೧. ಹಲಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಜಾನಪದ (ಡಾ|| ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ.)

೨. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕಂಬಾರರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ‘ತಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ’ (ಸಂಶೋಧಕಿ: ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶೀಲವಂತ, ಅಪ್ರಕಟಿತ)

೩. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ, ಹಂತಿ ಹಡು, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರವಾಣಿ. (ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ)

೪. ಹಲಗಲಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾರ್ತಿಕೋತ್ಸವ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರವಣಿ. (ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ) ೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್, ೨೦೦೬.

೫. ಮಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರವಾಣಿ (ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ) ೮ ಸಂಪ್ಟಂಬರ್, ೨೦೦೮

೬. ಭೂತಾಯಿ ಪೂಜೆಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ‘ಗುಳ್ಳವ್ವನಾಗಿ’ (ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪುರವಾಣಿ (ವೀರೇಂದ್ರ ಶೀಲವಂತ) ೧೬ ಜುಲೈ, ೨೦೦೭.