧೦, ೪೫೯, ೫೬೧, ೬೧೯, ೭೬೦, ೭೦೭, ೭೪೯, ೫೧೭, ೫೪೩, ೫೫೯, ೫೬೨, ೫೭೭, ೫೮೨-೮೩, ೫೮೫, ೬೧೬, ೬೨೧, ೬೨೭, ೬೪೨, ೬೭೧, ೬೭೩, ೭೨೯-೩೦, ೭೩೨

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ೨೮೬

ಶಂಕಿನಿ ೨೭೧, ೪೬೫

ಶಂಕು ೩೮೨, ೪೦೧

ಶಂಕೇಶ್ವರ ೭೪೦

ಶನಿಮಾತ್ಮ ೩೭೯, ೩೮೨, ೪೦೮-೦೯, ೪೧೮, ೪೨೦, ೪೨೬, ೪೨೮-೨೯, ೪೩೪, ೪೪೧, ೪೮೫-೮೬, ೪೮೮, ೪೯೧, ೪೯೩, ೪೯೭, ೫೨೧, ೫೫೯, ೬೮೨, ೭೪೮, ೭೫೦

ಶರಬಂಧರಾಜ ೩೮೪, ೩೯೭, ೪೩೫, ೪೩೯, ೪೪೩, ೪೪೭, ೪೫೦, ೪೬೦, ೪೬೫, ೪೬೭, ೪೮೦, ೪೯೩, ೫೧೦-೧೧, ೫೧೫, ೫೧೭, ೫೩೨, ೫೫೯, ೫೬೩, ೫೬೫, ೫೬೭, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೭೯, ೫೮೨, ೫೯೪, ೫೯೬, ೬೧೫, ೬೧೮, ೬೨೦, ೬೨೭, ೬೩೦, ೬೩೭, ೬೪೯, ೬೫೨-೬೩, ೬೭೫, ೬೭೯, ೭೫೫, ೭೬೨-೬೩, ೭೬೯-೭೦

ಶಾನಭೋಗ ೨೪೮, ೨೫೨-೫೩, ೨೫೭, ೨೭೩, ೨೭೫, ೨೭೮, ೩೦೨, ೪೫೧, ೪೫೩, ೪೫೪, ೫೬೧, ೫೭೬, ೬೧೯, ೬೨೩, ೬೨೮, ೭೫೯, ೭೬೦, ೫೬೩, ೫೬೫, ೫೬೭, ೫೭೩, ೫೭೬, ೬೭೯, ೫೮೨, ೫೯೪, ೫೯೬, ೬೧೫, ೬೧೮, ೬೨೦, ೬೨೭, ೬೩೦, ೬೩೭, ೬೪೯, ೬೫೨-೬೩, ೬೭೫, ೬೭೯

ಶಾಮಗಂಧಿ ೫೭೯, ೫೮೧, ೫೮೪, ೫೮೯-೯೦, ೫೯೩-೯೪, ೫೯೬, ೬೧೬, ೬೧೯, ೬೨೧, ೬೭೭-೭೮, ೭೩೪

ಶಾರದಾಂಬೆ ೨೭೭

ಶಿವ ೨೩೮, ೨೪೧, ೨೪೮, ೨೬೫, ೨೮೫, ೨೯೪, ೩೧೬, ೩೨೧, ೩೩೬, ೩೮೨, ೩೮೪, ೩೮೯-೯೩, ೩೯೭, ೪೦೦, ೪೦೩, ೪೦೬, ೪೦೮-೦೯, ೪೧೨-೧೩, ೪೧೭, ೪೨೮, ೫೮೨, ೫೯೪, ೫೯೬, ೬೧೫, ೬೧೮, ೬೨೦, ೬೭೭, ೬೩೦, ೬೩೭, ೬೪೯, ೬೫೨-೬೩, ೬೭೫, ೬೭೯, ೪೩೫, ೪೪೫, ೪೪೯, ೪೫೭, ೪೬೧, ೪೯೧, ೫೦೯, ೬೫೧, ೭೩೧, ೭೩೩

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣ ೩೮೩, ೪೦೧, ೪೧೦, ೪೪೫, ೬೮೨-೮೩, ೬೮೬

