ನೀನು ನೀರೆರಕಂಬೇ ನೋಡು
ಬಚ್ಚುಲಾಗೆ ಏಳುಮಲ್ಲಿ
ಕೆಂಮ್ಮಣ್ಣಿಗೊಬ್ಬರ್ಹಾಕು
ಮಲ್ಲಿಗ್ಹೂವ್ವಿನಂಟಾಕು
ದಿನವೇನೇ ನೀರ್ಹೊಯ್ಯಿ
ಹೂವ್ವೇನೆ ಬಿಡುತಾವೆ
ಹೂವ್ವೇನೆ ಕೊಯ್ಕಂಡು
ಕುತಿನಿ ಶೆಂಬೀನಾಕ
ತುಂಬಿಕಂಡು ಏಳುಮಲ್ಲಿ
ನೆಲೆವಿನ ಮ್ಯಾಲಾಕೀಡು
ಅವು ಕಳಕಳನೇ ಅಂದಾರೆ
ನಮ್ಮ ಆವಿನ ಗೌಡಾರೇನೆ
ಐದಾರಂದುಕೊಳ್ಳೆ
ಬಾಡಿಬತ್ತಿ ಬಂದಾರೆ
ನಮ್ಮ ಆವಿನ ಗವುಡುನ ಆಸಿ ಮರಿಯಂದಾ ವೋ

ಅಗಿಯದ ಕೈ ಅಡಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿ
ದುಸ್ತಾನುಡುಗಾರೆ ಅಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ಲಂದಳು
ತಣ್ಣನ್ನವು ಮೂರರಿಕೆ ಕೋಡುತಾಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ
ಎತ್ತೀಗೆ ಎತ್ತಯ್ಯ ಬರುತಾನಣ್ಣಾ ವೋ

ಜಾಲಿ ಜಂಬಿ ಎಲಿಯೆ ಪತ್ತುರುವಳ್ಳೀ ಕಟ್ಟಿ
ಅಗ್ಗುಣಿಯೆ ತಕ್ಕಂಡು ಮಜ್ಜಣ ನೀಡಿಕಂಡು
ಸಣ್ಣಾದೊಂದು ನೋಡು ಊಟ ಮಾಡೋಹೊತ್ತೀಗೆ
ಕೈಗಲುತಾ ಎತ್ತಯ್ಯ ಕೈಗಲುತಾ ವೋ

ಒಪ್ಪಿಗಂಡ ವಲಿಗಾನೆ ಮೆಚ್ಚಿಗಂಡೆ ಅಂದಾರೆ
ಒಪ್ಪೀಕಂಡೆ ಕಾಣೋ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ
ಸಣ್ಣಾದೊಂದು ನೋಡು ಊಟ ಮಾಡಿಕಂಡು
ಸಣ್ಣಾದೊಂದಿಳ್ಳೇವೆ ದರಸಿದುರಣ್ಣಾ ವೋ

ಎಳುಕಲ್ಲು ಕವಲೊಳಗೆ ಏಳುಜೀವಿಗಡ್ಡ್ಯಮ್ಮ
ಯಾವಗಡ್ಡೆ ಒಪ್ಪದವೆ ವಲಿಗಾನಂದ ವೋ

ದಿನವಂದೇ ಮನಿಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಟ್ಟತೀವಿ ಭಾವಯ್ಯ
ದಿನ ವಂದೇ ಮನಿಯೇ ಬಿಡತೀವಮ್ಮ ವೋ

ಹಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಗಾಳೆ ಭಾವಯ್ಯ
ಬೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರಿಗಳಂದಾ ವೋ

ಅಂಗ್ಯಲ್ಲ ವಲಿಗಾನೆ ಇಂಗ್ಯಾಲ್ಲ ವಲಿಗಾನಯ್ಯ
ಏಳ ದಿನುದು ಕಾರ್ಯವುದು ಗೂಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಮ್ಮ
ಯಾವಗಡ್ಡೆ ವಪ್ಪಿದೆ ವಲಿಗಾನಂದಾ ವೋ

