೧.       ಗಂಗಾವತಿ-ಕೊಪ್ಪಳ ರಸ್ತೆ

೨.       ಮುಕ್ಕುಂಪಿ ಗ್ರಾಮ

೩.       ಮುಕ್ಕುಂಪಿ ಕೆರೆ

೪.       ಪಾಪಸುಗುಡ್ಡ

೫.       ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ

೬.       ಕೆರೆಯ ಏರಿ

೭.       ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಕೋಟೆ

೮.       ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಮಧ್ಯದ ಕೋಟೆ

೯.       ವಾಯವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಳಭಾಗದ ಕೋಟೆ

೧೦.     ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು

೧೧.     ದೇವಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಪೀಠ

೧೨.     ಭಗ್ನವಾದ ದೇವಾಲಯ

೧೩.     ವಕ್ರಾಣಿ ಕೆರೆ

೧೪.     ಮಾದಿಗ ಹಂಪೆಯನ ಗುಡ್ಡ

೧೫.     ಜೇನುಕಲ್ಲು

೧೬.     ಈಶ್ವರ ದೆವಾಲಯ

೧೭.     ಕುಮಾರರಾಮನ ಗುಡ್ಡ

೧೮.     ಜೈನ ದೇವಾಲಯ

೧೯.     ಅರಮನೆಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳು

೨೦.     ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಕೋಟೆ

೨೧.     ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ

೨೨.     ಆನೆಪಾದ

೨೩.     ಕುಮಾರರಾಮನಗುಡ್ಡದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಒಳಭಾಗದ ಕೋಟೆ

೨೪.     ಕುಮಾರರಾಮನಗುಡ್ಡದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಒಳಭಾಗದ ಕೋಟೆ

೨೫.     ವೀರಗಲ್ಲು

೨೬.     ತೋರಣ

೨೭.     ಶಾಸನೋಕ್ತ ವೀರಗಲ್ಲು

೨೮.     ಕುಮಾರರಾಮನಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಗುಲಗಂಜಿಗುಡ್ಡ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆ

೨೯.     ಗುಲಗಂಜಿಗುಡ್ಡ

೩೦.     ಗುಲಗಂಜಿಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಾಟಪ್ಪನಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಟೆ

೩೧.     ಭಗ್ನವಾದ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲು

೩೨.     ಕುಮಾರರಾಮನಗುಡ್ಡದ ಹೊರ ಭಾಗದ ಕೋಟೆ

೩೩.     ಕುಮಾರರಾಮನಗುಡ್ಡದ ನೈರುತ್ಯದಿಕ್ಕಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಕೋಟೆ

೩೪.     ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ

೩೫.     ಹಾಲುಬಾವಿ

೩೬.     ಕುಮಾರರಾಮನ ಗುಡ್ಡದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು

೩೭     ಕುಮಾರರಾಮನ ಗುಡ್ಡದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು

೩೮.     ಕುಮಾರರಾಮನ ಗುಡ್ಡದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು

೩೯.    ಕುಮಾರರಾಮನ ಗುಡ್ಡದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುದುರೆ ಕಲ್ಲುಗಳು

೪೦.     ಹಳೆ ಕುಮ್ಮಟ ಗ್ರಾಮ

೪೧.     ಹಳೆ ಕುಮ್ಮಟ ಬೂದಗುಂಪ ರಸ್ತೆ

೪೨.     ಕಾಟಪ್ಪನಗುಡ್ಡ

೪೩.     ಬೊಲ್ಲನಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಾಟಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಟೆ

೪೪.     ಬೊಲ್ಲನಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಾಟಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಟೆ

೪೫.     ಬೊಲ್ಲನಗುಡ್ಡ ಮತ್ತು ಕಾಟಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡದ ಮಧ್ಯದ ಕೋಟೆ

೪೬.     ಬೊಲ್ಲನಗುಡ್ಡ

೪೭.     ಹನುಮಂತದೇವರ ಗುಡ್ಡ

೪೮.     ಬೊಲ್ಲನ ಕೆರೆ

೪೯.     ಭಗ್ನವಾದ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ವೀರಗಲ್ಲುಗಳು

೫೦.     ಕುಮಾರರಾಮಗುಡ್ಡದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗದ ಕೋಟೆ