ಚನ್ನೇಶ್‌, ಟಿ.ಎಸ್‌. ೧೯೯೯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಬೇಡುವ – ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ. ಬಾಲವಿಜ್ಞಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು.

ಚನ್ನೇಶ್‌, ಟಿ.ಎಸ್‌. ೧೯೯೯. ಜನತಾ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ – ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವಿದ್ಯಾಮಂಡಳಿ, ಇಂಡಿಯನ್‌ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಫ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು. (ಅನುವಾದ ಮೂಲ: ಡಾ. ಮಾಧವ ಗಾಡ್ಗೀಳ್‌)

ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನೇಶ್‌, ಟಿ.ಎಸ್‌. ೧೯೯೯. ಪೇಟೆಂಟ್ ವರವೋ ಶಾಪವೋ ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್‌ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌. ಬೆಂಗಳೂರು.

ನಿರಂಜನ ಮೂರ್ತಿ ೨೦೦೬. ಸಸ್ಯ ತಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ-೨೦೦೧ ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಬೆಂಗಳೂರು.

Channesh, T.S. Introduction to the Emergence of Intellectual Property Rights in Agriculture. Workshop Notes, UAS, Bangalore.

Chakrabarti, M.K 2002. Perspectives from industry-Judicial enforcement in developing counries. Paper presented in IPR Seminar at Washington

Clare, V.B. 1992, Trees in society in rural Karnataka, India Natural resources institute, Kent. U.K and Karnataka forest department, India.

Finger, J. and Schuler, P. (Ed) 2004. Poor People’s Knowledge: Promoting intellectulal property in developing countries. The World Bank. Washington, DC. and Oxford University Press.

Gadgil, M. 1996. Recording India’s wealth. Amruth. Oct. 1996. Special pages 1-16.

Gadgil, M. 1995. Patenting life. Artha Vihnana 37 (4) 307-321.

Gadgil, M. Berkes, F. and Folke, C 1993. Indigenous knowledge for biodiversity conservation. Ambio. 22 (2-3): 151-156.

Gulati, A and Sharma, A 1994. Agriculture under GATT: What it holds for India. Economic and Political Weekly, July 16, 1994; 1857-63.

Ganguli, P. 1998. Gearing up for patents, The Indian Scenario. University Press (Indi) LTD. Hyderabad.

IDRC, 1994. People, Plants and Patents, International Development Research Centre Ottawa, Canada.