ಶಿಕಕೋತಿ ಆಡೀದ ಗುಂಡೀನ ಪೆಂಟೀಗೆ
ಒಪ್ಪೀಕಂಡೆ ಕಾಣೋ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಆಸಿನ ಕಳ್ಳೇ ತಾನೊಳ್ಳೆ ಬೀಸಿ ಕಡದೆತ್ತಯ್ಯ
ಬೀಸಿ ಬೀಸಿ ಬೆರಗು ತಿರುವಿದುರಣ್ಣ | ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಮೋಸ ಬ್ಯಾಡರಿಗೆ ತಿಳಿಯಾಲಿಲ್ಲಾ ವೋ

ತುಗ್ಗಿಲಿ ಕಳ್ಳೆ ತಾನೊಳ್ಳೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕಡದೆತ್ತಯ್ಯ
ಕಿಗ್ಗಾಕಿಗ್ಗುದು ಬೆರುಗು ತಿರುವಿದುನಣ್ಣ | ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಬುದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಡುರಿಗೆ ಅರಿಯಾಲಿಲ್ಲ ವೋ

ಕಾರೆಕಳ್ಳೆ ಕಡುದವುರೇ ಕರುವಿನ ಗೋಡತ್ತಿವುದು
ಹುಲೀಕಳ್ಳೇ ಕಡದು ಉದುಮೋರತ್ತಿದುರಣ್ಣ
ಅಂದಾ ಶೆಂದುದ ಕಳ್ಳೆ ಗಂಧ ಮಾವುದು ಬೆರಗಣ್ಣ
ಅಚ್ಚನ್ನ ಕಳ್ಳಂತೆ ಪಚ್ಚೇದು ಬೆರುಗಣ್ಣ
ಹೂವ್ವೀನುಕ್ಕುಡು ದ್ಯಾವುರು ಬೆರಗಣ್ಣಾ ವೋ

ಉಳಿಯೋ ಕೋಲು ನೋಡು ಉಗ್ಗುದು ಗಡಿಗೆ ನೋಡು
ಉಕ್ಕುಡುದ ಕೋಪೀಗೆ ಇಟ್ಟ ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಅಡಿಯಾ ಸಿಗಿಸರುದವನೆ ಬೆಂಕಿ ಮಾಡೀದುರಣ್ಣ
ಮೂರೇನೇ ಕಣ್ಣಿನುದು ಕರಿಯಾನೆ ಸಿಪ್ಪಿನಿಗೆ
ದೃಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕಾಯಿ ವಡುದಾನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಎತ್ತೇಗೂಡಿಗೆ ತಿರುಗುದವರಮ್ಮ ವೋ

ಎತ್ತೇನೇ ಗೂಡಿಗೆ ಮತ್ತೇನೆ ಎತ್ತಯ್ಯ
ಭಾವಾಸುಡುತಾನಣ್ಣ ಮೈಗುದು ಗವುಡ
ಎತ್ತಾವೆ ಗೂಡಿನೇ ಸೇರಿಕಂಬೋದು ನೋಡು
ಮೋವುದಾರಿಲಿ ಕರುವೇನೆ ಬಿಟ್ಟವುನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ವಳಸಾರೆ ವರುಸಾರಿ ಹಾಲೇನೆ ಕರಕಂಡು
ಉಕ್ಕುರಿ ಸುಗ್ಗೀ ಮಾಡಿ ಕಡಿಗಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಜಾಲಿ ಜಂಬೀ ಎಲಿಯೇ ಪತ್ತುರುವಿಳ್ಳೇ ಕಟ್ಟಿ
ಆಗ್ಗುಣಿಯೇ ತಕ್ಕಂಡು ಮಜ್ಜುಣ ನೀಡೀಕಂಡು
ಸಣ್ಣಾದೋಂದೂಟ ಮಾಡಿಸಿದುರಣ್ಣಾ ವೋ

ಸೀಗುರಿ ಸಿಕ್ಕಿಣಿಕಂತೆ ಬಾಗುರು ಬಿಳಿ ಎಲಿಯಣ್ಣಾ
ತಾವುರುಗಿರಿ ಯಂಬೋದು ಸೋಸಿದ ಕೆನಿ ಸುಣ್ಣಾವ
ಗಟ್ಟಾದನ್ನ ಸೀಮೆ ರೆಟ್ಟಿಯೆಸಲಿನ ಸೊಪ್ಪು
ಸಣ್ಣಾದೊಂದಿಳ್ಳೇವೆ ಮಡಿಸಿದುರಣ್ಣಾ ತೆಲಿಗಿಂಬೂ
ಹಾವೀನ ಸೀಗಣ್ಣ ಚೇಳಿನ ಮಂಚ ನಾಗಭೂಷಣವೆ ತೆಲಿಗಿಂಬು

