ಓ ಮನೋಹರ ಭಯಂಕರ ವಿಧಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ,
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಸನಾತನ ನಿತ್ಯ ಸಹಯೋಗಿ,
ಹೇ ವಿಧಾತನ ವಾಣಿಯೇ, ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಬಾಗಿ
ನಿನಗೆರಗುವೆನು. ಹೊರಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮಸ್ಫೂರ್ತಿ
ನೀನು; ನನ್ನೆದೆಯ ಮಣೆಯಲಿ ನೀತಿಯಂದದಲಿ
ಮಂಡಿಸಿಹೆ. ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ತಾರೆಗಳು ನಿನಗಳ್ಕಿ
ತಪ್ಪದೆಯೆ ನಡೆಯುವರು ಪಥನಿಷ್ಠೆಯಲಿ; ಸಿಲ್ಕಿ
ನಿನ್ನ ರುದ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಜ್ರಬಂಧದಲಿ
ಬೆಂಕಿಯುರಿಯುತಲಿಹುದು; ಬೀಸುತಿರುವುದು ಗಾಳಿ;
ಮೋಡ ಮಳೆ ಸಿಡಿಲು ಮಿಂಚುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮ
ಚಕ್ರದಲಿ ಸುತ್ತುತಿವೆ. ನಿನ್ನ ವಾಣಿಯ ಕೇಳಿ
ಸೆಡೆತುಕೊಂಡಿದೆ ನರನ ಹೀನತೆಯು. ಓ ಧರ್ಮ,
ನಿನ್ನನೊಲಿವುದೆ ಭಕ್ತಿ; ನೀನಾಗುವುದೆ ಶಕ್ತಿ;
ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯದಿಂ ನಿನ್ನ ಗೆಲುವುದೆ ಮುಕ್ತಿ!

೨-೪-೧೯೩೧