ಗೆರೆ ರುಜುವಿನ ಮಾದರಿ

(ಆಲೆಮನೆ ಸುರೇಶ್‌, ಆಲೆಮನೆ, ಕೊಪ್ಪ ತಾಲೂಕು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ದಾಖಲೆ)