ಹತ್ತು ಸಾವಿರದಂಬು ತೆಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಸಿಕಂಡ
ಆರು ಸಾವಿರದಂಬು ತೋಳಿಗೆ ಸಾಸೀಕಂಡ
ಬೇವಿನ ಸುರಿನಾರಿ ಬಿಲ್ಲು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟೀಕಂಡ
ಕಯ್ಯಲಿ ಕತ್ತಿರಿ ಬಾಣ ನೆತ್ತಿಲಿ ನೆತ್ತುರು ಬಾಣ
ಸುರುನಾರಿ ಮರುಬಿಲ್ಲು ಸೂರಿದುನ ವದಿಯಂಬು
ಸೂಡಿಕಂಡ ಗನಗುರುವೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆತ್ತಯ್ಯ
ಹೊಕ್ಕುಳುವಸೀಕಂಡ ಹೊಕ್ಕಳುವ ವದ್ದುಕಂಡ
ಮನಿಗಿದುರೊ ಗೌಡಾ ಮನಿಗಿದುರಣ್ಣಾ ವೋ

ಮುಂಗಳಿ ಕೂಗೋದಂತೆ ಮೂಡಲು ಕೆಂಪರುವೋದೇ
ಎದ್ದವುಳೆ ಬೋರಮ್ಮ ಮತ್ತೇನೆಯೇ ನೋಡು
ತಣ್ಣೀರು ಮುಳಿಗಿದುಳಣ್ಣ ತಡಿಮುಡಿ ಉಟೈದಾಳೆ
ನಿಂತು ತಡಿಮುಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತಗಂಡು ಬೋರಮ್ಮ
ವಡಿಯದ ನಾಗೂರಂತೆ ಹಿಡಿಯದು ಬಿರುದನಿ ಕಾಳೆ
ನಾಗುಳುನವು ಬೂತೂಳು ತಾಲುಗಳು ಮ್ಯಾಳುಗಳು
ಸಾನೈಬಾ ಜಂತುರುಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡು
ಪಟ್ಟಾದ ಬಿಳಿಯಾನೇನ ಹತ್ತಿಕಂಡು ಬೋರಮ್ಮಾ
ಹಾಲಂಗುದ ಕ್ವಾಟೆಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತಕಂಡು ಬೋರಮ್ಮ
ಆನೆವಂಟೆ ಕಾವಲು ಮಕ್ಕ ಆಯ ನೋಡಿದುಲೋ

ಅಡ್ಡಂದೇ ಆರು ಗಾವುದ ಸುತ್ತ ಮುರು ಗಾವುದ
ಬೆಳ್ಳಿ ಗೂಡಾರೊಯ್ಹಾಂಗೆ ಬಿಗುದು ನಿಂತೈತೋ

ನೋಡಿದುಳೋ ಬೋರಮ್ಮ ನೋಡಿದುಳೋ
ಆಲೆ ಕಾದಾಲು ಕುಡುದು ಗೊಲ್ಲಾಗೆ ಕಾವುರುವು ಎಷ್ಟಿದ್ದೀತೋ
ಅಸಿಯಾಲು ಕುಡುದು ಗೊಲ್ಲಾಗೆ ಮದುವೆಷ್ಟು ಇದ್ದೀತೋ
ಅವನ್ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಣವೇಟೈತೊ ಹಟ್ಟ್ಯಾಗ ಗಣವೇಟೈತೋ
ಅವನ ಹೊಟ್ಟೇ ಮರಿಬೇಕಂದಳು ಬೋರಮ್ಮಾ ವೋ

