೧. ಎದಿನಗಂಧಿ : ಎದಿನಗಂಧಿ ಪಟ್ಣದ ಬಕಾಸುರನ ತಂಗಿ, ಮೈರಾಮನ ಮಗಳು,  ಶರಬಂಧರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ.

೨. ಐನೋರ ಈರಮ್ಮ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಐನೋರ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆ

೩. ಐನೋರ ಮಡಪ : ಚಾಂಪುರ ಪಟ್ಣದ ಮಠಪತಿಯ ಮಗ

೪. ಕಮಲಮ್ಮ : ಭೂಪತಿಪಟ್ಣದ ರೈತನ ಮಗಳು

೫. ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ : ಚಾಂಪುರ ಪಟ್ಣದ ಅರಸ, ಚಾಮರಾಜ ನೀಲವೇಣಿದೇವಿಯರ  ಮಗ

೬. ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ಹೆಂಡರು: ಗಿರಿದೇವಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯದೇವಿ, ಸುಂಕಮ್ಮ ದೇವಿ, ಮಾಡಲ್ ದೇವಿ, ರತ್ನಾಲದೇವಿ, ಮಂಕನದೇವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಾಕಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಣದ ಗೊಲ್ರ ಚಿತ್ತಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು.

೭. ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ಮಕ್ಕಳು: ನಾಗಚತ್ತರಿ, ದೇವಚತ್ತರಿ, ಮುನಿಚತ್ತರಿ, ಯೋಗಚತ್ತರಿ, ಭೋಗಚತ್ತಿರಿ, ಚಿಕ್ಕಚೆತ್ತಿರಿ.

೮. ಕಾಳ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಕಂಬಾರ ಸಮುದಾಯದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ

೯. ಗಂಗಮ್ಮ : ಶರಬಂಧರಾಜನ ಅತ್ತೆ, ನೀಲಮ್ಮನ ಮಗಳು

೧೦. ಗೊಲ್ರಚಿತ್ತಪ್ಪ : ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಣದ ಅರಸ, ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ಮಾವ

೧೧. ಚಾಮರಾಜ : ಚಾವುಲರಾಜ ಪಟ್ಣದ ಕೃಷ್ಣಗೊಲ್ಲರ ಅರಸ, ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ತಂದೆ

೧೨. ಚಾವುಲರಾಜ : ಚಾವುಲರಾಜ ಪಟ್ಟಣದ ಅರಸ, ಶಾಮಗಂಧಿಯ ತಂದೆ

೧೩. ಚಾವುಲರಾಜ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬಿಗರು : ಟಂಕಬೈಯಿನಾ, ನರಸಬೈಯಿನಾ, ಕಮಲಬೈಯಿನಾ, ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ, ದೊಡ್ಡ ತಿರುಪತಿ, ರಾಗತಿರುಪತಿ ದೇವಿತಿರುಪತಿ

೧೪. ಚಿತ್ರಾಂಗಿ : ಚಿತ್ರಗಿರಿ ಪಟ್ಣದ ರಾಕ್ಷಸಿಗಳ ಸಾಕು ಮಗಳು, ಶರಬಂಧರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ

೧೫. ಜವಳಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಜವಳಿ (ಬಟ್ಟೆ) ವ್ಯಾಪಾರಿ

೧೬. ಜೀರಗೂರು ಸುಬ್ಬಮ್ಮ : ಭೂಪತಿ ಪಟಟಿದ ಹೂ ಕಟ್ಟುವ ಜೀರಗೂರು ಸಮುದಾಯದ ವಯೋವೃದ್ಧೆ

೧೭. ತಿಪ್ಪಣ್ಣ : ಭೂಪತಿ ಪಟ್ಣದ ಅಗಸ

೧೮. ತೊಂಟಗಿತ್ತಿ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಮನಿಯ ದಾಸಿ

೧೯. ದಾಸಗಿತ್ತಿ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ ಮನಿಯ ದಾಸಿ

೨೦. ದೇವಸ್ತಾನಿ : ದೇವಗಿರಿಯ ನಾಗೇಶನ ಮಗಳು, ಶರಬಂಧರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ

೨೧. ನೀಲವೇಣಿದೇವಿ : ಚಾಮರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ, ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ತಾಯಿ

೨೨. ನೀಲಮ್ಮ : ಚಾಂಪುರ ಪಟ್ಣದ ಕ್ರಿಷ್ಟಗೊಲ್ಲರ ಗಂಗಮ್ಮನ ಮಗಳು, ಶರಬಂಧರಾಜನ ಚಿಕ್ಕಪತ್ನಿ

೨೩. ಪಾತರಗಿತ್ತಿ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಪಾತರಗಿತ್ತಿ, ಶರಬಂಧರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ

೨೪. ಭೂಪತಿರಾಜ : ಭೂಪತಿಪಟ್ಣದ ಅರಸ ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮನ ತಂದೆ

೨೫. ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ : ಭೂಪತಿಪಟ್ಣದ ಭೂಪತಿರಾಜನ ಮಗಳು, ಶರಬಂಧರಾಜನ ಹೆಂಡತಿ

೨೬. ಮಾರೆಪ್ಪ : ವೇಷಗಾರ ರಾಮಜೋಗಿಯ ತಂದೆ

೨೭. ರತ್ನಮ್ಮ : ಭೂಪತಿಪಟ್ಣದ ಶಾನುಭಾಗರ ಮಗಳು

೨೮. ರಾಣೆಮ್ಮ : ಭೂಪತಿಪಟ್ಣದ ಗೌಡ್ರ ಮಗಳು

೨೯. ರಾಮಜೋಗಿ : ಮೇಟೌಷಧಿ ವೇಷಧಾರಿ ಶರಬಂಧರಾಜನ ಹೆಸರು

೩೦. ಶರಬಂಧರಾಜ : ಸಿರಿದೇವಿಯ ಮಗ, ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ನಾಯಕ

೩೧. ಶಾನುಭೋಗ : ಕಾಂಭೋಜರಾಜನ ಆಸ್ತಾನದ ಭವಿಷ್ಯಗಾರ

೩೨. ಶಾಮಗಾಂಧಿ : ಚಾವುಲರಾಜ ಪಟ್ಣದ ಅರಸ ಚಾವುಲರಾಜನ ಮಗಳು ಶರಂಬಂಧರಾಜನ ಹೆಂಸ್ತಿ

೩೩. ಶಿವ : ಇಲಾಮಂತ್ರ ಪಟ್ಣದ ಬಡಿಗೇರು ಸಮುದಾಯದ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ

೩೪. ಸುಂಕ : ಗೇಟು ಕಾಯುವವ, ಮೇಟೌಷಧಿಯ ದಾರಿ ತೋರಿಸುವವ

೩೫. ಸುಬ್ಬಮ್ಮ : ವೇಷಗಾರ ರಾಮಜೋಗಿಯ ತಾಯಿ

೩೬. ಹನುಮಕ್ಕ : ದೇವಗಿರಿ ಪಟ್ಣದ ತಳವಾರರ ಹಣಮಂತನ ತಾಯಿ

೩೭. ಹಣಮಂತ : ದೇವಗಿರಿ ಪಟ್ಣದ ತಳವಾರರ ಯುವಕ