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವದಾನ ೬೮೯, ೬೯೨-೯೩

ಶಿವಲಿಂಗ ೨೭೯, ೩೦೫

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ೪೨೮, ೪೩೩

ಸಂದೂಕು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ೫೯೯

ಸಂಪಂಗ ೭೫೯

ಸರಪಣ ೩೭೨, ೩೮೪, ೫೮೫-೮೬

ಸರಸ್ವತಿ ೨೪೬, ೨೮೮, ೩೪೧, ೩೯೬

ಸಾಂಬಶಿವ ೩೧೮, ೩೨೨, ೩೭೮-೭೯, ೬೧೭, ೭೩೫, ೭೪೦, ೭೪೯, ೭೬೭

ಸ್ಯಾಸೆ ೨೬೩

ಸಿರಿದೇವಿ ೨೬೦, ೨೭೩, ೩೯೩, ೩೯೯, ೩೦೧, ೩೧೪, ೩೧೭, ೩೨೦, ೩೨೬, ೩೩೪, ೩೩೯, ೩೪೯, ೩೫೧, ೩೫೭, ೫೬೧, ೩೬೬, ೩೭೩, ೩೭೮, ೩೮೨, ೩೮೪, ೩೯೦, ೩೯೭, ೪೩೫, ೪೪೨, ೪೪೬, ೪೫೮, ೪೯೪, ೫೧೧, ೫೪೧, ೭೪೩, ೭೫೨, ೭೫೮, ೭೬೩, ೩೬೮, ೬೩೭, ೬೪೯, ೬೫೨-೬೩, ೬೭೫, ೬೭೯

ಸುಂಕ ೪೯೯

ಸುಂಕಲವ್ವ ೩೬೫, ೩೭೭

ಸುಂಕಮ್ಮದೇವಿ ೨೬೦, ೩೧೯, ೩೩೪, ೭೬೪

ಸುಬ್ಬಮ್ಮ ೪೬೮, ೪೮೩

ಸುರುಮಂಡಲ ೬೧೫

ಸೂಗೂರುಸುಣ್ಣ ೩೮೧, ೪೦೮, ೪೮೬, ೪೮೮, ೬೪೨, ೬೫೨

ಸೂಲಿಬ್ಯಾನಿ ೪೬೨, ೬೩೨

ಸೂಸುಗ ೨೬೫, ೩೭೩

ಸೂರಮ್ಮದೇವಿ ೩೧೭, ೩೧೯

ಸೇರು ೨೫೯, ೪೭೨, ೪೭೮, ೫೬೬

ಸೌಟು ೩೩೪, ೩೫೨, ೩೭೬, ೫೫೫, ೬೦೮, ೭೪೮

ಹಂದ್ರ ೨೬೩, ೨೬೬, ೫೫೫, ೫೭೫, ೬೨೦, ೭೬೦

ಹಂಪಿ ೨೮೧, ೨೮೭

ಹನುಮಂತ ೫೬೪, ೫೬೭

ಹನುಮಕ್ಕ ೫೬೭

ಹಗೆವು ೫೦೭

ಹಸ್ತಿನಿ ೨೭೧, ೪೬೫

ಹಾಲು ಕಡಗ ೨೬೨, ೨೬೩, ೨೯೫, ೫೭೧, ೫೭೬

ಹಾಲು ಕುರುಬ ೬೮೯, ೬೯೦

ಹಾಲು ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲ ೨೫೭, ೨೬೦, ೨೭೪, ೨೯೫, ೬೭೨, ೬೮೭

ಹಾಲುಗೊಲ್ರು ೨೫೨, ೨೫೪, ೨೫೬, ೨೬೭-೬೮, ೨೮೫, ೩೦೨, ೩೦೬, ೩೦೯, ೩೧೫-೧೬, ೩೧೯, ೩೨೨, ೩೩೦, ೩೪೦, ೩೪೮, ೩೬೧, ೪೦೨, ೪೩೯, ೪೫೮, ೪೮೩, ೫೦೭, ೫೧೧, ೫೧೬, ೫೫೯, ೫೬೫, ೫೮೨, ೬೨೭, ೬೪೯, ೬೬೪, ೬೭೦, ೭೨೧, ೭೫೬, ೭೫೮, ೭೬೦

ಹಿತ್ತಾಳಿ ನಾಮ ೨೮೩, ೨೮೫

ಹಿತ್ತಾಳಿ ಮಟ ೨೭೮, ೨೯೮

ಹೀರೇಕಾಯಿ ೩೮೩, ೬೮೮, ೬೯೧

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ೪೨೩, ೪೨೮, ೪೩೩, ೫೨೨, ೫೫೧

ಹುಲಿ ೨೨೮, ೨೩೨, ೨೭೦, ೨೭೧, ೨೭೨, ೩೯೮, ೪೩೭, ೪೩೮, ೪೪೮, ೪೮೮, ೫೧೩

ಹೆಂಚಿನ ಮನಿ ೫೮೫, ೫೮೬, ೫೯೦

ಹೆಗ್ಗಣ ೪೮೮, ೬೫೦, ೬೫೬

ಹೋತಮರಿ ೪೩೧, ೪೩೨, ೬೦೪-೦೭