ಅವನ ಆನೆ ವಂಟೆ ಕಾವೂಲು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವನೆ
ಅವುನ ಗೊಲ್ಲಾನ ತಲಿಯೆ ತರಬೇಕಂದುಳು ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನಾನು ತರದ್ದುದ್ದುಮ್ಯಾಲೇಯೇ ನೋಡೂ
ಇವು ಮಲಿಯಲ್ಲ ಎಕ್ಕೇ ಕಾಯಿ ಅಂದವಳೆ ಬೋರಮ್ಮ
ಅವುಳೆದಿಯೆ ಅವುಳೇ ತಟ್ಟಿಕಂಬೋಳೂ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೋಡು ತರಬೇಕು ಅಂದವಳೆ
ಊರಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ಗಂಡು ಬೀರಿ ಹುಡುಗುರನ
ಕರಿಸಿದುಳು ಬೋರಮ್ಮ ಮತ್ತೇಯೇನೆ ನೋಡು
ಅನ್ನಾಕಿಲ್ಲದೋರೀಗೆ ಅನ್ನ ನಾಣು ಕೊಡುತೀನಿ
ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಂದರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೊಡುತೀನಿ
ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೆ ನೀವು ತಂದಿದು ನಿಜವಾದಾರೆ
ತಾಯಿ ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳನ ಗಂಡುಳ್ಳ ಹೆಂಡರುನ
ಸರಿಯಪ್ಪಣಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡುತೀಂದವುಳೋ ವೋ

ಊಪ್ಪಿರಿಕಿದ್ದರುನ ನಾವು ಉಪ್ಪಾದರು ಮಾರಿಕಂಡು
ತಿಂಬುತೀವಿ ಬೋರಮ್ಮ ಮತ್ತೇಯೇನೆ ನೋಡು
ಆಸತ್ತೇದಲ್ಲಿ ಸೆರಣ ಉತ್ತುಮುರೇನೇ ಮಗಾ
ಎತ್ತಯ್ಯನ ಗೊಡವಿ ನಮ್ಮಿಗೆ ಬ್ಯಾಡಮ್ಮ ವೋ

ದಂಡೆಲ್ಲ ಹಿಂದಾಕೆ ಸರದು ಹೋಗುವುದನ್ನು
ಕಾಲು ಕಡಗದೋನು ಕೊಳ್ಳಿಲಿ ಪದುಕಾದೋನು
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಬಲ್ಲರಿದೋನು ಮುತ್ತಿನ ತೂರೊಯ್ದೋನು
ಜೋಮಲಿ ಗುಂಡಲಿನೋನು ಒಮಲೆ ಗುಂಡೀನೋನು
ಗುಡ್ಡದ ಬೋರಿ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ನಾನೇ ತರತೀನಿ ಕಾಣೆ ಮತ್ತೇನೇ ಬೋರಮ್ಮ
ನನಿಗೇನು ನೀನು ಕೊಡತೀಯಂದಾ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ
ಸಾಲುಗ್ವಾದಾಲೆತ್ತಮ್ಮ ಸರಳೆಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಮ್ಮ
ವರಿಯಟ್ಟಿ ಕುರಿಹಿಂಡು ವರಿಗೂಡಿನೆತ್ತಾವು
ಸರಿಪಾಲು ಕೊಡುತಿನಿ ಕಾಣೊ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಅದುಮೋಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಾಲಿ ಬೋರಮ್ಮ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದರೆ
ರಾಮಸಾಲೆ ಹೊನ್ನುಗುಳು ಭೀಮಸಾಲೆ ಹೊನ್ನುಗುಳು
ಸರಿಪಾಲು ಶಿನ್ನ ಸರಿಪಾಲಯ್ಯ ವೋ

ಅದುಮೋಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಾಲಿ ಬೋರಮ್ಮ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲೀಯೇ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದರೆ
ಮನಿಯಾಗೆ ಇರುವಂತ ರಾಮಸಾಲೆ ಹೊನ್ನಗುಳು
ಸರಿಪಾಲು ಶಿನ್ನ ಸರಿಪಾಲಯ್ಯ ವೋ

ಅದುವೋಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಾಲಿ ಬೋರಮ್ಮ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಗುಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದಾರೆ
ನನ ಮನಿಯಾಗೆ ಇರುವಂತ ಬಕ್ಕುಸ ಬಂಢಾರವು
ಸರಿಪಾಲು ಶಿನ್ನ ಸರಿಪಾಲಯ್ಯ ವೋ

ಸಾಲುಗ್ವಾದುಲೆತ್ತಮ್ಮ ಸರಳೆಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಮ್ಮ
ವರಿಯಟ್ಟಿ ಕುರಿಹಿಂಡು ವರಿಗೂಡಿನೆತ್ತಾವು
ಮನಿಯಾಗೆ ಇರುವಂತ ಬಕ್ಕುಸು ಬಂಢಾರಾವು
ಸರಿಪಾಲು ಕೊಡತೀನಂದ್ರೆ ವಲ್ಲಮ್ಮುತೀ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕ್ಹೇಳು ಶಿನ್ನಾಯ್ಯ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೀನೇ ತಂದಿದ್ದು ನಿಜವಾದರೆ
ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ವರುವೆ ಕೊಡತೀನಯ್ಯಾ ವೋ

ನೀನೇ ನನ ಮಂಚಕ್ಕೆ ವಪ್ಪತ್ತು ಶೈವಾದಾರೆ
ಈಗ ತರತಿನಿ ಗೊಲ್ಲುವ ತಲಿಯೆಂದ ಶಿನ್ನಾ ತಲಿಯೆಂದ ವೋ

ನೀನು ತಂದ ವಂದೀಗ ಎನಾನು ನೋಡೀದಂದೀಗೆ
ಆದಾರಾಗಲ್ಹೋಗೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಇಳ್ಳೆವಿಡುದವನಣ್ಣ ಮತ್ತೇನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಏಳು ಕಟ್ಟೀ ಬಳ್ಳೀನೆ ತಕ್ಕಂಡ ಎಲು ಶಿನ್ನ
ಏಳು ಬಂದಿರಿ ದೊಣ್ಣೆ ತಕ್ಕಂಡ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಆವಿನ ಗೂಡೀಗೆ ವದಿಗಿದುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಆವಿನ ಗೂಡೀಗೇನೆ ವದಿಗೆನೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಉಕ್ಕುಡುದ ಕೋಪಿನಾಗ ಕುಂತವುನಣ್ಣಾ ವೋ

ಅಗುಸುರು ಬಾಲೆ ಹೋಗೋಳೆ ತಗಸಿ ಹೂವ್ವಿನ ಬೂದ
ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಎತ್ತೇ ರಂಗುಳುಸೋದು ವೋ

ಶಾಡೇದೆ ಹುಲ್ಲೇ ಒಂದೀಳ್ಳಡಿಮೆ ಹೋದಣ್ಣ
ಬ್ಯಾಡುರು ಬಂದುರು ಗಾಳಿ ತಗಿಯೋದು | ಕರಿ ಎತ್ತೇ
ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಎತ್ತೇ ರಂಗುಳುಸೋದು ವೋ

ಹಳ್ಳಾದ ಹುಲ್ಲೆ ಒಂದಳ್ಳಡಿಮೆ ಹೋದಣ್ಣಾ
ಕಳ್ಳರು ಬಂದುರು ಗಾಳಿ ತಗಿಯೋದು | ಬಿಳಿ ಎತ್ತೇ
ಕಾಲು ಕೆದರಿ ಎತ್ತೇ ರಂಗುಳುಸೋದು ವೋ

ಬಾರಯ್ಯ ವಲಿಗಾನೆ ಮತ್ತೇನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಕಡಿಯುಕ್ಕುಡುಕ್ಹೋಗಿ ಆಯ ನೋಡಂದ ವೋ

ಕಡಿ ಉಕ್ಕೂಡಕೇ ಬಂದು ನೋಡುತಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಗುಡ್ಡದ ಬೋರೀ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಕಡಿ ಉಕ್ಕುಡುದಾಗೆ ಕುಂತವನಂದಾ ವೋ

ಭಾವಾ ಭಾವ ನೋಡೊ ಮತ್ತೇನೆ ಭಾವಯ್ಯ
ಗುಡ್ಡುದು ಬೋರಿ ತಮ್ಮ ಗಂಟಾವುಲು ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಕಡಿ ಉಕ್ಕುಡುದಾಗ ಕುಂತವುನಂದಾ ವೋ

ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ಅವುನು ಎತ್ತಿ ಬಂದವನಂದು
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದವನ್ಹೆಂಗೋ
ಹೋಗಯ್ಯ ಕೇಳಿಬಾ ಅಂದವಳೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೋ

ನೀ ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ಎತ್ಗಿಗೆ ಬಂದೀಯೇನೋ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಆವಿಗೆ ಬಂದೀಯೇನು
ಯಾತಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಲೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ನನಿಗೆ ಎತ್ತೆನು ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಆವೇನು ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿಲ್ಲ
ಕಾರೇವುಕೆ ಬಂದೀವಿನೇ ಎಲೆ ಗೊಲ್ಲಾ ವೋ

ಆ ಮಾತು ಕೇಳುವನೆ ವಲಿಗಾನೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ
ಅವುರ ಭಾವ್ಹುನತಾಕೆ ಅವ್ರನು ಬರುತಾನಣ್ಣ ವೋ

ದುಡುದುಂಬಾಕೆ ಅವನು ಎತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ
ಕರದುಂಬಾಕೆ ನೋಡು ಆವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಂತೆ
ಕಾರೇವುಕೆ ಬಂದವನೆ ಭಾವಯ್ಯ ವೋ

ಮೊದಲಾಡಿದ ಮಾತೇ ಮತ್ತೇ ತೋದಲಾಡಿದೆ ಲಮಡೀಕೆ
ನೀರು ಯಾತಕ ಬಂದಿದ್ದಾಲೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಕರಿಮಲೈಗೆ ಬಿಳಿಮಲೈಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇ
ಹೊತ್ತು ಹೋತು ಗವುಡ ಉಳಕಂಡೆ ಗವುಡ ಉಳಕಂಡೆ ವೋ

ಮೊದಲಾಡಿದ ಮಾತು ಒಳ್ಳೆ ತೊದಲಾಡಿದೆ ಲಮಡೀಕೆ
ಯಾತಕೆ ಬಂದಿದ್ದ್ಯಾಲೆ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಎತ್ತಿನ ಗೂಡಿನಾಗೆ ಬಲು ಎಚ್ಚುಳುವೇಳುತಿದ್ದರು
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಮುತ ಬಂದಿವಿನಿ ಗೌಡ ಬಂದಿವಿನೇ ವೋ
ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟು ಕೇಳಿದುರೆ ಹೇಳದಿಲ್ಲ ಎಲೆ ಶಿನ್ನ
ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯನದ್ಹೊತ್ತಿನಾಗೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋರಮ್ಮ
ತಣ್ಣೀರು ಮುಣಿಗೀ ನೋಡು ತಡಮುಡಿ ಉಟ್ಟಿಕಂಡು
ನಿಂತು ತಡಿಮುಡಿಮ್ಯಾಲೆ ನಿಂತಗಂಡು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ
ವಡಿಯದು ನಾಗೂರಂತೆ ಹಿಡಿಯದು ಬಿರ್ಯಾದಿನಿಕಾಳಿ
ನಾಗುರುನವು ಬೂತುಗುಳು ತಾಳುಗುಳು ಮ್ಯಾಳುಗಳು
ಶಾನೈವ ಜಂತುರುಲೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕಂಡು
ಪಟ್ಟದ ಬಿಳಿಯಾನೇನ ಹತ್ತಿಕಂಡು ಬೋರಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಆವಿನ ಗೂಡಿಗೇನೆ ಆರುತಿಯೆ ಬೆಳಗಿದ್ದು
ಸುಳ್ಳೋ ಬದ್ದಾವೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಬದ್ದ ಗೊಲ್ಲುನು ಗವುಡ ನಿನಮಾತು ವೋ

ಆ ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೋಡು ತರದ ಮೇಲೆಯೇ ನೋಡು
ನನಿಗೆ ಮಲಿಯಲ್ಲ ಎಕ್ಕೇಕಾಯಿ ಅಂದುದ್ದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಸುಳ್ಳೊ ಬದ್ದಾವೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಬದ್ದ ಗೊಲ್ಲುನು ಗವುಡ ನಿನಮಾತು ವೋ

ನನ್ನ ಆನೆ ವಂಟೆ ಕಾವೂಲು ಹಾಳುಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟವನೆ
ಊರಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ಗಂಡಬೀರಿ ಹುಡುಗರುನ
ಕರಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಮತ್ತೇನೆ ಬೋರಮ್ಮ
ಅನ್ನಾಕಿಲ್ಲದೋರಿಗೆ ಅನ್ನಕ ನಾನು ಕೊಡತೀನಿ
ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಂದರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ಕೊಡತೀನಿ
ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೇ ನೀವು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದರೆ
ತಾಯಿ ಮ್ಯಾಗಳ ಮಕ್ಕಳುನ ಗಂಡುಳ್ಳ ಹೆಂಡುರುನ
ಸರಿಯಪ್ಪುಣಿ ಬಿಡಿಸಿ ಕೊಡತೀನಿ ಅಂದದ್ದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಸೊಳ್ಳೇ ಬದ್ದಾವೊ ಶಿನ್ನಯ್ಯ
ಬದ್ದ ಗೊಲ್ಲುನು ಗವುಡ ನಿನಮಾತು ವೋ

ಆ ದಂಡೆಲ್ಲ ಹಿಂದಾಕೆ ಸರದೂನೆ ಹೋಗೋದು
ನಾನೇನೆ ತರುತಿನಿ ಕಾಣೆ ಮತ್ತೇನೆ ಬೋರಮ್ಮ
ನನಿಗೇನು ನೀನೇನು ಕೊಡತೀನಿ ಅಂದುದ್ದು
ಸುಳ್ಳೋ ಬದ್ದಾವೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೆ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದರೆ
ಸಾಲು ಗ್ವಾದುಲೆತ್ತಮ್ಮ ಸರಳೆಮ್ಮೆ ಹಿಂಡಮ್ಮ
ವರಿಯಟ್ಟಿ ಕುರಿಹಿಂಡು ವರಿಗೂಡಿ ನೆತ್ತಾವು
ಸರಿಪಾಲು ಕೊಡತಿನಿ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬೋರಮ್ಮ
ಸುಳ್ಳೋ ಬದ್ದಾವೋ ಎಲೆ ಶಿನ್ನಾ ವೋ

ಅದು ವೋಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಾಲಿ ಬೋರಮ್ಮ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ಅಂದಾರೆ
ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೆ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದರೆ
ಮನಿಯಾಗೆ ಇರುವಂತ ಬಕ್ಕುಸ ಬಂಢಾರ
ಸರಿಪಾಲು ಶಿನ್ನಾ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಸುಳ್ಳೋ ಬದ್ದಾವೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಅದು ವೋಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಾಲಿ ಬೋರಮ್ಮ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡಬೇಕು ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯೆ ನೀನು ತಂದಿದ್ದು ನಿಜುವಾದರೆ
ರಾಮಸಾಲೆ ಹೊನ್ನುಗುಳು ಭೀಮಸಾಲೆ ಹೊನ್ನುಗುಳು
ಸರಿಪಾಲು ಕೊಡತೀನಂತ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಕ್ಕ
ಸುಳ್ಳೋ ಬದ್ದಾವೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಅದವೋಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಾಲಿ ಬೋರಮ್ಮ
ಇನ್ನೇನು ಕೊಡುಬೇಕೊ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ನೀನೇ ನನ ಮಂಚ್ಚುಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪತ್ತು ಶೈವಾದಾರೆ
ಈಗ ತರತೀನಿ ಗೊಲ್ಲುನ ತಲಿಯ ಅಂದಿದ್ದು
ಸುಳ್ಳೊ ಬದ್ದಾವೋ ಶಿನ್ನಯ್ಯ ವೋ

ಬದ್ದ ಗೊಲ್ಲುನು ಗೌಡ ನಿನ ಮಾತು ಅಂದಾರೆ
ಏಳಿಕಟ್ಟು ಬಳ್ಳೀನೆ ಎಡಮುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದುವು
ಏಳು ಬಂದಿರಿ ದೊಣ್ಣಿಗುಳು ಮತ್ತೇನೆ ಆವಾಗ
ತುಡಗ ದನವೇ ಸದಕಿದಂಗೆ ಸದುಕೋವಮ್ಮಾ ವೋ